Styrelsemöte

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndagen den 18 januari 2021 kl 19.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Mats Mårten, Frida Grund, Kjell Högberg, Ewa Lovar Gerdsdotter, Charlotte Bjurström, Nils-Olov Olsson och Patrik Andersson.

 

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Vi inleder mötet med ett besök från valberedning som representeras av Annika Mårten.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll 

Genomgång av föregående protokoll, 2020-11-01 som godkänns av styrelsen.

 

Samfällighetsföreningens ärenden   

 • 3 Ordförande informerar

 

Nodava utför grävningar och sprängarbeten i vägen upp i backen mot fastighet 109:12. En ny tillfällig väg har upprättats och avspärrningar har gjorts.

 

En hel del snöfall under jul och nyårshelgerna har medfört ett par samtal till Carin och Åke angående snöröjning. Dessa synpunkter och frågor har hanterats löpande.

Vid något tillfälle under helgerna plogades endast vägarna och inte de privata infarterna enligt överenskommelse med leverantören.

 

 • 4 Ekonomi        

Åke har fakturerat årsavgiften till alla medlemmar och sista betalningsdag är 210125.

Fakturan för snöröjningen för december 2020 har inte kommit ännu men vi vet att det utförts både plogning och sandning under december.

Fastighet 248:9 har fått nya andelstal då bygglov vunnit laga kraft.

 

 • 5 Övriga frågor

Vi går igenom diverse bygglov.

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar

Styrelsen inleder planeringen av årsmötet. På grund av rådande läge kring pandemin så kommer årsmötet även det här året att hållas digitalt via Temas på påskdagen den 4/4 kl 15.00. Vi kommer precis som förra året att skicka ut alla handlingar i god tid före mötet.

 • 8 Ekonomi

Se föregående punkt.

 • 9 Övriga frågor

En fråga har inkommit från Gunilla Frelin gällande Fryksåsboken. Frida ansvarar för att återkoppla till Gunilla.

Det finns en efterfrågan från flera medlemmar kring en brevlådeplats. Styrelsen beslutar att vi behöver utöka antalet platser för brevlådor. Vi diskuterar frågan vidare längre fram i vår när möjlighet finns att sätta upp ytterligare brevlådeställ.

Med vinter och snö ökar också skotertrafiken i Fryksås. Styrelsen påminner om att skotertrafik får ske i 15km/h och att det är förbjudet att köra mellan kl 22-06.           

 • 10 Nästa möte

14/3 kl 16.00

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande

 

 

 

 

Styrelsemöte 201101

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndagen den 1 november 2020 kl 16.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Mats Mårten, Frida Grund och Patrik Andersson.

Ej närvarande: Charlotte Bjurström, Ewa Lofvar Gerdsdotter, Kjell Högberg, Nils-Olov Olsson

 

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2020-08-17 samt 2020-10-11 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden     

 • 3 Ordförande informerar

Avtalet kring snöröjning inför kommande vinter är nu klart. Styrelsen har skrivit avtal med Hampus Pålsson för tre år framåt. Information om detta har mejlats ut till samtliga medlemmar.

Sven-Olov Olsson kommer att vara den som avropar beställningarna för snöröjning samt sandning under kommande säsong.

Nodava har fått tillstånd och kommer att påbörja grävningar åt fastighet 109:12.

 • 4 Ekonomi        

Alla fakturor för den privata snöröjningen är nu betalda och vi har inga obetalda fakturor.

En ny ägare till fastighet 245:8.

Förhandlingar kring nya andelstal för fastighetsägare som bedriver verksamheter är nu klara, 110:9, 231:10, 225:1 har fått höjda andelstal

 

 • 5 Övriga frågor

Vi går igenom diverse bygglov.

 

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar

Inga pågående ärenden.

 • 8 Ekonomi

Se föregående punkt.

 • 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.   

 • 10 Nästa möte

18/1 kl 18.00.

