Aktuellt

Midsommarfirande 2024-06-21

Välkommen att fira midsommar i Fryksås klockan 10:00 och klockan 15:00

Det blir midsommarfirande i Fryksås tack vare några eldsjälar.

Tack till Lisa, Kenneth, Frida, Marie, Petter, Lotte, Agneta och Bertil!

Samling på midsommarängen kl 10 för att hämta björkris, plocka blommor, binda rankor, kransar och klä stången. Glöm inte sekatör till björkriset!

Samling igen kl 15, för att med gemensamma krafter resa stången under Bertils ledning och avsluta med sång och dans.

Glad midsommar!

Välkommen på årsmöte

Hej,

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna på årsmöte på påskdagen, söndagen den 31 mars          kl 15.00.

Denna gång ses vi på Fryksås Hotell och fika serveras från 14.30.

Kallelse tillsammans med övriga handlingar till mötet kommer att sändas ut per mail.

Varmt välkomna!

Styrelsemöte 231015

Protokoll fört vid styrelsemöte 2023-10-15 kl. 15.00 med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening.

Närvarande via teams: Carin Nises, Åke Strandberg, Frida Grund, Helena Peters, Gustav Kleen, Patrik Andersson och Lotta Appelbom.
Förhindrade: Mats Mårten och Charlotte Bjurström.

 1. Mötet öppnas

Carin Nises, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 1. Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Inga kommentarer.

Samfällighetsföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Snöröjning
  Ambitionen hos både entreprenören Hampus Paulsson och samfälligheten är att teckna ett nytt treårsavtal, men det har ännu inte kommit till stånd. Befintligt avtal löper därför vidare, ett år i taget och regleras med index. Eventuell möjlighet för privatkunder att utnyttja rutavdraget, 50% på arbetskostnaden, för snöröjning på egen tomt, fordrar administrativ hantering och vi har ännu inte fått klartecken att entreprenören har resurserna på plats. Åke återkommer i frågan.

Inom kort kommer förfrågan att gå ut angående vilka som önskar snöröjning på sin privata tomt.

 • Vägunderhåll

Sommarens regnande medförde stora skador på vägarna. Vägarna åtgärdades i augusti. Men dessvärre blev mycket av arbetet förstört igen av regnet i samband med ovädret Hans. Lapp- och lagningsarbete genomfördes under Stigar och källor samt har även fortsatt efteråt. Inget ytterligare arbete planerat före vintern.

 • Bygglov

Ett bygglovsärende har inkommit gällande nybyggnation på fastigheten Hansjö 227:1, Finngården, i dess nordvästra hörn. Ett större antal berörda grannar och även vägsamfälligheten har ombetts att inkomma med eventuella synpunkter. Samfälligheten kommer inte att lämna några synpunkter eftersom byggnaden i sig eller dess placering, inte påverkar vägen.

 1. Ekonomi

Samfällighetens ekonomi är fortsatt god. Snöröjning är den största utgiftsposten.

 1. Övriga frågor

Carin informerade om ett möte som Näringslivsenheten i Orsa kommun bjudit in till. Företrädare för Orsas byar samlades och diskuterade bland annat bystugornas drift och underhåll samt vägfrågor. Nästa möte ska handla om branddammar. Fryksås har ingen sådan.

Vägbulor, blomkrukor och badstegen kommer att plockas undan inom kort.

 

Intresseföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Elkabel vid Midsommarängen
  Enligt Elevio kommer permanent ström att kopplas på till fastigheten och den provisoriska kabeln att kopplas bort, trots att huset ännu inte är färdigställt inomhus.
 • Datum för kommande styrelsemöte
  Söndag 21 januari 2024 kl. 15.00, fysiskt möte.
 1. Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                            Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

 

Styrelsemöte 230806

Protokoll fört vid styrelsemöte 2023-08-06 kl. 15.00 med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening.

Närvarande: Carin Nises, Mats Mårten, Frida Grund.
Närvarande via teams: Åke Strandberg, Helena Peters, Gustav Kleen och Lotta Appelbom.
Förhindrade: Patrik Andersson och Charlotte Bjurström.

 1. Mötet öppnas
  Carin Nises, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
 1. Genomgång av föregående styrelseprotokoll
  Inga kommentarer.

Samfällighetsföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Beslut angående detaljplan för Hansjö 222:1
  Handläggningen har hanterats av planenheten och utskottet för strategi inom Orsa kommun. Därefter ska Kommunstyrelsen fatta beslut. Både planenheten och strategiutskottet följde Intresseföreningens inställning och föreslog att negativt planbesked lämnas. Troligen kommer kommunstyrelsen att följa deras rekommendation och besluta att inte inleda en planläggning. Oklart idag om kommunstyrelsen fattat sitt beslut. Men i beslutsunderlaget till Kommunstyrelsen står det även att en utveckling med bostadsbebyggelse med ett mindre avstånd än 200 meter till Fryksås inte går i linje med översiktsplanen och att det finns ett behov av tydligare riktlinjer gällande nybyggnationer i området. Fastighetsägaren kan alltså inkomma med ny reviderad begäran om ändring av planbesked för fastigheten som är anpassat till de skäl som kommunen ansett är bärande för det negativa beskedet.
 • Snöröjning
  Avtalet kommer att förnyas med tidigare entreprenör, Hampus Paulsson. Åke för samtal om nytt treårsavtal och om eventuell möjlighet för privatkunder att utnyttja rutavdraget, 50% på arbetskostnaden, för snöröjning på egen tomt. Åke återkommer i frågan.
 • Vägunderhåll efter regnig sommar
  Vägarna måste åtgärdas före vintern. Patrik talade med Nodava i våras. Oklart om Nodavas inställning till att vatten kommer upp på Anderssons fastighet och i vägen precis utanför deras fastighet. Eventuellt funderar Fryksås 253, Andersson, på att dra in vatten till sin fastighet.
  Vattenflödet var normalt i april men nu är vägarna i stort behov av att åtgärdas. Mats Mårten åtar sig att utföra detta arbete när det är lämpligt. (Efter mötet har ovädret Hans ytterligare försämrat vägarnas status.)
 1. Ekonomi
 • Det har grävts för el inom fäboden och Intresseföreningen har i år fått störningsersättning om 20 000 kr mot normala år om 2–3 000 kr/år. Pengarna har betalats ut även om inte allt arbete är slutfört ännu.
 • Samfällighetens samtliga räkningar är betalda.
  Mats Mårten ska fakturera för utfört arbete.
  Kvarstår att fakturera den privata snöröjningen för senaste vinter, totalt c:a 30 000 kr.
  Både Samfälligheten och Intresseföreningen har idag god ekonomi.
 1. Övriga frågor
 • Hansjö 226:1, Andersson har informerats om att ett eventuellt bygglov kommer att sökas på fastigheten Hansjö 227:1, Finngården, för ett tvåvåningshus som ska ligga direkt nedanför gärdsgården söder om Anderssons hus.
 • Bygglov har beviljats för en om/tillbyggnad på Hansjö 232:3.

Intresseföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Medlemmar
  Ett utträde ut föreningen.
 • Midsommarängen
  Vi hoppas att den bättrar på sig efter grävningsarbeten och får blommor istället för svinmålla.
 • Badstegen
  Tack för ytterligare två steg på stegen!
 • Stigar och källor
  Frivillig aktivitet för dem som vill och kan. Inga särskilda arbeten har uppmärksammats förutom vägar och diken. (Detta var innan det ihållande regnandet under ”Hans”, som lämnat våra vägar utan grus men desto mer i alla diken. Diskussion pågår hur vi går vidare för att nå en lösning.)

Stigar och källor anordnas den 26 augusti för alla som vill och har möjlighet.
Samling kl 10.00 på Fjösbokka.
Grillad korv serveras till lunch.
Anmälan senast 21 augusti.
Separat inbjudan via mail.

 • Datum för kommande styrelsemöte
  Söndag 15 oktober kl. 15.00, via Teams.
 1. Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                            Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

Stigar och källor 2023-08-26

Styrelsen välkomnar alla som vill och kan att samlas lördagen den 26 augusti för ett par timmars gemensamt arbete i vår fina fäbod.

Vi samlas på Fjösbokka kl 10.00 för att framför allt slå längs vägarna, rensa diken och fylla igen hål i vägarna. Vi är tacksamma om ni som har möjlighet tar med er röjsåg/trimmer, krattor, spadar och skottkärra. Fäbodlaget köper in bensin.

Till lunch bjuder Fäbodlaget på grillad korv. Separat inbjudan via mail som vi ber er svara på senast 21 augusti, alternativt till (info@fryksasfabodlag.se) och ange:
– Fastighet
– Antal deltagare.

Väl mött till en trevlig dag i Fryksås!

Med vänliga hälsningar.

Styrelsen

Röjardag i Fryksås, lördag 27 maj 2023

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till årets Röjardag, lördagen den 27 maj!

Samling på den övre parkeringen klockan 9, där vi delas in i arbetslag.

Ta med redskap; krattor, spadar, skottkärra, röjsåg eller trimmer. Fäbodlaget står för bränsle till röjsåg.

Fäbodlaget bjuder alla deltagare på en matigare smörgås och dricka till lunch.

På kvällen finns möjlighet att äta en tre-rätters middag på Fryksås Hotell. Fäbodlaget subventionerar middagen för max fyra personer som deltagit i Röjardagen, per fastighet.                    Pris per person, 300 kr.

Fäbodlaget bjuder alla barn under 15 år, som deltagit under dagen.

Önskar fler än fyra från en fastighet delta, är priset 450 kr per person.

Dryck debiteras och betalas separat.

Observera att antal platser är begränsat och först till kvarn gäller.

Anmälan senast på lördag den 20 maj kl 17.00, genom att svara på detta mail (info@fryksasfabodlag.se) och ange:

– Fastighet

– Antal deltagare till Röjardagen

– Antal vuxna deltagare till middag

– Antal barn under 15 år till middag

– Eventuell specialkost, gäller både lunch och middag.

Styrelsen välkomnar er alla till en trevlig dag i Fryksås!

Röjardagen 2022-05-28

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till röjardagen den 28/5. Vi samlas på Fjösbokka (övre parkeringen) kl 09.00 för att dela in oss i arbetslag och tilldelas arbetsuppgifter.

Vi uppmanar alla som har att ta med sig redskap exempelvis krattor och röjarsågar (bränsle finns). Vi kommer också behöva några fyrhjulingar med släp för att transportera det som röjs. Ange i din anmälan om du har möjlighet att bistå med fyrhjuling samt släp.

Föreningen bjuder alla deltagare på en matigare smörgås till lunch.

På kvällen erbjuds en subventionerad två-rätters middag på Smidgården.

Menyn består av:

Halstrad fjällröding serveras med grön sparris, nässelcreme, stekt citron och färskpotatis.

Bakad rabarber serveras med hemslagen kardemummaglass, mandelkaka samt havtornscurd.

Föreningen subventionerar middagen med 100kr/person. Det ordinarie priset är 395kr/person men som medlem betalar du alltså 295kr/person exkl dryck. Smidgården kommer även ordna något lämpligt till alla barn som deltar.

Anmäl ditt deltagande till denna dag samt om du vill delta på middagen senast den 22/5. Kom ihåg att skriva antalet personer i din anmälan. Skicka din anmälan till info@fryksasfabodlag.se.

Styrelsen välkomnar alla till en trevlig dag i Fryksås!

Vi flaggar också för att nästa gemensamma dag blir Stigar och Källor den 20/8.

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte i Fryksås Fäbodlag Intresseförening och Fryksås Samfällighetsförening.

 

Vi hälsar er varmt välkomna till årsmöte för verksamhetsåret 2021 påskdagen den 17 april kl 15.00 på Rovdjurscentrum i Grönklitt.  

Om Du har någon fråga/motion som Du vill att årsmötet ska behandla, ska den lämnas skriftligt till styrelsen som mejl till info@fryksasfabodlag.se eller som brev till Fryksås Fäbodlag, c/o Åke Strandberg, Strandpromenaden 81, 131 50 Saltsjö-Duvnäs.

OBS! vi vill ha Din fråga/motion senast 3 april.

Alla handlingar inför mötet kommer skickas ut via mejl.

Styrelsen för Fryksås Fäbodlag Intresseförening och Fryksås Samfällighetsförening

Fryksås den 22 mars 2022.

/Styrelsen