Styrelsemöte 2018-02-27

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 27 februari 2018 kl 18.30 hos Agneta Ekström

Närvarande styrelseledamöter: Nils-Olov Olsson, Frida Grund, Agneta Ekström, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Ewa Lofvar Gerdsdotter och Mats Mårten.

Ej närvarande: Lena Fast Marcusson, Maria Borén

  • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

  • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2018-01-15 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden 

  • 3 Ordförande informerar

Snöröjningen har stora kostnader. Mikael tar kontakt med Gunilla för att få en sammanställning kring kostnaderna för snöröjningen. Detta för att se över om vi behöver justera avgiften per andelstal och lämna ett förslag kring en höjning till årsmötet. Vidare information om detta kommer per mail.

Ewa har pratat med Orsa kommun och trafikplaneraren kring kostnaderna för snöröjningen. Vi inväntar ytterligare besked.

Patrik har pratat med Orsa Besparingsskog angående bidrag kring snöröjning. Styrelsen beslutar att skriva en skrivelse och skicka till Orsa Besparingsskogs för att ansöka om bidrag.

  • 4 Ekonomi

Ett utskick till alla medlemmar som köper privat snöröjning har gjorts och en höjning har skett med 100% till 100kr/gång för kort infart och 200kr/gång för lång infart.

  • 5 Övriga frågor

Diverse bygglov har inkommit och en nybyggnation av fritidshus på fastighet 242:2 ska beläggas med andelstal och inträdesavgift.

Intresseföreningens ärenden

  • 7 Ordförande informerar

Årsmötet äger rum den 1/4 kl 15.00.  Lena har bokat lokalen i Grönklitt och beställt fika. Frida skickar ut kallelse och dagordning via mail till alla medlemmar. Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast två veckor innan årsmötet.

  • 8 Ekonomi

Alla medlemmar har fakturerats för medlemsavgiften 2018. Det saknas fortfarande ett antal betalningar och Gunilla har skickat ut påminnelser.

  • 9 Övriga frågor

Mats samordnar en skoterutflykt till Dyverdalen den 24 mars. Anmälan ska ske till Mats Mårten. Kostnad 150kr/per person.

Påskafton lördagen den 31 mars anordnas en gemensam utflykt till Björntjärn samling på kl 11 på övre vändplan. Frida skickar ut ett informationsmail till alla medlemmar kring dessa två utflykter.

  • 10 Nästa möte

Sker via behov på mail före årsmötet samt på konstituerande möte efter årsmötet.

  • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                                Mikael Olmats, ordförande