Styrelsemöte 240526

Protokoll fört vid styrelsemöte 2024-05-26 kl. 10.00 med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening, konferensrummet på Smidgården.

Närvarande: Liselott Länsmans, Åke Strandberg, Mats Mårten, Patrik Andersson, Charlotte Bjurström, Helena Peters, Gustav Kleen, Frida Grund och Lotta Appelbom

 Mötet öppnas

  1. Liselott Länsmans, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
  1. Genomgång av föregående styrelseprotokoll 240421.

Protokollet godkänns.

 

Samfällighetsföreningens ärenden

  1. Vägarna

Orsa kommun har beslutat om nya regler för bidrag för enskilda vägar. Reglerna gäller från och med 2025 och ersätter det samarbetsavtal kring väghållning som kommunen har haft med Orsa Besparingsskog. Kommunen kommer nu att ha ett bidragssystem som riktar sig till enskilda vägar med fast boende och även för enskilda vägar till utpekade turistmål. Per Länsmans har varit på ett informationsmöte anordnat av Orsa Besparingsskog gällande detta. Liselott och Per kommer att kontakta kommunen för att höra efter förutsättningarna för bidrag.

Vi har i år fått haft möjlighet att lägga upp ett lager med sand för halkbekämpning på marken bakom sophuset. Marken ägs av Oscar Diös. Frågan är om det är ekonomiskt försvarbart att anlägga en övertäckt sandficka som går att utnyttja hela säsongen för att vår entreprenör ska slippa åka och hämta sand vid behov. Mats och Patrik utreder kostnader, bygglov och utseende på fickan samt lämplig placering, alternativt möjlighet till upplag någonstans i närheten. Samfälligheten har ingen lämplig mark idag.

Vägarna har reparerats med grävmaskin med tillbehör. Potthålsreparationerna är inte vibrerade och frågan är om de kommer att öppna sig igen vid regn. Mats ordnar med dammbindning och hyvlar om det bedöms behövas.

Blomkrukor och väggupp är utlagda.

  1. Ekonomi

Carin Nises och Åke fortsätter sitt arbete med att avsluta uppdelningen av ekonomin för de två föreningarna, Intresseföreningen och Samfällighetsföreningen. Vi hade ett antal snöröjningsinsatser i mars som är fakturerade och betalda. Oklart hur det förhåller sig för april. Dessutom kvarstår fakturan för det eminenta arbete som vår entreprenör gjorde före röjardagen och tog upp sand från parkeringarna, Boréns linda och midsommarängen. Fakturering av privat snöröjning görs så snart de sista fakturorna för vårens plogningar kommit.

När det gäller frågan om moms för samfällighetsföreningar så har nu Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att samfällighetsföreningar inte automatiskt är momsredovisningsskyldiga. Vi har fått meddelande från Skatteverket att de avser att avregistrera samfällighetsföreningen för moms. Det kommer gälla retroaktivt för hela 2024 och medför ett merarbete förutom för våra näringsidkare även för kassören. Vi kan inte dra av moms på inkommande fakturor och får heller inte lägga på moms på utgående fakturor. Alla samfällighetens utgående avgifter anses var utfördelning av kostnader så länge de avser medlemmar.

Intresseföreningen anordnar Röjardagen och Stigar och källor. Det är dit pengarna går för icke deltagande i Röjardagen. Det är också från det kontot som subventionerna för mat, kostnaden för skyltar med QR-kod mm kan hanteras. Vi har 83 medlemmar i Intresseföreningen varav 37 var representerade på gårdagens Röjardag.

Vi har ett tiotal böcker kvar, Boken om Fryksås. Dessa delas ut som välkomstgåva till nytillkomna fastighetsägare.

Midsommarängen klipptes i väldigt många år av Bertil Ekström men de senaste åren har Orsa Kvarn klippt ängen. Vi tror inte att det finns någon i byn som har en åkgräsklippare som kan utföra tjänsten och Åke kommer därför att kontakta Orsa Kvarn för fortsatt skötsel. Ängen är ojämn (fr a hjulspår) och vi kommer därför att be Per att försöka jämna till med skopan.

  1. Övriga frågor

Påminnelse till samtliga fastighetsägare, som nyttjar vägarna för tung trafik i samband med byggnation och liknande, att vägarna måste återställas löpande och efter slutfört arbete.

 

Intresseföreningens ärenden

  1. Utvärdering av Röjardagen och planering av Stigar och källor

Styrelsen tackar alla deltagare för en mycket trevlig och givande Röjardag!

Tack till alla som tar sig tid och kommer hit från när och fjärran för att värna om att vår fäbod ska skötas. Vi var hundra deltagare under arbetsdagen och nästan lika många till lunch på Smidgården och middag på Fryksås hotell.

Grusupptagning med maskin efter vinterns snöhögar har sparat många deltagares ryggar i år, jämfört med när detta arbete gjorts för hand under Röjardagen.

Grusning av Björntjärnsvägen med gruset som samlades upp från sandupptagningen för att fylla ut, jämna till och möjliggöra att gå utan stövlar. Början av Björntjärnsvägen tillhör samfälligheten.

Vattenhjulet har blivit verklighet igen tack vare Björn Olmats och en promenad dit rekommenderas! Åke kontaktar Björn om hans utlägg.

Fråga har uppkommit och att eventuellt anlägga en damm nedströms om vattenhjulet. Markägaren Mikael Olmats har sagt OK till detta och Patrik kontaktar Andreas Smids för att höra om det är möjligt med den maskin som står till buds och kostnaden.

Stigar och källor anordnas lördagen den 24 augusti.

Vi hoppas att vi då har spänger att lägga ut på vägen till Björntjärn, att vi kan rensa sly och även elda upp Röjardagens rishögar. Närmare planering på nästa styrelsemöte.

  1. Ekonomi

Se ovan under punkt 4.

  1. Övriga frågor

Träd i fäbod. Helena kommer att utforska och skriva något om varför det har varit så viktigt att ha träd även i en fäbod och framför allt vilka lövträd det gäller.

Midsommar. Det finns dessvärre ingen i styrelsen som kan ta på sig ansvaret som arbetsledare för att organisera detta. Man bör vara några stycken för att tidsplanera, organisera och avsätta några timmar under midsommarafton för detta arbete. Vi mailar samtliga medlemmar för att efterfråga vilka som firar midsommar här och som tillsammans med andra intresserade kan genomföra det.

QR-skyltarna har varit mycket uppskattade. Ytterligare ett tiotal ligger nu för beställning.

Tanken är att det finns en historik kring gården som vi vill förmedla och en aktuell bild i liggande format. För äldre byggnader gärna också en eller flera gamla bilder. Textmassa på 2-300 ord.

Drift av servrar: Åke har hittills tillhandahållit serverkapacitet för hemsidor, mail, medlemsregister, fakturering mm genom eget företag. Han har nu påbörjat en flytt av dessa serverfunktioner  till ett externt dataserviceföretag. I dagsläget har vi tre domäner, fryksasfabodlag.se, fryksas.info och fryksas.eu.

Frågan om utbyte av den trasiga glasåtervinningsbehållaren och möjlighet att få en batteriholk till soprummet kommer Liselott att ta upp med Nodava. Idag måste vi alla respektera att i det lilla soprummet kan inte alla typer av sopor tas omhand.

Skylt för ”Skidspår” kommer Liselott att undersöka.

Fryksås Fäbodlags nya fina Allsångshäfte, som presenterades på Röjardagens middag, samlades in och kommer att finnas till försäljning för 50 kr hos Liselott.

  1. Mötet avslutas.

 

Kommande styrelsemöte hålls söndagen den 4 augusti, kl 16.00  via Teams.

 

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                            Liselott Länsmans
Sekreterare                                                                     Ordförande