Snöröjning i Fryksås

Vid årsmötet 2019 fick styrelsen i uppdrag att följa upp och eventuellt uppdatera rutiner och modell för kostnadsfördelning inför kommande säsong.

Styrelsen har konstaterat att en överväldigande majoritet av medlemmarna är nöjda med hur snöröjningen genomförts. Erbjudandet om röjning av privata infarter är mycket uppskattat och har utnyttjats av ca 38 medlemmar senaste säsongen. Däremot har det inte undgått någon att kostnaderna ökat påtagligt. Detta är en kombination av stora mängder snö de senaste två vintrarna och en prisökning vid senaste upphandlingen som gjordes 2017. Det kan också vara skillnader i arbetssätt mellan tidigare och nuvarande entreprenör.

För att säkerställa att snöröjningen sker på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt har styrelsen genomfört ett antal aktiviteter, bland annat:

  • En arbetsgrupp inom styrelsen har bildats bestående av Mikael Olmats, Patrik Andersson och Åke Strandberg
  • Hela styrelsen har gått runt i fäboden och inventerat gemensamma vägar och de ytor som snöröjts på privata ytor.
  • Genomgång av vilka ytor som är samfällighetens ansvar och vilka som är privata
  • Uppföljningsmöte med entreprenören
   • Diskussion där bägge parter redogjorde för sin syn på uppdraget och genomförandet i stort
   • Detaljerad genomgång av omfattning och komplexitet av samtliga vägar och privata ytor
   • Genomgång av var det behöver sandas för att snöröjning ska kunna utföras vid nästa snöfall
   • Genomgång av maskinparkens ändamålsenlighet
   • Diskussion om ambitionsgrad t ex borttagande av snösträngar, vilka ytor som ska röjas respektive sandas.

Arbetsgruppen har konstaterat att kostnadsfördelningen mellan samfälligheten och totalen för de privata kunderna varit i huvudsak riktig. Nuvarande modell för kostnadsfördelning mellan privatkunderna är grov och kan i en del fall uppfattas som orättvis. Vi har därför utarbetat en modell som är noggrannare och tar hänsyn till inte bara ytans storlek utan också åtkomlighet, komplexitet, möjlighet att lasta av snön i direkt anslutning, behov av sandning, andel i servitutsvägar mm.

 

Vad gäller framåt

Avrop av röjning och sandning görs av särskilt utsedd person (Sven-Olov Olsson) eller den som han satt i sitt ställe vid tillfällig frånvaro. Riktvärdet för avrop av snöröjning är snöfall på mer än 7 cm.

Förtydligade instruktioner till entreprenören

Körordning:
Börja med nedre parkeringen, därefter väg till övre parkeringen, del av övre parkeringen, väg till Smidgården, slutligen övriga vägar och privata infarter i den ordning entreprenören finner rationellt. Försök variera så att det inte alltid blir samma fastighet som tas först respektive sist.

Bortforsling av snö:
Undvik i möjligaste mån att forsla bort snö. Vissa vintrar kommer det inte så mycket snö utan det räcker med att bygga högar på t ex vändplanerna. Snö från privat mark skall läggas på respektive fastighet. Styrelsen har gjort överenskommelser med några fastighetsägare där snö från samfällda ytor kan läggas vid behov.

Sandning:
Sandning avropas på samma sätt som snöröjning. Sandning görs av samfällda vägar, dock sandas inte hela övre vändplan utan bara det som behövs för att man ska kunna gå eller köra på ett säkert sätt mellan de olika anslutningarna. Entreprenören avgör vilka privata ytor som behöver sandas för att det ska gå att snöröja vid nästa snöfall.

Att tänka på för alla

Entreprenören skall bara göra det som beställts av fäbodlaget. Det går inte för enskilda fastighetsägare att be entreprenören om hjälp med tillfälliga åtgärder.

De samfällda vägarna är smala och får inte användas för parkering. Det gäller också vändplatser vid slutet av vägarna. De behövs för att snöröjaren ska kunna vända och får alltså inte heller användas för parkering. All parkering utanför den egna fastigheten hänvisas till övre och nedre parkeringen.

De som röjer sin infart själva eller anlitar annan entreprenör får inte lägga snö på samfällda ytor.

Om privat infart är blockerad av t ex bil är entreprenören inte skyldig att göra nytt försök vid senare tillfälle.

Alla uppmanas att försöka underlätta snöröjningen genom att flytta sina bilar vid behov.

Nuvarande entreprenör fortsätter en säsong till.

Ny konkurrensutsättning / upphandling görs under våren 2020 inför kommande säsong

Ny modell för prissättning av privat snöröjning

Den nya modellen baseras på poäng eller andelstal om man så vill. Detta tal sätts av styrelsen och baseras på uppskattad genomsnittlig tidsåtgång. Faktorer som vägs in är den röjda ytans storlek, komplexitet, åtkomlighet, lutning, möjlighet att lasta av snön i direkt anslutning m.m. I före­kommande fall läggs det till ett poängtal för andel i servitutsväg eller motsvarande.

Lägst poängtal (1) får den som har en liten plan infart med plats för en bil som gränsar till samfälld väg och där det går lätt att putta in snön på den egna tomten.

Högst poängtal (9) får den som har en lång privat väg och stor komplex yta som lutar och där snön måste fraktas bort en bit och där vägen och infarten måste sandas.

Varje privatkund kommer sedan faktureras för sin andel i poängsystemet för den faktiska belopp som den total privata snöröjningen kostat. Denna fakturering sker som tidigare 2 ggr per år. Vi uppskattar att en (1) poäng kommer kosta ca 60 kr per gång. Det kan bli mer eller mindre beroende på verklig tidsåtgång. Det är ju skillnad på 7 cm fluffig nysnö vid -10 C och 50 cm packad blötsnö. Det brukar bli ca 10 insatser under en snöfattig vinter och kan bli över 20 insatser under en snörik.

De som har servitutsvägar eller motsvarande och vill ha sandning vid de tillfällen som samfällighetens vägar sandas uppmanas kontakta kassören för offert. En förutsättning är att de boende som delar på vägen är överens.

 

Beställning av privat snöröjning inför säsongen 2019-2020

Ett mail-utskick kommer göras till de som utnyttjat tjänsten föregående år. Där kommer det individuella poängtalet och det uppskattade priset redovisas. Den som inte vill fortsätta med tjänsten uppmanas meddela kassören snarast. Hör vi ingenting kommer infarten röjas som tidigare.

Den som önskar hoppa på tjänsten uppmanas också höra av sig snarast till kassören. Poängtal kommer sedan att tas fram för de som är intresserade.

Man kan bara beställa tjänsten till vidare. Det går inte att beställa enstaka röjningar. Det går heller inte att avbeställa enstaka tillfällen.

Fakturering sker två gånger om året för hösten och våren.

 

Har du frågor eller undringar är du välkommen att kontakta någon av snögubbarna Mikael, Patrik eller Åke