Styrelsemöte 230806

Protokoll fört vid styrelsemöte 2023-08-06 kl. 15.00 med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening.

Närvarande: Carin Nises, Mats Mårten, Frida Grund.
Närvarande via teams: Åke Strandberg, Helena Peters, Gustav Kleen och Lotta Appelbom.
Förhindrade: Patrik Andersson och Charlotte Bjurström.

 1. Mötet öppnas
  Carin Nises, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
 1. Genomgång av föregående styrelseprotokoll
  Inga kommentarer.

Samfällighetsföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Beslut angående detaljplan för Hansjö 222:1
  Handläggningen har hanterats av planenheten och utskottet för strategi inom Orsa kommun. Därefter ska Kommunstyrelsen fatta beslut. Både planenheten och strategiutskottet följde Intresseföreningens inställning och föreslog att negativt planbesked lämnas. Troligen kommer kommunstyrelsen att följa deras rekommendation och besluta att inte inleda en planläggning. Oklart idag om kommunstyrelsen fattat sitt beslut. Men i beslutsunderlaget till Kommunstyrelsen står det även att en utveckling med bostadsbebyggelse med ett mindre avstånd än 200 meter till Fryksås inte går i linje med översiktsplanen och att det finns ett behov av tydligare riktlinjer gällande nybyggnationer i området. Fastighetsägaren kan alltså inkomma med ny reviderad begäran om ändring av planbesked för fastigheten som är anpassat till de skäl som kommunen ansett är bärande för det negativa beskedet.
 • Snöröjning
  Avtalet kommer att förnyas med tidigare entreprenör, Hampus Paulsson. Åke för samtal om nytt treårsavtal och om eventuell möjlighet för privatkunder att utnyttja rutavdraget, 50% på arbetskostnaden, för snöröjning på egen tomt. Åke återkommer i frågan.
 • Vägunderhåll efter regnig sommar
  Vägarna måste åtgärdas före vintern. Patrik talade med Nodava i våras. Oklart om Nodavas inställning till att vatten kommer upp på Anderssons fastighet och i vägen precis utanför deras fastighet. Eventuellt funderar Fryksås 253, Andersson, på att dra in vatten till sin fastighet.
  Vattenflödet var normalt i april men nu är vägarna i stort behov av att åtgärdas. Mats Mårten åtar sig att utföra detta arbete när det är lämpligt. (Efter mötet har ovädret Hans ytterligare försämrat vägarnas status.)
 1. Ekonomi
 • Det har grävts för el inom fäboden och Intresseföreningen har i år fått störningsersättning om 20 000 kr mot normala år om 2–3 000 kr/år. Pengarna har betalats ut även om inte allt arbete är slutfört ännu.
 • Samfällighetens samtliga räkningar är betalda.
  Mats Mårten ska fakturera för utfört arbete.
  Kvarstår att fakturera den privata snöröjningen för senaste vinter, totalt c:a 30 000 kr.
  Både Samfälligheten och Intresseföreningen har idag god ekonomi.
 1. Övriga frågor
 • Hansjö 226:1, Andersson har informerats om att ett eventuellt bygglov kommer att sökas på fastigheten Hansjö 227:1, Finngården, för ett tvåvåningshus som ska ligga direkt nedanför gärdsgården söder om Anderssons hus.
 • Bygglov har beviljats för en om/tillbyggnad på Hansjö 232:3.

Intresseföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Medlemmar
  Ett utträde ut föreningen.
 • Midsommarängen
  Vi hoppas att den bättrar på sig efter grävningsarbeten och får blommor istället för svinmålla.
 • Badstegen
  Tack för ytterligare två steg på stegen!
 • Stigar och källor
  Frivillig aktivitet för dem som vill och kan. Inga särskilda arbeten har uppmärksammats förutom vägar och diken. (Detta var innan det ihållande regnandet under ”Hans”, som lämnat våra vägar utan grus men desto mer i alla diken. Diskussion pågår hur vi går vidare för att nå en lösning.)

Stigar och källor anordnas den 26 augusti för alla som vill och har möjlighet.
Samling kl 10.00 på Fjösbokka.
Grillad korv serveras till lunch.
Anmälan senast 21 augusti.
Separat inbjudan via mail.

 • Datum för kommande styrelsemöte
  Söndag 15 oktober kl. 15.00, via Teams.
 1. Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                            Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

Stigar och källor 2023-08-26

Styrelsen välkomnar alla som vill och kan att samlas lördagen den 26 augusti för ett par timmars gemensamt arbete i vår fina fäbod.

Vi samlas på Fjösbokka kl 10.00 för att framför allt slå längs vägarna, rensa diken och fylla igen hål i vägarna. Vi är tacksamma om ni som har möjlighet tar med er röjsåg/trimmer, krattor, spadar och skottkärra. Fäbodlaget köper in bensin.

Till lunch bjuder Fäbodlaget på grillad korv. Separat inbjudan via mail som vi ber er svara på senast 21 augusti, alternativt till (info@fryksasfabodlag.se) och ange:
– Fastighet
– Antal deltagare.

Väl mött till en trevlig dag i Fryksås!

Med vänliga hälsningar.

Styrelsen

Röjardag i Fryksås, lördag 27 maj 2023

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till årets Röjardag, lördagen den 27 maj!

Samling på den övre parkeringen klockan 9, där vi delas in i arbetslag.

Ta med redskap; krattor, spadar, skottkärra, röjsåg eller trimmer. Fäbodlaget står för bränsle till röjsåg.

Fäbodlaget bjuder alla deltagare på en matigare smörgås och dricka till lunch.

På kvällen finns möjlighet att äta en tre-rätters middag på Fryksås Hotell. Fäbodlaget subventionerar middagen för max fyra personer som deltagit i Röjardagen, per fastighet.                    Pris per person, 300 kr.

Fäbodlaget bjuder alla barn under 15 år, som deltagit under dagen.

Önskar fler än fyra från en fastighet delta, är priset 450 kr per person.

Dryck debiteras och betalas separat.

Observera att antal platser är begränsat och först till kvarn gäller.

Anmälan senast på lördag den 20 maj kl 17.00, genom att svara på detta mail (info@fryksasfabodlag.se) och ange:

– Fastighet

– Antal deltagare till Röjardagen

– Antal vuxna deltagare till middag

– Antal barn under 15 år till middag

– Eventuell specialkost, gäller både lunch och middag.

Styrelsen välkomnar er alla till en trevlig dag i Fryksås!