Extra styrelsemöte

Protokoll fört vid extra styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 3 oktober 2021 kl 19.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Ewa Lovar Gerdsdotter, Nils-Olov Olsson, Mats Mårten och Patrik Andersson.

Ej närvarande: Kjell Högberg, Charlotte Bjurström

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 • 2 Ordförande informerar

Extra styrelsemöte med anledningen av att ett beslut behöver fattas kring huruvida vi ska fullfölja ansökan för att få bidrag till våra samfällda vägar från Trafikverket.

En ansökan lämnades före sommaren in till Trafikverket där vi ansökte om bidrag till våra samfällda vägar. Under september besökte en utredare från Trafikverket Fryksås och genomförde en tillsyn tillsammans med Åke Strandberg och Per Länsmans.

För att beviljas bidrag krävs en vägsträcka om minst 1 km och i dagsläget är den sträckan som kan beviljas bidrag 970 meter. Det finns en möjlighet att 970 meter kan godkännas och att vi kan beviljas bidrag. Bidraget som det handlar om är i dagsläget cirka 8000kr per år men det kan endast beviljas om en upprustning av våra vägar sker då Trafikverket inte bedömer vägen i tillräckligt bra skick.

För att få en bedömning av våra vägar och de upprustningsbehov som finns så beställdes en rapport från en konsultfirma inom området AFRY.

Vi har fått en utförlig rapport med en åtgärdsplan och eventuella kostnader för att genomföra åtgärderna. Den totala kostnaden för att genomföra det som krävs är cirka 200.000kr.

Styrelsen beslutar att inte fullfölja ansökan om bidrag till Trafikverket då kostnaden (200.000kr) för att få vägarna i tillräckligt bra skick bedöms som för stor i förhållande till det bidrag vi i så fall kommer att beviljas cirka 8000 kr per år.

Förslaget är att styrelsen under vintern arbetar fram en åtgärdsplan med tillhörande tidsplan kring hur våra samfällda vägar ska genomgå en stegvis upprustning. Förslaget kommer att presenteras för medlemmarna vid nästa årsmöte.

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening torsdagen den 5 augusti 2021 kl 19.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Kjell Högberg, Ewa Lovar Gerdsdotter, Charlotte Bjurström, Nils-Olov Olsson och Patrik Andersson.

Ej närvarande: Mats Mårten

 

 • 1 Mötet öppnas 

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2021-05-04 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden         

 • 3 Ordförande informerar 

Vid extrastämma den 6/6 beslutades att vi skulle ansöka om bidrag till våra vägar.  Åke är ansvarig kontaktperson mot Trafikverket och en första elektronisk ansökan är inskickad och vi inväntar vidare information och beslut från Trafikverket.

Telefonstolparna ligger fortfarande kvar på majstångsplatsen. Carin har försökt att få kontakt med entreprenören som är ansvarig för att transportera bort dessa.

Det har skett ett antal grävningar för fiber runt om i fäboden och arbetet med att återställa efter detta pågår.

 • 4 Ekonomi     

En fakturering kommer att ske för vårens snöröjning samt den extra utdebitering som beslutades på årsmötet.

 • 5 Övriga frågor

 Vi går igenom diverse bygglov.

Intresseföreningens ärenden 

 • 7 Ordförande informerar 

Vi beslutar att genomföra en arbetsdag för Stigar och Källor den 28/8. Information går ut till våra medlemmar och sista anmälningsdag blir den 22/8. Vi köper in hamburgare och bjuder på lunch.

 • 8 Ekonomi
   Se föregående punkt.

 

 • 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.   

 • 10 Nästa möte

Styrelsemöte 24/10 kl 16.00 hos Åke om möjligt.

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

 

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande

 

 

 

 

Extra stämma i samfällighetsföreningen

PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA MED FRYKSÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

Den 6 juni 2021, KL 15.00, Digitalt via Teams.

Närvarande: 20 st mötesdeltagare enligt närvarolista.

 • 1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för mötet väljs sittande ordförande Carin Nises.

 • 2 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för mötet väljs sittande Frida Grund.

 • 3 Val av två stycken justeringsmän

Till justerar av protokollet väljs Liselott Länsmans och Lars Rodert.

 • 4 Godkännande av kallelsen till stämman

Kallelsen godkänns av stämman.

 • 5 Beslut om att föreningen ska ansökan om statligt bidrag för vägunderhåll                                                                                                                                           

Stämman godkänner att föreningen ansöker om bidrag.

 • 6 Godkännande av Trafikverkets villkor

  Stämman godkänner villkoren.

 • 7 Utseende av kontaktperson för ansökan                                                    

Stämman väljer Åke Strandberg till kontaktperson.

 • 8 Mötet avslutas       

Mötet avslutas och ordförande tackar alla medlemmar.

