Styrelsemöte 240324

Protokoll fört vid styrelsemöte 2024-03-24 kl. 15.00 med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening, via teams.

Närvarande: Carin Nises, Åke Strandberg, Frida Grund, Mats Mårten, Patrik Andersson, Helena Peters, Gustav Kleen, Charlotte Bjurström och Lotta Appelbom

 Mötet öppnas

  1. Carin Nises, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
  2. Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Snöröjning berörs under punkten 3 nedan.

Patrik talar med Olmats om hur vi kan tillverka ett nytt vattenhjul vid bäcken.

Samfällighetsföreningens ärenden

  1. Ordföranden informerar
  • Snöröjning

Vägarna är hyvlade, vilket skedde i olika omgångar beroende på temperaturförhållandena och att fäboden var mycket välbesökt när arbetet skulle utföras.

En medlem har begärt att vi ska ha en diskussion på årsmötet om snöröjning. Styrelsens inställning är att ambitionsnivån att hålla vägarna snöfria är avhängigt av vad vi alla är beredda att betala i kombination med den oändliga variationen i väderläget.. Vi har endast en entreprenör som är villig att utföra snöröjningsarbetet i Fryksås. Åke kontaktar Per Länsman för att höra om han eventuellt kan avlasta och samköra med Lisselbäcka efter avrop från styrelsen vid extremt väder.

  1. Ekonomi

Genomgång av bokslutet för 2023 som är i balans och kommer att delges samtliga medlemmar inför årsmötet.

Vi räknar inte med någon extra uttaxering för 2023, men en höjning av avgiften för 2024 till samfälligheten med hänvisning till senaste årens inflation och därmed ökade kostnader. Debitering av medlemsavgifter i bägge föreningarna sker i början på året för att ha pengar i kassan att betala säsongens snöröjning. Vi kommer att hantera moms tills skatteverket säger annorlunda.

  1. Övriga frågor

Inga motioner har inkommit.

Valberedningen bör bestå av tre personer och utses på och av stämman.

Intresseföreningens ärenden

  1. Ordföranden informerar

Inga motioner har inkommit.

  1. Ekonomi

Genomgång av bokslutet för 2023 som kommer att delges samtliga medlemmar inför årsmötet. Intresseföreningens har ett positivt resultat för 2023.

  1. Övriga frågor

För att stärka sammanhållningen bland fäbodlagets medlemmar hade vi före pandemin olika aktiviteter på röjardagen, förutom arbete. Diskussion på årsmötet.

QR-skyltar beställda och förevisas på årsmötet. Förslag på text skickas till Åke. 50-100 ord och en bild. Rubriker: Välkommen, Information, Fjösbokka, Fryksås 139, Fryksås 146 och Sophus.

Förberedelse inför årsmötet 2024-03-31 på Fryksås hotell kl 15.00, med fika innan från 14.30. Lokalen skall färdigställas före och återställas efter mötet varför de från styrelsen som kan, samlas kl 14.00.

  1. Mötet avslutas.

Konstituerande styrelsemöte hålls direkt efter årsmötet, söndag 31 mars.

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                            Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande