Välkommen till Fryksås Fäbod

PROTOKOLL FÖRDA UNDER DET SENASTE ÅRET

Årsmötesprotokoll 2012-04-06

 

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2012 MED FRYKSÅS FÄBODLAG INTRESSEFÖRENING OCH SAMFÄLLIGHET

LÅNGFREDAG DEN 6 APRIL PÅ FRYKSÅS FÄBODPENSIONAT

 

Närvarande: 69 mötesdeltagare enligt närvarolista

 

§ 1         Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. Därefter väljer sittande ordförande att presentera alla som arbetar inom Fryksås Fäbodlag då det kommit många nya fastighetsägare under de senaste åren, därefter gör vi en allmän presentation av alla närvarande vilket får en stor uppskattning.

 

§ 2         Kallelsen godkänns av årsmötet.

 

§ 3         Dagordningen godkänns, efter föreslagen ändring av styrelsen med tillägg av § 15 ”Fastighetsreglering” och § 16 ”Boken, vad händer nu”, av årsmötet.

 

§ 4         Till ordförande för mötet väljs i ordinarie ordförandes frånvaro Gunilla Frelin.

 

§ 5         Till sekreterare för årsmötet väljs sittande Yvonne Mårten.

 

§ 6         Till justeringsmän för årsmötet väljs Göran Boardy och Åke Frelin.

 

§ 7         Verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet.

 

§ 8         Ekonomisk redovisning.                                                                                                      

Gunilla Frelin, kassör, lämnar en ekonomisk redovisning över ekonomin för Fryksås Intresseförening, Samfällighet och Bokprojektet, där alla enheter visar plussaldo för året, som sedan godkänns av årsmötet.

 

§ 9         Carin Nises, som utfört revision tillsammans med Agneta Ekström, läser upp revisionsberättelsen som godkänns av årsmötet.

 

§ 10       Årsmötet beviljar styrelsen fortsatt ansvarsfrihet.

 

§ 11        Inga motioner har inkommit.   

 

§ 12       Val av gemensam styrelse till Fryksås Fäbodlag Intresseförening och Fryksås Samfällighetsförening.

 Sekreteraren Yvonne Mårten samt ledamöterna Mats Mårten och Liselott Länsmans valdes förra året på två år.

                Valberedningens förslag till ledamöter, suppleanter och revisorer föreslås enligt följande:

 

Ordförande 2 år:           omval Mikael Olmats

               Kassör 2 år                  omval Gunilla Frelin

               Ledamot 2 år               omval Patrik Andersson

              Ledamot 2 år            omval Ulla Borén

               2 suppleanter 1 år:      omval Sune Håll och omval Daniel Sjögren

2 revisorer 1 år:          omval Carin Nises och nyval Sven-Olov Olsson,

                                  Agneta Ekström har avsagt sig omval.

Valberedningens förslag antogs av årsmötet.

3 till valberedning på 1 år

              Styrelsen föreslår omval av Maria Borén, Mats Olmats och Sandra Sars med

       Maria Borén som sammankallande. Årsmötet väljer enligt styrelsens förslag.

                      

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter

 

§ 13       Ordförande frågar efter uppdrag till styrelsen. Det är styrelsens förhoppning att kunna väcka frågan hos medlemmarna som är mycket välkomna att höra av sig till någon i styrelsen med förslag. Varje förslag är mycket välkommet.

 

 

Fryksås Samfällighet

 

§ 14       Information om vägarna inom Samfälligheten.

              Mats Mårten, vägansvarig inom styrelsen, informerar att alla vägar inom samfälligheten, förutom Fyribergsvägen, är i gott skick. Fyribergsvägen skall så snart som möjligt åtgärdas. Mats har fått styrelsens uppdrag att snarast möjligt komma med kostnadsförslag på åtgärder som ska presenteras för berörda fastighetsägare för åtgärd.

 

§ 15       Fastighetsreglering.

              Gunilla informerar om en kallelse till Lantmäteriet med anledning av förändringar av samfälld väg beroende av sophusets placering. Berörda fastigheter är Hansjö 269:3, Hansjö 269:2 och Hansjö s:9. Gunilla visar förrättningskarta och går igenom alla förändringar (se bif.dok.)

              Samtliga fastighetsägare inom samfälligheten kommer att få en kallelse till förrättningen men om man inte har något att tillägga i ärendet så behöver man inte infinna sig där. Orsa Kommun har i överenskommelsen tagit på sig samtliga kostnader för fastighetsregleringen. Gunilla erbjuder årsmötesdeltagarna att styrelsen eller del av styrelsen skall representera samfälligheten på förrättningen och det godkänns av årsmötet.

 

 

Fryksås Fäbodlags intresseförening

§ 16       Bokprojektet

              Gunilla och Maria informerar om bokprojektet. De pengar boken genererat är avsedda för en fortsättning av projektet och då i projekt som handlar om bevarande frågor och turistfrämjande åtgärder som till exempel en anslagstavla som utmärker våra stigar och källor inom Fryksås, rusta upp gamla minnesmärken, etc. Pengarna är öronmärkta för Fryksås kulturella bevarande och turistutvecklingsfrågor och kan alltså endast användas till nämnda åtgärder. I detta projekt kommer vi att behöva många olika talanger så anmäl er gärna på hemsidan eller ta kontakt med någon i styrelsen om du finns till förfogande.

                       Maria informerar också om Fryksås almanacka för år 2012, med gamla bilder från Fryksås.   Just nu reas den ut för 50,-/styck.                                                                                                 

                           

§ 17       Valborgsmässofirande upphör. Styrelsen beslutade redan vid förra årets valborg att sluta med valborgsmässoeld. Detta pga att det inte finns någon lämplig plats som ligger minst 100 meter från bebyggelse samt att det ska finnas tillgång till vatten. Vid eldningsförbud får vi dessutom problem med avfallshögen så OBS att vi inte längre har allmän plats för trädgårdsavfall.

 

§18        Röjardagen sker den sista lördagen i maj varje år, 26 maj i år. Vid röjningen kommer röjarna delas upp i 4 lag vilket fungerat bra de senaste åren. De olika lagen ansvarar också för aktiviteter på eftermiddagen i turordning och Mikael återkommer med vems tur det är att ha ansvaret i år. Lunch och middag subventioneras som vanligt av fäbodlaget.

Glöm inte anmäla närvaro vi morgonsamlingen.

Naturligtvis finns möjligheten även i år att avsäga sig arbetet och istället betala 300,-.Avgiften kommer då att finnas med på den årliga avgiftsinbetalningen.

 

§ 19        Midsommar firas på midsommarafton den 22 juni. Firandet kommer att ske i egen regi med samling kl 11:00 på midsommarängen, mer information kommer på hemsidan www.fryksasfabodlag.se 

 

§20         Grävning för fiberkabel i Fryksås

               Under våren kommer det att grävas längs vägkanterna för fiberkabel. Vi har fått ett nyttjandeavtal från Orsa Kommun med intyg att all grävning av kabel ska ske skyndsamt för att inte någon ska drabbas av kostnad pga svårigheter att komma fram. I de fall kostnad bevisligen uppkommer skall framställan om kostnad behandlas av kommunen. Kommunen är ansvarig för återställande efter grävning och kommunen kommer att äga installationen. Avtalet gäller tom 2036-05-31 och därefter förnyas avtalet i femårsperioder framtill dess någon av parterna säger upp avtalet. Uppsägning skall ske 12 månader före avtalets utgång.

 

§21         Stigar och källor i Fryksås.

               Patrik Andersson informerar om projektet Stigar och Källor som startade förra sommarn med en arbetsdag den 9 juli 2011. Intresset var stort och önskemål finns om att fortsätta med ytterligare en liknande arbetsdag under kommande sommar. Förslag på dag är den 7 juli.

I samband med denna punkt kom ett förslag från Fryksås Hotell, Sten Schröder och Ulla Karlsson, att hotellet som i år fyller 80 år är intresserade av att göra ett evenemang för alla Fryksåsbor med subventionerad meny efter en arbetsdag enligt ovan. Inget beslutades nu men kontakt mellan hotellet och styrelsen kommer att inledas och information kommer därefter att presenteras på hemsidan.

 

§22         Enkäten

               Gunilla går igenom enkäten och enkätutvärderingen. Ett antal medlemmar reserverade sig mot utvärderingen som handlar om bebyggelse inom kärnområdet i Fryksås. Styrelsen skall skriva en fotnot om detta i enkätutvärderingen.

 

§23         Övriga frågor.

 

  • Önskemål framkom om att lägga ut fastighetskartan på hemsidan. Det framkom också önskemål om att styrelsen ska lägga ut brevväxlingar mellan Fäbodlaget och olika myndigheter i informationssyfte på hemsidan.

 

  • Gunilla informerar om att det behövs ett förråd för att förvara material i som ägs av både intresseföreningen och samfälligheten. I dag har vi material liggande på många olika ställen vilket gör att det börjar bli svårt att hålla koll på allt. Styrelsen får årsmötets uppdrag att komma med ett förslag till lösning.

 

  • Gunilla informerar om REV – en försäkring för våra vägar inom Fryksås.

 

  • Siv Sjögren berättar en historia från förr i tiden kring ett av korten i almanackan.

 

  • Yvonne visar och informerar om hemsidan.

 

§24        Mötet avslutades och ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse därefter bjuder Fäbodlaget på kaffe med dopp.

 

 

 

 

Fryksås den 6 april 2012

 

 

______________________________

Yvonne Mårten                                                  

Sekreterare

 

 

 Justeras:

 

 

_____________________________                                                                     _          

Göran Boardy                                                     Åke Frelin

 

 

Karta Fastighetsreglering