Styrelsemöte 2017-08-07

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndagen den 7 augusti 2017 kl 18.30 hos Maria Boren

Närvarande: Nils-Olov Olsson, Lena Marcusson, Frida Grund, Agneta Ekström, Maria Borén, Mikael Olmats, Patrik Andersson och Mats Mårten.

Ej närvarande: Ewa Lofvar Konradsson

  • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

  • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2017-05-08 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärende

3 Ordförande informerar

Orsa kommun har tagit fram en översiktsplan för hela Orsa kommun där även Fryksås ingår. Synpunkter på översiktsplanen ska lämnas senast den 15 september till byggnadsnämnden.  Frida gör ett utskick via mail till alla våra medlemmar och informerar om alla bör ta del av översiktsplanen.

Nodava har dragit VA-ledningar på den samfällda marken. Fäbodlaget har fått en utbetalning på 1395kr.

Vägarna ska återställas efter sommarens regn.

  • 4 Ekonomi

Agneta går igenom den ekonomiska redovisningen och det ser bra ut. Det saknas någon inbetalning fortfarande för snöröjning och medlemsavgifter.

  • 5 Övriga frågor

Diverse bygglovshandlingar har inkommit till styrelsen. Framöver ska dessa scannas in och skickas ut till styrelsen 

Intresseföreningens ärenden 

  • 7 Ordförande informerar

 Stigar och källor arrangeras lördagen den 19 augusti. Vi samlas vid övre parkeringen kl 10.00. Mats köper in hamburgare och Frida köper in resterande som behövs. Vi gör ett utskick till alla medlemmar och informerar om arbetsdagen.

  • 8 Ekonomi

          Se tidigare punkt 4

  • 9 Övriga frågor

Agneta informerar om att vi behöver en ny majstång. Vi tar med denna punkt till arbetsdagen.

Agneta har fått en kartong med bokföring som behöver förvaras i ett varmförråd. Vi diskuterar eventuella alternativt för detta.

Maria informerar om att gruppen som arbetar med Fryksåsarkivet har påbörjat sitt arbete.

Åke Strandberg har fortsatt arbetet med en ny hemsida. Det finns en testversion av hemsidan som Frida går igenom kort. Styrelsen godkänner detta förslag.                 

 

  • 10 Nästa möte

           Den 6/11 kl 18.30 hemma hos Agneta.            

  • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                                  Mikael Olmats, ordförande