Årsmöte 2018-04-01

 

 

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2017 MED FRYKSÅS FÄBODLAG INTRESSEFÖRENING OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

DEN 1 APRIL 2018, KL 15.00 PÅ ROVDJURSCENTER, GRÖNKLITT

Närvarande: 45 st mötesdeltagare enligt närvarolista.

 • 1 Ordförande förklarar mötet öppnat.
 • 2 Kallelsen godkänns av årsmötet.
 • 3 Dagordningen godkänns.
 • 4 Till ordförande för mötet väljs sittande ordförande Mikael Olmats.
 • 5 Till sekreterare för årsmötet väljs sittande Frida Grund.
 • 6 Till justeringsmän för årsmötet väljs Ulla Sundelin och Sven-Olov Olsson.
 • 7 Verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet.
 • 8 Ekonomisk redovisning.

Gunilla Frelin lämnar redovisning över ekonomin för Fryksås Intresseförening, Samfällighet och Boken. Redovisningen godkänns av årsmötet. (Bil 1 förenklad redovisning)

 • 9 Carin Nises, som utfört revisionen tillsammans med Oscar Diös, läser upp revisionsberättelsen som godkänns av årsmötet.
 • 10 Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.
 • 11 Inkomna motioner: Inga motioner till årsmötet.
 • 12 Val av gemensam styrelse till Fryksås Fäbodlag Intresseförening och Fryksås Samfällighetsförening.

Sekreterare Frida Grund och ledamöterna Mats Mårten och Nils-Olov Olsson valdes vid förra årsmötet på 2 år.

Kassör Agneta Ekström och ledamot Lena Fast Marcusson har avsagt sig omval och kommer att avgå ur styrelsen. Suppleant Maria Boren har tyvärr avlidit.

Valberedningens förslag till ordförande, kassör, ledamöter, suppleanter och revisorer föreslås enligt följande:

Ordförande 2 år:           Omval Mikael Olmats

Kassör 2 år:                 Nyval Åke Strandberg

Ledamot 2 år:              Nyval Charlotte Bjurström

Ledamot 2 år:               Omval Patrik Andersson

Suppleant 1 år:             Nyval Kjell Högberg

Suppleant 1 år:             Omval Ewa Lofvar Gerdsdotter

Revisorer 1 år:              Omval Karin Nises och Oscar Diös

Årsmötet väljer ordförande, kassör, ledamöter, suppleanter och revisorer enligt ovan.

Vid val av 3 till valberedning på 1 år väljer årsmötet omval av Annika Mårten, Henrik Sellmann och Ulrika Agerman. Till sammankallande utses Annika Mårten.

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter

 

 • 13 Uppdrag till styrelsen.
 • Inga uppdrag till styrelsen framkom.

 

Fryksås Samfällighet

 • 14 Information om vägarna inom Samfälligheten.
 • Ordförande, informerar om vägar inom samfälligheten. Den hårda vintern har lett till mycket plogning av snö på våra vägar. Vi har under året upphandlat en ny entreprenör för plogning Hampus Pålsson. Det har varit svårt att få plats med all snö och entreprenören har flyttat snön så gott det går för att underlätta framkomligheten på vägarna.

Under året kommer det att ske löpande underhåll av vägarna.

 • 15 Budget 2018
 • Gunilla Frelin presenterar rambudget för 2018 gällande Fryksås Samfällighet. Årsmötet godkänner rambudgeten. (Bil.2)
 • 16 Justering av pris per andel pga ökade kostnader. Styrelsen föreslår en höjning på 85kr/andel.
 • Den snörika vintern i kombination med ny entreprenör för snöröjningen har medfört högre kostnader än budgeterat. Timkostnaden för snöröjning har ökat med 45% och  Styrelsen föreslår därför en höjning på 85kr/andel för att täcka dessa kostnader. Årsmötet godkänner höjningen med 85kr/andel.  
 • 17 Information om privat snöröjning
 • Som fastighetsägare i Fryksås kan du få din infart plogad till en ny kostnad av 100kr/gång för kort infart och 200kr/gång för lång infart. Det gäller att följa de riktlinjer som finns och det är endast den som är ansvarig för kontakten med entreprenören som kan beställa plogning och utförandet av tjänsten. Vill man justera något i sin privata plogning eller få mer plogning utfört ska man kontakta den av Fäbodlaget utsedda ansvarige och inte själv ta kontakt med entreprenören. Viktigt att komma ihåg att man som ägare av fastighet själv ansvarar för sin snö på sin mark och extra viktigt att tänka på eventuella takras som kan inträffa. Sker ett takras ner på en samfälld väg är man som fastighetsägare skyldig att ta bort denna snö.
 • 18 Kostnadsersättningar till styrelsen

Ordförande föreslår att beslutet ska gälla uppdraget för båda föreningarna.

Ordförande 3000kr, kassör 1500kr (kan vara mer beroende på kassörens uppgifter) och sekreterare 1500 kr. En ersättning till Bertil Ekström på 3000kr för skötsel och gräsklippning.

Kostnadsersättningar kan även komma att betalas ut till styrelseledamöter om kostnader utöver beslutad nivå överskrids. Årsmötet godkänner att kostnadsersättningar skall utbetalas efter godkännande av firmatecknare. 

 • 19 Övriga frågor

     Inga övriga frågor.         

Fryksås Fäbodlags intresseförening

 • 20 Budget 2018
 • Gunilla Frelin presenterar rambudget för 2018 gällande Fryksås Fäbodlags intresseförening.
 • Årsmötet godkänner rambudgeten. (Bil.3)
 • 21 Kostnadsersättningar till styrelsen

Ordförande föreslår att beslutet ska gälla uppdraget för båda föreningarna.

 Ordförande 3000kr, kassör 1500kr (kan vara mer beroende på kassörens uppgifter) och sekreterare 1500 kr. En ersättning till Bertil Ekström på 3000kr för skötsel och gräsklippning.

Kostnadsersättningar kan även komma att betalas ut till styrelseledamöter om kostnader utöver beslutad nivå överskrids. Årsmötet godkänner att kostnadsersättningar skall utbetalas efter godkännande av firmatecknare.

 • 22 Bokens kapital, Turistfrämjande åtgärder

  Ordförande informerar att bokens kapital är enbart till för ”turistfrämjande åtgärder”.

Kapitalet är låst för turistfrämjande åtgärder tom 2021-03-02, då Jordbruksverkets kontroll av utbetalda medel upphör.

Ett förslag på en turistfrämjande åtgärd är fler bord vid majstångsplatsen. Styrelsens tar med sig detta förslag. Diskussion också kring stigen till Björntjärn och eventuella åtgärder som kan göras i de ”blöta” partierna för att det ska vara bättre underlag att promenera på. Stigen används också som cykelled vilket kan påverka underlaget och slitaget. Årsmötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att föra en dialog med Grönklitt kring detta och vilka förbättringar som kan göras.

 • 23 Röjardagen som i år infaller den 26 maj.

Vid röjningen kommer medlemmarna delas upp i 4 lag vilket fungerat bra de senaste åren.

Föranmäl till Mikael Olmats eller Patrik Andersson, om ni har något jobb som ni vill ha utfört, kontaktuppgifter finns på hemsidan.

För er som använder egna fyrhjulingar, motorsågar, röjsågar, etc. finns bensin och olja. För fyrhjulingar utgår en ersättning.

Naturligtvis finns möjligheten även i år att avsäga sig arbetet och istället betala kr 300. Avgiften kommer då att finnas med på den årliga avgiftsinbetalningen.

Mats Knutsson, Kjell Högberg, Margareta och Anders Karlsson kommer att ansvara för aktiviteterna på eftermiddagen.

Lunch och middag subventioneras som vanligt av fäbodlaget.

Mer information om anmälan etc kommer via mail och hemsidan.

 • 24 Midsommar firas på midsommarafton den 22 juni. Firandet kommer att ske i egen regi.

Vi samlas för att plocka blommor, binda rankor, kransar och klä stången,

kl 14.00 och direkt i anslutning till det reser vi midsommarstången med sång, dans och lekar.

Ta gärna med dig en korg med gott att äta och dricka och dragspel, fiol, munspel eller annat instrument som du kan spela på. Ta gärna på Folkdräkten!

 • 25 Stigar och källor i Fryksås.

Årsmötet beslutar att arbetsdagen för ”Stigar och källor” blir den 25 augusti, mer info kommer på hemsidan.

Samling på kvällen vid Eldpallkojan vid Rädsjön för grillning och fiske. Kom ihåg fiskekort.

 

 • 26 Skidspåret

Ordförande informerar om Skidspåret som Sune Håll är ansvarig för. I vinter har det varit för mycket snö och inte funnits möjlighet att dra upp något skidspår. Vi diskuterar om vi ska fortsätta arbetet med detta och om det finns någon som är villig att sköta detta. Det finns en spårkälke som går att använda och köra efter skotern. Förslaget är att använda spåret som en fin vandringsled/skoterled och det går bra att promenera även nu på vinter i skoterspåret.

 

 • 27 Övriga frågor

 En fråga angående Fiber i Fryksås. Det finns fiber att ansluta till. Kontakta kommunen för mer information och kostnader.

 • 28 Mötet avslutades och ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse.

Fryksås den 1 april 2018

 

______________________________

Frida Grund

Sekreterare

 

 

Justeras:

 

 

_____________________________                                                                      _

Ulla Sundelin                                                      Sven-Olov Olsson