Styrelsemöte 240421

Protokoll fört vid styrelsemöte 2024-04-21 kl. 15.00 med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening, via Teams.

Närvarande: Liselott Länsmans, Åke Strandberg, Mats Mårten, Patrik Andersson, Charlotte Bjurström, Helena Peters, Gustav Kleen, Frida Grund och Lotta Appelbom

 Mötet öppnas

 1. Liselott Länsmans, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
 2. Genomgång av föregående styrelseprotokoll 240324.

Protokollet godkänns.

Samfällighetsföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Inga nya inkomna ärenden till ordföranden som berör samfälligheten.
 1. Ekonomi
 • Sedan årsskiftet är ekonomin delad mellan samfälligheten och intresseföreningen. Kassören och tidigare ordförande har gått igenom de senaste sex årens bokföring för att göra en fördelning av respektive förenings tillgodohavanden. Kassören redovisar respektive förenings banktillgodohavanden, kassa, leverantörsskulder och kommande utgiftsposter, bl a faktura från hotellet för årsmötet. Snöröjningen är den stora posten och vi avvaktar slutlig faktura för hösten och vårens röjning innan fakturering kan ske för privat snöröjning.
 • Samtliga har betalat sina medlemsavgifter i respektive förening.
 1. Övriga frågor
 • Arbetsfördelning inom styrelsen.

Kassören, Åke redovisar de olika delmoment som den praktiska hanteringen av snöröjningen innebär.

 • Ta in beställning på privat snöröjning.
 • Överlämna och gå igenom listor och kartor med entreprenören.
 • Löpande avstämningar med entreprenören.
 • Löpande avstämning med avroparen, Sven-Olov.
 • Arbetsgrupp bildas bestående av Liselott, Mats och Patrik.
 • Åke talar med Sven-Olov om han åtar sig fortsatt ansvar som avropare.
 • Mats övertar ansvaret för att hålla fortsatt kontakt med entreprenören.
 • Mindre akutinsatser kan utföras av Per Länsmans, som akut plogning av vägar. Per Länsmans tillfrågas även om att lägga igen potthålen direkt nu och att köra bort grus från befintliga snö/grushögar innan snösmältning. Åke gör upp om villkoren för detta arbete. Ordinarie entreprenör är vidtalad att så kommer att ske. Lisselbäcka kommer senare att ta upp resterande grus från bl a Boréns linda, midsommarängen och Fjösbockan.

De fastighetsägare som låter utföra arbete på sin fastighet måste fortlöpande återställa skador på vägarna och inte vänta tills arbetet slutförts. Liselott påminner de berörda fastighetsägarna.

 • Övriga arbetsgrupper från föregående år går vi igenom vid nästa styrelsemöte, det gäller även samordning av sophantering.

Alla fastighetsägare har eget avtal med Nodava. Men det behövs en samtalspart från vår sida för att stämma av antal kärl vid högsäsonger. Det behövs att någon nödstädar vid behov, sopar och skottar alternativt kontaktar Nodava. Informera via Facebook om vad vi kan lämna för typ av sopor och att det inte är julgranar, skidor, elavfall och liknande.

 

Intresseföreningens ärenden

6. Ordföranden informerar

Föreningen är till för att skapa en positiv gemenskap. Antalet medlemmar är drygt 85.

7. Ekonomi

Se ovan under punkt 4.

8. Övriga frågor

 • Röjardagen
  • Patrik, Mats och Liselott inventerar behoven och strukturerar arbetet efter det. Avvaktar med arbetsgrupper och gruppindelning.
  • Åke köper bensin.
  • Eventuellt kommer vi behöva ta upp sand från lindor. Liselott, Mats och Patrik ber Lisselbäcka att maskinellt ta upp sand några dagar innan.
  • Mats har ordnat trall så vi kan lägga nya spänger till Björntjärn.
  • Liselott hör med Dalasmaker om de kan ordna en enkel lunch eller mackor på Smidgården. Dryck köper var och en på plats.
  • Fryksås Hotell håller öppet för oss på kvällen och ordnar en trerätters middag. Åke talar med dem om meny. Senaste anmälningsdag för meddelande till hotellet blir söndagen den 19 maj.
  • Lotta sänder en blänkare till samtliga medlemmar om röjardagen och skickar senare ut inbjudan för anmälan till dagen och eventuell middag.
 • Skylt skidspår.
  • Många hittar inte upp till Fryksåsspårets start. Mikael Olmats beställde tidigare. Ingår i genomgången före röjardagen av Liselott, Mats och Patrik.
 • Sånghäfte för Fryksås
  • Arbetsgrupp bestående av Liselott och Helena. Samtidigt ber vi alla ”urinnevånare” att dela med sig av sina sångskatter med anknytning till Fryksås.
 • QR-skyltar
  • Utskick med information godkändes.
  • Styrelsen får ta initiativ och beställa en skylt till varje anslagstavla, på våra källor, badplatsen och vid vattenhjulet t ex. Medlemmar får information hur de ska förfara via utskick.
  • Om vi har texter till den 5 maj kan vi sätta upp dem på Röjardagen.
 • Diskussion kring marknadsföring av produkter och tjänster på Facebooksidan.
  • Styrelsen enlig om att man ska få göra reklam men att den ska ha tydlig anknytning till fäboden.

9. Mötet avslutas.

 

Kommande styrelsemöte hålls dagen efter Röjardagen, söndag 26 maj, kl 10.00 i konferensrummet på Smidgården.

 

Vid protokollet:

 

Lotta Appelbom                                                            Liselott Länsmans
Sekreterare                                                                    Ordförande

 

 

 

 

 

Årsmöte 24 03 31

Protokoll fört vid årsmöte i Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening

Den 31 mars 2024 kl 15.00, Fryksås Hotell och Gestgifveri, Fryksås

Närvarande: 42 mötesdeltagare enligt närvarolista.

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Carin Nises.

 • 2 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkändes av stämman.

 • 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman.

 • 4 Val av ordförande för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes sittande Carin Nises.

 • 5 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för årsmötet valdes sittande Lotta Appelbom.

 • 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes Petter Kylberg och Rolf Davidsson.

 • 7 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman.

 • 8 Ekonomisk redovisning

Kassör Åke Strandberg redogjorde för det ekonomisk utfallet i föreningarna.

Samfällighetsföreningen visar ett underskott på 3 996 kr för 2023, som var ett år med något fler insatser för snöröjning och halkbekämpning än genomsnittet.

Uttagna avgifter var oförändrade jämfört med året innan. Priserna för snöröjning 2023 har räknats upp med KPI (9,4 %) enligt avtal.

