Årsmöte

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2019 MED FRYKSÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING OCH FRYKSÅS FÄBODLAG INTRESSEFÖRENING. 

DEN 12 APRIL 2020, KL 12.00, Digitalt via Teams.

Närvarande: 36 st mötesdeltagare enligt närvarolista.

 • 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Mikael Olmats.

 • 2 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkänns av stämman.

 • 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns av stämman.

 • 4 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet väljs sittande ordförande Mikael Olmats.

 • 5 Val av sekreterare för årsmöte

Till sekreterare för årsmötet väljs sittande Frida Grund.

 • 6 Val av två stycken justeringsmän tillika rösträknare

Valberedningen föreslår att Ulla Sundelin och Lotta Appelbom utses till justeringspersoner. Stämman väljer dessa två till justerare.

 • 7 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen godkänns av stämman.

 • 8 Ekonomisk redovisning                                                                                                                                                     

Kassör Åke Strandberg redogör kort för hur det ekonomiska läget ser ut i föreningarna. Efter förra årets extra utdebitering och avgiftshöjning är nu ekonomin i balans. Ambitionen är att båda föreningarna skall ligga nära ett noll-resultat vilket vi nu gör. Den underhållsfond som finns har inte behövt tas i anspråk under året.

Det har under året varit ett mindre antal plogningar än föregående år men däremot mer sandning. Den modell som tagits fram för utdebitering av kostnader för snöröjning kvarstår. Den slutgiltiga fakturan för snöröjningen för våren har inte kommit ännu.

Vid frågor eller mer detaljer kring den ekonomiska redovisningen går det bra att kontakta kassör Åke Strandberg.

Den ekonomiska redovisningen godkänns av stämman.

 • 9 Revisionsberättelse

Revisor Carin Nises har det här året utfört revisionen ensam, då Oscar Diös inte kunde närvara på grund av sjukdom.

Revisionsberättelsen godkänns av stämman.

 • 10 Ansvarsfrihet

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

 • 11 Inkomna motioner            

Till stämman har det inkommit två motioner. Den första motionen rör frågan kring huruvida styrelsen kan verka för att pågående byggnationer inte får ha tillfälliga presenningstak under mer än två år. Styrelsen har inte mandat att verka i dessa frågor utan hänvisar till plan och bygglagen. Plan- och bygglagen (PBL) anger att lovpliktiga åtgärder ska påbörjas inom 2 år och ska vara färdiga inom 5 år efter att beslut om lov vunnit laga kraft. Lagen ställer också krav på att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att vidta åtgärder för allas trivsel och säkerhet men också att kontakta sina grannar och ha en dialog kring trivsel och säkerhet om man upplever att detta inte följs.

Den andra motionen rör också byggnationer och handlar om möjligheterna att införa en höghusregel då hus i Fryksås bara blir högre och högre.

Styrelsen har inte mandat att tycka i specifika bygglovsärenden utan det är angränsade fastighetsägare som får skicka in synpunkter i bygglovsärenden och byggnadsnämnden som beslutar. Samfällighetsföreningen är remissinstans när byggnationer angränsar till samfälld mark men styrelsens uppdrag är då endast att bevaka den samfällda vägen och framkomligheten. Styrelsens uppdrag är att sköta vägar och samfälld mark och byggnationer hänvisas till kommunen.

I Fryksås finns ingen detaljplan som reglerar hur byggnader ska utformas men däremot finns en nyligen beslutad översiktsplan för Orsa kommun där ett antal riktlinjer för byggnationer i Fryksås tas upp. Där står bland annat att ny byggnation ska utformas så att den passar in i byns karaktär. Hela översiktsplanen finns att ta del av på Orsa kommuns hemsida. Det finns också information på vår egen hemsida kring att bygga hus i Fryksås.

Stämman diskuterar hur vi på ett bättre sätt kan nå ut till fastighetsägare som planerar byggnationer och hur vi tillsammans kan hjälpas åt med detta. Styrelsen tipsar om att man gärna får höra av sig till dem om man behöver råd och tips kring byggnationer och gärna fråga varandra runt om i Fryksås om tips.

Fråga kommer om styrelsen inte kan skicka ut alla bygglovshandlingar som kommer till styrelsen kännedom. Styrelsen får inte med automatik information om alla sökta bygglov, utan endast i de fall då bygglovet gränsar till samfälld mark. Ett förslag som restes är att man som granne kan uppmärksamma när en byggnation är på gång och delge styrelsen den informationen. Stämman lämnar därför ett uppdrag till styrelsen att ta fram ett förslag på hur kännedom om bygglovsärenden ska hanteras.

Stämman beslutar att motionerna därmed är besvarade.

 • 12 Ändring av stadgar

 I stadgarna för båda föreningar anges att två revisorer ska väljas. Styrelsen föreslår att detta ändras till en revisor och en revisorssuppleant. Skälet är att kunna ha en smidigare revisionsprocess, mindre sårbarhet vid exempelvis sjukdom och kanske minska behov av resor. Styrelsens föreslår dessutom några mindre justeringar och förtydligande av stadgarna.

Stadgeändringar i samfällighetsföreningen träder i kraft efter beslut på stämman följt av registrering hos Lantmäteriet. I Intresseföreningen krävs beslut på denna stämma och vid ytterligare ett föreningsmöte om minst två månader.

Stämman beslutar att godkänna dessa ändringar.

 • 13 Val av gemensam styrelse och revisorer till Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Sekreterare Frida Grund och ledamöterna Mats Mårten och Nils-Olof Olsson valdes vid förra årsmötet på 2 år. Mikael Olmats har avböjt omval.

Valberedningens förslag:

 

Ordförande:                         Carin Nises                                  Nyval                 2 år

Kassör:                                 Åke Strandberg                           Omval                2 år

Ledamot:                             Charlotte Bjurström                    Omval                2 år

Ledamot:                             Patrik Andersson                         Omval                2 år

Suppleant:                           Kjell Högberg                              Omval                1 år

Suppleant:                           Ewa Lofvar Gerdsdotter             Omval                1 år

 

Revisor:                               Ulrika Agerman                          Nyval                 1 år

Revisor:                                Markus Peters                              Nyval                 1 år

 

Stämman väljer styrelse och revisorer enligt valberednings förslag.

 

 • 14 Fastställande av instruktion till valberedningen

 Styrelsen har för att tydliggöra valberedningens uppdrag tagit fram en skriftlig instruktion till valberedningens arbete.

Stämman godkänner denna instruktion.

        

 • 15 Val av valberedning

Valberedningen består av tre personer som inom sig utser en sammankallande. Under året har valberedningen bestått av Annika Mårten, Henrik Sellmann och Ulrika Agerman.

Ulrika Agerman avböjer omval. Styrelsen har fått in ett förslag på en person som är villig att ingå i valberedningen.

Till valberedning väljer stämman Annika Mårten, Henrik Sellmann och Liselott Länsmans.

 • 16 Budget 2020 och avgifter 2021

Styrelsen föreslår oförändrad omfattning av verksamheten under det kommande året och att avgifterna ligger kvar oförändrade. Om det skulle visa sig att kostnaden för snöröjning blir väsentligen mindre är tidigare kan styrelsen besluta om sänkt utdebitering i samfällighetsföreningen för 2021. Avgifter publiceras på hemsidan.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag.

 • 17 Kostnadsersättningar till styrelsen

Styrelsens förslag är att kostnadsersättningarna är oförändrade jämför med föregående år dvs Schablonmässig kostnadsersättning till ordförande 3000 kr, sekreterare 1500 kr och kassör 5000 kr.

Stämman godkänner ersättningarna. Ersättningen gäller för båda föreningarna och kostnaderna kommer att delas mellan samfälligheten och intresseföreningen.

 • 18 Information om aktivitetsdagar

På grund av det rådande läget kring Coronapandemin så är alla våra aktivitetsdagar inställda tillsvidare. Om pandemiläget skulle förändras så återkommer styrelsen om det finns möjlighet att genomföra någon av våra aktiviteter.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att när snön smält bort ta fram spade, kratta och skottkärra och ta hand om sand och grus efter vinterns plogningar. Det uppsamlade gruset kan användas till att laga hål i vägarna.

 • 19 Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Stämman beslutar att protokollet ska publiceras på hemsidan efter justering.

 • 20 Mötet avslutas   

Mötet avslutas och ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse. Ett annorlunda årsmöte i digital form och ett sista möte för Mikael. Vi tackar ordförande Mikael Olmats för sitt arbete och kommer när möjligt finns att formellt avtacka Mikael.

 

 

Fryksås den 28 april 2020

 

Frida Grund              Sekreterare

 

Justeras:

 

Ulla Sundelin                                                      Lotta Appelbom