Extra styrelsemöte 211003

Protokoll fört vid extra styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 3 oktober 2021 kl 19.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Ewa Lovar Gerdsdotter, Nils-Olov Olsson, Mats Mårten och Patrik Andersson.

Ej närvarande: Kjell Högberg, Charlotte Bjurström

  • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

  • 2 Ordförande informerar

Extra styrelsemöte med anledningen av att ett beslut behöver fattas kring huruvida vi ska fullfölja ansökan för att få bidrag till våra samfällda vägar från Trafikverket.

En ansökan lämnades före sommaren in till Trafikverket där vi ansökte om bidrag till våra samfällda vägar. Under september besökte en utredare från Trafikverket Fryksås och genomförde en tillsyn tillsammans med Åke Strandberg och Per Länsmans.

För att beviljas bidrag krävs en vägsträcka om minst 1 km och i dagsläget är den sträckan som kan beviljas bidrag 970 meter. Det finns en möjlighet att 970 meter kan godkännas och att vi kan beviljas bidrag. Bidraget som det handlar om är i dagsläget cirka 8000kr per år men det kan endast beviljas om en upprustning av våra vägar sker då Trafikverket inte bedömer vägen i tillräckligt bra skick.

För att få en bedömning av våra vägar och de upprustningsbehov som finns så beställdes en rapport från en konsultfirma inom området AFRY.

Vi har fått en utförlig rapport med en åtgärdsplan och eventuella kostnader för att genomföra åtgärderna. Den totala kostnaden för att genomföra det som krävs är cirka 200.000kr.

Styrelsen beslutar att inte fullfölja ansökan om bidrag till Trafikverket då kostnaden (200.000kr) för att få vägarna i tillräckligt bra skick bedöms som för stor i förhållande till det bidrag vi i så fall kommer att beviljas cirka 8000 kr per år.

Förslaget är att styrelsen under vintern arbetar fram en åtgärdsplan med tillhörande tidsplan kring hur våra samfällda vägar ska genomgå en stegvis upprustning. Förslaget kommer att presenteras för medlemmarna vid nästa årsmöte.

  • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande