Styrelsemöte 20191028

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 28 oktober 2019 kl 18.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Mats Mårten, Frida Grund, Ewa Lofvar Gerdsdotter, Kjell Högberg och Charlotte Bjurström

Ej närvarande: Nils-Olov Olsson

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2019-08-12 som godkänns av styrelsen.

 

Samfällighetsföreningens ärenden         

 • 3 Ordförande informerar

Vi inleder mötet med besök av Annika Mårten som är sammankallande för valberedningen.

De åtgärder som diskuterades för vägarna vid senaste mötet är nu utförda. Det återstår en del åtgärder i den nedre vägen efter byggarbetet på fastighet 241:6 Jansengården. Styrelsen beslutar att Charlotte tar kontakt med fastighetsägaren kring dessa åtgärder.

Nodava arbetar just nu med att byta ut vissa rör och gräver därför i vägen ner förbi gamla Fäbodpensionatet. Information om detta har gått ut till alla medlemmar via mail.

Viktigt att alla fastighetsägare som nyttjar tjänsten snöröjning av infart sätter upp markeringar inför vinters plogningar.

Se punkt ekonomi för mer information kring arbetet med snöröjningen och dess kostnader.

 • 4 Ekonomi

Det återstår en faktura som ännu inte är betald för den extra debitering för snöröjning och andels avgifter som beslutades om vid årsmötet. Detta medför en del extra arbete för Åke som har skickat ut påminnelsefakturor ett flertal gånger. Vi diskuterar huruvida vi ska införa en påminnelseavgift eller inte. Styrelsen beslutar att inför en påminnelse avgift på 200kr vid påminnelsefaktura nummer två.

Nya medlemmar på fastigheterna 228:3, 224:5, 249:8.        

En arbetsgrupp från styrelsen bestående av Mikael, Patrik och Åke har under hösten arbetet med projekt snöröjning. Arbetsgruppen har i detalj gått igenom hela snöröjningsprocessen samt dess prismodell för privat snöröjning.

I detta arbete har följande aktiviteter genomförts:

 • Genomlysning av vilka ytor som samfälligheten ansvarar för att snöröja samt eventuellt behov av sandning.
 • Tagit fram en ny prissättningsmodell för privat snöröjning som baseras på poäng/andelar från skala 1-8 där hänsyn tas tills svårigheter i plogningen samt tidsåtgång. Styrelsen beslutade om denna prismodell via mail den 6/10.
 • Kontaktat alla fastighetsägare som bor vid en servitutsväg och informerat om att alla som har fastighet vid en servitutsväg bidrar till skötseln av denna.
 • Tydlig genomgång med nuvarande entreprenör Hampus Pålsson kring hur plogningen ska utföras.
 • Genomgång med Sven-Olov Olsson som ansvarar för att meddela när plogning behöver utföras. Alla medlemmar har informerats och uppdateras om förändringarna kring snöröjningen i ett utskick via mail den 8/10 samt på hemsidan. ( Se bilaga)
   • 5 Övriga frågor

    

   Vi går igenom diverse bygglov som inkommit.

   Intresseföreningens ärenden

    

    

   • 7 Ordförande informerar

    

   Förra året samlades ett 30-tal medlemmar uppe vid utsiktsplatsen på nyårsafton för att fira in tolvslaget tillsammans. Ett trevligt initiativ som vi hoppas kan genomföras även i år. Vi hänvisar till facebook-gruppen för att sprida information och uppmanar medlemmarna till att använda denna sida för att kommunicera kring spontana aktiviteter och umgänge.

    

    

   • 8 Ekonomi

    

   Se tidigare punkt.

    

    

   • 9 Övriga frågor

    

   Inga övriga frågor.

   • 10 Nästa möte

    

             Styrelsemöte 19/1 kl 17.00 hos Åke Strandberg.

    

   • 11 Ordförande avslutar mötet.

    

   Vid protokollet:

   Frida Grund, sekreterare                                               Mikael Olmats ordförande