Stadgar Fryksås samfällighetsförening

Stadgarna fastställda 2016-05-16 

 

Stadgar för Fryksås samfällighetsförening org.nr. 717910-2798 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser o förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

 

 • 1 Firma Föreningens firma är Fryksås samfällighetsförening
 • 2 Samfälligheter. Föreningen förvaltar anläggningssamfälligheten blivande Hansjö ga:28 och marksamfälligheterna Hansjö s: 9-12.
 • 3 Grunderna för förvaltningen. Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål.
 • 4 Medlem. Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.
 • 5 Styrelsens säte, sammansättning. För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Orsa kommun. Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 2 suppleanter.
 • 6 Styrelse val. Styrelsen väjs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år. Stämman väljer vid första stämmomötet ordförande och sekreterare på 2 år och kassör på 1 år, 2 ledamöter på 2 år och 2 ledamöter på 1 år., där efter om perioder på 2 år. Hela styrelsen bör ej ersättas under ett och samma verksamhetsår. Om ordförande, kassör eller sekreterare avgår under verksamhetsåret har styrelsen rätt att omkonstituera sig.
 • 7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista. Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 14 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden.

Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, man har inte rösträtt.

 8 Styrelse beslutförhet, protokoll. Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst fem (5) styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

 • 9 Styrelse, förvaltning. Styrelsen skall
 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
 • 10 Revision. För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två (2) revisorer.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

 • 11 Räkenskapsperiod. Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1 – 31/12
 • 12 Underhålls och förnyelsefond. Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 5 000 kronor.
 • 13 Föreningsstämma. Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars – april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

 • 14 Kallelse till stämma. Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom brev/e-mail. Kallelse skall ske senast 3 veckor före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämma, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom brev/e-mail,

 • 15 Motioner. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före utlyst datum för årsmötet.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

 • 16 Dagordning vid stämma. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av tvåjusteringsmän
 4. styrelsens och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
 9. val av styrelse, ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter och suppleanter
 10. val av revisorer
 11. fråga om val av valberedning
 12. övriga frågor
 13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13

 • 17 Disposition av avkastning. I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.
 • 18 Stämmobeslut. Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

 I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51, och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud, mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

 • 19 Flera verksamhetsgrenar. Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheterna utgör 99 % på anläggningssamfälligheten och 1 % på marksamfälligheterna.

 • 20 Protokollsjustering, tillgänglighållande. Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.