Styrelsemöte 210118

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndagen den 18 januari 2021 kl 19.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Mats Mårten, Frida Grund, Kjell Högberg, Ewa Lovar Gerdsdotter, Charlotte Bjurström, Nils-Olov Olsson och Patrik Andersson.

 

  • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Vi inleder mötet med ett besök från valberedning som representeras av Annika Mårten.

  • 2 Genomgång av föregående protokoll 

Genomgång av föregående protokoll, 2020-11-01 som godkänns av styrelsen.

 

Samfällighetsföreningens ärenden   

  • 3 Ordförande informerar

 

Nodava utför grävningar och sprängarbeten i vägen upp i backen mot fastighet 109:12. En ny tillfällig väg har upprättats och avspärrningar har gjorts.

 

En hel del snöfall under jul och nyårshelgerna har medfört ett par samtal till Carin och Åke angående snöröjning. Dessa synpunkter och frågor har hanterats löpande.

Vid något tillfälle under helgerna plogades endast vägarna och inte de privata infarterna enligt överenskommelse med leverantören.

 

  • 4 Ekonomi        

Åke har fakturerat årsavgiften till alla medlemmar och sista betalningsdag är 210125.

Fakturan för snöröjningen för december 2020 har inte kommit ännu men vi vet att det utförts både plogning och sandning under december.

Fastighet 248:9 har fått nya andelstal då bygglov vunnit laga kraft.

 

  • 5 Övriga frågor

Vi går igenom diverse bygglov.

Intresseföreningens ärenden

  • 7 Ordförande informerar

Styrelsen inleder planeringen av årsmötet. På grund av rådande läge kring pandemin så kommer årsmötet även det här året att hållas digitalt via Temas på påskdagen den 4/4 kl 15.00. Vi kommer precis som förra året att skicka ut alla handlingar i god tid före mötet.

  • 8 Ekonomi

Se föregående punkt.

  • 9 Övriga frågor

En fråga har inkommit från Gunilla Frelin gällande Fryksåsboken. Frida ansvarar för att återkoppla till Gunilla.

Det finns en efterfrågan från flera medlemmar kring en brevlådeplats. Styrelsen beslutar att vi behöver utöka antalet platser för brevlådor. Vi diskuterar frågan vidare längre fram i vår när möjlighet finns att sätta upp ytterligare brevlådeställ.

Med vinter och snö ökar också skotertrafiken i Fryksås. Styrelsen påminner om att skotertrafik får ske i 15km/h och att det är förbjudet att köra mellan kl 22-06.           

  • 10 Nästa möte

14/3 kl 16.00

  • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande