Årsmöte 23 04 09

 

 

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2022 MED FRYKSÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING OCH FRYKSÅS FÄBODLAG INTRESSEFÖRENING.

 

DEN 9 APRIL 2023, KL 15.00, Mötestorget Orsa Grönklitt.

Närvarande: 35st mötesdeltagare enligt närvarolista.

 • 1 Mötets öppnande

 Mötet öppnades av ordförande Carin Nises.

 • 2 Godkännande av kallelse

 Kallelsen godkänns av stämman.

 • 3 Godkännande av dagordning

 Dagordningen godkänns av stämman.

 • 4 Val av ordförande för årsmötet

 Till ordförande för årsmötet väljs sittande ordförande Carin Nises.

 • 5 Val av sekreterare för årsmöte

 Till sekreterare för årsmötet väljs sittande Frida Grund.

 • 6 Val av två stycken justeringsmän tillika rösträknare

 Till justeringsmän för stämman väljs Sven-Olov Olsson och Göran Appelbom.

 • 7 Verksamhetsberättelsen

 Verksamhetsberättelsen godkänns av stämman.

 • 8 Ekonomisk redovisning

Kassör Åke Strandberg redogör kort för hur det ekonomiska läget ser ut i föreningarna.

Samfällighetsföreningen är den föreningen där vi sköter om våra vägar och den styrs av våra stadgar. Intresseföreningen är till för våra aktiviteter och inköp av exempelvis material och förtäring till våra arbetsdagar.

Samfällighetsföreningen har ett överskott på 34 266 kr. Det har varit ett normalt år när det kommer till snöröjning och halkbekämpning.

Det finns en underhållsfond i samfälligheten och pengar från denna fond har under året nyttjats till att göra ett planerat större sommarunderhåll av våra vägar. Kostnaden för detta underhåll uppgick till cirka 50.000kr.

Mötet får en fråga kring hur avtalet ser ut för snöröjningen. Vi har haft ett avtal under 3 år och säger vi inte upp det innan sista maj så förlängas avtalet med 1 år i taget och priset räknas upp med konsumentprisindex (9% infor 2023).  Prisuppräkningen kommer att få konsekvenser på nästa års ekonomi. Det finns i nuläget inga planer kring att säga upp avtalet.

Mötet får en fråga kring hur lång tid en plogning tar och vilket timpris vi har. En snittplogning tar ungefär 5 timmar och timpriset är ca 1200kr/timme + moms.

Det har under säsongen varit en del frågor och synpunkter kring snöröjningen. De flesta frågor handlar om när det plogas, hur ofta, hur snabbt och på vilket sätt. Frågorna har hanterats löpande under året.

Intresseföreningen har ett överskott på 15 978 kr. Vi genomförde två aktiviteter under året Röjardagen samt Midsommarfirande. Vid Röjardagen deltog 45 av 87 fastigheter.

Det finns 100.000kr kvar från bokprojekt, Fryksåsboken. Tidigare har dessa pengar endast fått användas till turistfrämjande åtgärder men nu har 10 år gått och ingen mer revision kan genomföras. Dessa pengar ska ses som en buffert i Intresseföreningen.

Vid frågor eller mer detaljer kring den ekonomiska redovisningen går det bra att kontakta kassör Åke Strandberg.

Den ekonomiska redovisningen godkänns av stämman.

 • 9 Revisionsberättelse

Revisor Markus Peters har det här året utfört revisionen.

Revisionsberättelsen godkänns av stämman.

 • 10 Ansvarsfrihet

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

 • 11 Inkomna motioner

Det har inkommit en motion till årsmötet som rör snöröjningen i Fryksås. Motionen handlar om ett önskemål kring en tätare frekvens av snöröjningen samt att de privata infarterna ska plogas vid varje tillfälle.

Styrelsen har justerat rutinen när det gäller plogningen av de privata infarterna och om inga särskilda skäl föreligger ska dessa alltid plogas.

När det gäller frekvens av plogning anser styrelsen att grundprincipen att avropa snöröjning vid minst 7 cm som förväntas ligga kvar mer än 24 timmar är fortsatt lämpligt.

Stämman beslutar därmed att motionen är besvarad.

 •  12 Val av gemensam styrelse till Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening

 Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Carin Nises, Åke Strandberg, Patrik Andersson och Charlotte Bjurström valdes vid förra årsmötet på 2 år.

Valberedningens förslag:

Ordförande:                       Carin Nises                                Vald 1 år till

Kassör:                                Åke Strandberg                         Vald 1 år till

Sekreterare:                       Lotta Appelbom                       Nyval 2 år

Ledamot:                            Patrik Andersson                     Vald 1 år till

Ledamot:                             Charlotte Bjurström              Vald 1 år till

Ledamot:                             Frida Grund                               Nyval 2 år

Ledamot:                             Mats Mårten                              Omval 2 år

Suppleant:                           Helena Peters                           Nyval  1 år

Suppleant:                           Gustav Kleen                             Nyval 1 år

Stämman väljer styrelse enligt valberednings förslag.

 •  13 Val av revisorer

 Valberednings förslag till revisorer.

Revisor:                                   Lars Rodert                               Nyval 1 år

Revisorssuppleant:            Niklas Bergman                      Nyval 1 år

Stämman väljer revisorer enligt valberednings förslag.