 

 

Fryksås den 6 juni 2021

 

______________________________

Carin Nises

Ordförande

 

______________________________

Frida Grund

Sekreterare

 

Justeras:

 

_________________                                                       _____

Lars Rodert                                                         Liselott Länsmans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2020 MED FRYKSÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING OCH FRYKSÅS FÄBODLAG INTRESSEFÖRENING.

 DEN 4 APRIL 2021, KL 15.00, Digitalt via Teams.

Närvarande: 38 st mötesdeltagare enligt närvarolista

 • 1 Mötets öppnande

 Mötet öppnades av ordförande Carin Nises.

 • 2 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkänns av stämman.

 • 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns av stämman.

 • 4 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet väljs sittande ordförande Carin Nises.

 • 5 Val av sekreterare för årsmöte

Till sekreterare för årsmötet väljs sittande Frida Grund.

 • 6 Val av två stycken justeringsmän tillika rösträknare

Valberedningen föreslår att Elin Gustafsson och Liselott Länsmans utses till justeringspersoner. Stämman väljer dessa två till justerare.

 • 7 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen godkänns av stämman.

 • 8 Ekonomisk redovisning

                                                                                                                                                    Kassör Åke Strandberg redogör kort för hur det ekonomiska läget ser ut i föreningarna.

Samfällighetsföreningen har ett minusresultat på -52229 kr. Underskottet beror till stor del på de ökade kostnaderna för snöröjning samt sandning. Det har varit fler insatser än normalt under våren 2020 och inför hösten 2020 tecknades ett nytt avtal för snöröjning som resulterade i en prisökning på 30%.

Under 2020 har samfällighetens underhållsfond nyttjats för reparationer av vägar till en kostnad av 9756 kr.

Intresseföreningen har ett överskott på 12 740 kr. Detta överskott beror till stor del på att inga aktiviteter har genomförts under 2020 pga pandemin. En nedskrivning av boklagret för Fryksåsboken har gjorts varför Intresseföreningens resultat hamnar på -5708 kr. Intresseföreningen har också under 2020 haft en kostnad för gräsklippning vid majstångsplatsen som utförs av Orsa Kvarn.

Styrelsens ambition är att de Fryksåsböcker som finns kvar i lager kommer att delas ut till medlemmarna.

Vid frågor eller mer detaljer kring den ekonomiska redovisningen går det bra att kontakta kassör Åke Strandberg.

Den ekonomiska redovisningen godkänns av stämman.

 • 9 Revisionsberättelse

Revisorerna Ulrika Agerman och Markus Peters har det här året utfört revisionen.

Revisionsberättelsen godkänns av stämman.

 • 10 Ansvarsfrihet

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2020.

 • 11 Inkomna motioner         

Till stämman har det inkommit två motioner. Den första motionen rör frågan kring vårt gemensamma sophus i Fryksås. Sophuset är ofta väldigt fullt och många gånger hamnar soporna utanför eller på golvet. Sophuset klarar helt enkelt inte den kapacitet som behövs i Fryksås.

I vårt sophus finns två olika typer av avfall. Det är hushållssopor och matavfall som Nodava har tömningsansvar för och förpackningar som PreZero ansvarar för. Genom åren har ett antal åtgärder gjorts för att förbättra situationen. Bland annat genom att sätt upp kodlåset till dörren, stänga igen luckorna från utsidan, utökning av antalet kärl, storlek på kärlen samt tömningsfrekvensen. Åke har en löpande dialog med entreprenörerna och tömningsschemat har justerats och just nu tömmer Nodava två gånger per vecka tisdagar och fredagar.

Nodava planerar en utbyggnad av sophuset för att klara av den kapacitet som behövs. Tills vi har ett större sophus på plats uppmanar styrelsen alla fastighetsägare att tillsammans hjälpas åt och hålla snyggt i soprummet samt säga till personer som slänger sitt skräp utanför. Viktigt också att inga bilar parkerar framför sophuset så att sopbilen får problem när tömning ska utföras.

Mötet får en fråga kring om vi med lappar kan uppmana att man även kan kasta återvinning i Grönklitt?Det finns en lapp med instruktioner samt telefonnummer till kundtjänst. Men det är alltid bra om man ser någon som kastar saker som inte hör hemma i sophuset att säga till men även uppmana om det är fullt att det också är möjligt att kasta i Grönklitt.

En fråga kring varför vi har ett kodlås och om en åtgärd kan vara att ta bort det under en period för att se om vi får mindre sopor utanför sophuset då? Kodlåset var en åtgärd som gjordes för att obehöriga ej skulle nyttja sophuset. Förslaget att under en period vara utan kodlås kan framföras till entreprenören Nodava som ytterst ansvariga.

En fråga kring om en extra avgift debiteras ut om vi slarvar i sophuset? Någon sådan avgift debiteras inte ut i nuläget.

Den andra motionen som inkommit rör brevlådorna vid övre vändplan som vid flertal tillfällen blivit blockerade så att postbilen inte kommer fram och lämnar någon post. Förslag är därför att flytta brevlådorna till vägkanten vid Kålmatsgårdens lador.

Styrelsen arbetar med denna fråga och planerar en utökning med ett brevlådeställ till som kan placeras på ett lämpligare ställe förslagsvis utmed vägkanten.

Mötet får en fråga kring om det skulle vara möjligt att dela ut parkeringsböter och lappa de bilar som parkerar olämpligt framför brevlådorna? Det vi kan göra är att tillsammans säga åt de personer som parkerar olämpligt och lämna en lapp på vindrutan. Några sådan insatser har gjorts under vintern och det har fungerat bra. Att anlita ett parkeringsbolag skulle kräva mycket administration.

Stämman beslutar att motionerna därmed är besvarade.

 • 12 Ändring av stadgar

 Vid stämman 2020 beslutades att ändra i stadgarna för båda föreningarna så att föreningarna i fortsättningen utser en revisor och en revisorssuppleant. För intresseföreningen krävs ett beslut även på denna stämma för att de nya stadgarna skall träda i kraft.

Stämman beslutar att godkänna dessa ändringar.

 • 13 Val av gemensam styrelse och revisorer till Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Ordförande Carin Nises, Kassör Åke Strandberg och ledamöterna Charlotte Bjurström och Patrik Andersson valdes vid förra årsmötet på 2 år.

Valberedningens förslag:

Sekreterare:                            Frida Grund                                    Omval                 2 år

Ledamot:                               Mats Mårten                                   Omval                 2 år

Ledamot:                               Nils-Olof Olsson                            Omval                 2 år

Suppleant:                             Kjell Högberg                                 Omval                 1 år

Suppleant:                             Ewa Lofvar Gerdsdotter               Omval                 1 år

Revisor:                                  Markus Peters                                 Omval                 1 år

Revisorssuppleant:               Ulrika Agerman                             Omval                 1 år

 

Stämman väljer styrelse och revisorer enligt valberednings förslag.

 • 14 Fastställande av instruktion till valberedningen        

Styrelsen har för att tydliggöra valberedningens uppdrag tagit fram en skriftlig instruktion till valberedningens arbete.

Stämman godkänner denna instruktion.  

 • 15 Val av valberedning

Valberedningen består av tre personer som inom sig utser en sammankallande. Under året har valberedningen bestått av Annika Mårten, Henrik Sellmann och Liselott Länsmans. Samtliga är villig att fortsätta sitt uppdrag.

Till valberedning på 1 år väljer stämman Annika Mårten, Henrik Sellmann och Liselott Länsmans.

 • 16 Budget 2021 och avgifter 2022

Styrelsen föreslår oförändrad omfattning av verksamheten under det kommande året.

Samfälligheten visade ett underskott på 52 229 kr för 2020. Underskottet beror på de ökade kostnaderna för snöröjning och prisökningen på 30 % i och med tecknandet av det nya avtalet som började gälla hösten 2020.

För att hantera de fakturor som kommer för snöröjning och halkbekämpning i slutet av året är styrelsens bedömning att det behöver finnas 150 000 kr i kassan.

För att klara av det målet och hantera underskottet föreslår styrelsen följande avgifter för samfälligheten:

 • En extra utdebitering på 200kr/andel för 2021.
 • Avgiften för 2022 höjs till 460kr/andel, en höjning med 110kr vilket motsvarar ungefär 30 %.

Intresseförenings avgift föreslås oförändrad på 400kr per fastighet.

Styrelsen föreslår också en påminnelseavgift på 200 kr per påminnelse till de som inte betalat sin faktura efter första påminnelsen.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag.

Mötet får en fråga kring snöröjningen och vad som händer vid en snörik vinter om kostnaderna skenar? Förslaget är att se över gränserna för när vi plogar och hur plogningen kan effektiviseras för att hålla nere timmarna.

Styrelsen tar gärna emot förslag kring förbättringar och förändringar. Det är svårt att hitta en lagom nivå och under vinter har det varit en del samtal till styrelsen kring att det har plogats för lite snarare än för mycket.

Mötet får en fråga kring hur det gemensamma ytorna plogas? Övre parkeringen är gemensam, nedre parkeringen sköts av Trafikverket. Övriga ytor är privata.

Mötet får ett medskick gällande sandningen och att det ibland kan sandas överdrivit mycket.

Leverantören behöver ibland sanda mellan plogningarna i förebyggande syfte inför nästa snöfall och plogning som ska utföras.

