Styrelse 2017-03-14

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 14 mars 2017 kl 19.00 på Fryksås Hotell

Närvarande: Mikael Olmats, Gunilla Frelin, Mats Mårten, Patrik Andersson, Sven-Olov Olsson och Yvonne Mårten.

Ej närvarande: Maria Borén, Lena Marcusson, Nils-Olof Olsson

 

  • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

  • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2017-01-24, som godkänns av styrelsen,

Samfällighetsföreningens ärenden

    

  • 3 Ordförande informerar

          Samfälld väg

Det har kommit en förfrågan om överlåtelse av servitutsväg till samfällighetsföreningen. Styrelsen beslutar att inte godkänna eventuella överlåtelser av servitutsvägar till samfälligheten.

 

Ändring av Andelstal

Kompletteringen som Lantmäteriet begärt ang. ”Överenskommelse om, ändring av andelstal” är inskickad till Lantmäteriet.

Ändring av andelstal är godkänd av Lantmäteriet enl. mail och vi väntar på skriftlig registrering av Lantmäteriet.

 

Stadgar

Samfällighetens stadgar är nu godkända och registrerade på Lantmäteriet.

 

Bygglov

Inga aktuella bygglov finns att informerar om.

 

  • 4 Ekonomi

Gunilla informerar om ekonomin och visar sammanställningen över året. Samfälligheten har en fortsatt god ekonomi.

 

  • 5 Övriga frågor

Av kommunen ägd mark inom fäbodvallen

Det är tydligen en stor efterfrågan av tomter inom Fryksås och det har under senaste åren varit en ökad försäljning av såväl bebyggda som obebyggda fastigheter.

Idag finns ett arrende på ”Ängen” som Fryksås Fäbodlag har med kommunen och

Gunilla ombeds göra en skrivelse till Orsa Kommun om önskemål att behålla arrendet då ängen har ett stort värde för Fryksås.

Intresseföreningens ärenden

 

  • 7 Ordförande informerar

          Årsmöte för 2016 blir Långfredagen 14 april 2017 kl 13.00, Rovdjurscenter, Grönklitt.

Styrelsen föreslår ny dag för årsmötet till Påskdagen kl 13.00, inför nästa årsmöte.

Kallelsen till årsmötet skickas ut senast 24 mars 2017.

Motioner ska ha inkommit senast 7 april 2017.

 

  • 8 Ekonomi

Gunilla informerar om ekonomin och visar sammanställningen över året. Intresseföreningen har en fortsatt god ekonomi.

 

 

  • 9 Övriga frågor

Diskussionen om allt material som finns samlat efter bokprojektet fortsätter och ännu har vi inte hittat ett lämpligt program för hantering av allt material.

Sven-Olov Olsson har köpt en hårddisk och flyttat över allt material från datorn till hårddisken. Hårddisken och datorn förvaras hos Sven-Olov Olsson.

Allt material som finns i pärmar förvaras i dagsläget hos Ulla Borén.

Sven-Olov Olsson tar kontakt med Ulla Borén för diskussion om hur materialet ska förvaras i framtiden.

Vi har i dag en hel del material som finns på olika ställen och styrelsen beslutar att det ska göras en sammanställning över vad som finns och var det finns. Alla i styrelsen som har material ska göra en förteckning över vad man har som tillhör Fryksås Fäbodlag och sedan lämna listan till styrelsen för beslut om hur materialet i fortsättningen ska förvaras.

 

 

  • 10 Nästa möte

          Möte via mail om eventuella motioner inkommer.

         

  • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

 

 

Vid protokollet:

 

______________________                                                ______________________

Yvonne Mårten, sekreterare                                          Mikael Olmats, ordförande