Styrelsemöte 20190121

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 21 januari 2019 kl 18.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats (delvis närvarande via telefon), Patrik Andersson, Charlotte Bjurström, Mats Mårten, Frida Grund och Kjell Högberg.

Ej närvarande: Ewa Lofvar Gerdsdotter, Nils-Olov Olsson.

  • 1 Mötet öppnas

Åke Strandberg utsågs till mötesordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

  • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2018-11-04 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

  • 3 Ordförande informerar

Nodava har under hösten färdigställt arbetet med att gräva ner nya vattenledningar. Ett arbete återstår dock och det är att byta rören som går på övre vändplan.

Miljökontoret har skickat en ansökan om att anlägga enskild avloppsanläggning på en fastighet för yttrande. Styrelsen har uppmärksammat miljökontoret att två av samfällighetens källor kan komma att kontamineras om den föreslagna anläggningen byggs.

  • 4 Ekonomi

Alla medlemsavgifter för 2019 är ännu inte betalda. Vi diskuterar återigen det extra arbete som det innebär för kassören när påminnelse efter påminnelse måste skickas ut till medlemmar. Som tidigare har beslutats tar vi frågan kring påminnelavgift med oss till årsmötet.

Åke har påbörjat arbetet med att summera ekonomin för 2018. Vi inväntar en faktura på snöröjningen för november och december.

Styrelsen beslutar att Åke Frelin som är ansvarig för kontakten med Hampus Pålsson kring snöröjning ska tilldelas en kostnadsersättning på 1500kr.

Nya medlemmar i samfälligheten på fastighet 224:4, 224:5, 224:6 har tillkommit genom avstyckning från 224:3. Åke har uppdaterat medlemsregistret.

Åke har identifierat ett antal fastigheter vars andelstal inte stämmer överens med det som är registrerat hos Lantmäteriet. Styrelsen går igenom en sammanställning på vilka fastigheter som ska regleras i andelstal och beslutar att Åke ansvarar för att kontakta fastighetsägarna och göra en anmälan om reglering till Lantmäteriet.

Under de senast åren har det varit en hel nybyggnation i Fryksås på obebyggda tomter som tidigare inte har faktureras för vägavgift. Styrelsen diskuterar när fakturering ska starta om det är när bygglovs beviljas eller när byggnation startar. Styrelsen beslutar att fakturering sker från och med den månaden som byggnation startar.

  • 5 Övriga frågor

Styrelsen går igenom diverse bygglov som inkommit.

Vi diskuterar hur styrelsen ska agera när bygglovsärenden inkommer som styrelsen anser avviker från byggnadstraditionen i Fryksås. Styrelsen har sedan tidigare haft som princip att inte lämna in några synpunkter på enskilda bygglovsärenden om det inte påverkar samfällighetens mark, framkomlighet och vägar. Styrelsen står fast vid denna princip och kommer inte att lämna in några synpunkter kring enskilda bygglovsärenden utan det är upp till varje fastighetsägare och medlem att yttra sig. För att våra medlemmar ska få information kring byggnationer och möjlighet att påverka och yttra sig i bygglovsärenden beslutar styrelsen att skicka ut information till alla medlemmar när styrelsen anser att en byggnation avviker väsentligt från byggnadstraditionen.

Styrelsen beslutade via mail den 15/1 att göra ett sådant utskick till alla medlemmar gällande en tänkt byggnation på fastighet 110:6.

Per Länsmans har skickat in en förfrågan till samfällighetsföreningen om att göra ett markbyte och justera gränserna mellan fastighet 228:2 och samfälligheten Hansjö S:9 vid övre vändplan. Styrelsen diskuterar för och nackdelar kring ett eventuellt markbyte. Den samlade bedömningen är att de möjliga fördelarna för medlemmarna som grupp inte motiverar att ärendet drivs vidare. Åke ansvarar för att lämna detta besked till Per Länsmans.

Nytt förslag på översiktsplan för Orsa kommun finns nu för utställning på flera platser runt om i kommunen. Eventuella synpunkter på det nya förslaget ska vara inne senast 22 mars. Det har varit ett stort intresse för översiktsplanen och många fastighetsägare i Fryksås har skickat in synpunkter. Styrelsen beslutar att skicka ut information till alla medlemmar om att översiktsplanen nu finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Intresseföreningens ärenden

  • 7 Ordförande informerar

På nyårsafton arrangerades ett gemensamt firande vid tolvslaget. Vi samlades ett 30-tal medlemmar kring en lägereld på utsiktsplatsen.

Styrelsens diskuterar hur vi kan uppmuntra våra medlemmar till fler enkla spontana arrangemang likt det som var på nyårsafton. Förslaget är att informera och uppmuntra våra medlemmar att använda vår Facebook-grupp till att kommunicera med varandra och framföra förslag på aktiviteter. Frida ansvarar för att göra ett utskick och informera om detta.

  • 8 Ekonomi

Se tidigare punkt.

  • 9 Övriga frågor

Inför årsmötet är konferenslokalen i Rovdjursparken bokad. Frida gör ett förslag på utkast till kallelse till årsmötet.     

  • 10 Nästa möte

  Den 31/3 kl 16 hemma hos Åke.

  • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

Frida Grund, sekreterare

 

Åke Strandberg, mötesordförande