Stadgar Fryksås Fäbodlag Intresseförening

Dessa stadgar reviderades och antogs senast vid årsmöte 2017-04-14

§ 1 Målsättning
Styrelsens målsättning skall vara att verka för fäbodens gemenskap och utveckling samt värna om gamla seder och bruk.

§ 2 Årsmöte
Årsmötet är Fäbodlagets högsta beslutande organ. Årsmötet skall avhållas inom fem (5) månader efter verksamhetsårets utgång.

§ 3 Rösträtt
En (1) röst per inbetald medlemsavgift och fastighet.

§ 4 Styrelsens sammansättning
Fäbodlagets styrelse väljs på årsmötet och skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 1 år. Årsmötet väljer vid första årsmötet ordförande och sekreterare på två (2) år och kassör på ett (1) år, där efter om perioder på två (2) år.  Hela styrelsen bör ej ersättas under ett och samma verksamhetsår. Om ordförande, kassör eller sekreterare avgår under verksamhetsåret har styrelsen rätt att omkonstituera sig.

§ 5 Styrelsens uppgifter
Styrelsen leder Fäbodlagets verksamhet enligt dessa stadgar och de beslut som fattas på årsmötet.

Styrelsen är beslutsfattande vid minst fem (5) ledamöters närvaro.  Styrelsen skall förbereda Fäbodlagets årsmöte. Beslut fattade på årsmötet skall verkställas av styrelsen. Vidare är det styrelsens uppgift att senast tjugo (20) dagar före årsmötet tillställa revisorerna verksamhetsberättelsen jämte balans och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret. Det konstituerande mötet, som skall hållas inom en (1) vecka efter årsmötet, utser vem/vilka som skall teckna föreningen samt utser övriga ansvarsområden för styrelsens medlemmar. Styrelsen kan bilda kommittéer och arbetsgrupper för att underlätta sitt arbete med en ansvarig styrelsemedlem i varje bildad kommitté.  Styrelsen skall hålla minst fem (5) årliga protokollförda möten

§ 6 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet två revisorer. Dessa skall avge sin berättelse till årsmötet.

§ 7 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande möten, av vilka det ena skall vara årsmöte. Mellan dessa möten skall minst två (2) månader förflyta.

§ 8 Upplösning
För beslut om upplösning av föreningen krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten, av vilka det ena skall vara årsmöte. Upplöses föreningen skall dess tillgångar fördelas på det sätt som det avslutande mötet beslutar.

§ 9 Verksamhetsår
Fäbodlagets verksamhetsår omfattar perioden första januari till och med sista december.

§ 10 Information
Fäbodlagets medlemmar har rätt till fortlöpande information om Fäbodlagets angelägenheter genom de mötesprotokoll som skrivs vid varje möte samt att delta i de sammankomster som föreningen anordnar.

Dagordningen vid årsmötet skall omfatta:

  1. Val skall göras gemensamt med samfälligheten och omfatta
    mötesordförande, mötessekreterare, två justerare tillika rösträknare.
  2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
  3. Fastställande av dagordningen.
  4. Föredragning av verksamhetsberättelse och revisorernas årsberättelse.
  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  6. Behandling av förslag från styrelsen och fastighetsägare
  7. Val skall göras gemensamt med samfälligheten av styrelseledamöter och revisorer.
  8. Övrigt.