Mötet får en fråga kring hur vi kan medvetandegöra medlemmarna kring kostnaderna för snöröjningen på ett bra sätt. Kan vi presentera hur mycket ett plogtillfälle och ett sandtillfälle i snitt kostar?

Timpriset för en insats oavsett tid på dygnet är 1375kr inklusive moms. En plogning av hela fäboden inklusive privata infarter och framkörning tar ungefär 6-9 timmar. Detta innebär att ett besök kostar mellan 8000-12.000kr. Ett besök för sandning inklusive sand kostar mellan 4000-5000kr.

Förslaget är att dessa kostnader presenteras på hemsidan.

 • 17 Kostnadsersättningar till styrelsen

Styrelsens förslag är att kostnadsersättningarna är oförändrade jämför med föregående år dvs schablonmässig kostnadsersättning till ordförande 3000kr, sekreterare 1500kr och kassör 5000kr.

Stämman godkänner ersättningarna. Ersättningen gäller för båda föreningarna och kostnaderna kommer att delas mellan samfälligheten och intresseföreningen.

 • 18 Information om aktivitetsdagar

På grund av det rådande läget kring Coronapandemin så har inga aktiviteter genomförts under 2020. Då läget fortfarande är detsamma ser styrelsen det inte möjligt att genomföra någon traditionell röjardag sista lördagen i maj. Det finns en del arbete som behöver utföras och styrelsen diskuterar alternativa upplägg för en röjardag i mindre skala med mindre grupper. Alla medlemmar som har förslag på hur ett sådant upplägg kan genomföras eller ser arbete som behöver utföras är välkomna att höra av sig till styrelsen.

 • 19 Information om utbyggnadsplaner i Grönklitt

 Alla medlemmar har fått ett utskick med en inbjudan att lämna synpunkter kring en ny detaljplan för ett område mellan Grönklitt och Fryksås. Det tilltänkta området ligger på höger sida efter skidspåret till Grönklitt och området startar ungefär där de sista husen i Grönklitt ligger idag. Det rör sig om ungefär 40 stycken nya hus. Eventuella synpunkter ska lämnas in senast den 12/4 och i detta skede är det möjligt för alla som vill att skicka in sina tankar. När processen går vidare till nästa steg kommer endast sakägare att få lämna synpunkter.

Mötet diskuterar huruvida vi som förening ska lämna synpunkter eller inte. Vi är många medlemmar i föreningen och åsikter kan gå isär varför förslaget är att alla som vill får yttra sig var och en för sig.

 • 20 Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

 Stämman beslutar att protokollet ska publiceras på hemsidan efter justering.

 • 21 Mötet avslutas            

Mötet avslutas och ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse. Under nästa år hoppas vi kunna träffas fysiskt igen.

 

Fryksås den 4 april 2021

 

Frida Grund

Sekreterare

 

Justeras:

 

Elin Gustafsson                                                   Liselott Länsmans

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndagen den 18 januari 2021 kl 19.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Mats Mårten, Frida Grund, Kjell Högberg, Ewa Lovar Gerdsdotter, Charlotte Bjurström, Nils-Olov Olsson och Patrik Andersson.

 

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Vi inleder mötet med ett besök från valberedning som representeras av Annika Mårten.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll 

Genomgång av föregående protokoll, 2020-11-01 som godkänns av styrelsen.

 

Samfällighetsföreningens ärenden   

 • 3 Ordförande informerar

 

Nodava utför grävningar och sprängarbeten i vägen upp i backen mot fastighet 109:12. En ny tillfällig väg har upprättats och avspärrningar har gjorts.

 

En hel del snöfall under jul och nyårshelgerna har medfört ett par samtal till Carin och Åke angående snöröjning. Dessa synpunkter och frågor har hanterats löpande.

Vid något tillfälle under helgerna plogades endast vägarna och inte de privata infarterna enligt överenskommelse med leverantören.

 

 • 4 Ekonomi        

Åke har fakturerat årsavgiften till alla medlemmar och sista betalningsdag är 210125.

Fakturan för snöröjningen för december 2020 har inte kommit ännu men vi vet att det utförts både plogning och sandning under december.

Fastighet 248:9 har fått nya andelstal då bygglov vunnit laga kraft.

 

 • 5 Övriga frågor

Vi går igenom diverse bygglov.

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar

Styrelsen inleder planeringen av årsmötet. På grund av rådande läge kring pandemin så kommer årsmötet även det här året att hållas digitalt via Temas på påskdagen den 4/4 kl 15.00. Vi kommer precis som förra året att skicka ut alla handlingar i god tid före mötet.

 • 8 Ekonomi

Se föregående punkt.

 • 9 Övriga frågor

En fråga har inkommit från Gunilla Frelin gällande Fryksåsboken. Frida ansvarar för att återkoppla till Gunilla.

Det finns en efterfrågan från flera medlemmar kring en brevlådeplats. Styrelsen beslutar att vi behöver utöka antalet platser för brevlådor. Vi diskuterar frågan vidare längre fram i vår när möjlighet finns att sätta upp ytterligare brevlådeställ.

Med vinter och snö ökar också skotertrafiken i Fryksås. Styrelsen påminner om att skotertrafik får ske i 15km/h och att det är förbjudet att köra mellan kl 22-06.           

 • 10 Nästa möte

14/3 kl 16.00

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande

 

 

 

 

Styrelsemöte 201101

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndagen den 1 november 2020 kl 16.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Mats Mårten, Frida Grund och Patrik Andersson.

Ej närvarande: Charlotte Bjurström, Ewa Lofvar Gerdsdotter, Kjell Högberg, Nils-Olov Olsson

 

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2020-08-17 samt 2020-10-11 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden     

 • 3 Ordförande informerar

Avtalet kring snöröjning inför kommande vinter är nu klart. Styrelsen har skrivit avtal med Hampus Pålsson för tre år framåt. Information om detta har mejlats ut till samtliga medlemmar.

Sven-Olov Olsson kommer att vara den som avropar beställningarna för snöröjning samt sandning under kommande säsong.

Nodava har fått tillstånd och kommer att påbörja grävningar åt fastighet 109:12.

 • 4 Ekonomi        

Alla fakturor för den privata snöröjningen är nu betalda och vi har inga obetalda fakturor.

En ny ägare till fastighet 245:8.

Förhandlingar kring nya andelstal för fastighetsägare som bedriver verksamheter är nu klara, 110:9, 231:10, 225:1 har fått höjda andelstal

 

 • 5 Övriga frågor

Vi går igenom diverse bygglov.

 

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar

Inga pågående ärenden.

 • 8 Ekonomi

Se föregående punkt.

 • 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.   

 • 10 Nästa möte

18/1 kl 18.00.

14/3 kl 16.00

 

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande

 

 

 

 

 

 

 

Extra Styrelsemöte 201011

Protokoll fört vid extra styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening söndagen den 11 oktober 2020 kl 16.00 via Teams.

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Patrik Andersson, Nils-Olov Olsson, Charlotte Bjurström och Kjell Högberg.

Ej närvarande: Ewa Lofvar Gerdsdotter och Mats Mårten.

 

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

Samfällighetsföreningens ärenden        

 • 3 Ordförande informerar 

Med anledning av den pågående upphandlingen för snöröjning i Fryksås så samlas styrelsen för ett extra möte.

Vid årsmötet 2019 fick styrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att se över kostnaderna för snöröjningen. Som en del i det arbetet beslutades att en ny konkurrensutsättning skulle göras då vår nuvarande leverantör haft uppdraget i tre år.

Vår nuvarande leverantör Hampus Pålsson har också efter årets säsong slut dvs våren 2020 begärt en omförhandling av villkoren.

Åke har ansvarat för att skicka förfrågningar med en beskrivning av snöröjningsuppdraget samt gett möjlighet att lämna anbud till åtta stycken leverantörer. Endast en leverantör har svarat och det är vår nuvarande leverantör Hampus Pålsson.

Vid anbudstidens slut har Åke och Carin kontaktat samtliga leverantörer för att ta reda på mer kring varför de valt att inte lämna in anbud. De flesta av leverantörerna hänvisar till kapacitetsbrist.

Det har också skett en omvärldsbevakning kring prisnivån för snöröjningstjänster.

Styrelsens samlade bedömning är att fortsätta arbeta vidare med förslaget som kommit in från Hampus Pålsson. Styrelsen beslutar att Åke och Carin har mandat att slutföra förhandlingarna med Hampus Pålsson och teckna ett tre-årsavtal för snöröjning i Fryksås.

När avtalet med Hampus är påskrivet kommer Åke att ansvara för att skicka ut information till alla medlemmar.             

 • 3 Nästa möte

1/11 kl 16.00.

 • 4 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 200817

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndagen den 17 augusti 2020 kl 18.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Mats Mårten, Frida Grund, Patrik Andersson, Nils-Olov Olsson, Ewa Lofvar Gerdsdotter och Kjell Högberg.

Ej närvarande: Charlotte Bjurström

 

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2020-05-10 som godkänns av styrelsen

 

Samfällighetsföreningens ärenden        

 • 3 Ordförande informerar 

Diverse reparationer av delar av våra vägar har utförts. Vägarna har sladdats, grusats och saltats. En del av de kostnader som uppkommit i samband med återställandet av vägarna har fördelats ut till ett antal berörda fastighetsägare som är informerade och kommer att faktureras för detta.

Det har varit mycket bilar på nedre parkeringen under sommaren och vid vissa lägen har Nodava inte kunnat utföra sophämtning då sophuset varit blockerat. Styrelsen kommer att tipsa Nodava om att rita upp en lastzon utanför sophuset för att underlätta framkomligheten vid tömning.

Sommarens gräsklippning som har utförts av Orsa Kvarn för första gången har fungerat bra. Patrik kommer när det är dags att slå ängarna med traktor.

Det kommer att ske ytterligare grävningar i Fryksås för vatten och avlopp. Alla fastighetsägare har fått information om detta via utskick från Nodava.

 

 • 4 Ekonomi        

Åke har fakturerat alla medlemmar som nyttjat tjänsten privat snöröjning. Den totala kostnaden på slutfakturan för säsongen var 102.000kr.

Arbetet med att upphandla nytt avtal för snöröjning fortsätter.

Det har tillkommit en ny fastighet 251:3 i samfälligheten som har tre andelar.

Dialogen med ett antal fastighetsägare kring att ändra andelstal fortsätter. Åke ansvarar för dialogen och har mandat att komma överens med berörda parter.

 

 

 • 5 Övriga frågor

Vi går igenom diverse bygglov.

 

 

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar 

Vi anordnar inget arrangemang för arbetsdagen stigar och källor på grund av den pågående Coronapandemin.

 • 8 Ekonomi        

Intresseförening har beviljats uppgiftsskyldighet och behöver därmed inte deklarerar till skatteverket.

 

 • 9 Övriga frågor

Vi diskuterar den ökade cykeltrafiken som har varit i Fryksås under sommaren. Carin kommer att kontakta Grönklitt och uppmana de att sätta upp några varningscyklar då många cyklar väldigt fort genom Fryksås.                  

 

 • 10 Nästa möte

1/11 kl 16.00.

 

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande

 

 

 

Styrelsemöte 200510

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening söndagen den 10 maj 2020 kl 16.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Mats Mårten, Frida Grund, Patrik Andersson, Nils-Olov Olsson, Charlotte Bjurström, Ewa Lofvar Gerdsdotter och Kjell Högberg.

 

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2020-03-15 samt konstituerande möte 20-04-12 som godkänns av styrelsen.

 

Samfällighetsföreningens ärenden        

 • 3 Ordförande informerar

Mats kommer att återställa vägarna efter vintern. Styrelsen beslutar att vägarna ska fyllas på med nytt grus. När vägarna är återställda ansvarar Kjell för att plantera blommor samt lägga ut vägbulorna.

Det finns en hel del grus att kratta efter vinterns snöröjning. Vi uppmanar alla som har möjlighet att hjälpa till att kratta gruset och samla i högar.

Carin kommer att kontakta fastighetsägarna till lindan utanför gamla pensionatet där mycket av gruset finns och meddela att vi kommer att ta hand om detta grus under våren.

Vi går igenom våra tidigare beslutade ansvarsområden inom styrelsen och beslutar att hålla fast vid samma indelning.

Styrelsen har sedan tidigare diskuterat ett nytt förfrågningsunderlag för att upphandla nytt avtal för snöröjningen. Åke kommer att skicka ut förfrågningsunderlag till ett antal leverantörer.

 • 4 Ekonomi

Den slutgiltiga räkningen för vårens snöröjning har kommit. Den här våren har vi slagit rekord i antalet utförda sandnings tillfällen. Leverantören har utför 16 sandningar under våren.

Åke kommer att skicka ut fakturorna för vårens snöröjning till medlemmarna.

Efter en del påminnelser är nu alla medlemsavgifter för 2020 betalda.

Styrelsen kommer att anmäla ett antal justeringar i andelar till lantmäteriet. Vi diskuterar också frågan kring antalet andelar för de som bedriver yrkesmässig uthyrning exkluderat Smidgården och Fryksås Hotell. Styrelsens förslag är att öka antalet andelar för dessa fastighetsägare till 10 andelar. Åke kontaktar berörda personer och informerar om detta.

 • 5 Övriga frågor

 Vi går igenom diverse bygglov.

Styrelsen har fått en fråga kring infart/väg in till fastighet 251:3. Denna fastighet är inte med i samfälligheten. Styrelsen ställer sig positiv till om fastighetsägaren är villig att rusta upp den väg som finns idag.

 

Intresseföreningens ärenden 

 • 7 Ordförande informerar

Vi anordnar inga arrangemang under våren på grund av den pågående Coronapandemin.

Vi kommer i dagsläget inte att besluta kring något genomförande av arbetsdagen Stigar och Källor utan återkommer med besked i augusti.

Några av oss i styrelsen kommer att träffas sista lördagen i maj och utföra några arbetsuppgifter bland annat krattning av grus. Vi uppmanar alla medlemmar via mejl och facebook att man är välkommen att hjälpa till.

