Styrelsemöte 20190331

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 31 mars 2019 kl 16.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Charlotte Bjurström, Mats Mårten, Frida Grund, Kjell Högberg och Ewa Lofvar Gerdsdotter.

Ej närvarande: Nils-Olov Olsson.

  • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

  • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2019-01-21 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

  • 3 Ordförande informerar

 Åke Frelin har avsagt sig uppdraget att ansvara för att sköta kontakten med Hampus Pålsson rörande snöröjningen. Styrelsen diskuterar olika förslag och alternativ inför kommande säsong.

En motion till årsmötet har inkommit angående ett skidspår inom fäboden för att kunna transportera sig på skidor genom fäboden till skidspåret mot Grönklitt samt till stigen mot Björntjärn. Ett trevligt initiativ som styrelsen diskuterar. Tyvärr finns ingen samfälld mark att anlägga skidspår på utan diskussioner måste i så fall tas med privata markägare.

  • 4 Ekonomi

Åke har färdigställt bokslutet för 2018. Styrelsen får en dragning av den ekonomiska redovisningen och vi konstaterar att totalt hamnar vi på ett underskott för 2018 på-68336kr. Underskottet beror på de snörika vintrarna som medför högre kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Under året har vi haft totalt 20 tillfällen med snöröjning och 14 tillfällen med sandning. Vi går igenom en sammanställning som Åke har tagit fram kring hur fördelningen av kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning ser ut mellan samfälligheten och privat snöröjning.

Ett förslag till budget för 2019 presenteras av Åke och styrelsen godkänner förslaget till budget som kommer att presenteras på årsmötet den 21/4.

Inga nya medlemmar har tillkommit sedan förra mötet och Åke rapporterar att alla medlemsavgifter för 2019 är betalda.

Styrelsen har fått en fråga från Per och Liselott Länsmans kring kostnaderna för snöröjning. Åke ansvarar för att skicka tillbaka ett svar på dessa frågor.

Vi har fortfarande många böcker kvar till försäljning. Styrelsen beslutar att sälja böckerna till inköpspris och gör ett första försök på årsmötet. Frida får i uppdrag att undersöka en ny förvaringsplats för böckerna. Det rör sig om 6 st kartonger som behöver förvaras på lämpligt ställe.

  • 5 Övriga frågor

Vi går igenom praktiska detaljer inför årsmötet. Frida har skickat ut kallelse och dagordning.

Ewa har gjort ett första utkast på skrivelse till Orsa besparingsskog och Orsa kommun kring bidrag för snöröjningen. Frida och Ewa får i uppdrag att göra skrivelsen klar så att den kan skickas in till Orsa kommun och Orsa besparingsskog före årsmötet.

Intresseföreningens ärenden

  • 7 Ordförande informerar

Röjardagen äger rum den 25 maj. Vi diskuterar offerter och upplägg för lunch och middag.

Vi diskuterar eventuell påskaktivitet men då påsk äger rum sent på vintersäsongen är det osäkert om det går att vara vid Björntjärn och grilla. Vi beslutar att om vädret tillåter får det bli en spontan aktivitet med annonsering via facebook.

  • 8 Ekonomi

Se tidigare punkt.

  • 9 Övriga frågor

Inga

  • 10 Nästa möte

Konstituerande möte 21/4

  • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

Frida Grund, sekreterare                          Mikael Olmats, ordförande