Styrelsemöte 240225

Protokoll fört vid styrelsemöte 2024-02-25 kl. 15.00 med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening, via teams.

Närvarande: Carin Nises, Åke Strandberg, Frida Grund, Mats Mårten, Patrik Andersson, Helena Peters, Gustav Kleen, Charlotte Bjurström och Lotta Appelbom

 Mötet öppnas

 1. Carin Nises, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
 2. Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Förslaget om att skaffa skyltar med QR-kod som berättar om fäboden och dess historia eller olika gårdars historia undersöktes blixtsnabbt av Åke. Inom ett dygn kom en skylt fån skyltfabriken i Orsa, med en hänvisning till en sida i boken om Fryksås. Åke kommer att beställa några skyltar och vi skriver texter som man kan läsa i telefonen på max en sida. Dessa förevisas på årsmötet. Skriv gärna förslag till text så samordnar Åke och Lotta. Text kring: Välkommen till Fryksås, Om fäboden, Fjösbokka. Åke skriver en text om huset och redskapen på deras hus.

Vattenhjulet vid bäcken är fortfarande en öppen fråga. Det behöver svetsas en bas. Patrik talar med Olmats.

Samfällighetsföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Snöröjning

Bilar har kört fast på olika ställen i fäboden under de senaste dagarna. Det för årstiden varma vädret har gjort snön på vägarna till sörja på sina ställen. Det har dock inte varit samma problem på alla vägar. Patrik samtalar med Mats om hyvling av vägarna.

 • Bygglov

Inga nya bygglovsärenden har kommit till styrelsens kännedom..

 1. Ekonomi

Bokslutet för 2023 är i skrivande stund inte klart. Vi inväntar faktura för december månads snöröjning.

Vi räknar inte med någon extra uttaxering för 2023 men det kan bli aktuellt med en höjning av avgiften för 2024 på grund av ökade kostnader.

 1. Övriga frågor

Årsmöte 2024-03-31 på Fryksås hotell kl 15.00, med fika innan från 14.30. Lokalen skall färdigställas före och återställas efter mötet.

Inbjudan kommer att publiceras på hemsidan inom kort. Den formella kallelsen tillsammans med dagordning skickas senast 3 veckor före mötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före stämman.

Nästa styrelsemöte via teams den 24/3. Då ska eventuella motioner ha inkommit till styrelsen.

Intresseföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar

Inga nya medlemmar sen föregående styrelsemöte.

 1. Ekonomi

Intresseföreningens har ett positivt resultat för 2023. Intäkterna är medlemsavgifter och debitering för att medlem inte deltagit i den enda obligatoriska aktiviteten vi har, Röjardagen. Utgifterna är mat på aktivitetsdagar och administrationskostnader för licenser och liknande. Ambitionen är att det ska vara ett så nära 0-resultat som möjligt.

 1. Övriga frågor

Vi har mycket snö i fäboden för närvarande. Det är därför viktigt att komma ihåg att snö ska hanteras inom den egna tomten och varken föras över till grannes tomt eller på samfällighetens vägar.

 1. Mötet avslutas.

Datum för kommande styrelsemöte
Söndag 24 mars kl. 15.00, via teams.

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                            Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande