Styrelsemöte 211024

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 24 oktober kl 16.00

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Nils-Olov Olsson, Mats Mårten och Charlotte Bjurström. Kjell Högberg och Ewa Lovar Gerdsdotter deltog via Teams

Frånvarande:
Frida Grund och Patrik Andersson

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Föregående protokoll

Genomgång av protokoll från ordinarie styrelsemöte, 2021-08-05, och extra styrelsemöte 2021-10-03, som godkändes.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Vid styrelsemötet den 3 oktober beslutade styrelsen att inte fullfölja ansökan om bidrag till Trafikverket. Protokollet från mötet har publicerats på hemsidan och på Facebook. Vi har enbart fått positiva reaktioner på vår motivering till beslutet. Inför årsmötet den 17 april 2022 ska styrelsen presentera ett förslag till åtgärdsplan för de kommande tre åren. Följande sträckor identifierades redan nu som prioriterade:

 1. Utanför Göran Boardy
 2. Korsningen vid Hotellet
 3. Utanför Ingemar Olmats och Mats Mårten

Grävning för el kommer ske till den nya fastigheten nedanför Nils-Olov Olsson och till Per Länsmans ”Grusa”.

Potthålen utanför Frelins ska åtgärdas snarast. Åke tar kontakt med Per Länsmans för att höra om han kan åta sig det..

Telefonstolparna, som låg kvar på majstångsplatsen, är bortforslade efter kontakt med Telia.

 • 4 Ekonomi

Vi har pengar i kassan för att klara betalning av förväntad snöröjning före nyår. Den extra utdebiteringen, som beslutades på årsmötet, och kostnaden för privat snöröjning kommer att faktureras i början av november.

 • 5 Övriga frågor

Mats M informerade om att Trafikverket har bytt entreprenör. Maserfrakt, som utgår från Älvdalen, kommer att utföra snöröjningen till Fryksås och Grönklitt.

Sven-Olov Olsson kommer, som tidigare, att avropa snöröjning och halkbekämpning i Fryksås. Enligt gällande avtal med Hampus Paulsson ska snöröjning ske vid ett snödjup på mer än 7 cm, som förväntas ligga kvar mer än 24 timmar. Inställelsetiden är max 12 timmar.

Åke informerade om aktuella bygglovsansökningar

Intresseföreningens ärenden

 • 6 Ordförande informerar

Arbetsdagen Stigar och källor genomfördes, i vackert väder, den 28 augusti. Drygt 40 personer deltog och alla verkade nöjda med arrangemanget.

 • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

 • 8 Övriga frågor

På röjardagen i maj ska, bland annat, vägtrummor rensas och vägrenar röjas.

 • 9 Nästa möte

Styrelsemöte 16 januari kl 16.00 hos Åke

 • 10 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Carin Nises                                                                    Justeras
Ordförande                                                                    Åke Strandberg