Styrelsemöte 20200315

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening söndagen den 15 mars 2020 kl 17.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Mats Mårten, Frida Grund, Patrik Andersson och Nils-Olov Olsson

Ej närvarande: Charlotte Bjurström, Ewa Lofvar Gerdsdotter och Kjell Högberg

  • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

  • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2020-01-19 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

         

  • 3 Ordförande informerar 

Det har inkommit en del synpunkter kring snöröjningen. Styrelsen diskuterar vinterns snöröjning och vilka rutiner som gäller vid beställning av snöröjning. Mikael har också haft en dialog med både entreprenör samt Sven-Olov som sköter beställningen kring vilka rutiner som gäller.

Då det varit en vinter med mycket halkbekämpning har sanden i sandlådorna tagit slut. Vi diskuterar lösningar för att eventuellt kunna utöka sandförrådet och ha en sandficka istället.

Våra nuvarande entreprenör för snöröjningen Hampus Pålsson har sagt upp sitt avtal för omförhandling inför nästa säsong. Styrelsen kommer under våren att ta fram ett förslag till ett underlag för en ny upphandling. Åke ansvarar för att ta fram underlaget som sedan ska skickas ut på förfrågan till entreprenörer.

Vi går igenom detaljerna inför årsmötet den 12/4. Åke har tagit fram en skriftlig instruktion till valberedningen som vi beslutar att lägga till som en beslutspunkt på årsmötet.

Styrelsen diskuterar också eventuella lösningar för årsmötet om vi inte kan genomföra fysiskt möte i Grönklitt på grund av Coronaviruset. Vi håller oss uppdaterade och följer utvecklingen och tar ett beslut kring detta längre fram.

  • 4 Ekonomi

Alla årsavgifter för 2020 är betalda utom en. Vi har inga nya medlemmar.

Alla medlemmar som nyttjar tjänsten privat snöröjning kommer inom kort att få en faktura för tjänsten som avser hösten 2019.

Åke arbetar just nu med bokslutet för 2019 och har en genomgång inbokad med revisorerna.

  • 5 Övriga frågor

Samfälligheten har fått en fråga från Orsa Kommun kring markupplåtelse i samband med grävning för fiber till fler fastigheter i Fryksås. Styrelsen beslutar att ge tillåtelse till detta.

Intresseföreningens ärenden

  • 7 Ordförande informerar

Vi går igenom de offerter vi fått från Fryksås Hotell samt Smidgården inför Röjardagen. Styrelsen beslutar att gå vidare med offerten från Smidgården för både lunch och middag. Frida kontaktar Smidgården.

  • 8 Ekonomi

Se tidigare punkt.

  • 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

  • 10 Nästa möte

 

Telefonmöte 29/3 kl 17.00 för att behandla eventuella motioner.

Konstituerande styrelsemöte 12/4.

 

  • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

 

Frida Grund, sekreterare                                               Mikael Olmats, ordförande