Styrelsemöte 220807

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 7 augusti kl 15.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Mats Mårten, Charlotte Bjurström, Kjell Högberg, Nils-Olov Olsson och Patrik Andersson.

Frånvarande:
Ewa Lovar Gerdsdotter

  • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

  • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2022-05-15 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

  • 3 Ordförande informerar

Det underhåll av vägarna som var planerat är nu genomfört.

Röjardagen blev en lyckad dag där det som skulle utföras blev gjort. Dagen avslutades med en trevlig middag på Smidgården.

  • 4 Ekonomi

Det har varit en vinter med låga kostnader så det finns pengar i kassan inför hösten.

REV Riksförbundet för Enskilda Vägar har informerat om att Skatteverket har ändrat inställning till momsregistrering för samfälligheter. Samfälligheter har tidigare inte registrerat moms men det kan bli aktuellt framöver. Beslutet är ännu inte tagit så vi avvaktar ytterligare instruktioner. Om det krävs momsregistering kommer det tillföra en ökad kostnad för oss.

Det har kommit en ny lagstiftning gällande andelstal. Denna lag innebär att årsmötet kan fastställa andelstal om det är i linje med anläggningsbeslutet. Lantmäteriet ska ta fram tillämpningsföreskrifter så vi bevakar den frågan framöver.

  • 5 Övriga frågor

Inga aktuella bygglovsärenden.

Intresseföreningens ärenden

  • 6 Ordförande informerar

Arbetsdag Stigar och Källor blir den 20/8. Vi bjuder in till en förmiddag för de som vill och kan vara med. Till lunch grillar vi korv tillsammans.

  • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

  • 8 Övriga frågor

De ängar/grönområden som behöver slås med traktor kommer att slås under kommande veckor.

  • 9 Nästa möte

Styrelsemöte den 16/10 kl 16.00

  • 10 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande