Protokoll Årsmöte Gropens Samfällighetsförening 20170526

Gropens samfällighetsförening
Årsmöte 2017-05-26 hos Marianne Tysklind
1. Mötet öppnades av ordförande Kjell Högberg.

2. Till ordförande för årsmötet valdes sittande, Kjell Högberg.

3. Till sekreterare för årsmötet valdes sittande, Annika Mårten.

4. Kallelsen till årsmötet godkändes.

5. Dagordningen godkändes.

6. Till justeringsmän valdes Anita Hellqvist och Mats Mårten.

7. Verksamhetsberättelse: Ordförande Kjell Högberg läste upp verksamhetsberättelsen för året.

8. Ekonomi: Kassör Marianne Tysklind redogjorde för föreningens ekonomi.

9. Revisionsberättelsen, som lästes upp av kassör Marianne Tysklind, eftersom vår revisor ej var närvarande vid mötet, godkändes.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

11. Föreningens avgifter förblir oförändrade för kommande år.

12. Val av nya ledamöter till styrelsen: Omval av kassör Marianne Tysklind på två år, omval av suppleant Ingemar Olmats på två år, omval av revisor Solweig Elfwing på ett år och revisorsuppleant Karl-Erik Smids på ett år.

13. Inga motioner har inkommit till styrelsen.

14. Valberedning: Maggan Karlsson och Kristina Högberg utsågs av årsmötet till valberedning för kommande år.

15. Övriga frågor: Kjell informerade om att pumphuset behöver snyggas till; bl.a målas och avlägsna trasiga och överflödiga rör. Sören Sticko föreslog att även montera ett filter för att förhindra sand och grus komma in i systemet. Annika Mårten har ett filter monterat inne hos sig, som det går att använda i pumphuset. En arbetsdag för detta arbete föreslås i sommar.

16. Mötet avslutades med kaffe o kaka.

Vid protokollet   Ordförande

Annika Mårten   Kjell Högberg

Justeras   Justeras

Anita Hellqvist   Mats Mårten