Kostnaden för snöröjning och sandning av de gemensamma vägarna uppgick till

152 000 kr och sommarunderhållet till 19 000 kr. Kostnad för snöröjning och sandning av privata infarter och servitutsvägar uppgick till 84 000 kr. Även antalet plogningar och sandningsinsatser redovisades för året och ett antal år tillbaka.

Intresseföreningen har genomfört två aktivitetsdagar. Den obligatoriska röjardagen i maj där drygt hälften av 87 medlemsfastigheter var representerade, i många fall av mer än en person. Aktivitetsdagen Stigar och Källor genomfördes i augusti.

Den löpande verksamheten har genererat ett överskott på 8 962 kr.

Den ekonomiska redovisningen godkändes av stämman.

 • 9 Revisionsberättelse

Lars Rodert har utfört revisionen för verksamhetsåret 2023.

Revisionsberättelsen godkändes av stämman.

 • 10 a Fastställande av balans- och resultaträkning

Genomgång av respektive förenings resultat‐ och balansräkning. Från och med 2024 kommer föreningarna att ha delad redovisning. Samtliga redovisningshandlingar finns tillgängliga hos kassören för påseende efter överenskommelse.

Stämman fastställde resultat och balansräkning.

 • 10 b Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

 • 11 Inkomna motioner

Det har inkommit en motion/diskussionspunkt till årets stämma gällande snöröjningen.

Tidigare beslutad ambitionsnivå och prioriteringsordning redovisades och framgår av föregående års stämmoprotokoll här nedan. Mer detaljerad plogningsrutin med vår entreprenör presenterades, liksom hur debiteringen av kostnaden sker efter olika andelstal.

Entreprenadavtalet gäller i två år och inställelsetiden enligt avtalet är 12 timmar efter avrop.

”Svar från stämman 2023
Precis som det skrivs i motionen är det en grannlaga avvägning mellan ambitionsnivå och kostnader. Styrelsen kan också konstatera att det kommit in snarlika synpunkter från flera andra fastighetsägare under vintersäsongen 2022‐2023.

Styrelsen anser att grundprincipen att avropa snöröjning vid snöfall om minst 7 cm som förväntas ligga kvar mer än 24 timmar är lämplig.

De berörda privata infarterna skall plogas samtidigt som vägarna röjs om särskilda skäl inte talar emot. Det kan exempelvis vara att marken på tomterna är för mjuk på hösten så att risken för skador på underlaget är för stor. Det kan också vara att det vid ymnigt ihållande snöfall inte hinns med utan att de privata infarterna i så fall tas om hand dagen efter.

Privata servitutsvägar snöröjs och sandas vid samma tillfällen som de samfällda vägarna.

Vi ska försöka vara mer uppmärksamma på situationen när det blivit ett tjockt packat snötäcke på vägarna så att vi kan hyvla bort snön för att undvika alltför ojämnt underlag och för att förhindra att snötäcket kollapsar vid töväder.

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.”

Stämman diskuterar prioriteringsordningen för snöröjning av vägar respektive privata uppfarter. Styrelsen kommer återigen att tillsammans med entreprenören gå igenom  prioriteringsordningen för plogning för att få arbetet utfört på det mest tidseffektiva sättet. Vidare diskutera med entreprenören om effekten av att köra samfällda vägar och servitutsvägar först och privata uppfarter i andra hand, liksom fördelningen av kostnaden för respektive del.

Styrelsen kommer dessutom att eftersöka möjligheter till förstärkning från annat håll då akuta snöröjningsbehov uppstår. Detta för att i möjligaste mån förhindra en situation liknande den vi hade under vecka 9.

Stämman beslutade att frågan därmed besvarades.

 • 12 Val av styrelse

Styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Mats Mårten, Frida Grund och Lotta Appelbom valdes vid förra årsmötet på två år.

Valberedningens förslag till ny styrelse:

Ordförande:      Liselott Länsmans      Nyval 2 år
Kassör:               Åke Strandberg             Omval 2 år
Sekreterare:     Lotta Appelbom            Vald 1 år till
Ledamot:           Patrik Andersson         Omval 2 år
Ledamot:           Frida Grund                    Vald 1 år till
Ledamot:           Mats Mårten                  Vald 1 år till
Ledamot:           Charlotte Bjurström   Omval 2 år
Suppleant:         Helena Peters                Omval 1 år
Suppleant:         Gustav Kleen                 Omval 1 år

Stämman valde styrelse enligt valberedningens förslag.

 • 13 Val av revisorer

Valberedningens förslag till revisorer:

Revisor:                          Lars Rodert              Omval 1 år
Revisorssuppleant:   Niklas Bergman     Omval 1 år

Stämman valde revisorer enligt valberedningens förslag.

 • 14 Fastställande av instruktion till valberedningen

För att tydliggöra valberedningens uppdrag har styrelsen tagit fram en skriftlig instruktion för valberedningens arbete.

Stämman fastställde instruktionen för valberedningen

 • 15 Val av valberedning

Valberedningen har bestått av tre personer som inom sig utsett en sammankallande.

Till ny valberedning på ett år valde stämman:
Henrik Sellmann
Carin Nises
Rolf Davidsson
Lotta Björklund Larsen

 • 16 Budget 2024 och avgifter 2025

För samfällighetsföreningen planerar styrelsen inga större åtgärder utan endast löpande sommarunderhåll och sedvanlig snöröjning och halkbekämpning. Styrelsens bedömning är att det bör finnas minst 150 000 kr i kassan mot slutet av året för att kunna betala fakturor för snöröjning och halkbekämpning. Samfälligheten fördelar ut de faktiska kostnaderna efter medlemsfastigheternas andelstal och utdebitering sker som vanligt i början av året. Någon budget görs inte i föreningen utan debiteringen utgår från genomsnittskostnaden för tidigare år. Med anledning av de senaste årens höga inflation bedömer styrelsen att samfälligheten bör höja utdebiteringen till 490 kr per andel (+6,5%). Samfällighetsföreningen är sedan 2024‐01‐01 momsregistrerad vilket innebär att moms specificeras på medlemsfakturorna.

Intresseföreningen planerar för oförändrad aktivitetsnivå och därför kan avgiften för 2025 hållas oförändrad, dvs 300 kr/år.

Samtliga avgifter publiceras på hemsidan.

Styrelsen föreslår följande avgifter för 2025:

Avgift till samfälligheten 490 kr / andel (inkl moms)
Avsättning till underhållsfond 20 kr / andel (inkl moms)
Medlemsavgift intresseföreningen 300 kr
Avgift för påminnelse vid utebliven betalning 200 kr
Avgift för icke‐deltagande vid röjardag 300 kr

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

 • 17 Kostnadsersättning till styrelsen

Styrelsens förslag är oförändrade kostnadsersättningar jämfört med föregående år dvs: schablonmässig kostnadsersättning till ordförande 3300 kr, sekreterare 1650 kr och kassör 5500 kr. Kostnaden delas lika mellan föreningarna.

Stämman beslutade enligt förslaget.

 • 18 Information om konsekvenser av Högsta Förvaltningsrättens dom om momsredovisning

Skatteverket har sedan ett par år drivit linjen att samfällighetsföreningar av vår typ ska anses driva ekonomisk verksamhet och därmed vara skyldiga att redovisa moms. En oenig Skatterättsnämnd har gått på Skatteverkets linje.

Styrelsen beslutade därför att momsregistrera samfällighetsföreningen fr o m 2024‐01‐01. Som en följd av detta har föreningarnas ekonomi separerats helt fr o m samma datum.

Högsta Förvaltningsdomstolen har i en dom i januari 2024 rivit upp Skatteverkets och Skatterättsnämndens beslut och har nu fastställt att samfällighetsföreningar av vår typ normalt inte ska vara momsredovisningsskyldiga. I vårt fall är det dock ett gränsfall eftersom vi snöröjer åt privatkunder. Styrelsen har beslutat att vi tills vidare, i avvaktan på tolkning från Skatteverket fortsätter med momsredovisning. Detta innebär en mindre kostnadsökning för helheten men 20% lägre kostnad för våra företagsmedlemmar jämfört med tidigare år.

 • 19 Information om aktivitetsdagar

Röjardagen genomförs sista lördagen i maj, alltså 2024‐05‐25. Styrelsen återkommer med information och inbjudan samt om en eventuell subventionerad middag efter arbetsdagen går att lösa inom fäboden.

Styrelsen anordnar inte midsommarfirande men återkommer gällande stigar och källor.

 • 20 Presentation av förslag om QR-kod

Styrelsen har tagit fram förslag på informationstavlor i form av en aluminiumplatta med QR-kod som går att avläsa med telefonens kamera. Tanken är att sätta upp sådana på våra informationstavlor eller enskilda fastigheter för att informera om fäbodens historia, intressanta platser, enskilda fastigheter med spännande historia eller hur sophuset fungerar. De fastighetsägare som vill ha en skylt på sin fastighet skriver en egen text eller kopplar till boken om Fryksås.

Styrelsen kommer inom kort att sätta upp skyltar med rubrikerna Information, Fjösbokkan, Fryksås 139 och Sophuset, för påseende.

Stämman biföll förslaget och nu väntar kassören på förslag på texter och bilder för att beställa ytterligare skyltar.

 • 21 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Protokollet anslås på hemsidan så snart det justerats.

 • 22 Mötet avslutas

Mötet avslutas och ordförande tackade alla medlemmar för visat intresse.

Stämman tackade avgående ordförande Carin Nises för väl genomfört ordförandeskap.

 

Fryksås den 5 april 2024

 

___________________

Lotta Appelbom
Sekreterare

 

Justeras:

 

Petter Kylberg                                                     Rolf Davidsson

 

_________________                    _________________

Konstituerande styrelsemöte 240331

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening den              31 mars 2024, kl 16.30, Fryksås Hotell och Gestgifveri, Fryksås

Närvarande:    Liselott Länsmans, Patrik Andersson, Mats Mårten, Åke Strandberg och Lotta Appelbom.

Förhindrade:   Frida Grund, Helena Peters, Gustav Kleen och Charlotte Bjurström.

 1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
 2. Styrelsens sammansättning

Ordförande:    Liselott Länsmans

Kassör:             Åke Strandberg

Sekreterare:    Lotta Appelbom

Ledamot:         Patrik Andersson

Ledamot:         Frida Grund

Ledamot:         Mats Mårten

Ledamot:         Charlotte Bjurström

Suppleant:       Helena Peters

Suppleant:      Gustav Kleen

Fördelning av ansvarsområden inom styrelsen bordläggs till nästa styrelsemöte.

 1. Teckningsrätt inom styrelsen

Rätt att teckna firman för Fryksås Fäbodlag Intresseförening (802447-7518) och Fryksås Samfällighetsförening (717910-2798), för samtliga konton i Handelsbanken, har Liselott Länsmans (660506-1180) och Åke Strandberg (541025-0335) var för sig.

 1. Årsmötesprotokollet

Årsmötesprotokollet skall efter färdigställande och justering publiceras för alla medlemmar på hemsidan.

 1. Nästa möte

Årets första ordinarie styrelsemöte den 21 april 2024 kl 15.00, via Teams.

Följande styrelsemöte hålls den 26 maj 2024 kl 10.00, i konferensrummet på Smidgården.

 1. Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                           Liselott Länsmans
Sekreterare                                                                    Ordförande

Styrelsemöte 240324

Protokoll fört vid styrelsemöte 2024-03-24 kl. 15.00 med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening, via teams.

Närvarande: Carin Nises, Åke Strandberg, Frida Grund, Mats Mårten, Patrik Andersson, Helena Peters, Gustav Kleen, Charlotte Bjurström och Lotta Appelbom

 Mötet öppnas

 1. Carin Nises, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
 2. Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Snöröjning berörs under punkten 3 nedan.

Patrik talar med Olmats om hur vi kan tillverka ett nytt vattenhjul vid bäcken.

Samfällighetsföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Snöröjning

Vägarna är hyvlade, vilket skedde i olika omgångar beroende på temperaturförhållandena och att fäboden var mycket välbesökt när arbetet skulle utföras.

En medlem har begärt att vi ska ha en diskussion på årsmötet om snöröjning. Styrelsens inställning är att ambitionsnivån att hålla vägarna snöfria är avhängigt av vad vi alla är beredda att betala i kombination med den oändliga variationen i väderläget.. Vi har endast en entreprenör som är villig att utföra snöröjningsarbetet i Fryksås. Åke kontaktar Per Länsman för att höra om han eventuellt kan avlasta och samköra med Lisselbäcka efter avrop från styrelsen vid extremt väder.

 1. Ekonomi

Genomgång av bokslutet för 2023 som är i balans och kommer att delges samtliga medlemmar inför årsmötet.

Vi räknar inte med någon extra uttaxering för 2023, men en höjning av avgiften för 2024 till samfälligheten med hänvisning till senaste årens inflation och därmed ökade kostnader. Debitering av medlemsavgifter i bägge föreningarna sker i början på året för att ha pengar i kassan att betala säsongens snöröjning. Vi kommer att hantera moms tills skatteverket säger annorlunda.

 1. Övriga frågor

Inga motioner har inkommit.

