Bygga och bo i Fryksås

Alla som har fastighet i Fryksås är medlemmar i Fryksås Fäbodlags Intresseförening, som har till uppgift att ”Verka för fäbodens gemenskap och utveckling samt värna om gamla seder och bruk”. I praktiken handlar det mycket om vägunderhåll och att hålla landskapet öppet samt inte minst att medverka till god sammanhållning och trevlig samvaro.

Fäboden har anor ända från 1500-talet och vi har alla ett ansvar att ta hänsyn till detta arv. När det gäller byggnationer så finns ingen detaljplan som reglerar byggandet utan vi har att följa vad som sägs i Plan och Bygglagens § 1 ”Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskaps-bilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan”.

Vad detta innebär i praktiken framgår på ett bra sätt i broschyren ”Bygga på landsbygden och i byar” som tagits fram av byggnadsnämnderna i norra och västra Dalarna.

Fryksås Fäbodlags Intresseförening har vid årsmöte 2010-04-02 beslutat att rekommendera att ny- och ombyggnationer i största möjliga utsträckning utformas enligt riktlinjerna i broschyren. Vi hälsar er välkomna i gemenskapen och bifogar broschyren.

Fäbodlaget har också tagit initiativ till att Fryksås vägsamfällighetsförening bildats i mars 2008 för att få en rättvis fördelning av kostnaderna för väghållning i fäboden eftersom det inte är något som betalas av Orsa kommun.
Vill ni veta mera kontakta fäbodlagets ordförande eller kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa.

Fryksås är fornlämning

Hela Fryksås inom den s.k. fäbodrutan är markerat som fornlämning av Riksantikvarieämbetet. Detta innebär bland annat att alla ingrepp i marken kräver tillstånd till förändring av fornlämning enligt 2 kap 12§ kulturmiljölagen. Byggherren uppmanas att kontakta Enheten för kulturmiljö och samhällsplanering vid Länsstyrelsen i Dalarna i god tid före planerad åtgärd. Då kan onödiga kostnader, förseningar och i värsta fall straffrättsligt ansvar undvikas.

Odlingsrösen är skyddade BIOTOPER

Det finns ett stort antal stenrösen i Fryksås. Dessa är s.k. odlingsrösen där tidigare generationers bönder samlat ihop stenar och lagt dem i högar för att kunna bruka marken. Odlingsrösen i och i anslutning till jordbruksmark är skyddade biotoper enligt förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Detta innebär bland mycket annat att bortschaktning av hela eller delar av odlingsrösen är otillåtet. Naturvårdsverket har tagit fram en skrift som beskriver mer i detalj vad som gäller. Vi uppmanar markägare att sätta sin in i regelverket innan ingrepp i stenrösen görs.