Styrelsemöte 240121

Protokoll fört vid styrelsemöte 2024-01-21 kl. 15.00 med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening.

Närvarande: Carin Nises, Åke Strandberg, Frida Grund, Mats Mårten och Lotta Appelbom Närvarande via teams: Helena Peters, Gustav Kleen och Charlotte Bjurström
Förhindrad: Patrik Andersson

 1. Mötet öppnas

Carin Nises, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 1. Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Inga kommentarer kring protokollet 2023-10-15.

Protokollet från årsmötet 2023-04-09 är underskrivet och kommer att läggas ut på hemsidan.

Samfällighetsföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Valberedningen har inbjudits att närvara vid mötet men avböjt. De kommer att kontakta samtliga som är uppe för omval eller nyval.
 • Snöröjning

Åke och entreprenören Hampus Paulsson har förhandlat klart men avtalet är ännu inte undertecknat. Samfälligheten tecknar ett nytt treårsavtal med samma innehåll som tidigare och som regleras med index. Privatkunder kommer inte att kunna utnyttja rutavdraget, 50% på arbetskostnaden, för snöröjning på egen tomt.

Vägverkets ansvar att snöröja vid nedre vändplanen går fram till brevlådorna, men omfattar inte röjning av själva vändplanen. Den svarar samfälligheten för. Däremot svarar Nodava för snöröjning runt sophuset. Vår entreprenör, Hampus Paulsson, har nu ansvar för samtliga delposter och fakturerar respektive beställare.

Vi får själva hjälpa till och skotta snö så det går att ta sig fram till och kunna öppna soprumsdörren, liksom fram till extrakärlen som står utanför. Maskinen kan inte ta sig så nära och de som ska tömma kärlen skottar inte.

Ett antal bilar har kört ner i diket utanför Agneta och Bertil Ekström, Fryksås 234. Nästa år sätter vi upp snökäppar.

 • Vägunderhåll

Vägarna kommer att åtgärdas efter vintern.

 • Bygglov

Inga nya bygglovsärenden har anmälts. Däremot diskuterades hur vi ska kunna påverka att eventuell ny-och ombyggnationer följer de rekommendationer som fäbodlaget hänvisar till på hemsidan. Det är önskvärt att värna om de arkitektoniska värdena även om domstolar fattar beslut som inte ligger i linje med detta. Byggnadsnämnden måste förhålla sig till vad Länsstyrelsen och eventuella överinstanser beslutat.

 1. Ekonomi

Kassaflödet är stabilt. Inget färdigt resultat att visa ännu.

Samfälligheten avvaktar fakturan för decembers snöröjning.

 1. Övriga frågor

Årsmöte 2024-03-31. Plats och exakt tid är ännu inte beslutad. Kallelse kommer att sändas ut senast tre veckor före mötet och motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

Intresseföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar

David och Larissa Klint har köpt Fryksås 226 och blir därmed nya medlemmar vid tillträdet i mitten av februari.

 1. Ekonomi

Bokslut 2023-12-31. Inget färdigt resultat att visa ännu. Intäkter är medlemsavgifter och avgifter för uteblivet deltagande i röjardagen. Utgifter för middag efter röjardagen.

Några få medlemmar har svårt att betala sina avgifter i tid. Hoppas att det blir bättring.

 1. Vi kan lyfta momsen för våra kostnader i samfälligheten. I och med att vi administrerar snöröjning åt privatpersoner måste vi debitera ut momsen. Det blir en merkostnad för själva datasystemet för att hantera momsen och merarbete för Åke som får sända två fakturor till dem som har privat snöröjning. Blir en fördel för hotellet och Smidgården som kan dra av moms på snöröjningskostnaden.
 1. Övriga frågor

Aktiviteter för 2024

 • Röjardagen, planeras till 2024-05-25 med middag efteråt, med subvention för dem som deltagit i arbetet.

Hampus Paulsson har en maskin som kan ta upp sand/grus från gräsytor och vi ber honom även sopa nedre vändplanen.

 • Midsommarfirande, fordras att några engagerar sig och genomför. Frågan kommer att ställas på årsmötet vilka som kan ta på sig ansvaret för att genomföra aktiviteten. Alternativt kläs midsommarstången före midsommarafton, men det fordras ändå engagerade deltagare för att genomföra.
 • Stigar och källor, datum beslutas på årsmötet.

Förbättringar och förnyelse i fäboden

                Förslag som diskuterades:

 • Vi ska försöka lägga ut nya spänger mot Björntjärn. Mats hör med Cramo om de har brädor från byggnadsställningar som har utrangerats.
 • Plattform att stå på vid Björntjärn för att slippa tallbarr mellan tårna och i skorna.
 • Information om vad en fäbod är och om vår fäbods historik liksom om de olika gamla gårdarna. Man kan ladda ner information från Fryksåsarkivet i en QR-kod, som man kan ladda ner i mobilen och läsa. Allmän information kan finnas t ex vid anslagstavlorna och information om gårdarna på respektive fastighet. Det är en enkel teknik enligt Åke! Finns en skyltfabrik i Orsa som kan tillverka skyltar med QR-kod.
 • Inga nya brevlådor planeras i fäboden eftersom behovet har avtagit och vid behov får man fråga en granne om att dela låda.
 • Vattenhjulet borta vid bäcken bortom tvättstugan är borttaget eller stulet. Carin hör med Lotta Länsman vem som eventuellt kan svetsa ett nytt.
 • Pulkabackar bör kunna anläggas inom fäboden liksom skidspår för barn. Det finns en spårkälke i fäboden. Förslag om att anlägga på midsommarängen, på lindan nedanför Smidgården eller utanför Helena.
 • Kanske en bastu på byns mark vid tvättstugan?

Sophämtningen har fungerat bra under helgerna, trots hög belastning och utomstående som kastat sopor. Kommunen kommer framgent att vara ansvarig för förpacknings-återvinningen men det medför ingen skillnad för oss.

 1. Mötet avslutas.

Datum för kommande styrelsemöte
Söndag 25 februari kl. 15.00, via teams.

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                           Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande