Årsmöte 2017-04-14

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2016 MED FRYKSÅS FÄBODLAG INTRESSEFÖRENING OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING LÅNGFREDAGEN

DEN 14 APRIL 2017, KL 13.00 PÅ ROVDJURSCENTER, GRÖNKLITT

Närvarande: 43 st mötesdeltagare enligt närvarolista.

 • 1 Ordförande förklarar mötet öppnat.
 • 2 Kallelsen godkänns av årsmötet.
 • 3 Dagordningen godkänns.
 • 4 Till ordförande för mötet väljs sittande ordförande Mikael Olmats.
 • 5 Till sekreterare för årsmötet väljs sittande Yvonne Mårten.
 • 6 Till justeringsmän för årsmötet väljs Frida Grund och Siv Olmats.
 • 7 Verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet.
 • 8 Ekonomisk redovisning.

Gunilla Frelin, kassör, lämnar redovisning över ekonomin för Fryksås Intresseförening, Samfällighet och Boken. Redovisningen godkänns av årsmötet. (Bil 1 förenklad redovisning)

 • 9 Carin Nises, som utfört revisionen tillsammans med Oscar Diös, läser upp revisionsberättelsen som godkänns av årsmötet.
 • 10 Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
 • 11 Ordförande läser upp inkommen motion från Lars Nises, angående bidrag för byte av batteri med 1/3 del/år från Fryksås Fäbodlag.

                Årsmötet beslutar att bevilja bidrag för byta av batteri med 1/3 del/år tills vidare.

 • 12 Val av gemensam styrelse till Fryksås Fäbodlag Intresseförening och Fryksås Samfällighetsförening.

Ordförande Mikael Olmats, ledamöterna Patrik Andersson och Lena Fast Marcusson valdes vid förra årsmötet på 2 år.

Kassör Gunilla Frelin, sekreterare Yvonne Mårten och ledamot Sven-Olov Olsson har avsagt sig omval och kommer att avgå ur styrelsen.

Kassör skall väljas på 1 år (normalt 2 år men för att passa in i valprogrammet då Gunilla Frelin valdes för ytterligare 1 år vid förra valet blir första valperioden för kassören 1 år

Valberedningens förslag till kassör, sekreterare, ledamöter, suppleanter och revisorer föreslås enligt följande:

Kassör 1 år:                  Nyval Agneta Ekström

Årsmötet väljer nyval av kassör Agneta Ekström, 1 år.

 

Valberedningen föreslår

Sekreterare 2 år:          Nyval Frida Grund

Ledamot 2 år:              Nyval Nils-Olov Olsson, tidigare suppleant

Ledamot 2 år:              Omval Mats Mårten

2 suppleanter 1 år:      Omval Maria Borén

Nyval Ewa Lofvar Konradsson

Revisorer 1 år:             Omval Karin Nises och Oscar Diös

Årsmötet väljer sekreterare, ledamöter, suppleanter och revisorer enligt ovan.

 

Vid val av 3 till valberedning på 1 år väljer årsmötet omval av Annika Mårten, Henrik Sellmann och nyval av Ulrika Agerman. Till sammankallande utses Annika Mårten.

 

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter

 

 • 13 Uppdrag till styrelsen.

                Inga uppdrag till styrelsen framkom.

 

Fryksås Samfällighet

 • 14 Information om vägarna inom Samfälligheten.

Ordförande, informerar om vägar inom samfälligheten.

Ordförande understryker vikten av att underhålla vägarna med förebyggande åtgärder hela tiden för att på sikt hålla nere kostnaderna.

Viktigt att den fastighetsägare som orsakar att vägen körs sönder också ser till att vägen återställs i det skick den var innan.

Gränsen att vid 7 cm snödjup snöröja har fungerat väl och kommer även att gälla för nästa vintersäsong.

Det finns möjlighet att få infarten till sin fastighet snöröjd till lägsta priset av 50,-/fastighet.

Hör gärna av er till styrelsen om ni har förslag på åtgärder eller frågor angående vägarna i Fryksås.

 • 15 Stadgarna

                Gunilla Frelin informerar om att stadgarna som beslutades vid extramötet har godkänts och registrerats av Lantmäteriet.

 

 • 16 Budget 2017

                Kassören presenterar rambudget för 2017 gällande Fryksås Samfällighet.

Årsmötet godkänner rambudgeten. (Bil.2)

 

 • 17 Kostnadsersättningar till styrelsen

Ordförande föreslår att beslutet ska gälla uppdraget för båda föreningarna.

                Ordförande kr 3000, kassör kr 6000 och sekreterare kr 1500.

Kostnadsersättningar kan även komma att betalas ut till styrelseledamöter om kostnader utöver beslutad nivå överskrids. Årsmötet godkänner att kostnadsersättningar skall utbetalas efter godkännande av firmatecknare.

 

 • 18 Övriga frågor

                Birgitta Andersson ställer en fråga om det varit någon utbildning på hjärtstartaren i sedan den installerades?

Lars Nises informerar att det varit två utbildningstillfällen i samband med installationen.

 

 

               

Fryksås Fäbodlags intresseförening

 • 19 Budget 2017

                Kassören presenterar rambudget för 2017 gällande Fryksås Fäbodlags intresseförening.

Årsmötet godkänner rambudgeten. (Bil. 3)

 

 

 • 20 Kostnadsersättningar till styrelsen

Ordförande föreslår att beslutet ska gälla uppdraget för båda föreningarna.

                Ordförande kr 3000, kassör kr 6000 och sekreterare kr 1500.

Kostnadsersättningar kan även komma att betalas ut till styrelseledamöter om kostnader utöver beslutad nivå överskrids. Årsmötet godkänner att kostnadsersättningar skall utbetalas efter

godkännande av firmatecknare.

 

 

 • 21 Bokens kapital, Turistfrämjande åtgärder

                Ordförande informerar att bokens kapital är enbart till för ”turistfrämjande åtgärder”.

Kapitalet är låst för turistfrämjande åtgärder tom 2021-03-02, då Jordbruksverkets kontroll av utbetalda medel upphör.

Ordförande informera om det finns mycket material kring Bokprojektet, det finns en hårddisk där allt inskannat materialet sparats.

Styrelsen ställer en fråga till Årsmötet hur vi ska gå vidare med allt material kring projektet?

Årsmötet beslutar att bilda en arbetsgrupp som arbetar vidare med den här frågan. Arbetsgruppen består av Ola Diös och Åke Strandberg.

Alla medlemmar i Fryksås Fäbodlag är välkomna att komma med idéer till arbetsgruppen.

               

 

 • 22 Röjardagen som i år infaller den 27 maj.

Vid röjningen kommer medlemmarna delas upp i 4 lag vilket fungerat bra de senaste åren.

Föranmäl till Mikael Olmats eller Patrik Andersson, om ni har något jobb som ni vill ha utfört, kontaktuppgifter finns på hemsidan.

För er som använder egna fyrhjulingar, motorsågar, röjsågar, etc. finns bensin och olja. För fyrhjulingar utgår en ersättning.

Naturligtvis finns möjligheten även i år att avsäga sig arbetet och istället betala kr 300.

Avgiften kommer då att finnas med på den årliga avgiftsinbetalningen.

Siv Olmats och Frida Grund kommer att ansvara för aktiviteterna på eftermiddagen.

Lunch och middag subventioneras som vanligt av fäbodlaget.

Mer information om anmälan etc kommer via mail och hemsidan.

 

 

 • 23 Midsommar firas på midsommarafton den 23 juni. Firandet kommer att ske i egen regi.

Nytt för i år är att vi samlas för att plocka blommor, binda rankor, kransar och klä stången,

kl 14.00 och direkt i anslutning till det reser vi midsommarstången med sång, dans och lekar.

                 Ta gärna med dig en korg med gott att äta och dricka och dragspel, fiol, munspel eller annat instrument som du kan spela på. Ta gärna på Folkdräkten!

 

 • 24 Stigar och källor i Fryksås.

Årsmötet beslutar att arbetsdagen för ”Stigar och källor” blir den 19 augusti, mer info kommer på hemsidan.

Samling på kvällen vid Eldpallkojan vid Rädsjön för grillning och fiske. Komihåg fiskekort.

 

 

 • 25 Skidspåret

Ordförande informerar om Skidspåret som Sune Håll är ansvarig för. I vinter har det inte funnits möjlighet att dra upp något skidspår då det varit för dåligt med snö.

Det finns möjlighet att få kostnadsersättningar för arbetet med skidspåret.

Alla medlemmar kan fundera på lösningar kring hur man kan förbättra spåret och höra

av sig till Sune Håll. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

 

 

 • 26 Byte av dag för årsmötet

Styrelsen föreslår ändring av dag för årsmötet till Påskdagen.

Årsmötet beslutar att ändra dag för årsmötet till Påskdagen kl 15.00.

 

 

 • 27 Godkännande av stadgeändring

                Årsmötet godkänner stadgeändring § 4, andra godkännandet.

 

 

 • 28 Mötet avslutades och ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse därefter bjuder Fäbodlaget på kaffe med dopp.

 

 

Fryksås den 14 april 2017

 

______________________________

Yvonne Mårten

Sekreterare

 

 

Justeras:

 

 

_____________________________                                                                             _

Frida Grund                                                                 Siv Olmats