Personuppgiftshantering

RIKTLINJER FÖR FÄBODLAGETS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Fastställda av styrelsen 2018-05-06

Vem behandlar personuppgifter?

För Fryksås Samfällighetsförenings räkning behandlas personuppgifter av styrelsen, kontaktperson Åke Strandberg, ake@strandberg.eu

Vilka personuppgifter behandlar vi?

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Fastighetsbeteckning
  • Mejladress

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna används för informationsutskick till medlemmarna om föreningens angelägenheter, debitering, kallelse till medlemsmöten och liknande ändamål.

Var finns uppgifterna?

Uppgifterna finns i föreningens

  • Medlemsregister
  • Debiteringslängd
  • Röstlängd
  • Register över förtroendevalda

Hur behandlas uppgifterna?

I traditionella pärmar, på dator och molntjänst som styrelsen ansvarar för.

Styrelsen ser fortlöpande till att uppgifterna är uppdaterade. Uppgifterna i registren används enbart för internt bruk. Styrelsen har säkerställt att personuppgifter i föreningens register inte sprids till obehöriga.

Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifter om medlemmarna ska sparas i medlemsregistret så länge personerna är anslutna till föreningens gemensamhetsanläggning och medlemmar i föreningen. Debiteringslängd och röstlängd kommer att sparas i 10 år från dagen för stämman med hänsyn reglerna om allmän preskription.

Personuppgifter som behandlas av föreningen gällande förtroendevalda sparas så länge personen är förtroendevald.

Eftersom medlemskap i föreningen är obligatoriskt för fastighetsägare anses det att individuellt samtycke till datalagring inte krävs.