Styrelsemöte 230423

Protokoll fört vid styrelsemöte 2023-04-23 kl. 16.00 med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening via Teams.

Närvarande:    Carin Nises, Åke Strandberg, Lotta Appelbom, Patrik Andersson, Frida Grund, Charlotte Bjurström, Helena Peters och Gustav Kleen.

Förhindrad:    Mats Mårten

 1. Mötet öppnas

Carin Nises, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 1. Föregående protokoll

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte ännu inte färdigt och godkänt.

Agenda

 • Svar angående detaljplan Hansjö 222:1
 • Ansvarsområden inom styrelsen
 • Planering Röjardagen
 • Midsommarfirande
 • Datum för kommande möten
 1. Svar angående detaljplan för fastigheten Hansjö 222:1

Styrelsen beslutade att Intresseföreningen, som remissinstans, ska svara på Grannhörande om begärt planbesked för detaljplan gällande byggande av bostäder på fastigheten Hansjö 222:1. Fastigheten är belägen direkt sydost om Fryksås och gränsar till flera fastigheter i Fryksås samt Fryksåsvägen/Grönklittsvägen. Berörda fastighetsägare har fått information från kommunen och möjlighet att lämna synpunkter på ansökan om bygglov.

Åke mailar inkomna handlingar till samtliga deltagare i Intresseföreningen med uppmaning att meddela kommunen sin syn på planerna. Lotta och Åke skriver en inlaga för styrelsens räkning med hänvisning till Orsa Kommuns Översiktsplan för Fryksås specifikt, men även åberopande planens generella riktlinjer. Styrelsen anser att Fryksås unika särart bör bevaras och anser inte att det ska bebyggas i omedelbar närhet av Fryksås, precis som Orsa kommun fastställt i sin översiktsplan.

 1. Ansvarsområden inom styrelsen

Särskilda ansvarsområden inom styrelsen:

Sammankallande:                                       Carin Nises

Ekonomiansvarig:                                       Åke Strandberg

Övriga ansvarsområden:

Röjardagen:                                                    Styrelsen

Administration/Information:                Åke Strandberg och Lotta Appelbom

Vägansvarig:                                                  Mats Mårten Patrik Andersson

Snöröjning:                                                     Styrelsen, kontaktpersoner                                                                                                                                                   Åke Strandberg och Carin Nises

Blomkrukor och vägbulor:                       Frida Grund

Stigar och Källor:                                         Styrelsen

Midsommarfirandet:                                 Ansvariga efterfrågas vid röjardagen

Postlådeansvarig:                                        Åke Strandberg

Hemsidan:                                                      Åke Strandberg och Lotta Appelbom

Facebook:                                                        Åke Strandberg

Bygg och gestaltningsfrågor:                Charlotte Bjurström

Intresseföreningens ärenden

 1. Planering av röjardagen 27/5

Arbetsuppgifter för genomförande av dagen fördelades enligt följande:

Gruppindelning och genomförande: Carin planerar och delar in i arbetslag.

Lunch för dem som deltar i arbetet: Carin beställer matig smörgås och dricka till lunch.

Information på hemsidan: Åke och Lotta. Det gäller i första hand datum för själva röjardagen och i andra hand en påminnelse för definitiv anmälan av antal deltagare ca två veckor före 27/5. Då ber vi även om antal deltagare för lunch respektive middag.

Åke har talat med hotellet som ordnar en middag för dem som vill och har deltagit på röjardagen. Intresseföreningen subventionerar max fyra vuxna deltagare per fastighet. Beslut togs att Intresseföreningen bjuder barn under 15 år, som deltagit under röjardagen, på middagen.

 1. Midsommarfirande

Ingen i styrelsen kan ta på sig att administrera midsommarfirandet. Frågan kommer att ställas till deltagarna på röjardagen vilka som vill ta tag i detta uppdrag.

 1. Övriga frågor

Samfällighetsföreningens ärenden

 1. Snöröjningsavtalet går ut 2023-05-31. Åke kommer att kontakta entreprenören Hampus Paulsson under maj månad för att diskutera en förlängning av avtalet.
 1. Styrelsen har fått en vägfråga gällande de stora mängder vatten som rinner upp ur vägen vid Fryksås 253, Andersson och ner mot Fjösbokka, där ingen naturlig eller anordnad avrinning finns. Vattnet skadar vägen och drar med sig stora mängder grus. Vattensamlingen på övre parkeringen kan, vid otjänligt väder, medföra isbildning över större delen av ytan med påföljande konsekvenser och ansvar.

Vatten har alltid runnit nerför vägen i samband med snösmältning, men då direkt från skogen ovanför. Nu är flödet annorlunda efter de senaste grävningarna i vägen. Patrik kontaktar Nodava för att boka en besiktning och samtidig diskussion om orsak samt vad som bör göras för att förhindra vattenflödet.

 1. Datum för kommande styrelsemöten

Söndag 6 augusti kl. 15.00, fysiskt möte

Söndag 15 oktober kl. 15.00, via Teams

Söndag 21 januari 2024, kl. 15.00, fysiskt möte

Söndag 25 februari kl. 15.00, via Teams

 1. Datum för nästa årsmöte

Söndag 31 mars 2024.

 1. Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                            Carin Nises
Sekreterare                                                                     Ordförande

 

Konstituerande styrelsemöte 230409

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening den 9 april 2023, kl 16.30, Grönklitt Rovdjurscenter

Närvarande:    Carin Nises, Frida Grund, Mats Mårten, Åke Strandberg och Lotta Appelbom.

Förhindrade:   Patrik Andersson, Helena Peters, Gustav Kleen och Charlotte Bjurström.

 

 1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
 1. Styrelsens sammansättning

Ordförande:    Carin Nises

Kassör:             Åke Strandberg

Sekreterare:    Lotta Appelbom

Ledamot:         Patrik Andersson

Ledamot:         Frida Grund

Ledamot:         Mats Mårten

Ledamot:         Charlotte Bjurström

Suppleant:       Helena Peters

Suppleant:      Gustav Kleen

Fördelning av ansvarsområden inom styrelsen bordläggs till nästa styrelsemöte.

 1. Teckningsrätt inom styrelsen

Rätt att teckna firman för Fryksås Fäbodlag Intresseförening (802447-7518) och Fryksås Samfällighetsförening (717910-2798) för samtliga konton i Handelsbanken, har Carin Nises (550219-8509) och Åke Strandberg (541025-0335), var för sig.

 1. Årsmötesprotokollet

Årsmötesprotokollet skall efter färdigställande och justering publiceras för alla medlemmar på hemsidan.

 1. Nästa möte

Nästa styrelsemöte 2023-05-01 via Teams, senare ändrat till 2023-04-23  kl 16.00 via Teams.

 1. Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                            Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

Styrelsemöte 230326

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening samt Intresseförening söndagen den 12 mars 16.00 hos Åke.

Närvarande styrelseledamöter:

Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Mats Mårten, Charlotte Bjurström, Kjell Högberg, Ewa Lovar Gerdsdotter, Patrik Andersson och Nils-Olov Olsson.

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2023-01-29 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Instruktionerna gällande snöröjningen för de privata infarterna är justerade. De privata infarterna ska plogas vid varje tillfälle om det inte finns något särskilt skäl att det inte ska plogas. Viktigt att notera är att de privata infarterna inte plogas tidig under hösten innan det är käle i marken. Detta för att inte förstöra gräsmattorna.

Instruktionerna är att Sven-Olov avropar snöröjning när det är 7 cm eller mer och som förväntas ligga kvar mer än 24 timmar. Inställelsetid för plogningen är 12 timmar.

Vi har haft en del parkeringsproblem under högsäsongen de senaste veckorna. Vi får hjälpas åt att säga till de som parkerar olämpligt exempelvis framför brevlådorna på övre parkeringen att inte parkera där.

Det har varit en del snöras från tak som rasat ner på vägarna. Alla medlemmar fick ett informationsmail om detta för några veckor sedan och det är fastighetsägarens ansvar att ha snörasskydd om man har en fastighet som angränsar mot vägen.

Det finns ett antal andelstal som behöver justeras hos Lantmäteriet. Vi avvaktar tillämpningsföreskrifter för att sedan kunna ta ett beslut på ett årsmöte och anmäla justeringarna till Lantmäteriet. Detta kommer inte genomföras vid detta årsmöte utan troligen 2024.

 • 4 Ekonomi

Det har varit en medelvinter när det gäller kostnaderna för snöröjningen varken mer eller mindre än tidigare.

Åke arbetar med bokslutet för 2022. Det finns god marginal i kassan för kommande fakturor som ska betalas för vårens snöröjningar.

Skatteverket har ändrat sin syn gällande moms för samfällighetsföreningar vilket innebär att samfällighetsföreningar ska vara momsregistrerade. Åke och Carin har påbörjat planeringen för hur detta ska hanteras i den ekonomiska redovisningen. Notera att detta endast gäller Samfällighetsföreningen och inte Intresseföreningen.

 • 5 Övriga frågor

Det är några planerade grävningar för kablar i vägarna framöver. Det kommer ske under vår/sommar.

Intresseföreningens ärenden

 • 6 Ordförande informerar

Hanteringen av sopor i sophuset har fungerat bättre under denna vinter tack vare den utökning av tunnor som står utanför.

 • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

 • 8 Övriga frågor 

Kallelse till årsmötet skickas ut under veckan och motioner ska vara oss tillhanda senast 26/3.

 • 9 Nästa möte

Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet 9/4. Möte vid behov om motioner inkommer till årsmötet.

 • 10 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

 

 

Styrelsemöte 230129

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 29 januari kl 16.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Mats Mårten, Charlotte Bjurström, Kjell Högberg, Ewa Lovar Gerdsdotter och Patrik Andersson.

Frånvarande:
Nils-Olov Olsson

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2022-10-16 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Det har varit en del synpunkter kring den privata snöröjningen och dessa är hanterade med respektive fastighetsägare. Styrelsen kommer att justera riktlinjerna kring plogningen av de privata infarterna.

Om det finns synpunkter kring snöröjningen uppmanar vi medlemmar att kontakt styrelsen och inte använda sociala medier som en kanal för detta.

 • 4 Ekonomi

Fakturorna för den privata snöröjningen är inbetalda. Många medlemmar har valt att ansluta sig till Kivra.

Fakturorna för medlemsavgift för 2022 kommer att faktureras under kommande veckor till medlemmarna.

Det finns en god marginal i kassan.

 • 5 Övriga frågor

Inga aktuella bygglovsärenden. Det finns ett par pågående byggen.

Sophuset har kompletterats med extra kärl för pappers och plastförpackningar. Dessa är placerade utanför sophuset. Snöröjningen kring dessa kärl samt sophuset är Nodavas ansvar men bra om vi alla kan hjälpas åt när det behövs.

Intresseföreningens ärenden

 • 6 Ordförande informerar

Inga ärenden.

 • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

 • 8 Övriga frågor

Årsmötet äger rum på påskdagen den 9/4 kl 15.00. Vid nästa möte går vi igenom detaljerna. Frida ansvarar för att boka lokalen i Görnklitt.

 • 9 Nästa möte

Styrelsemöte den 12/3 kl 16.00 hos Åke.

 • 10 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

 

 

Styrelsemöte 221016

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 16 oktober kl 16.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Mats Mårten, Charlotte Bjurström, Kjell Högberg, Ewa Lofvar Gerdsdotter och Patrik Andersson.

Frånvarande:
Nils-Olov Olsson

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2022-08-07 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Vägen kommer att vara avstängd mellan nedre och övre parkeringen på onsdagen den 19/10. Information har gått ut till alla fastighetsägare kring detta.

Vi utvärderar sommarens gräsklippning som Orsa Kvarn har utfört och konstaterar att det har fungerat bra.

Inför kommande vintersäsong så fortsätter samma entreprenör som tidigare Hampus Pålsson att utföra snöröjningen i Fryksås.

 • 4 Ekonomi

Inget aktuellt under ekonomin just nu och allting som ska betalas är betalt.

 • 5 Övriga frågor

Inga aktuella bygglovsärenden.

Intresseföreningens ärenden

 • 6 Ordförande informerar

På grund av rådande väderläge och varningar för stora regnmängder ställde vi in den planerade arbetsdagen för Stigar och Källor.

 • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

 • 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

 • 9 Nästa möte

Styrelsemöte den 29/1 kl 16.00

 • 10 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

 

 

Styrelsemöte 220807

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 7 augusti kl 15.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Mats Mårten, Charlotte Bjurström, Kjell Högberg, Nils-Olov Olsson och Patrik Andersson.

Frånvarande:
Ewa Lovar Gerdsdotter

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2022-05-15 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Det underhåll av vägarna som var planerat är nu genomfört.

Röjardagen blev en lyckad dag där det som skulle utföras blev gjort. Dagen avslutades med en trevlig middag på Smidgården.

 • 4 Ekonomi

Det har varit en vinter med låga kostnader så det finns pengar i kassan inför hösten.

REV Riksförbundet för Enskilda Vägar har informerat om att Skatteverket har ändrat inställning till momsregistrering för samfälligheter. Samfälligheter har tidigare inte registrerat moms men det kan bli aktuellt framöver. Beslutet är ännu inte tagit så vi avvaktar ytterligare instruktioner. Om det krävs momsregistering kommer det tillföra en ökad kostnad för oss.

Det har kommit en ny lagstiftning gällande andelstal. Denna lag innebär att årsmötet kan fastställa andelstal om det är i linje med anläggningsbeslutet. Lantmäteriet ska ta fram tillämpningsföreskrifter så vi bevakar den frågan framöver.

 • 5 Övriga frågor

Inga aktuella bygglovsärenden.

Intresseföreningens ärenden

 • 6 Ordförande informerar

Arbetsdag Stigar och Källor blir den 20/8. Vi bjuder in till en förmiddag för de som vill och kan vara med. Till lunch grillar vi korv tillsammans.

 • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

 • 8 Övriga frågor

De ängar/grönområden som behöver slås med traktor kommer att slås under kommande veckor.

 • 9 Nästa möte

Styrelsemöte den 16/10 kl 16.00

 • 10 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

 

 

Styrelsemöte 220515

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 15 maj kl 15.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Mats Mårten, Charlotte Bjurström, Kjell Högberg och Patrik Andersson.

Frånvarande:
Ewa Lovar Gerdsdotter och Nils-Olov Olsson.

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.      

 • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2022-03-20 samt konstituerande möte 2022-04-17 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Styrelsen har fått en skrivelse från en av våra medlemmar. Mötet behandlar frågorna och Carin kommer att kontakta berörd medlem med ett svar.

Mats kommer att åtgärda och göra diverse underhåll på vägarna under maj och juni.

 • 4 Ekonomi

Vi inväntar de sista fakturorna för snöröjningen för mars/april. Det finns cirka 400.000kr i kassan just nu.

Inget annat kring ekonomin finns att redovisa.

 • 5 Övriga frågor

Inga aktuella bygglovsärenden.

Intresseföreningens ärenden

 • 6 Ordförande informerar

Inga aktuella ärenden.

 • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

 • 8 Övriga frågor

Planering och genomgång inför röjardagen. Vi förbereder olika arbetsuppgifter till de olika arbetsgrupperna. Frida kommer att skicka ut en inbjudan och sista anmälningsdag är 22/5. Lunchen kommer bestå av matigare smörgåsar som levereras till Fryksås och middagen sker på Smidgården.

Preliminärt datum för nästa arbetsdag Stigar och källor är den 20/8.

 • 9 Nästa möte

Styrelsemöte den 7/8 kl 15.00

 • 10 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

 

 

Årsmöte 220417

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2021 MED FRYKSÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING OCH FRYKSÅS FÄBODLAG INTRESSEFÖRENING.

DEN 17 APRIL 2022, KL 15.00, Orsa Rovdjurspark.

Närvarande: 28st mötesdeltagare enligt närvarolista.

 • 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Carin Nises.

 • 2 Godkännande av kallelse 

Kallelsen godkänns av stämman.

 • 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns av stämman.

 • 4 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet väljs sittande ordförande Carin Nises.

 • 5 Val av sekreterare för årsmöte 

Till sekreterare för årsmötet väljs sittande Frida Grund.

 • 6 Val av två stycken justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän för stämman väljs Lars Rodert och Göran Appelbom.

 • 7 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen godkänns av stämman.

 • 8 Ekonomisk redovisning

Kassör Åke Strandberg redogör kort för hur det ekonomiska läget ser ut i föreningarna.

Samfällighetsföreningen är den föreningen där vi sköter om våra vägar och den styrs av våra stadgar. Intresseföreningen är till för våra aktiviteter och inköp av exempelvis material och förtäring till våra arbetsdagar.

Samfällighetsföreningen har ett överskott på 105.139kr. Överskottet beror på att det under året har varit lägre kostnader än tidigare år för snöröjning och sandning samt att det finns pengar kvar från den tidigare uttaxeringen. När det gäller snöröjningen så har det varit 17 stycken besök under detta år och om man jämför med tidigare år är det betydligt färre besök då det tidigare varit 20 respektive 40 stycken besök.

Mötet får en fråga kring hur mycket snöröjningen kostat tidigare år vilket är ungefär 200.000kr. Det kan jämföras med årets kostnad som var 120.000kr.

Det har under säsongen varit en del frågor och synpunkter kring snöröjningen. De flesta frågor handlar om när det plogas, hur ofta, hur snabbt och på vilket sätt. Frågorna har hanterats löpande under året.

Det finns en underhållsfond i samfälligheten som i dagsläget har 46.000kr. Pengar från denna fond har under året nyttjats till att köpa konsulttimmar för att göra en utredning kring standarden på våra vägar. Kostnaden för detta uppgick till 13.000kr.

Intresseföreningen har ett överskott på 3973kr. Vi genomförde två anpassade aktiviteter under året som var frivilliga och då togs heller ingen avgift ut om medlemmar inte deltog.

Det finns 100.000kr kvar från bokprojekt, Fryksåsboken. Tidigare har dessa pengar endast fått användas till turistfrämjande åtgärder men nu har 10 år gått och ingen mer revision kan genomföras. Dessa pengar ska ses som en buffert i Intresseföreningen.

Vid frågor eller mer detaljer kring den ekonomiska redovisningen går det bra att kontakta kassör Åke Strandberg.

Den ekonomiska redovisningen godkänns av stämman.

 • 9 Revisionsberättelse

Revisorerna Ulrika Agerman och Markus Peters har det här året utfört revisionen.

Revisionsberättelsen godkänns av stämman.

 • 10 Ansvarsfrihet

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

 • 11 Inkomna motioner            

Inga motioner har inkommit till stämman.

 • 12 Val av gemensam styrelse och revisorer till Fryksås Samfällighetsförening och  Fryksås Fäbodlag Intresseförening 

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Sekreterare Frida Grund och ledamöterna Mats Mårten och Nils-Olof Olsson valdes vid förra årsmötet på 2 år.

Valberedningens förslag:

Ordförande:                        Carin Nises                                 Omval                   2 år

Kassör:                                Åke Strandberg                           Omval                  2 år Ledamot:                            Patrik Andersson                      Omval                   2 år Ledamot:                             Charlotte Bjurström               Omval                   2 år Suppleant:                           Kjell Högberg                           Omval                    1 år Suppleant:                           Ewa Lofvar Gerdsdotter       Omval                   1 år

 

Revisor:                              Markus Peters                            Omval                  1 år Revisorssuppleant:       Ulrika Agerman                          Omval                 1 år

 

Stämman väljer styrelse och revisorer enligt valberednings förslag.

 • 13 Fastställande av instruktion till valberedningen

 Styrelsen har för att tydliggöra valberedningens uppdrag tagit  fram en skriftlig instruktion till valberedningens arbete.

Stämman godkänner denna instruktion.       

 • 14 Val av valberedning

Valberedningen består av tre personer som inom sig utser en sammankallande. Under året har valberedningen bestått av Annika Mårten, Henrik Sellmann och Liselott Länsmans. Samtliga är villig att fortsätta sitt uppdrag.

Till valberedning på 1 år väljer stämman Annika Mårten, Henrik Sellmann och Liselott Länsmans.

 • 15 Budget 2022 och avgifter 2023

Styrelsen föreslår att det ska genomföras några underhållsarbeten på vägarna under 2022. I samband med utredningen kring att eventuellt söka bidrag för våra vägar så beställdes en utredning av en konsultfirma som heter AFRY. En arbetsgrupp i styrelsen har med hjälp av rapporten tagit fram en handlingsplan för vilka underhållsarbeten som ska genomföras under 2022.

 

 1. Förbättra bärighet och avrinning vid Hansjö 244:4 (Boardy)
 2. Åtgärda slitage i korsningen upp mot Smidgården
 3. Åtgärda svacka med vattensamling vid Hansjö 216:2 (I Olmats)
 4. Rensning av diken

Beräknad kostnad för dessa åtgärder är 50 000-75 000 kr och dessa kostnader bedöms vara möjliga att genomföra utan att höja avgifterna.

Mötet får en fråga kring vad rapporten från AFRY innehöll. Rapporten innehöll åtgärder som behöver göras för att nå upp till en standard som godkänns av Trafikverket för att få möjlighet att söka bidrag. Det kanske exempelvis vara en viss bredd, samt lutning och att diken och vägtrummor uppnår en viss standard.

För övrigt planeras väsentligen oförändrad omfattning av verksamheten.

Styrelsens bedömning är att det behöver finnas minst 150 000 kr i kassan mot slutet av året för att kunna betala fakturor för snöröjning och halkbekämpning. Vintern/våren 2022 har varit lindrig ur snöröjningssynpunkt och kassan bedöms därför vara tillräcklig även om inflationen blir högre än tidigare år.

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2023:

Avgift till samfälligheten 460 kr / andel
Avsättning till underhållsfond 20 kr / andel
Medlemsavgift intresseföreningen 400 kr
Avgift för påminnelse vid utebliven betalning 200 kr
Avgift för icke-deltagande vid röjardag 300 kr

 

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag.

 • 16 Kostnadsersättningar till styrelsen

Styrelsens förslag är att kostnadsersättningarna är oförändrade jämför med föregående år dvs schablonmässig kostnadsersättning till ordförande 3000kr, sekreterare 1500kr och kassör 5000kr.

Stämman godkänner ersättningarna. Ersättningen gäller för båda föreningarna och kostnaderna kommer att delas mellan samfälligheten och intresseföreningen.                         

 • 17 Information om aktivitetsdagar

Röjardagen genomförs som planerat sista lördagen i maj 28/5. Det finns önskemål om en gemensam lättare lunch samt middag på kvällen. Styrelsen återkommer med en inbjudan.

Liselott Länsmans informerar om att det kommer bli en fågelvandring på morgonen den 28/5 innan röjardagen med samling kl 05.30. Håll utkik på Facebook kring mer information om detta.

Fråga kring midsommar och hur vi önskar fira detta. Mötet beslutar att vi klär majstången i all enkelhet med samling kl 13.00. Inga andra aktiviteter utan vi reser stången och dansar tillsammans.

En arbetsdag för stigar och källor ska genomföras i augusti. Styrelsen återkommer med datum.

 • 18 Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

 Stämman beslutar att protokollet ska publiceras på hemsidan efter justering.

 • 19 Mötet avslutas      

Mötet avslutas och ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse.

 

 

Fryksås den 17 april 2021

 

Frida Grund

Sekreterare

 

Justeras:

 

Lars Rodert                                                          Göran Appelbom

 

 

 

 

Styrelsemöte 220320

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 20 mars kl 16.00

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Nils-Olov Olsson och Patrik Andersson (deltog på plats). Kjell Högberg (deltog via Teams).

Frånvarande:
Charlotte Bjurström, Mats Mårten och Ewa Lovar Gerdsdotter.

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

 • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2022-01-16 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Arbetsgruppen bestående av Åke, Carin, Patrik och Mats har arbetat fram ett förslag kring åtgärder för våra vägar som kommer att presenteras på årsmötet. Åtgärderna kommer sedan att genomföras under våren när vädret tillåter.

 • 4 Ekonomi

Alla fakturerade medlemsavgifter är inbetalda. Det som återstår att fakturera är den privat snöröjning.

Åke har påbörjat bokslutet för 2021 och styrelsen går igenom ekonomin inför årsmötet.

 • 5 Övriga frågor

Åke informerade om aktuella bygglovsärenden.

 

Intresseföreningens ärenden

 • 6 Ordförande informerar

Inga aktuella ärenden.

 • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

 • 8 Övriga frågor

Styrelsen planerar inför årsmötet den 17/4. Lokalen i Grönklitt är bokad och vi bjuder på fika inför mötet. Frida skickar ut kallelsen under veckan. Motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast den 3 april.

Vi börjar planera inför röjardagen som i år är den 28/5. Mer information kring detta på årsmötet.

 • 9 Nästa möte 

Konstituerande möte 17/4 samt styrelsemöte den 15/5 kl 15.00

 • 10 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

 

 

Styrelsemöte 220116

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 16 janauri kl 16.00

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Nils-Olov Olsson och Patrik Andersson (deltog på plats). Frida Grund, Mats Mårten, Kjell Högberg och Ewa Lovar Gerdsdotter (deltog via Teams)

Frånvarande:
Charlotte Bjurström

 

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

          

 • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2021-10-24 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Mötets inleds med besök av valberedningens sammankallande Annika Mårten.

Samfälligheten har fått en ersättning utbetald från Ellevio då arbete har utförs på den samfällda marken.

Det har varit ont om sand i sandlådorna och styrelsen påminner om att sanden endast är till för de privata fastigheterna.

 • 4 Ekonomi

Åke har fakturerat alla medlemmar med avgifterna för år 2022. Vi uppmanar de medlemmar som har möjlighet att ansluta sig till Kivra för att få sina fakturor den vägen.

 • 5 Övriga frågor

Styrelsen fortsätter planeringen och diskussionerna kring en åtgärdsplan för våra samfällda vägar. Inför årsmötet ska en handlingsplan presenteras och en arbetsgrupp med Carin, Åke, Mats och Patrik arbetar vidare med detta.

Åke informerade om aktuella bygglovsärenden.

Intresseföreningens ärenden

 • 6 Ordförande informerar

Inga aktiviteter har ägt rum den senast tiden.

 • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

 • 8 Övriga frågor

Årsmötet sker som vanligt på påskdagen den 17/4 kl 15.00. Frida bokar lokalen i Grönklitt så får vi avboka beroende på vilka restriktioner vi har då.

 • 9 Nästa möte

Styrelsemöte 20 mars kl 16.00 hos Åke

 • 10 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande