Extra Styrelsemöte 201011

Protokoll fört vid extra styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening söndagen den 11 oktober 2020 kl 16.00 via Teams.

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Patrik Andersson, Nils-Olov Olsson, Charlotte Bjurström och Kjell Högberg.

Ej närvarande: Ewa Lofvar Gerdsdotter och Mats Mårten.

 

  • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

Samfällighetsföreningens ärenden        

  • 3 Ordförande informerar 

Med anledning av den pågående upphandlingen för snöröjning i Fryksås så samlas styrelsen för ett extra möte.

Vid årsmötet 2019 fick styrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att se över kostnaderna för snöröjningen. Som en del i det arbetet beslutades att en ny konkurrensutsättning skulle göras då vår nuvarande leverantör haft uppdraget i tre år.

Vår nuvarande leverantör Hampus Pålsson har också efter årets säsong slut dvs våren 2020 begärt en omförhandling av villkoren.

Åke har ansvarat för att skicka förfrågningar med en beskrivning av snöröjningsuppdraget samt gett möjlighet att lämna anbud till åtta stycken leverantörer. Endast en leverantör har svarat och det är vår nuvarande leverantör Hampus Pålsson.

Vid anbudstidens slut har Åke och Carin kontaktat samtliga leverantörer för att ta reda på mer kring varför de valt att inte lämna in anbud. De flesta av leverantörerna hänvisar till kapacitetsbrist.

Det har också skett en omvärldsbevakning kring prisnivån för snöröjningstjänster.

Styrelsens samlade bedömning är att fortsätta arbeta vidare med förslaget som kommit in från Hampus Pålsson. Styrelsen beslutar att Åke och Carin har mandat att slutföra förhandlingarna med Hampus Pålsson och teckna ett tre-årsavtal för snöröjning i Fryksås.

När avtalet med Hampus är påskrivet kommer Åke att ansvara för att skicka ut information till alla medlemmar.             

  • 3 Nästa möte

1/11 kl 16.00.

  • 4 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande