Styrelsemöte 230423

Protokoll fört vid styrelsemöte 2023-04-23 kl. 16.00 med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening via Teams.

Närvarande:    Carin Nises, Åke Strandberg, Lotta Appelbom, Patrik Andersson, Frida Grund, Charlotte Bjurström, Helena Peters och Gustav Kleen.

Förhindrad:    Mats Mårten

 1. Mötet öppnas

Carin Nises, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 1. Föregående protokoll

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte ännu inte färdigt och godkänt.

Agenda

 • Svar angående detaljplan Hansjö 222:1
 • Ansvarsområden inom styrelsen
 • Planering Röjardagen
 • Midsommarfirande
 • Datum för kommande möten
 1. Svar angående detaljplan för fastigheten Hansjö 222:1

Styrelsen beslutade att Intresseföreningen, som remissinstans, ska svara på Grannhörande om begärt planbesked för detaljplan gällande byggande av bostäder på fastigheten Hansjö 222:1. Fastigheten är belägen direkt sydost om Fryksås och gränsar till flera fastigheter i Fryksås samt Fryksåsvägen/Grönklittsvägen. Berörda fastighetsägare har fått information från kommunen och möjlighet att lämna synpunkter på ansökan om bygglov.

Åke mailar inkomna handlingar till samtliga deltagare i Intresseföreningen med uppmaning att meddela kommunen sin syn på planerna. Lotta och Åke skriver en inlaga för styrelsens räkning med hänvisning till Orsa Kommuns Översiktsplan för Fryksås specifikt, men även åberopande planens generella riktlinjer. Styrelsen anser att Fryksås unika särart bör bevaras och anser inte att det ska bebyggas i omedelbar närhet av Fryksås, precis som Orsa kommun fastställt i sin översiktsplan.

 1. Ansvarsområden inom styrelsen

Särskilda ansvarsområden inom styrelsen:

Sammankallande:                                       Carin Nises

Ekonomiansvarig:                                       Åke Strandberg

Övriga ansvarsområden:

Röjardagen:                                                    Styrelsen

Administration/Information:                Åke Strandberg och Lotta Appelbom

Vägansvarig:                                                  Mats Mårten Patrik Andersson

Snöröjning:                                                     Styrelsen, kontaktpersoner                                                                                                                                                   Åke Strandberg och Carin Nises

Blomkrukor och vägbulor:                       Frida Grund

Stigar och Källor:                                         Styrelsen

Midsommarfirandet:                                 Ansvariga efterfrågas vid röjardagen

Postlådeansvarig:                                        Åke Strandberg

Hemsidan:                                                      Åke Strandberg och Lotta Appelbom

Facebook:                                                        Åke Strandberg

Bygg och gestaltningsfrågor:                Charlotte Bjurström

Intresseföreningens ärenden

 1. Planering av röjardagen 27/5

Arbetsuppgifter för genomförande av dagen fördelades enligt följande:

Gruppindelning och genomförande: Carin planerar och delar in i arbetslag.

Lunch för dem som deltar i arbetet: Carin beställer matig smörgås och dricka till lunch.

Information på hemsidan: Åke och Lotta. Det gäller i första hand datum för själva röjardagen och i andra hand en påminnelse för definitiv anmälan av antal deltagare ca två veckor före 27/5. Då ber vi även om antal deltagare för lunch respektive middag.

Åke har talat med hotellet som ordnar en middag för dem som vill och har deltagit på röjardagen. Intresseföreningen subventionerar max fyra vuxna deltagare per fastighet. Beslut togs att Intresseföreningen bjuder barn under 15 år, som deltagit under röjardagen, på middagen.

 1. Midsommarfirande

Ingen i styrelsen kan ta på sig att administrera midsommarfirandet. Frågan kommer att ställas till deltagarna på röjardagen vilka som vill ta tag i detta uppdrag.

 1. Övriga frågor

Samfällighetsföreningens ärenden

 1. Snöröjningsavtalet går ut 2023-05-31. Åke kommer att kontakta entreprenören Hampus Paulsson under maj månad för att diskutera en förlängning av avtalet.
 1. Styrelsen har fått en vägfråga gällande de stora mängder vatten som rinner upp ur vägen vid Fryksås 253, Andersson och ner mot Fjösbokka, där ingen naturlig eller anordnad avrinning finns. Vattnet skadar vägen och drar med sig stora mängder grus. Vattensamlingen på övre parkeringen kan, vid otjänligt väder, medföra isbildning över större delen av ytan med påföljande konsekvenser och ansvar.

Vatten har alltid runnit nerför vägen i samband med snösmältning, men då direkt från skogen ovanför. Nu är flödet annorlunda efter de senaste grävningarna i vägen. Patrik kontaktar Nodava för att boka en besiktning och samtidig diskussion om orsak samt vad som bör göras för att förhindra vattenflödet.

 1. Datum för kommande styrelsemöten

Söndag 6 augusti kl. 15.00, fysiskt möte

Söndag 15 oktober kl. 15.00, via Teams

Söndag 21 januari 2024, kl. 15.00, fysiskt möte

Söndag 25 februari kl. 15.00, via Teams

 1. Datum för nästa årsmöte

Söndag 31 mars 2024.

 1. Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                            Carin Nises
Sekreterare                                                                     Ordförande