Styrelsemöte 200817

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndagen den 17 augusti 2020 kl 18.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Mats Mårten, Frida Grund, Patrik Andersson, Nils-Olov Olsson, Ewa Lofvar Gerdsdotter och Kjell Högberg.

Ej närvarande: Charlotte Bjurström

 

  • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

  • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2020-05-10 som godkänns av styrelsen

 

Samfällighetsföreningens ärenden        

  • 3 Ordförande informerar 

Diverse reparationer av delar av våra vägar har utförts. Vägarna har sladdats, grusats och saltats. En del av de kostnader som uppkommit i samband med återställandet av vägarna har fördelats ut till ett antal berörda fastighetsägare som är informerade och kommer att faktureras för detta.

Det har varit mycket bilar på nedre parkeringen under sommaren och vid vissa lägen har Nodava inte kunnat utföra sophämtning då sophuset varit blockerat. Styrelsen kommer att tipsa Nodava om att rita upp en lastzon utanför sophuset för att underlätta framkomligheten vid tömning.

Sommarens gräsklippning som har utförts av Orsa Kvarn för första gången har fungerat bra. Patrik kommer när det är dags att slå ängarna med traktor.

Det kommer att ske ytterligare grävningar i Fryksås för vatten och avlopp. Alla fastighetsägare har fått information om detta via utskick från Nodava.

 

  • 4 Ekonomi        

Åke har fakturerat alla medlemmar som nyttjat tjänsten privat snöröjning. Den totala kostnaden på slutfakturan för säsongen var 102.000kr.

Arbetet med att upphandla nytt avtal för snöröjning fortsätter.

Det har tillkommit en ny fastighet 251:3 i samfälligheten som har tre andelar.

Dialogen med ett antal fastighetsägare kring att ändra andelstal fortsätter. Åke ansvarar för dialogen och har mandat att komma överens med berörda parter.

 

 

  • 5 Övriga frågor

Vi går igenom diverse bygglov.

 

 

Intresseföreningens ärenden

  • 7 Ordförande informerar 

Vi anordnar inget arrangemang för arbetsdagen stigar och källor på grund av den pågående Coronapandemin.

  • 8 Ekonomi        

Intresseförening har beviljats uppgiftsskyldighet och behöver därmed inte deklarerar till skatteverket.

 

  • 9 Övriga frågor

Vi diskuterar den ökade cykeltrafiken som har varit i Fryksås under sommaren. Carin kommer att kontakta Grönklitt och uppmana de att sätta upp några varningscyklar då många cyklar väldigt fort genom Fryksås.                  

 

  • 10 Nästa möte

1/11 kl 16.00.

 

  • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande