Styrelsmöte 2018-01-15

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndagen den 15 januari 2017 kl 18.30 hos Agneta Ekström

Närvarande styrelseledamöter: Nils-Olov Olsson, Frida Grund, Agneta Ekström, Lena Fast Marcusson, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Ewa Lofvar Gerdsdotter och Mats Mårten.

Adjungerad: Gunilla Frelin

Ej närvarande: Maria Boren

 

 

  • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

  • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2017-11-06 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

  • 3 Ordförande informerar

Mikael har upprättat ett avtal rörande snöröjningen med Hampus Pålsson. Styrelsen beslutar att godkänna detta avtal. Se bilaga för avtal.

De stora snömängderna som har kommit har medfört mycket plogning och snö som måste flyttas och placeras ut på lämpliga ställen. Mikael och Hampus har gått igenom hela Fäboden och tittat på lämpliga platser för ”snöförvarning” samt hur plogningen ska utföras.

  • 4 Ekonomi

Gunilla redovisar den ekonomiska redovisningen för 2017.

De rikliga snömängderna i kombination med ny entreprenör för snöröjningen har resulterat i höga kostnader för snöröjning. Under november-december har 10 plogningar utförts vilket är många fler än under samma period förra året. Kostnaden för snöröjning har ökat med 45% vilket innebär att den privata snöröjningen idag inte täcks av det pris som debiteras till fastighetsägarna. Styrelsen beslutar att avgiften för den privata snöröjning måste höjas och utser en arbetsgrupp bestående av Mikael, Gunilla och Agneta som tar fram ett nytt förslag på avgifter för den privata snöröjningen. Information skickas sedan ut till berörda fastighetsägare under vecka 3.

Ewa tar kontakt med Orsa kommun för att stämma av eventuell möjlighet att få bidrag för vägunderhåll och snöröjning från Orsa kommun.

Patrik tar kontakt med Orsa Besparingsskog för att se om det går att ansöka om något bidrag för vägunderhåll.

  • 5 Övriga frågor

Ewa har skickat in en ansökan till Länsstyrelsen kring sänkt hastighet på vägen upp till Fryksås från Grönklittskorsningen.

De generösa snömängderna har medfört mycket skoteråkning till och från Fryksås. Det är tillåtet att åka på de samfällda vägarna men inte på privata markområden. Ser vi skoteråkare som åker där det inte är tillåtet är det viktigt att säga till.

Diverse bygglov har inkommit och en nybyggnation av fritidshus på fastighet 242:2 ska beläggas med andelstal och inträdesavgift.

Intresseföreningens ärenden

  • 7 Ordförande informerar

Mikael informerar att valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmötet och de som kommer att avgå ur styrelsen är Lena Fast Marcusson och Agneta Ekström.

  • 8 Ekonomi

Alla medlemmar har fakturerats för medlemsavgiften 2018. Det saknas fortfarande ett antal betalningar och Gunilla har skickat ut påminnelser.

  • 9 Övriga frågor

Agneta har fått kort och album från Jansengården. Detta vidarebefordras till Åke Strandberg och Fryksås arkivet.

  • 10 Nästa möte

           Den 27/2 kl 18.30 hemma hos Agneta.

  • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                                Mikael Olmats, ordförande

 

20180115 Bilaga avtal snöröjning