Styrelsemöte 231015

Protokoll fört vid styrelsemöte 2023-10-15 kl. 15.00 med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening.

Närvarande via teams: Carin Nises, Åke Strandberg, Frida Grund, Helena Peters, Gustav Kleen, Patrik Andersson och Lotta Appelbom.
Förhindrade: Mats Mårten och Charlotte Bjurström.

 1. Mötet öppnas

Carin Nises, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 1. Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Inga kommentarer.

Samfällighetsföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Snöröjning
  Ambitionen hos både entreprenören Hampus Paulsson och samfälligheten är att teckna ett nytt treårsavtal, men det har ännu inte kommit till stånd. Befintligt avtal löper därför vidare, ett år i taget och regleras med index. Eventuell möjlighet för privatkunder att utnyttja rutavdraget, 50% på arbetskostnaden, för snöröjning på egen tomt, fordrar administrativ hantering och vi har ännu inte fått klartecken att entreprenören har resurserna på plats. Åke återkommer i frågan.

Inom kort kommer förfrågan att gå ut angående vilka som önskar snöröjning på sin privata tomt.

 • Vägunderhåll

Sommarens regnande medförde stora skador på vägarna. Vägarna åtgärdades i augusti. Men dessvärre blev mycket av arbetet förstört igen av regnet i samband med ovädret Hans. Lapp- och lagningsarbete genomfördes under Stigar och källor samt har även fortsatt efteråt. Inget ytterligare arbete planerat före vintern.

 • Bygglov

Ett bygglovsärende har inkommit gällande nybyggnation på fastigheten Hansjö 227:1, Finngården, i dess nordvästra hörn. Ett större antal berörda grannar och även vägsamfälligheten har ombetts att inkomma med eventuella synpunkter. Samfälligheten kommer inte att lämna några synpunkter eftersom byggnaden i sig eller dess placering, inte påverkar vägen.

 1. Ekonomi

Samfällighetens ekonomi är fortsatt god. Snöröjning är den största utgiftsposten.

 1. Övriga frågor

Carin informerade om ett möte som Näringslivsenheten i Orsa kommun bjudit in till. Företrädare för Orsas byar samlades och diskuterade bland annat bystugornas drift och underhåll samt vägfrågor. Nästa möte ska handla om branddammar. Fryksås har ingen sådan.

Vägbulor, blomkrukor och badstegen kommer att plockas undan inom kort.

 

Intresseföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Elkabel vid Midsommarängen
  Enligt Elevio kommer permanent ström att kopplas på till fastigheten och den provisoriska kabeln att kopplas bort, trots att huset ännu inte är färdigställt inomhus.
 • Datum för kommande styrelsemöte
  Söndag 21 januari 2024 kl. 15.00, fysiskt möte.
 1. Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                            Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande