Styrelse 2016-11-07

Styrelseprotokoll 2016-11-07

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndag den 7 november 2016 kl 19.00 hos Lena Marcusson

Närvarande: Mikael Olmats, Gunilla Frelin, Mats Mårten, Patrik Andersson, Lena Marcusson, Nils-Olof Olsson, Maria Borén och Yvonne Mårten.

Ej närvarande: Sven-Olov Olsson

§1      Mötet öppnas

Mikael Olmats hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Agneta Ekström får ordet och berättar kort om deras arbete i valberedningen. Därefter lämnar hon mötet.

 

§2      Genomgång av föregående protokoll

          Genomgång av föregående protokoll, 2016-08-15, godkänns av styrelsen,

 

 

Samfällighetsföreningens ärenden

         

§3      Ordförande informerar

          Vägunderhåll

Berörda vägar är åtgärdade efter sommarens skyfall.

Sven-Olov Olsson är ansvarig för snöröjning och sandning under vintern 2016/17.

Nodava fortsätter sitt med arbete med vattenledningarna i Fryksås, vilket medför både    grävning och även sprängning. Just nu är det uppehåll i arbetet i väntan på sprängning.

 

Ändring av andelstal

Ordförande Mikael Olmats och kassör Gunilla Fredlin har haft kontakt med

Lantmäteriet angående ändring av andelstal. Gunilla har skicka ut, ”Överenskommelse om ändring av andelstal”, till berörda fastighetsägare för underskrift.

Fäbodlaget kommer att skicka in samtliga ”Överenskommelser” samtidigt till

Lantmäteriet för att minska kostnaderna. Frågan om vad som händer om någon inte lämnar in begärd handling ställdes och i sådant fall kommer det ärendet överlämnas till Lantmäteriet för beslut vilket även medför en större kostnad för fastighetsägaren.

 

Bygglov

Inga aktuella bygglov finns att informerar om.

 

§4      Ekonomi

Gunilla informerar om ekonomin, som ser bra ut.

 

§5      Övriga frågor

Inga övriga frågor.

 

 

 

 

Intresseföreningens ärenden

 

§7      Ordförande informerar

          Inget att informera om.

 

§8      Ekonomi

Gunilla informerar om ekonomin, som ser bra ut.

 

§9      Övriga frågor

Styrelsen diskuterar frågan hur vi ska hantera allt material i samband med bokprojektet som det beslutats om vid tidigare årsmöte ska läggas i en speciell databas. Sven-Olov Olsson och Maria Borén fick då i uppdrag att söka någon som kan göra det arbetet och Janne Bäckman har varit aktuell för uppdraget. Maria ska ta kontakt med honom igen.

Styrelsen får i uppdrag att söka information om program och eventuell hjälp med projektet till nästa möte.

         

§10    Nästa möte

          Tisdag den 24 januari kl 19.00 hos Gunilla Frelin.

         

§11    Ordförande avslutar mötet.

 

 

 

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Yvonne Mårten, sekreterare                                           Mikael Olmats, Ordförande