Styrelsemöte 2018-08-14

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 14 augusti 2018 kl 18.30 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Nils-Olov Olsson, Frida Grund, Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Charlotte Bjurström och Kjell Högberg.

Ej närvarande: Ewa Lofvar Gerdsdotter och Mats Mårten.

 

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2018-05-06 som godkänns av styrelsen.

 

Samfällighetsföreningens ärenden         

 • 3 Ordförande informerar

Uppdatering kring våra samfällda vägar. Vägarna har hyvlats och saltats och i början av sommaren placerades vägbulor samt blomkrukor ut.

Den väg som går ner förbi gamla fäbodpensionatet är fortfarande inte återställd efter all byggtrafik till fastighet 242:2. Styrelsen har varit i kontakt med entreprenören och viss justering och återställning är gjord men vägen är fortfarande inte i det skick som den var före all byggtrafik. Styrelsen beslutar att kontakta fastighetsägaren till fastighet 242:2 för att meddela att vägen måste återställas. Åke ansvarar för detta.

Under hösten kommer en del nya byggarbeten att starta i Fryksås. Detta kommer att påverka de samfällda vägarna och vi diskuterar vikten av information kring att vägarna ska återställas vid eventuella skador.

Flera fastigheter har nya ägare 227:1,220:5, 241:7. Åke har uppdaterat medlemsregistret.

 • 4 Ekonomi

Gunilla Frelin meddelade i maj att hon inte fortsätter sköta redovisningen av föreningens ekonomi.

Den 31/5-2018 beslutade ordföranden och kassören att Åke från och med 20180531 sköter all ekonomi. Inköp av ett bokföringsprogram har gjorts för att underlätta det ekonomiska arbetet.

Åke informerar om att vi tyvärr har många medlemmar som inte betalar sina fakturor i tid. Ett flertal påminnelser har skickats och styrelsen diskuterar en eventuell påminnelseavgift. Vi beslutar att ta frågan vidare till årsmötet i april samt att skicka ut information till medlemmarna om att vi överväger att införa en påminnelseavgift.

Vi summerar årets snöröjning och kan konstatera att vi i Fryksås hade totalt 20 plogningar vilket är långt över det normala.

 • 5 Övriga frågor
 • Inga övriga frågor.

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar 

Arbetsdag Stigar och Källor äger rum lördagen den 25/8. Inbjudan har redan gått ut till alla medlemmar och vi samlas kl 10.00 på Fjösbokkan. Prioritering är att slå gräs i diken samt runt våra källor. Till lunch grillar vi hamburgare. Mikael och Frida ansvarar för inköp. På kvällen har vi bokat grillstugan i Grönklitt och nyckeln finns att hämta i receptionen.

Vi behöver ta ner en ny gran till en ny majstång. Om möjlighet finns försöker vi att göra detta på Stigar och Källor.

 

 • 8 Ekonomi

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor

Åke ansvarar för att köpa in en ny badstege till Björntjärn.

Åke påminner om att det fortfarande finns böcker kvar att köpa. Vi har just nu cirka 400 st böcker.           

 • 10 Nästa möte
 • Den 4/11 kl 17 hemma hos Åke.