Valberedningen bör bestå av tre personer och utses på och av stämman.

Intresseföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar

Inga motioner har inkommit.

 1. Ekonomi

Genomgång av bokslutet för 2023 som kommer att delges samtliga medlemmar inför årsmötet. Intresseföreningens har ett positivt resultat för 2023.

 1. Övriga frågor

För att stärka sammanhållningen bland fäbodlagets medlemmar hade vi före pandemin olika aktiviteter på röjardagen, förutom arbete. Diskussion på årsmötet.

QR-skyltar beställda och förevisas på årsmötet. Förslag på text skickas till Åke. 50-100 ord och en bild. Rubriker: Välkommen, Information, Fjösbokka, Fryksås 139, Fryksås 146 och Sophus.

Förberedelse inför årsmötet 2024-03-31 på Fryksås hotell kl 15.00, med fika innan från 14.30. Lokalen skall färdigställas före och återställas efter mötet varför de från styrelsen som kan, samlas kl 14.00.

 1. Mötet avslutas.

Konstituerande styrelsemöte hålls direkt efter årsmötet, söndag 31 mars.

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                            Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

 

Styrelsemöte 240225

Protokoll fört vid styrelsemöte 2024-02-25 kl. 15.00 med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening, via teams.

Närvarande: Carin Nises, Åke Strandberg, Frida Grund, Mats Mårten, Patrik Andersson, Helena Peters, Gustav Kleen, Charlotte Bjurström och Lotta Appelbom

 Mötet öppnas

 1. Carin Nises, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
 2. Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Förslaget om att skaffa skyltar med QR-kod som berättar om fäboden och dess historia eller olika gårdars historia undersöktes blixtsnabbt av Åke. Inom ett dygn kom en skylt fån skyltfabriken i Orsa, med en hänvisning till en sida i boken om Fryksås. Åke kommer att beställa några skyltar och vi skriver texter som man kan läsa i telefonen på max en sida. Dessa förevisas på årsmötet. Skriv gärna förslag till text så samordnar Åke och Lotta. Text kring: Välkommen till Fryksås, Om fäboden, Fjösbokka. Åke skriver en text om huset och redskapen på deras hus.

Vattenhjulet vid bäcken är fortfarande en öppen fråga. Det behöver svetsas en bas. Patrik talar med Olmats.

Samfällighetsföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Snöröjning

Bilar har kört fast på olika ställen i fäboden under de senaste dagarna. Det för årstiden varma vädret har gjort snön på vägarna till sörja på sina ställen. Det har dock inte varit samma problem på alla vägar. Patrik samtalar med Mats om hyvling av vägarna.

 • Bygglov

Inga nya bygglovsärenden har kommit till styrelsens kännedom..

 1. Ekonomi

Bokslutet för 2023 är i skrivande stund inte klart. Vi inväntar faktura för december månads snöröjning.

Vi räknar inte med någon extra uttaxering för 2023 men det kan bli aktuellt med en höjning av avgiften för 2024 på grund av ökade kostnader.

 1. Övriga frågor

Årsmöte 2024-03-31 på Fryksås hotell kl 15.00, med fika innan från 14.30. Lokalen skall färdigställas före och återställas efter mötet.

Inbjudan kommer att publiceras på hemsidan inom kort. Den formella kallelsen tillsammans med dagordning skickas senast 3 veckor före mötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före stämman.

Nästa styrelsemöte via teams den 24/3. Då ska eventuella motioner ha inkommit till styrelsen.

Intresseföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar

Inga nya medlemmar sen föregående styrelsemöte.

 1. Ekonomi

Intresseföreningens har ett positivt resultat för 2023. Intäkterna är medlemsavgifter och debitering för att medlem inte deltagit i den enda obligatoriska aktiviteten vi har, Röjardagen. Utgifterna är mat på aktivitetsdagar och administrationskostnader för licenser och liknande. Ambitionen är att det ska vara ett så nära 0-resultat som möjligt.

 1. Övriga frågor

Vi har mycket snö i fäboden för närvarande. Det är därför viktigt att komma ihåg att snö ska hanteras inom den egna tomten och varken föras över till grannes tomt eller på samfällighetens vägar.

 1. Mötet avslutas.

Datum för kommande styrelsemöte
Söndag 24 mars kl. 15.00, via teams.

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                            Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

 

Styrelsemöte 240121

Protokoll fört vid styrelsemöte 2024-01-21 kl. 15.00 med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening.

Närvarande: Carin Nises, Åke Strandberg, Frida Grund, Mats Mårten och Lotta Appelbom Närvarande via teams: Helena Peters, Gustav Kleen och Charlotte Bjurström
Förhindrad: Patrik Andersson

 1. Mötet öppnas

Carin Nises, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 1. Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Inga kommentarer kring protokollet 2023-10-15.

Protokollet från årsmötet 2023-04-09 är underskrivet och kommer att läggas ut på hemsidan.

Samfällighetsföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Valberedningen har inbjudits att närvara vid mötet men avböjt. De kommer att kontakta samtliga som är uppe för omval eller nyval.
 • Snöröjning

Åke och entreprenören Hampus Paulsson har förhandlat klart men avtalet är ännu inte undertecknat. Samfälligheten tecknar ett nytt treårsavtal med samma innehåll som tidigare och som regleras med index. Privatkunder kommer inte att kunna utnyttja rutavdraget, 50% på arbetskostnaden, för snöröjning på egen tomt.

Vägverkets ansvar att snöröja vid nedre vändplanen går fram till brevlådorna, men omfattar inte röjning av själva vändplanen. Den svarar samfälligheten för. Däremot svarar Nodava för snöröjning runt sophuset. Vår entreprenör, Hampus Paulsson, har nu ansvar för samtliga delposter och fakturerar respektive beställare.

Vi får själva hjälpa till och skotta snö så det går att ta sig fram till och kunna öppna soprumsdörren, liksom fram till extrakärlen som står utanför. Maskinen kan inte ta sig så nära och de som ska tömma kärlen skottar inte.

Ett antal bilar har kört ner i diket utanför Agneta och Bertil Ekström, Fryksås 234. Nästa år sätter vi upp snökäppar.

 • Vägunderhåll

Vägarna kommer att åtgärdas efter vintern.

 • Bygglov

Inga nya bygglovsärenden har anmälts. Däremot diskuterades hur vi ska kunna påverka att eventuell ny-och ombyggnationer följer de rekommendationer som fäbodlaget hänvisar till på hemsidan. Det är önskvärt att värna om de arkitektoniska värdena även om domstolar fattar beslut som inte ligger i linje med detta. Byggnadsnämnden måste förhålla sig till vad Länsstyrelsen och eventuella överinstanser beslutat.

 1. Ekonomi

Kassaflödet är stabilt. Inget färdigt resultat att visa ännu.

Samfälligheten avvaktar fakturan för decembers snöröjning.

 1. Övriga frågor

Årsmöte 2024-03-31. Plats och exakt tid är ännu inte beslutad. Kallelse kommer att sändas ut senast tre veckor före mötet och motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

Intresseföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar

David och Larissa Klint har köpt Fryksås 226 och blir därmed nya medlemmar vid tillträdet i mitten av februari.

 1. Ekonomi

Bokslut 2023-12-31. Inget färdigt resultat att visa ännu. Intäkter är medlemsavgifter och avgifter för uteblivet deltagande i röjardagen. Utgifter för middag efter röjardagen.

Några få medlemmar har svårt att betala sina avgifter i tid. Hoppas att det blir bättring.

 1. Vi kan lyfta momsen för våra kostnader i samfälligheten. I och med att vi administrerar snöröjning åt privatpersoner måste vi debitera ut momsen. Det blir en merkostnad för själva datasystemet för att hantera momsen och merarbete för Åke som får sända två fakturor till dem som har privat snöröjning. Blir en fördel för hotellet och Smidgården som kan dra av moms på snöröjningskostnaden.
 1. Övriga frågor

Aktiviteter för 2024

 • Röjardagen, planeras till 2024-05-25 med middag efteråt, med subvention för dem som deltagit i arbetet.

Hampus Paulsson har en maskin som kan ta upp sand/grus från gräsytor och vi ber honom även sopa nedre vändplanen.

 • Midsommarfirande, fordras att några engagerar sig och genomför. Frågan kommer att ställas på årsmötet vilka som kan ta på sig ansvaret för att genomföra aktiviteten. Alternativt kläs midsommarstången före midsommarafton, men det fordras ändå engagerade deltagare för att genomföra.
 • Stigar och källor, datum beslutas på årsmötet.

Förbättringar och förnyelse i fäboden

                Förslag som diskuterades:

 • Vi ska försöka lägga ut nya spänger mot Björntjärn. Mats hör med Cramo om de har brädor från byggnadsställningar som har utrangerats.
 • Plattform att stå på vid Björntjärn för att slippa tallbarr mellan tårna och i skorna.
 • Information om vad en fäbod är och om vår fäbods historik liksom om de olika gamla gårdarna. Man kan ladda ner information från Fryksåsarkivet i en QR-kod, som man kan ladda ner i mobilen och läsa. Allmän information kan finnas t ex vid anslagstavlorna och information om gårdarna på respektive fastighet. Det är en enkel teknik enligt Åke! Finns en skyltfabrik i Orsa som kan tillverka skyltar med QR-kod.
 • Inga nya brevlådor planeras i fäboden eftersom behovet har avtagit och vid behov får man fråga en granne om att dela låda.
 • Vattenhjulet borta vid bäcken bortom tvättstugan är borttaget eller stulet. Carin hör med Lotta Länsman vem som eventuellt kan svetsa ett nytt.
 • Pulkabackar bör kunna anläggas inom fäboden liksom skidspår för barn. Det finns en spårkälke i fäboden. Förslag om att anlägga på midsommarängen, på lindan nedanför Smidgården eller utanför Helena.
 • Kanske en bastu på byns mark vid tvättstugan?

Sophämtningen har fungerat bra under helgerna, trots hög belastning och utomstående som kastat sopor. Kommunen kommer framgent att vara ansvarig för förpacknings-återvinningen men det medför ingen skillnad för oss.

 1. Mötet avslutas.

Datum för kommande styrelsemöte
Söndag 25 februari kl. 15.00, via teams.

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                           Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

Styrelsemöte 231015

Protokoll fört vid styrelsemöte 2023-10-15 kl. 15.00 med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening.

Närvarande via teams: Carin Nises, Åke Strandberg, Frida Grund, Helena Peters, Gustav Kleen, Patrik Andersson och Lotta Appelbom.
Förhindrade: Mats Mårten och Charlotte Bjurström.

 1. Mötet öppnas

Carin Nises, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 1. Genomgång av föregående styrelseprotokoll

Inga kommentarer.

Samfällighetsföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Snöröjning
  Ambitionen hos både entreprenören Hampus Paulsson och samfälligheten är att teckna ett nytt treårsavtal, men det har ännu inte kommit till stånd. Befintligt avtal löper därför vidare, ett år i taget och regleras med index. Eventuell möjlighet för privatkunder att utnyttja rutavdraget, 50% på arbetskostnaden, för snöröjning på egen tomt, fordrar administrativ hantering och vi har ännu inte fått klartecken att entreprenören har resurserna på plats. Åke återkommer i frågan.

Inom kort kommer förfrågan att gå ut angående vilka som önskar snöröjning på sin privata tomt.

 • Vägunderhåll

Sommarens regnande medförde stora skador på vägarna. Vägarna åtgärdades i augusti. Men dessvärre blev mycket av arbetet förstört igen av regnet i samband med ovädret Hans. Lapp- och lagningsarbete genomfördes under Stigar och källor samt har även fortsatt efteråt. Inget ytterligare arbete planerat före vintern.

 • Bygglov

Ett bygglovsärende har inkommit gällande nybyggnation på fastigheten Hansjö 227:1, Finngården, i dess nordvästra hörn. Ett större antal berörda grannar och även vägsamfälligheten har ombetts att inkomma med eventuella synpunkter. Samfälligheten kommer inte att lämna några synpunkter eftersom byggnaden i sig eller dess placering, inte påverkar vägen.

 1. Ekonomi

Samfällighetens ekonomi är fortsatt god. Snöröjning är den största utgiftsposten.

 1. Övriga frågor

Carin informerade om ett möte som Näringslivsenheten i Orsa kommun bjudit in till. Företrädare för Orsas byar samlades och diskuterade bland annat bystugornas drift och underhåll samt vägfrågor. Nästa möte ska handla om branddammar. Fryksås har ingen sådan.

Vägbulor, blomkrukor och badstegen kommer att plockas undan inom kort.

 

Intresseföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Elkabel vid Midsommarängen
  Enligt Elevio kommer permanent ström att kopplas på till fastigheten och den provisoriska kabeln att kopplas bort, trots att huset ännu inte är färdigställt inomhus.
 • Datum för kommande styrelsemöte
  Söndag 21 januari 2024 kl. 15.00, fysiskt möte.
 1. Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                            Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

 

Styrelsemöte 230806

Protokoll fört vid styrelsemöte 2023-08-06 kl. 15.00 med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening.

Närvarande: Carin Nises, Mats Mårten, Frida Grund.
Närvarande via teams: Åke Strandberg, Helena Peters, Gustav Kleen och Lotta Appelbom.
Förhindrade: Patrik Andersson och Charlotte Bjurström.

 1. Mötet öppnas
  Carin Nises, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
 1. Genomgång av föregående styrelseprotokoll
  Inga kommentarer.

Samfällighetsföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Beslut angående detaljplan för Hansjö 222:1
  Handläggningen har hanterats av planenheten och utskottet för strategi inom Orsa kommun. Därefter ska Kommunstyrelsen fatta beslut. Både planenheten och strategiutskottet följde Intresseföreningens inställning och föreslog att negativt planbesked lämnas. Troligen kommer kommunstyrelsen att följa deras rekommendation och besluta att inte inleda en planläggning. Oklart idag om kommunstyrelsen fattat sitt beslut. Men i beslutsunderlaget till Kommunstyrelsen står det även att en utveckling med bostadsbebyggelse med ett mindre avstånd än 200 meter till Fryksås inte går i linje med översiktsplanen och att det finns ett behov av tydligare riktlinjer gällande nybyggnationer i området. Fastighetsägaren kan alltså inkomma med ny reviderad begäran om ändring av planbesked för fastigheten som är anpassat till de skäl som kommunen ansett är bärande för det negativa beskedet.
 • Snöröjning
  Avtalet kommer att förnyas med tidigare entreprenör, Hampus Paulsson. Åke för samtal om nytt treårsavtal och om eventuell möjlighet för privatkunder att utnyttja rutavdraget, 50% på arbetskostnaden, för snöröjning på egen tomt. Åke återkommer i frågan.
 • Vägunderhåll efter regnig sommar
  Vägarna måste åtgärdas före vintern. Patrik talade med Nodava i våras. Oklart om Nodavas inställning till att vatten kommer upp på Anderssons fastighet och i vägen precis utanför deras fastighet. Eventuellt funderar Fryksås 253, Andersson, på att dra in vatten till sin fastighet.
  Vattenflödet var normalt i april men nu är vägarna i stort behov av att åtgärdas. Mats Mårten åtar sig att utföra detta arbete när det är lämpligt. (Efter mötet har ovädret Hans ytterligare försämrat vägarnas status.)
 1. Ekonomi
 • Det har grävts för el inom fäboden och Intresseföreningen har i år fått störningsersättning om 20 000 kr mot normala år om 2–3 000 kr/år. Pengarna har betalats ut även om inte allt arbete är slutfört ännu.
 • Samfällighetens samtliga räkningar är betalda.
  Mats Mårten ska fakturera för utfört arbete.
  Kvarstår att fakturera den privata snöröjningen för senaste vinter, totalt c:a 30 000 kr.
  Både Samfälligheten och Intresseföreningen har idag god ekonomi.
 1. Övriga frågor
 • Hansjö 226:1, Andersson har informerats om att ett eventuellt bygglov kommer att sökas på fastigheten Hansjö 227:1, Finngården, för ett tvåvåningshus som ska ligga direkt nedanför gärdsgården söder om Anderssons hus.
 • Bygglov har beviljats för en om/tillbyggnad på Hansjö 232:3.

Intresseföreningens ärenden

 1. Ordföranden informerar
 • Medlemmar
  Ett utträde ut föreningen.
 • Midsommarängen
  Vi hoppas att den bättrar på sig efter grävningsarbeten och får blommor istället för svinmålla.
 • Badstegen
  Tack för ytterligare två steg på stegen!
 • Stigar och källor
  Frivillig aktivitet för dem som vill och kan. Inga särskilda arbeten har uppmärksammats förutom vägar och diken. (Detta var innan det ihållande regnandet under ”Hans”, som lämnat våra vägar utan grus men desto mer i alla diken. Diskussion pågår hur vi går vidare för att nå en lösning.)

Stigar och källor anordnas den 26 augusti för alla som vill och har möjlighet.
Samling kl 10.00 på Fjösbokka.
Grillad korv serveras till lunch.
Anmälan senast 21 augusti.
Separat inbjudan via mail.

 • Datum för kommande styrelsemöte
  Söndag 15 oktober kl. 15.00, via Teams.
 1. Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                            Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

Styrelsemöte 230423

Protokoll fört vid styrelsemöte 2023-04-23 kl. 16.00 med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening via Teams.

Närvarande:    Carin Nises, Åke Strandberg, Lotta Appelbom, Patrik Andersson, Frida Grund, Charlotte Bjurström, Helena Peters och Gustav Kleen.

Förhindrad:    Mats Mårten

 1. Mötet öppnas

Carin Nises, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 1. Föregående protokoll

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte ännu inte färdigt och godkänt.

Agenda

 • Svar angående detaljplan Hansjö 222:1
 • Ansvarsområden inom styrelsen
 • Planering Röjardagen
 • Midsommarfirande
 • Datum för kommande möten
 1. Svar angående detaljplan för fastigheten Hansjö 222:1

Styrelsen beslutade att Intresseföreningen, som remissinstans, ska svara på Grannhörande om begärt planbesked för detaljplan gällande byggande av bostäder på fastigheten Hansjö 222:1. Fastigheten är belägen direkt sydost om Fryksås och gränsar till flera fastigheter i Fryksås samt Fryksåsvägen/Grönklittsvägen. Berörda fastighetsägare har fått information från kommunen och möjlighet att lämna synpunkter på ansökan om bygglov.

Åke mailar inkomna handlingar till samtliga deltagare i Intresseföreningen med uppmaning att meddela kommunen sin syn på planerna. Lotta och Åke skriver en inlaga för styrelsens räkning med hänvisning till Orsa Kommuns Översiktsplan för Fryksås specifikt, men även åberopande planens generella riktlinjer. Styrelsen anser att Fryksås unika särart bör bevaras och anser inte att det ska bebyggas i omedelbar närhet av Fryksås, precis som Orsa kommun fastställt i sin översiktsplan.

 1. Ansvarsområden inom styrelsen

Särskilda ansvarsområden inom styrelsen:

Sammankallande:                                       Carin Nises

Ekonomiansvarig:                                       Åke Strandberg

Övriga ansvarsområden:

Röjardagen:                                                    Styrelsen

Administration/Information:                Åke Strandberg och Lotta Appelbom

Vägansvarig:                                                  Mats Mårten Patrik Andersson

Snöröjning:                                                     Styrelsen, kontaktpersoner                                                                                                                                                   Åke Strandberg och Carin Nises

Blomkrukor och vägbulor:                       Frida Grund

Stigar och Källor:                                         Styrelsen

Midsommarfirandet:                                 Ansvariga efterfrågas vid röjardagen

Postlådeansvarig:                                        Åke Strandberg

Hemsidan:                                                      Åke Strandberg och Lotta Appelbom

Facebook:                                                        Åke Strandberg

Bygg och gestaltningsfrågor:                Charlotte Bjurström

Intresseföreningens ärenden

 1. Planering av röjardagen 27/5

Arbetsuppgifter för genomförande av dagen fördelades enligt följande:

Gruppindelning och genomförande: Carin planerar och delar in i arbetslag.

Lunch för dem som deltar i arbetet: Carin beställer matig smörgås och dricka till lunch.

Information på hemsidan: Åke och Lotta. Det gäller i första hand datum för själva röjardagen och i andra hand en påminnelse för definitiv anmälan av antal deltagare ca två veckor före 27/5. Då ber vi även om antal deltagare för lunch respektive middag.

Åke har talat med hotellet som ordnar en middag för dem som vill och har deltagit på röjardagen. Intresseföreningen subventionerar max fyra vuxna deltagare per fastighet. Beslut togs att Intresseföreningen bjuder barn under 15 år, som deltagit under röjardagen, på middagen.

 1. Midsommarfirande

Ingen i styrelsen kan ta på sig att administrera midsommarfirandet. Frågan kommer att ställas till deltagarna på röjardagen vilka som vill ta tag i detta uppdrag.

 1. Övriga frågor

Samfällighetsföreningens ärenden

 1. Snöröjningsavtalet går ut 2023-05-31. Åke kommer att kontakta entreprenören Hampus Paulsson under maj månad för att diskutera en förlängning av avtalet.
 1. Styrelsen har fått en vägfråga gällande de stora mängder vatten som rinner upp ur vägen vid Fryksås 253, Andersson och ner mot Fjösbokka, där ingen naturlig eller anordnad avrinning finns. Vattnet skadar vägen och drar med sig stora mängder grus. Vattensamlingen på övre parkeringen kan, vid otjänligt väder, medföra isbildning över större delen av ytan med påföljande konsekvenser och ansvar.

Vatten har alltid runnit nerför vägen i samband med snösmältning, men då direkt från skogen ovanför. Nu är flödet annorlunda efter de senaste grävningarna i vägen. Patrik kontaktar Nodava för att boka en besiktning och samtidig diskussion om orsak samt vad som bör göras för att förhindra vattenflödet.

 1. Datum för kommande styrelsemöten

Söndag 6 augusti kl. 15.00, fysiskt möte

Söndag 15 oktober kl. 15.00, via Teams

Söndag 21 januari 2024, kl. 15.00, fysiskt möte

Söndag 25 februari kl. 15.00, via Teams

 1. Datum för nästa årsmöte

Söndag 31 mars 2024.

 1. Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                            Carin Nises
Sekreterare                                                                     Ordförande

 

Årsmöte 23 04 09

 

 

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2022 MED FRYKSÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING OCH FRYKSÅS FÄBODLAG INTRESSEFÖRENING.

 

DEN 9 APRIL 2023, KL 15.00, Mötestorget Orsa Grönklitt.

Närvarande: 35st mötesdeltagare enligt närvarolista.

 • 1 Mötets öppnande

 Mötet öppnades av ordförande Carin Nises.

 • 2 Godkännande av kallelse

 Kallelsen godkänns av stämman.

 • 3 Godkännande av dagordning

 Dagordningen godkänns av stämman.

 • 4 Val av ordförande för årsmötet

 Till ordförande för årsmötet väljs sittande ordförande Carin Nises.

 • 5 Val av sekreterare för årsmöte

 Till sekreterare för årsmötet väljs sittande Frida Grund.

 • 6 Val av två stycken justeringsmän tillika rösträknare

 Till justeringsmän för stämman väljs Sven-Olov Olsson och Göran Appelbom.

 • 7 Verksamhetsberättelsen

 Verksamhetsberättelsen godkänns av stämman.

 • 8 Ekonomisk redovisning

Kassör Åke Strandberg redogör kort för hur det ekonomiska läget ser ut i föreningarna.

Samfällighetsföreningen är den föreningen där vi sköter om våra vägar och den styrs av våra stadgar. Intresseföreningen är till för våra aktiviteter och inköp av exempelvis material och förtäring till våra arbetsdagar.

Samfällighetsföreningen har ett överskott på 34 266 kr. Det har varit ett normalt år när det kommer till snöröjning och halkbekämpning.

Det finns en underhållsfond i samfälligheten och pengar från denna fond har under året nyttjats till att göra ett planerat större sommarunderhåll av våra vägar. Kostnaden för detta underhåll uppgick till cirka 50.000kr.

Mötet får en fråga kring hur avtalet ser ut för snöröjningen. Vi har haft ett avtal under 3 år och säger vi inte upp det innan sista maj så förlängas avtalet med 1 år i taget och priset räknas upp med konsumentprisindex (9% infor 2023).  Prisuppräkningen kommer att få konsekvenser på nästa års ekonomi. Det finns i nuläget inga planer kring att säga upp avtalet.

Mötet får en fråga kring hur lång tid en plogning tar och vilket timpris vi har. En snittplogning tar ungefär 5 timmar och timpriset är ca 1200kr/timme + moms.

Det har under säsongen varit en del frågor och synpunkter kring snöröjningen. De flesta frågor handlar om när det plogas, hur ofta, hur snabbt och på vilket sätt. Frågorna har hanterats löpande under året.

Intresseföreningen har ett överskott på 15 978 kr. Vi genomförde två aktiviteter under året Röjardagen samt Midsommarfirande. Vid Röjardagen deltog 45 av 87 fastigheter.

Det finns 100.000kr kvar från bokprojekt, Fryksåsboken. Tidigare har dessa pengar endast fått användas till turistfrämjande åtgärder men nu har 10 år gått och ingen mer revision kan genomföras. Dessa pengar ska ses som en buffert i Intresseföreningen.

Vid frågor eller mer detaljer kring den ekonomiska redovisningen går det bra att kontakta kassör Åke Strandberg.

Den ekonomiska redovisningen godkänns av stämman.

 • 9 Revisionsberättelse

Revisor Markus Peters har det här året utfört revisionen.

Revisionsberättelsen godkänns av stämman.

 • 10 Ansvarsfrihet

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

 • 11 Inkomna motioner

Det har inkommit en motion till årsmötet som rör snöröjningen i Fryksås. Motionen handlar om ett önskemål kring en tätare frekvens av snöröjningen samt att de privata infarterna ska plogas vid varje tillfälle.

Styrelsen har justerat rutinen när det gäller plogningen av de privata infarterna och om inga särskilda skäl föreligger ska dessa alltid plogas.

När det gäller frekvens av plogning anser styrelsen att grundprincipen att avropa snöröjning vid minst 7 cm som förväntas ligga kvar mer än 24 timmar är fortsatt lämpligt.

Stämman beslutar därmed att motionen är besvarad.

 •  12 Val av gemensam styrelse till Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening

 Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Carin Nises, Åke Strandberg, Patrik Andersson och Charlotte Bjurström valdes vid förra årsmötet på 2 år.

Valberedningens förslag:

Ordförande:                       Carin Nises                                Vald 1 år till

Kassör:                                Åke Strandberg                         Vald 1 år till

Sekreterare:                       Lotta Appelbom                       Nyval 2 år

Ledamot:                            Patrik Andersson                     Vald 1 år till

Ledamot:                             Charlotte Bjurström              Vald 1 år till

Ledamot:                             Frida Grund                               Nyval 2 år

Ledamot:                             Mats Mårten                              Omval 2 år

Suppleant:                           Helena Peters                           Nyval  1 år

Suppleant:                           Gustav Kleen                             Nyval 1 år

Stämman väljer styrelse enligt valberednings förslag.

 •  13 Val av revisorer

 Valberednings förslag till revisorer.

Revisor:                                   Lars Rodert                               Nyval 1 år

Revisorssuppleant:            Niklas Bergman                      Nyval 1 år

Stämman väljer revisorer enligt valberednings förslag.

 •  14 Fastställande av instruktion till valberedningen

 Styrelsen har för att tydliggöra valberedningens uppdrag tagit  fram en skriftlig instruktion till valberedningens arbete.

Stämman godkänner denna instruktion.

 • 15 Val av valberedning

Valberedningen består av tre personer som inom sig utser en sammankallande. Under året har valberedningen bestått av Annika Mårten, Henrik Sellmann och Liselott Länsmans. Samtliga är villig att fortsätta sitt uppdrag.

Till valberedning på 1 år väljer stämman Annika Mårten, Henrik Sellmann och Liselott Länsmans.

 •  16 Budget 2023 och avgifter 2024

 För samfällighetsföreningen planerar styrelsen inga större åtgärder utan endast löpande sommarunderhåll och sedvanlig snöröjning och halkbekämpning. Trots den höga inflationen med en prisuppräkning på 9,4% för 2023 bedömer styrelsen att samfälligheten kan klara sig med oförändrade avgifter kommande år.

Intresseföreningen planerar för oförändrad aktivitetsnivå och därför kan avgiften för 2024 sänkas med 100 kr till 300 kr/år.

Styrelsen föreslår följande avgifter för 2024:

Avgift till samfälligheten 460 kr / andel
Avsättning till underhållsfond 20 kr / andel
Medlemsavgift intresseföreningen 300 kr
Avgift för påminnelse vid utebliven betalning 200 kr
Avgift för icke-deltagande vid röjardag 300 kr

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag.

 •  17 Kostnadsersättningar till styrelsen

Styrelsens förslag är att kostnadsersättningarna är oförändrade jämför med föregående år dvs schablonmässig kostnadsersättning till ordförande 3000kr, sekreterare 1500kr och kassör 5000kr.

Årsmötet föreslår en höjning av ersättningarna med 10%.

Stämman godkänner en höjning av ersättningarna med 10% vilket innebär följande kostnadsersättning till ordförande 3300kr, sekreterare 1750kr och kassör 5500kr.  Ersättningen gäller för båda föreningarna och kostnaderna kommer att delas mellan samfälligheten och intresseföreningen.

 • 18 Beslut om ändrade andelstal

 Det finns ett antal fastigheter i Fryksås vars nya andelstal behöver registreras hos Lantmäteriet. En justering av ett andelstal kan bero på att en fastighet exempelvis gått från att vara fritidshus till att bli permanentboende eller tvärtom. Fastighetsägarna har erlagt rätt avgifter till Samfälligheten enligt de nya andelstalen men dessa behöver nu registreras hos Lantmäteriet.

Följande fastigheter påverkas:

 

Fastighet                             I fastighetsregistret          Nytt andelstal

Hansjö 110:9                      1                                                   8

Hansjö 220:5                     5                                                  3

Hansjö 224:4                      1                                                  3

Hansjö 224:5                      1                                                  3

Hansjö 224:6                      1                                                  3

Hansjö 225:1                      6                                                  3

Hansjö 227:1                      4                                                  12

Hansjö 230:8                      3                                                  4

Hansjö 231:9                      3                                                  1

Hansjö 231:10                    2                                                  9

Hansjö 242:3                      3                                                  5

Hansjö 255:8                      3                                                  5

Stämman fastställer i enhälligt beslut ovanstående andelstal.

 • 19 Information om konsekvenserna av Skatteverkets ställningstagande om momsredovisning

 Skatteverket har drivit frågan kring att samfällighetsföreningar ska anses driva ekonomisk verksamhet och därmed vara skyldiga att redovisa moms. Det har nyligen kommit ett utslag från Skatterättsnämnden men som nu förväntas överklagas av bland andra Riksförening för Enskilda Vägar.

Konsekvenser av ett sådant beslut innebär en ökad administration och en ökad kostnad för licenser för bokföringsprogrammet samt dubblerade bankavgifterna då Samfällighetsföreningen och Intresseföreningen måste skiljas åt. För medlemmarna innebär detta också att det framför i så fall blir två olika fakturor.

Styrelsen har beslutat att avvakta tills domen vinner laga kraft men påbörjar förberedelserna för att dela upp den ekonomiska redovisningen från årsskiftet.

 • 20 Information om aktivitetsdagar

 Röjardagen genomförs i år den 27 maj. Styrelsen återkommer med information och inbjudan. Det finns ett intresse för att arrangera en gemensam middag även i år.

Årsmötet får frågan angående intresse för midsommarfirande. Styrelsen får i uppdrag att se över detta.

En eventuell arbetsdag för Stigar och Källor sker i slutet på augusti. Styrelsen återkommer med inbjudan till denna dag.

Alla medlemmar som har förslag på aktiviteter eller annat som behöver göras i fäboden är välkomna att kontakta styrelsen.

 • 21 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

Protokollet anslås på hemsidan så snart det justerats.

 • 22 Övriga frågor

En fråga angående att eventuellt byta dag för årsmötet till långfredagen som det har varit tidigare år. Styrelsen får i uppdrag att se över detta förslag.

 • 23 Mötet avslutas

 Mötet avslutas och ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse.

Fryksås den 9 april 2023

______________________________

 

Frida Grund

Sekreterare

 

Justeras:

Sven-Olov Olsson                                                Göran Appelbom