Styrelsemöte 230326

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening samt Intresseförening söndagen den 12 mars 16.00 hos Åke.

Närvarande styrelseledamöter:

Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Mats Mårten, Charlotte Bjurström, Kjell Högberg, Ewa Lovar Gerdsdotter, Patrik Andersson och Nils-Olov Olsson.

  • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

  • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2023-01-29 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

  • 3 Ordförande informerar

Instruktionerna gällande snöröjningen för de privata infarterna är justerade. De privata infarterna ska plogas vid varje tillfälle om det inte finns något särskilt skäl att det inte ska plogas. Viktigt att notera är att de privata infarterna inte plogas tidig under hösten innan det är käle i marken. Detta för att inte förstöra gräsmattorna.

Instruktionerna är att Sven-Olov avropar snöröjning när det är 7 cm eller mer och som förväntas ligga kvar mer än 24 timmar. Inställelsetid för plogningen är 12 timmar.

Vi har haft en del parkeringsproblem under högsäsongen de senaste veckorna. Vi får hjälpas åt att säga till de som parkerar olämpligt exempelvis framför brevlådorna på övre parkeringen att inte parkera där.

Det har varit en del snöras från tak som rasat ner på vägarna. Alla medlemmar fick ett informationsmail om detta för några veckor sedan och det är fastighetsägarens ansvar att ha snörasskydd om man har en fastighet som angränsar mot vägen.

Det finns ett antal andelstal som behöver justeras hos Lantmäteriet. Vi avvaktar tillämpningsföreskrifter för att sedan kunna ta ett beslut på ett årsmöte och anmäla justeringarna till Lantmäteriet. Detta kommer inte genomföras vid detta årsmöte utan troligen 2024.

  • 4 Ekonomi

Det har varit en medelvinter när det gäller kostnaderna för snöröjningen varken mer eller mindre än tidigare.

Åke arbetar med bokslutet för 2022. Det finns god marginal i kassan för kommande fakturor som ska betalas för vårens snöröjningar.

Skatteverket har ändrat sin syn gällande moms för samfällighetsföreningar vilket innebär att samfällighetsföreningar ska vara momsregistrerade. Åke och Carin har påbörjat planeringen för hur detta ska hanteras i den ekonomiska redovisningen. Notera att detta endast gäller Samfällighetsföreningen och inte Intresseföreningen.

  • 5 Övriga frågor

Det är några planerade grävningar för kablar i vägarna framöver. Det kommer ske under vår/sommar.

Intresseföreningens ärenden

  • 6 Ordförande informerar

Hanteringen av sopor i sophuset har fungerat bättre under denna vinter tack vare den utökning av tunnor som står utanför.

  • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

  • 8 Övriga frågor 

Kallelse till årsmötet skickas ut under veckan och motioner ska vara oss tillhanda senast 26/3.

  • 9 Nästa möte

Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet 9/4. Möte vid behov om motioner inkommer till årsmötet.

  • 10 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande