Årsmöte 220417

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2021 MED FRYKSÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING OCH FRYKSÅS FÄBODLAG INTRESSEFÖRENING.

DEN 17 APRIL 2022, KL 15.00, Orsa Rovdjurspark.

Närvarande: 28st mötesdeltagare enligt närvarolista.

 • 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Carin Nises.

 • 2 Godkännande av kallelse 

Kallelsen godkänns av stämman.

 • 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns av stämman.

 • 4 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet väljs sittande ordförande Carin Nises.

 • 5 Val av sekreterare för årsmöte 

Till sekreterare för årsmötet väljs sittande Frida Grund.

 • 6 Val av två stycken justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän för stämman väljs Lars Rodert och Göran Appelbom.

 • 7 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen godkänns av stämman.

 • 8 Ekonomisk redovisning

Kassör Åke Strandberg redogör kort för hur det ekonomiska läget ser ut i föreningarna.

Samfällighetsföreningen är den föreningen där vi sköter om våra vägar och den styrs av våra stadgar. Intresseföreningen är till för våra aktiviteter och inköp av exempelvis material och förtäring till våra arbetsdagar.

Samfällighetsföreningen har ett överskott på 105.139kr. Överskottet beror på att det under året har varit lägre kostnader än tidigare år för snöröjning och sandning samt att det finns pengar kvar från den tidigare uttaxeringen. När det gäller snöröjningen så har det varit 17 stycken besök under detta år och om man jämför med tidigare år är det betydligt färre besök då det tidigare varit 20 respektive 40 stycken besök.

Mötet får en fråga kring hur mycket snöröjningen kostat tidigare år vilket är ungefär 200.000kr. Det kan jämföras med årets kostnad som var 120.000kr.

Det har under säsongen varit en del frågor och synpunkter kring snöröjningen. De flesta frågor handlar om när det plogas, hur ofta, hur snabbt och på vilket sätt. Frågorna har hanterats löpande under året.

Det finns en underhållsfond i samfälligheten som i dagsläget har 46.000kr. Pengar från denna fond har under året nyttjats till att köpa konsulttimmar för att göra en utredning kring standarden på våra vägar. Kostnaden för detta uppgick till 13.000kr.

Intresseföreningen har ett överskott på 3973kr. Vi genomförde två anpassade aktiviteter under året som var frivilliga och då togs heller ingen avgift ut om medlemmar inte deltog.

Det finns 100.000kr kvar från bokprojekt, Fryksåsboken. Tidigare har dessa pengar endast fått användas till turistfrämjande åtgärder men nu har 10 år gått och ingen mer revision kan genomföras. Dessa pengar ska ses som en buffert i Intresseföreningen.

Vid frågor eller mer detaljer kring den ekonomiska redovisningen går det bra att kontakta kassör Åke Strandberg.

Den ekonomiska redovisningen godkänns av stämman.

 • 9 Revisionsberättelse

Revisorerna Ulrika Agerman och Markus Peters har det här året utfört revisionen.

Revisionsberättelsen godkänns av stämman.

 • 10 Ansvarsfrihet

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

 • 11 Inkomna motioner            

Inga motioner har inkommit till stämman.

 • 12 Val av gemensam styrelse och revisorer till Fryksås Samfällighetsförening och  Fryksås Fäbodlag Intresseförening 

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Sekreterare Frida Grund och ledamöterna Mats Mårten och Nils-Olof Olsson valdes vid förra årsmötet på 2 år.

Valberedningens förslag:

Ordförande:                        Carin Nises                                 Omval                   2 år

Kassör:                                Åke Strandberg                           Omval                  2 år Ledamot:                            Patrik Andersson                      Omval                   2 år Ledamot:                             Charlotte Bjurström               Omval                   2 år Suppleant:                           Kjell Högberg                           Omval                    1 år Suppleant:                           Ewa Lofvar Gerdsdotter       Omval                   1 år

 

Revisor:                              Markus Peters                            Omval                  1 år Revisorssuppleant:       Ulrika Agerman                          Omval                 1 år

 

Stämman väljer styrelse och revisorer enligt valberednings förslag.

 • 13 Fastställande av instruktion till valberedningen

 Styrelsen har för att tydliggöra valberedningens uppdrag tagit  fram en skriftlig instruktion till valberedningens arbete.

Stämman godkänner denna instruktion.       

 • 14 Val av valberedning

Valberedningen består av tre personer som inom sig utser en sammankallande. Under året har valberedningen bestått av Annika Mårten, Henrik Sellmann och Liselott Länsmans. Samtliga är villig att fortsätta sitt uppdrag.

Till valberedning på 1 år väljer stämman Annika Mårten, Henrik Sellmann och Liselott Länsmans.

 • 15 Budget 2022 och avgifter 2023

Styrelsen föreslår att det ska genomföras några underhållsarbeten på vägarna under 2022. I samband med utredningen kring att eventuellt söka bidrag för våra vägar så beställdes en utredning av en konsultfirma som heter AFRY. En arbetsgrupp i styrelsen har med hjälp av rapporten tagit fram en handlingsplan för vilka underhållsarbeten som ska genomföras under 2022.

 

 1. Förbättra bärighet och avrinning vid Hansjö 244:4 (Boardy)
 2. Åtgärda slitage i korsningen upp mot Smidgården
 3. Åtgärda svacka med vattensamling vid Hansjö 216:2 (I Olmats)
 4. Rensning av diken

Beräknad kostnad för dessa åtgärder är 50 000-75 000 kr och dessa kostnader bedöms vara möjliga att genomföra utan att höja avgifterna.

Mötet får en fråga kring vad rapporten från AFRY innehöll. Rapporten innehöll åtgärder som behöver göras för att nå upp till en standard som godkänns av Trafikverket för att få möjlighet att söka bidrag. Det kanske exempelvis vara en viss bredd, samt lutning och att diken och vägtrummor uppnår en viss standard.

För övrigt planeras väsentligen oförändrad omfattning av verksamheten.

Styrelsens bedömning är att det behöver finnas minst 150 000 kr i kassan mot slutet av året för att kunna betala fakturor för snöröjning och halkbekämpning. Vintern/våren 2022 har varit lindrig ur snöröjningssynpunkt och kassan bedöms därför vara tillräcklig även om inflationen blir högre än tidigare år.

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2023:

Avgift till samfälligheten 460 kr / andel
Avsättning till underhållsfond 20 kr / andel
Medlemsavgift intresseföreningen 400 kr
Avgift för påminnelse vid utebliven betalning 200 kr
Avgift för icke-deltagande vid röjardag 300 kr

 

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag.

 • 16 Kostnadsersättningar till styrelsen

Styrelsens förslag är att kostnadsersättningarna är oförändrade jämför med föregående år dvs schablonmässig kostnadsersättning till ordförande 3000kr, sekreterare 1500kr och kassör 5000kr.

Stämman godkänner ersättningarna. Ersättningen gäller för båda föreningarna och kostnaderna kommer att delas mellan samfälligheten och intresseföreningen.                         

 • 17 Information om aktivitetsdagar

Röjardagen genomförs som planerat sista lördagen i maj 28/5. Det finns önskemål om en gemensam lättare lunch samt middag på kvällen. Styrelsen återkommer med en inbjudan.

Liselott Länsmans informerar om att det kommer bli en fågelvandring på morgonen den 28/5 innan röjardagen med samling kl 05.30. Håll utkik på Facebook kring mer information om detta.

Fråga kring midsommar och hur vi önskar fira detta. Mötet beslutar att vi klär majstången i all enkelhet med samling kl 13.00. Inga andra aktiviteter utan vi reser stången och dansar tillsammans.

En arbetsdag för stigar och källor ska genomföras i augusti. Styrelsen återkommer med datum.

 • 18 Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

 Stämman beslutar att protokollet ska publiceras på hemsidan efter justering.

 • 19 Mötet avslutas      

Mötet avslutas och ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse.

 

 

Fryksås den 17 april 2021

 

Frida Grund

Sekreterare

 

Justeras:

 

Lars Rodert                                                          Göran Appelbom