 • 8 Ekonomi   

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor       

Styrelsen har fått en fråga från Staffan Gullande kring att få ha en länk på hemsidan till hans uthyrningsverksamhet, Finngårdens uthyrning. Vi beslutar att det är möjligt att publicera denna länk tillsammans med övriga näringsidkare på hemsidan.

Vi diskuterar uppdraget vi fick på årsmötet kring hur vi ska hantera bygglov och information rörande byggnationer. Charlotte börjar med att ta fram ett förslag till en ny text att publicera på hemsidan kring byggnationer.      

 • 10 Nästa möte

 17/8 kl 18.00.

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

________________                                  ___________________

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande

 

 

 

Årsmöte

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2019 MED FRYKSÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING OCH FRYKSÅS FÄBODLAG INTRESSEFÖRENING. 

DEN 12 APRIL 2020, KL 12.00, Digitalt via Teams.

Närvarande: 36 st mötesdeltagare enligt närvarolista.

 • 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Mikael Olmats.

 • 2 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkänns av stämman.

 • 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns av stämman.

 • 4 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet väljs sittande ordförande Mikael Olmats.

 • 5 Val av sekreterare för årsmöte

Till sekreterare för årsmötet väljs sittande Frida Grund.

 • 6 Val av två stycken justeringsmän tillika rösträknare

Valberedningen föreslår att Ulla Sundelin och Lotta Appelbom utses till justeringspersoner. Stämman väljer dessa två till justerare.

 • 7 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen godkänns av stämman.

 • 8 Ekonomisk redovisning                                                                                                                                                     

Kassör Åke Strandberg redogör kort för hur det ekonomiska läget ser ut i föreningarna. Efter förra årets extra utdebitering och avgiftshöjning är nu ekonomin i balans. Ambitionen är att båda föreningarna skall ligga nära ett noll-resultat vilket vi nu gör. Den underhållsfond som finns har inte behövt tas i anspråk under året.

Det har under året varit ett mindre antal plogningar än föregående år men däremot mer sandning. Den modell som tagits fram för utdebitering av kostnader för snöröjning kvarstår. Den slutgiltiga fakturan för snöröjningen för våren har inte kommit ännu.

Vid frågor eller mer detaljer kring den ekonomiska redovisningen går det bra att kontakta kassör Åke Strandberg.

Den ekonomiska redovisningen godkänns av stämman.

 • 9 Revisionsberättelse

Revisor Carin Nises har det här året utfört revisionen ensam, då Oscar Diös inte kunde närvara på grund av sjukdom.

Revisionsberättelsen godkänns av stämman.

 • 10 Ansvarsfrihet

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

 • 11 Inkomna motioner            

Till stämman har det inkommit två motioner. Den första motionen rör frågan kring huruvida styrelsen kan verka för att pågående byggnationer inte får ha tillfälliga presenningstak under mer än två år. Styrelsen har inte mandat att verka i dessa frågor utan hänvisar till plan och bygglagen. Plan- och bygglagen (PBL) anger att lovpliktiga åtgärder ska påbörjas inom 2 år och ska vara färdiga inom 5 år efter att beslut om lov vunnit laga kraft. Lagen ställer också krav på att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att vidta åtgärder för allas trivsel och säkerhet men också att kontakta sina grannar och ha en dialog kring trivsel och säkerhet om man upplever att detta inte följs.

Den andra motionen rör också byggnationer och handlar om möjligheterna att införa en höghusregel då hus i Fryksås bara blir högre och högre.

Styrelsen har inte mandat att tycka i specifika bygglovsärenden utan det är angränsade fastighetsägare som får skicka in synpunkter i bygglovsärenden och byggnadsnämnden som beslutar. Samfällighetsföreningen är remissinstans när byggnationer angränsar till samfälld mark men styrelsens uppdrag är då endast att bevaka den samfällda vägen och framkomligheten. Styrelsens uppdrag är att sköta vägar och samfälld mark och byggnationer hänvisas till kommunen.

I Fryksås finns ingen detaljplan som reglerar hur byggnader ska utformas men däremot finns en nyligen beslutad översiktsplan för Orsa kommun där ett antal riktlinjer för byggnationer i Fryksås tas upp. Där står bland annat att ny byggnation ska utformas så att den passar in i byns karaktär. Hela översiktsplanen finns att ta del av på Orsa kommuns hemsida. Det finns också information på vår egen hemsida kring att bygga hus i Fryksås.

Stämman diskuterar hur vi på ett bättre sätt kan nå ut till fastighetsägare som planerar byggnationer och hur vi tillsammans kan hjälpas åt med detta. Styrelsen tipsar om att man gärna får höra av sig till dem om man behöver råd och tips kring byggnationer och gärna fråga varandra runt om i Fryksås om tips.

Fråga kommer om styrelsen inte kan skicka ut alla bygglovshandlingar som kommer till styrelsen kännedom. Styrelsen får inte med automatik information om alla sökta bygglov, utan endast i de fall då bygglovet gränsar till samfälld mark. Ett förslag som restes är att man som granne kan uppmärksamma när en byggnation är på gång och delge styrelsen den informationen. Stämman lämnar därför ett uppdrag till styrelsen att ta fram ett förslag på hur kännedom om bygglovsärenden ska hanteras.

Stämman beslutar att motionerna därmed är besvarade.

 • 12 Ändring av stadgar

 I stadgarna för båda föreningar anges att två revisorer ska väljas. Styrelsen föreslår att detta ändras till en revisor och en revisorssuppleant. Skälet är att kunna ha en smidigare revisionsprocess, mindre sårbarhet vid exempelvis sjukdom och kanske minska behov av resor. Styrelsens föreslår dessutom några mindre justeringar och förtydligande av stadgarna.

Stadgeändringar i samfällighetsföreningen träder i kraft efter beslut på stämman följt av registrering hos Lantmäteriet. I Intresseföreningen krävs beslut på denna stämma och vid ytterligare ett föreningsmöte om minst två månader.

Stämman beslutar att godkänna dessa ändringar.

 • 13 Val av gemensam styrelse och revisorer till Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Sekreterare Frida Grund och ledamöterna Mats Mårten och Nils-Olof Olsson valdes vid förra årsmötet på 2 år. Mikael Olmats har avböjt omval.

Valberedningens förslag:

 

Ordförande:                         Carin Nises                                  Nyval                 2 år

Kassör:                                 Åke Strandberg                           Omval                2 år

Ledamot:                             Charlotte Bjurström                    Omval                2 år

Ledamot:                             Patrik Andersson                         Omval                2 år

Suppleant:                           Kjell Högberg                              Omval                1 år

Suppleant:                           Ewa Lofvar Gerdsdotter             Omval                1 år

 

Revisor:                               Ulrika Agerman                          Nyval                 1 år

Revisor:                                Markus Peters                              Nyval                 1 år

 

Stämman väljer styrelse och revisorer enligt valberednings förslag.

 

 • 14 Fastställande av instruktion till valberedningen

 Styrelsen har för att tydliggöra valberedningens uppdrag tagit fram en skriftlig instruktion till valberedningens arbete.

Stämman godkänner denna instruktion.

        

 • 15 Val av valberedning

Valberedningen består av tre personer som inom sig utser en sammankallande. Under året har valberedningen bestått av Annika Mårten, Henrik Sellmann och Ulrika Agerman.

Ulrika Agerman avböjer omval. Styrelsen har fått in ett förslag på en person som är villig att ingå i valberedningen.

Till valberedning väljer stämman Annika Mårten, Henrik Sellmann och Liselott Länsmans.

 • 16 Budget 2020 och avgifter 2021

Styrelsen föreslår oförändrad omfattning av verksamheten under det kommande året och att avgifterna ligger kvar oförändrade. Om det skulle visa sig att kostnaden för snöröjning blir väsentligen mindre är tidigare kan styrelsen besluta om sänkt utdebitering i samfällighetsföreningen för 2021. Avgifter publiceras på hemsidan.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag.

 • 17 Kostnadsersättningar till styrelsen

Styrelsens förslag är att kostnadsersättningarna är oförändrade jämför med föregående år dvs Schablonmässig kostnadsersättning till ordförande 3000 kr, sekreterare 1500 kr och kassör 5000 kr.

Stämman godkänner ersättningarna. Ersättningen gäller för båda föreningarna och kostnaderna kommer att delas mellan samfälligheten och intresseföreningen.

 • 18 Information om aktivitetsdagar

På grund av det rådande läget kring Coronapandemin så är alla våra aktivitetsdagar inställda tillsvidare. Om pandemiläget skulle förändras så återkommer styrelsen om det finns möjlighet att genomföra någon av våra aktiviteter.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att när snön smält bort ta fram spade, kratta och skottkärra och ta hand om sand och grus efter vinterns plogningar. Det uppsamlade gruset kan användas till att laga hål i vägarna.

 • 19 Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Stämman beslutar att protokollet ska publiceras på hemsidan efter justering.

 • 20 Mötet avslutas   

Mötet avslutas och ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse. Ett annorlunda årsmöte i digital form och ett sista möte för Mikael. Vi tackar ordförande Mikael Olmats för sitt arbete och kommer när möjligt finns att formellt avtacka Mikael.

 

 

Fryksås den 28 april 2020

 

Frida Grund              Sekreterare

 

Justeras:

 

Ulla Sundelin                                                      Lotta Appelbom