Konstituerande styrelsemöte 240331

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening den              31 mars 2024, kl 16.30, Fryksås Hotell och Gestgifveri, Fryksås

Närvarande:    Liselott Länsmans, Patrik Andersson, Mats Mårten, Åke Strandberg och Lotta Appelbom.

Förhindrade:   Frida Grund, Helena Peters, Gustav Kleen och Charlotte Bjurström.

  1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
  2. Styrelsens sammansättning

Ordförande:    Liselott Länsmans

Kassör:             Åke Strandberg

Sekreterare:    Lotta Appelbom

Ledamot:         Patrik Andersson

Ledamot:         Frida Grund

Ledamot:         Mats Mårten

Ledamot:         Charlotte Bjurström

Suppleant:       Helena Peters

Suppleant:      Gustav Kleen

Fördelning av ansvarsområden inom styrelsen bordläggs till nästa styrelsemöte.

  1. Teckningsrätt inom styrelsen

Rätt att teckna firman för Fryksås Fäbodlag Intresseförening (802447-7518) och Fryksås Samfällighetsförening (717910-2798), för samtliga konton i Handelsbanken, har Liselott Länsmans (660506-1180) och Åke Strandberg (541025-0335) var för sig.

  1. Årsmötesprotokollet

Årsmötesprotokollet skall efter färdigställande och justering publiceras för alla medlemmar på hemsidan.

  1. Nästa möte

Årets första ordinarie styrelsemöte den 21 april 2024 kl 15.00, via Teams.

Följande styrelsemöte hålls den 26 maj 2024 kl 10.00, i konferensrummet på Smidgården.

  1. Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                           Liselott Länsmans
Sekreterare                                                                    Ordförande