Styrelsemöte 240421

Protokoll fört vid styrelsemöte 2024-04-21 kl. 15.00 med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening, via Teams.

Närvarande: Liselott Länsmans, Åke Strandberg, Mats Mårten, Patrik Andersson, Charlotte Bjurström, Helena Peters, Gustav Kleen, Frida Grund och Lotta Appelbom

 Mötet öppnas

 1. Liselott Länsmans, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
 2. Genomgång av föregående styrelseprotokoll 240324.

Protokollet godkänns.

Samfällighetsföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Inga nya inkomna ärenden till ordföranden som berör samfälligheten.
 1. Ekonomi
 • Sedan årsskiftet är ekonomin delad mellan samfälligheten och intresseföreningen. Kassören och tidigare ordförande har gått igenom de senaste sex årens bokföring för att göra en fördelning av respektive förenings tillgodohavanden. Kassören redovisar respektive förenings banktillgodohavanden, kassa, leverantörsskulder och kommande utgiftsposter, bl a faktura från hotellet för årsmötet. Snöröjningen är den stora posten och vi avvaktar slutlig faktura för hösten och vårens röjning innan fakturering kan ske för privat snöröjning.
 • Samtliga har betalat sina medlemsavgifter i respektive förening.
 1. Övriga frågor
 • Arbetsfördelning inom styrelsen.

Kassören, Åke redovisar de olika delmoment som den praktiska hanteringen av snöröjningen innebär.

 • Ta in beställning på privat snöröjning.
 • Överlämna och gå igenom listor och kartor med entreprenören.
 • Löpande avstämningar med entreprenören.
 • Löpande avstämning med avroparen, Sven-Olov.
 • Arbetsgrupp bildas bestående av Liselott, Mats och Patrik.
 • Åke talar med Sven-Olov om han åtar sig fortsatt ansvar som avropare.
 • Mats övertar ansvaret för att hålla fortsatt kontakt med entreprenören.
 • Mindre akutinsatser kan utföras av Per Länsmans, som akut plogning av vägar. Per Länsmans tillfrågas även om att lägga igen potthålen direkt nu och att köra bort grus från befintliga snö/grushögar innan snösmältning. Åke gör upp om villkoren för detta arbete. Ordinarie entreprenör är vidtalad att så kommer att ske. Lisselbäcka kommer senare att ta upp resterande grus från bl a Boréns linda, midsommarängen och Fjösbockan.

De fastighetsägare som låter utföra arbete på sin fastighet måste fortlöpande återställa skador på vägarna och inte vänta tills arbetet slutförts. Liselott påminner de berörda fastighetsägarna.

 • Övriga arbetsgrupper från föregående år går vi igenom vid nästa styrelsemöte, det gäller även samordning av sophantering.

Alla fastighetsägare har eget avtal med Nodava. Men det behövs en samtalspart från vår sida för att stämma av antal kärl vid högsäsonger. Det behövs att någon nödstädar vid behov, sopar och skottar alternativt kontaktar Nodava. Informera via Facebook om vad vi kan lämna för typ av sopor och att det inte är julgranar, skidor, elavfall och liknande.

 

Intresseföreningens ärenden

6. Ordföranden informerar

Föreningen är till för att skapa en positiv gemenskap. Antalet medlemmar är drygt 85.

7. Ekonomi

Se ovan under punkt 4.

8. Övriga frågor

 • Röjardagen
  • Patrik, Mats och Liselott inventerar behoven och strukturerar arbetet efter det. Avvaktar med arbetsgrupper och gruppindelning.
  • Åke köper bensin.
  • Eventuellt kommer vi behöva ta upp sand från lindor. Liselott, Mats och Patrik ber Lisselbäcka att maskinellt ta upp sand några dagar innan.
  • Mats har ordnat trall så vi kan lägga nya spänger till Björntjärn.
  • Liselott hör med Dalasmaker om de kan ordna en enkel lunch eller mackor på Smidgården. Dryck köper var och en på plats.
  • Fryksås Hotell håller öppet för oss på kvällen och ordnar en trerätters middag. Åke talar med dem om meny. Senaste anmälningsdag för meddelande till hotellet blir söndagen den 19 maj.
  • Lotta sänder en blänkare till samtliga medlemmar om röjardagen och skickar senare ut inbjudan för anmälan till dagen och eventuell middag.
 • Skylt skidspår.
  • Många hittar inte upp till Fryksåsspårets start. Mikael Olmats beställde tidigare. Ingår i genomgången före röjardagen av Liselott, Mats och Patrik.
 • Sånghäfte för Fryksås
  • Arbetsgrupp bestående av Liselott och Helena. Samtidigt ber vi alla ”urinnevånare” att dela med sig av sina sångskatter med anknytning till Fryksås.
 • QR-skyltar
  • Utskick med information godkändes.
  • Styrelsen får ta initiativ och beställa en skylt till varje anslagstavla, på våra källor, badplatsen och vid vattenhjulet t ex. Medlemmar får information hur de ska förfara via utskick.
  • Om vi har texter till den 5 maj kan vi sätta upp dem på Röjardagen.
 • Diskussion kring marknadsföring av produkter och tjänster på Facebooksidan.
  • Styrelsen enlig om att man ska få göra reklam men att den ska ha tydlig anknytning till fäboden.

9. Mötet avslutas.

 

Kommande styrelsemöte hålls dagen efter Röjardagen, söndag 26 maj, kl 10.00 i konferensrummet på Smidgården.

 

Vid protokollet:

 

Lotta Appelbom                                                            Liselott Länsmans
Sekreterare                                                                    Ordförande