 •  14 Fastställande av instruktion till valberedningen

 Styrelsen har för att tydliggöra valberedningens uppdrag tagit  fram en skriftlig instruktion till valberedningens arbete.

Stämman godkänner denna instruktion.

 • 15 Val av valberedning

Valberedningen består av tre personer som inom sig utser en sammankallande. Under året har valberedningen bestått av Annika Mårten, Henrik Sellmann och Liselott Länsmans. Samtliga är villig att fortsätta sitt uppdrag.

Till valberedning på 1 år väljer stämman Annika Mårten, Henrik Sellmann och Liselott Länsmans.

 •  16 Budget 2023 och avgifter 2024

 För samfällighetsföreningen planerar styrelsen inga större åtgärder utan endast löpande sommarunderhåll och sedvanlig snöröjning och halkbekämpning. Trots den höga inflationen med en prisuppräkning på 9,4% för 2023 bedömer styrelsen att samfälligheten kan klara sig med oförändrade avgifter kommande år.

Intresseföreningen planerar för oförändrad aktivitetsnivå och därför kan avgiften för 2024 sänkas med 100 kr till 300 kr/år.

Styrelsen föreslår följande avgifter för 2024:

Avgift till samfälligheten 460 kr / andel
Avsättning till underhållsfond 20 kr / andel
Medlemsavgift intresseföreningen 300 kr
Avgift för påminnelse vid utebliven betalning 200 kr
Avgift för icke-deltagande vid röjardag 300 kr

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag.

 •  17 Kostnadsersättningar till styrelsen

Styrelsens förslag är att kostnadsersättningarna är oförändrade jämför med föregående år dvs schablonmässig kostnadsersättning till ordförande 3000kr, sekreterare 1500kr och kassör 5000kr.

Årsmötet föreslår en höjning av ersättningarna med 10%.

Stämman godkänner en höjning av ersättningarna med 10% vilket innebär följande kostnadsersättning till ordförande 3300kr, sekreterare 1750kr och kassör 5500kr.  Ersättningen gäller för båda föreningarna och kostnaderna kommer att delas mellan samfälligheten och intresseföreningen.

 • 18 Beslut om ändrade andelstal

 Det finns ett antal fastigheter i Fryksås vars nya andelstal behöver registreras hos Lantmäteriet. En justering av ett andelstal kan bero på att en fastighet exempelvis gått från att vara fritidshus till att bli permanentboende eller tvärtom. Fastighetsägarna har erlagt rätt avgifter till Samfälligheten enligt de nya andelstalen men dessa behöver nu registreras hos Lantmäteriet.

Följande fastigheter påverkas:

 

Fastighet                             I fastighetsregistret          Nytt andelstal

Hansjö 110:9                      1                                                   8

Hansjö 220:5                     5                                                  3

Hansjö 224:4                      1                                                  3

Hansjö 224:5                      1                                                  3

Hansjö 224:6                      1                                                  3

Hansjö 225:1                      6                                                  3

Hansjö 227:1                      4                                                  12

Hansjö 230:8                      3                                                  4

Hansjö 231:9                      3                                                  1

Hansjö 231:10                    2                                                  9

Hansjö 242:3                      3                                                  5

Hansjö 255:8                      3                                                  5

Stämman fastställer i enhälligt beslut ovanstående andelstal.

 • 19 Information om konsekvenserna av Skatteverkets ställningstagande om momsredovisning

 Skatteverket har drivit frågan kring att samfällighetsföreningar ska anses driva ekonomisk verksamhet och därmed vara skyldiga att redovisa moms. Det har nyligen kommit ett utslag från Skatterättsnämnden men som nu förväntas överklagas av bland andra Riksförening för Enskilda Vägar.

Konsekvenser av ett sådant beslut innebär en ökad administration och en ökad kostnad för licenser för bokföringsprogrammet samt dubblerade bankavgifterna då Samfällighetsföreningen och Intresseföreningen måste skiljas åt. För medlemmarna innebär detta också att det framför i så fall blir två olika fakturor.

Styrelsen har beslutat att avvakta tills domen vinner laga kraft men påbörjar förberedelserna för att dela upp den ekonomiska redovisningen från årsskiftet.

 • 20 Information om aktivitetsdagar

 Röjardagen genomförs i år den 27 maj. Styrelsen återkommer med information och inbjudan. Det finns ett intresse för att arrangera en gemensam middag även i år.

Årsmötet får frågan angående intresse för midsommarfirande. Styrelsen får i uppdrag att se över detta.

En eventuell arbetsdag för Stigar och Källor sker i slutet på augusti. Styrelsen återkommer med inbjudan till denna dag.

Alla medlemmar som har förslag på aktiviteter eller annat som behöver göras i fäboden är välkomna att kontakta styrelsen.

 • 21 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Protokollet anslås på hemsidan så snart det justerats.

 • 22 Övriga frågor

En fråga angående att eventuellt byta dag för årsmötet till långfredagen som det har varit tidigare år. Styrelsen får i uppdrag att se över detta förslag.

 • 23 Mötet avslutas

 Mötet avslutas och ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse.

Fryksås den 9 april 2023

______________________________

 

Frida Grund

Sekreterare

 

Justeras:

Sven-Olov Olsson                                                Göran Appelbom