Styrelsemöte 20181104

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndagen den 4 november 2018 kl 17.00 hos Åke Strandberg

 

Närvarande styrelseledamöter: Frida Grund, Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Ewa Lofvar Gerdsdotter, Kjell Högberg, Charlotte Bjurström och Mats Mårten.

 

Ej närvarande: Nils-Olov Olsson

 

 

  • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

  • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2018-08-14 som godkänns av styrelsen.

 

 

Samfällighetsföreningens ärenden

 

 

  • 3 Ordförande informerar

 

Uppdatering kring våra samfällda vägar. Vägarna är kontrollerade och iordningställda inför vintern. Vägen som går förbi före detta pensionatet och neråt är nu helt återställd efter all byggtrafik till fastighet 242:2. Mats Mårten återställde vägen på uppdrag av fastighetsägaren.

 

Nodava är i full gång och gräver nya vattenledningar på ett flertal platser i Fryksås.

 

Inför kommande vinter fortsätter Hampus Pålsson att ansvara för snöröjningen. För de fastighetsägare som önskar beställa snöröjning går det bra att kontakta Åke Strandberg. Åke Frelin är ansvarig för att kontakta Hampus när plogning behövs. Vi diskuterar vikten av att alla fastighetsägare följer de plogningsrutiner som finns och om möjligt markerar sin infart och vart snön ska tippas. Vill man som enskild fastighetsägare ha mer plogning utfört än vad som är avtalat debiteras man extra för det arbetet.

 

 

Mikael har stämt av med Orsa Besparingsskog kring ersättning för snöröjning och besparningsskogen har skickat frågan vidare till Orsa kommun. Frida och Ewa tar fram ett förslag på en skrivelse till Orsa kommun och Orsa Besparingsskog.

 

 

 

 

 

  • 4 Ekonomi

 

Alla medlemsavgifter för 2018 är nu betalda. Åke kommer att skicka ut fakturor för 2019 under november månad.

 

Nya fastighetsägare på fastighet 241:7, 110:6 är registrerade.

 

En ny bryggstege till bryggan i Björntjärn är inköpt och ska monteras till våren.

 

 

  • 5 Övriga frågor

 

Länsstyrelsen har tagit en mer aktiv roll kring fornlämningar och odlingsrösen i Fryksås. Man anser att hela området inom fäbodrutan är en fornlämning och man bör därför söka tillstånd för att gräva i marken.

Styrelsens uppmanar fastighetsägare att söka information på Länsstyrelsens hemsida kring vad som gäller vid grävning i Fryksås. Åke skickar ut information om detta till alla medlemmar.

 

 

 

 

Intresseföreningens ärenden

 

 

  • 7 Ordförande informerar

 

Stigar och källor genomfördes 25/8 . Vi röjde gräs runt våra vägar och förberedde en ny majstång. Till lunch grillade vi hamburgare på Grundgården och kvällen avslutades med fiske och grillning vid Rädsjön.

 

Det har kommit önskemål om vinteraktiviteter i Fäboden och styrelsen diskuterar olika förslag på ”vinteraktiviteter” som vi kan anordna.

 

 

  • 8 Ekonomi

 

Se föregående punkt.

 

 

  • 9 Övriga frågor

 

Årsmötet blir på påskdagen den 21/4 kl 15.00. Frida ansvarar för att boka lokalen i Grönklitt.

 

 

 

 

 

  • 10 Nästa möte

        

          21/1 kl 18.00 hos Åke.

31/3 kl 16.00 hos Åke.

 

 

 

  • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

 

 

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                                Mikael Olmats, ordförande