14/3 kl 16.00

 

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande

 

 

 

 

 

 

 

Extra Styrelsemöte 201011

Protokoll fört vid extra styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening söndagen den 11 oktober 2020 kl 16.00 via Teams.

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Patrik Andersson, Nils-Olov Olsson, Charlotte Bjurström och Kjell Högberg.

Ej närvarande: Ewa Lofvar Gerdsdotter och Mats Mårten.

 

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

Samfällighetsföreningens ärenden        

 • 3 Ordförande informerar 

Med anledning av den pågående upphandlingen för snöröjning i Fryksås så samlas styrelsen för ett extra möte.

Vid årsmötet 2019 fick styrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att se över kostnaderna för snöröjningen. Som en del i det arbetet beslutades att en ny konkurrensutsättning skulle göras då vår nuvarande leverantör haft uppdraget i tre år.

Vår nuvarande leverantör Hampus Pålsson har också efter årets säsong slut dvs våren 2020 begärt en omförhandling av villkoren.

Åke har ansvarat för att skicka förfrågningar med en beskrivning av snöröjningsuppdraget samt gett möjlighet att lämna anbud till åtta stycken leverantörer. Endast en leverantör har svarat och det är vår nuvarande leverantör Hampus Pålsson.

Vid anbudstidens slut har Åke och Carin kontaktat samtliga leverantörer för att ta reda på mer kring varför de valt att inte lämna in anbud. De flesta av leverantörerna hänvisar till kapacitetsbrist.

Det har också skett en omvärldsbevakning kring prisnivån för snöröjningstjänster.

Styrelsens samlade bedömning är att fortsätta arbeta vidare med förslaget som kommit in från Hampus Pålsson. Styrelsen beslutar att Åke och Carin har mandat att slutföra förhandlingarna med Hampus Pålsson och teckna ett tre-årsavtal för snöröjning i Fryksås.

När avtalet med Hampus är påskrivet kommer Åke att ansvara för att skicka ut information till alla medlemmar.             

 • 3 Nästa möte

1/11 kl 16.00.

 • 4 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 200817

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndagen den 17 augusti 2020 kl 18.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Mats Mårten, Frida Grund, Patrik Andersson, Nils-Olov Olsson, Ewa Lofvar Gerdsdotter och Kjell Högberg.

Ej närvarande: Charlotte Bjurström

 

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2020-05-10 som godkänns av styrelsen

 

Samfällighetsföreningens ärenden        

 • 3 Ordförande informerar 

Diverse reparationer av delar av våra vägar har utförts. Vägarna har sladdats, grusats och saltats. En del av de kostnader som uppkommit i samband med återställandet av vägarna har fördelats ut till ett antal berörda fastighetsägare som är informerade och kommer att faktureras för detta.

Det har varit mycket bilar på nedre parkeringen under sommaren och vid vissa lägen har Nodava inte kunnat utföra sophämtning då sophuset varit blockerat. Styrelsen kommer att tipsa Nodava om att rita upp en lastzon utanför sophuset för att underlätta framkomligheten vid tömning.

Sommarens gräsklippning som har utförts av Orsa Kvarn för första gången har fungerat bra. Patrik kommer när det är dags att slå ängarna med traktor.

Det kommer att ske ytterligare grävningar i Fryksås för vatten och avlopp. Alla fastighetsägare har fått information om detta via utskick från Nodava.

 

 • 4 Ekonomi        

Åke har fakturerat alla medlemmar som nyttjat tjänsten privat snöröjning. Den totala kostnaden på slutfakturan för säsongen var 102.000kr.

Arbetet med att upphandla nytt avtal för snöröjning fortsätter.

Det har tillkommit en ny fastighet 251:3 i samfälligheten som har tre andelar.

Dialogen med ett antal fastighetsägare kring att ändra andelstal fortsätter. Åke ansvarar för dialogen och har mandat att komma överens med berörda parter.

 

 

 • 5 Övriga frågor

Vi går igenom diverse bygglov.

 

 

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar 

Vi anordnar inget arrangemang för arbetsdagen stigar och källor på grund av den pågående Coronapandemin.

 • 8 Ekonomi        

Intresseförening har beviljats uppgiftsskyldighet och behöver därmed inte deklarerar till skatteverket.

 

 • 9 Övriga frågor

Vi diskuterar den ökade cykeltrafiken som har varit i Fryksås under sommaren. Carin kommer att kontakta Grönklitt och uppmana de att sätta upp några varningscyklar då många cyklar väldigt fort genom Fryksås.                  

 

 • 10 Nästa möte

1/11 kl 16.00.

 

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande

 

 

 

Styrelsemöte 200510

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening söndagen den 10 maj 2020 kl 16.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Mats Mårten, Frida Grund, Patrik Andersson, Nils-Olov Olsson, Charlotte Bjurström, Ewa Lofvar Gerdsdotter och Kjell Högberg.

 

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2020-03-15 samt konstituerande möte 20-04-12 som godkänns av styrelsen.

 

Samfällighetsföreningens ärenden        

 • 3 Ordförande informerar

Mats kommer att återställa vägarna efter vintern. Styrelsen beslutar att vägarna ska fyllas på med nytt grus. När vägarna är återställda ansvarar Kjell för att plantera blommor samt lägga ut vägbulorna.

Det finns en hel del grus att kratta efter vinterns snöröjning. Vi uppmanar alla som har möjlighet att hjälpa till att kratta gruset och samla i högar.

Carin kommer att kontakta fastighetsägarna till lindan utanför gamla pensionatet där mycket av gruset finns och meddela att vi kommer att ta hand om detta grus under våren.

Vi går igenom våra tidigare beslutade ansvarsområden inom styrelsen och beslutar att hålla fast vid samma indelning.

Styrelsen har sedan tidigare diskuterat ett nytt förfrågningsunderlag för att upphandla nytt avtal för snöröjningen. Åke kommer att skicka ut förfrågningsunderlag till ett antal leverantörer.

 • 4 Ekonomi

Den slutgiltiga räkningen för vårens snöröjning har kommit. Den här våren har vi slagit rekord i antalet utförda sandnings tillfällen. Leverantören har utför 16 sandningar under våren.

Åke kommer att skicka ut fakturorna för vårens snöröjning till medlemmarna.

Efter en del påminnelser är nu alla medlemsavgifter för 2020 betalda.

Styrelsen kommer att anmäla ett antal justeringar i andelar till lantmäteriet. Vi diskuterar också frågan kring antalet andelar för de som bedriver yrkesmässig uthyrning exkluderat Smidgården och Fryksås Hotell. Styrelsens förslag är att öka antalet andelar för dessa fastighetsägare till 10 andelar. Åke kontaktar berörda personer och informerar om detta.

 • 5 Övriga frågor

 Vi går igenom diverse bygglov.

Styrelsen har fått en fråga kring infart/väg in till fastighet 251:3. Denna fastighet är inte med i samfälligheten. Styrelsen ställer sig positiv till om fastighetsägaren är villig att rusta upp den väg som finns idag.

 

Intresseföreningens ärenden 

 • 7 Ordförande informerar

Vi anordnar inga arrangemang under våren på grund av den pågående Coronapandemin.

Vi kommer i dagsläget inte att besluta kring något genomförande av arbetsdagen Stigar och Källor utan återkommer med besked i augusti.

Några av oss i styrelsen kommer att träffas sista lördagen i maj och utföra några arbetsuppgifter bland annat krattning av grus. Vi uppmanar alla medlemmar via mejl och facebook att man är välkommen att hjälpa till.

 • 8 Ekonomi   

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor       

Styrelsen har fått en fråga från Staffan Gullande kring att få ha en länk på hemsidan till hans uthyrningsverksamhet, Finngårdens uthyrning. Vi beslutar att det är möjligt att publicera denna länk tillsammans med övriga näringsidkare på hemsidan.

Vi diskuterar uppdraget vi fick på årsmötet kring hur vi ska hantera bygglov och information rörande byggnationer. Charlotte börjar med att ta fram ett förslag till en ny text att publicera på hemsidan kring byggnationer.      

 • 10 Nästa möte

 17/8 kl 18.00.

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

________________                                  ___________________

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande

 

 

 

Årsmöte

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2019 MED FRYKSÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING OCH FRYKSÅS FÄBODLAG INTRESSEFÖRENING. 

DEN 12 APRIL 2020, KL 12.00, Digitalt via Teams.

Närvarande: 36 st mötesdeltagare enligt närvarolista.

 • 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Mikael Olmats.

 • 2 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkänns av stämman.

 • 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns av stämman.

 • 4 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet väljs sittande ordförande Mikael Olmats.

 • 5 Val av sekreterare för årsmöte

Till sekreterare för årsmötet väljs sittande Frida Grund.

 • 6 Val av två stycken justeringsmän tillika rösträknare

Valberedningen föreslår att Ulla Sundelin och Lotta Appelbom utses till justeringspersoner. Stämman väljer dessa två till justerare.

 • 7 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen godkänns av stämman.

 • 8 Ekonomisk redovisning                                                                                                                                                     

Kassör Åke Strandberg redogör kort för hur det ekonomiska läget ser ut i föreningarna. Efter förra årets extra utdebitering och avgiftshöjning är nu ekonomin i balans. Ambitionen är att båda föreningarna skall ligga nära ett noll-resultat vilket vi nu gör. Den underhållsfond som finns har inte behövt tas i anspråk under året.

Det har under året varit ett mindre antal plogningar än föregående år men däremot mer sandning. Den modell som tagits fram för utdebitering av kostnader för snöröjning kvarstår. Den slutgiltiga fakturan för snöröjningen för våren har inte kommit ännu.

Vid frågor eller mer detaljer kring den ekonomiska redovisningen går det bra att kontakta kassör Åke Strandberg.

Den ekonomiska redovisningen godkänns av stämman.

 • 9 Revisionsberättelse

Revisor Carin Nises har det här året utfört revisionen ensam, då Oscar Diös inte kunde närvara på grund av sjukdom.

Revisionsberättelsen godkänns av stämman.

 • 10 Ansvarsfrihet

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

 • 11 Inkomna motioner            

Till stämman har det inkommit två motioner. Den första motionen rör frågan kring huruvida styrelsen kan verka för att pågående byggnationer inte får ha tillfälliga presenningstak under mer än två år. Styrelsen har inte mandat att verka i dessa frågor utan hänvisar till plan och bygglagen. Plan- och bygglagen (PBL) anger att lovpliktiga åtgärder ska påbörjas inom 2 år och ska vara färdiga inom 5 år efter att beslut om lov vunnit laga kraft. Lagen ställer också krav på att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att vidta åtgärder för allas trivsel och säkerhet men också att kontakta sina grannar och ha en dialog kring trivsel och säkerhet om man upplever att detta inte följs.

Den andra motionen rör också byggnationer och handlar om möjligheterna att införa en höghusregel då hus i Fryksås bara blir högre och högre.

Styrelsen har inte mandat att tycka i specifika bygglovsärenden utan det är angränsade fastighetsägare som får skicka in synpunkter i bygglovsärenden och byggnadsnämnden som beslutar. Samfällighetsföreningen är remissinstans när byggnationer angränsar till samfälld mark men styrelsens uppdrag är då endast att bevaka den samfällda vägen och framkomligheten. Styrelsens uppdrag är att sköta vägar och samfälld mark och byggnationer hänvisas till kommunen.

I Fryksås finns ingen detaljplan som reglerar hur byggnader ska utformas men däremot finns en nyligen beslutad översiktsplan för Orsa kommun där ett antal riktlinjer för byggnationer i Fryksås tas upp. Där står bland annat att ny byggnation ska utformas så att den passar in i byns karaktär. Hela översiktsplanen finns att ta del av på Orsa kommuns hemsida. Det finns också information på vår egen hemsida kring att bygga hus i Fryksås.

Stämman diskuterar hur vi på ett bättre sätt kan nå ut till fastighetsägare som planerar byggnationer och hur vi tillsammans kan hjälpas åt med detta. Styrelsen tipsar om att man gärna får höra av sig till dem om man behöver råd och tips kring byggnationer och gärna fråga varandra runt om i Fryksås om tips.

Fråga kommer om styrelsen inte kan skicka ut alla bygglovshandlingar som kommer till styrelsen kännedom. Styrelsen får inte med automatik information om alla sökta bygglov, utan endast i de fall då bygglovet gränsar till samfälld mark. Ett förslag som restes är att man som granne kan uppmärksamma när en byggnation är på gång och delge styrelsen den informationen. Stämman lämnar därför ett uppdrag till styrelsen att ta fram ett förslag på hur kännedom om bygglovsärenden ska hanteras.

Stämman beslutar att motionerna därmed är besvarade.

 • 12 Ändring av stadgar

 I stadgarna för båda föreningar anges att två revisorer ska väljas. Styrelsen föreslår att detta ändras till en revisor och en revisorssuppleant. Skälet är att kunna ha en smidigare revisionsprocess, mindre sårbarhet vid exempelvis sjukdom och kanske minska behov av resor. Styrelsens föreslår dessutom några mindre justeringar och förtydligande av stadgarna.

Stadgeändringar i samfällighetsföreningen träder i kraft efter beslut på stämman följt av registrering hos Lantmäteriet. I Intresseföreningen krävs beslut på denna stämma och vid ytterligare ett föreningsmöte om minst två månader.

Stämman beslutar att godkänna dessa ändringar.

 • 13 Val av gemensam styrelse och revisorer till Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Sekreterare Frida Grund och ledamöterna Mats Mårten och Nils-Olof Olsson valdes vid förra årsmötet på 2 år. Mikael Olmats har avböjt omval.

Valberedningens förslag:

 

Ordförande:                         Carin Nises                                  Nyval                 2 år

Kassör:                                 Åke Strandberg                           Omval                2 år

Ledamot:                             Charlotte Bjurström                    Omval                2 år

Ledamot:                             Patrik Andersson                         Omval                2 år

Suppleant:                           Kjell Högberg                              Omval                1 år

Suppleant:                           Ewa Lofvar Gerdsdotter             Omval                1 år

 

Revisor:                               Ulrika Agerman                          Nyval                 1 år

Revisor:                                Markus Peters                              Nyval                 1 år

 

Stämman väljer styrelse och revisorer enligt valberednings förslag.

 

 • 14 Fastställande av instruktion till valberedningen

 Styrelsen har för att tydliggöra valberedningens uppdrag tagit fram en skriftlig instruktion till valberedningens arbete.

Stämman godkänner denna instruktion.

        

 • 15 Val av valberedning

Valberedningen består av tre personer som inom sig utser en sammankallande. Under året har valberedningen bestått av Annika Mårten, Henrik Sellmann och Ulrika Agerman.

Ulrika Agerman avböjer omval. Styrelsen har fått in ett förslag på en person som är villig att ingå i valberedningen.

Till valberedning väljer stämman Annika Mårten, Henrik Sellmann och Liselott Länsmans.

 • 16 Budget 2020 och avgifter 2021

Styrelsen föreslår oförändrad omfattning av verksamheten under det kommande året och att avgifterna ligger kvar oförändrade. Om det skulle visa sig att kostnaden för snöröjning blir väsentligen mindre är tidigare kan styrelsen besluta om sänkt utdebitering i samfällighetsföreningen för 2021. Avgifter publiceras på hemsidan.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag.

 • 17 Kostnadsersättningar till styrelsen

Styrelsens förslag är att kostnadsersättningarna är oförändrade jämför med föregående år dvs Schablonmässig kostnadsersättning till ordförande 3000 kr, sekreterare 1500 kr och kassör 5000 kr.

Stämman godkänner ersättningarna. Ersättningen gäller för båda föreningarna och kostnaderna kommer att delas mellan samfälligheten och intresseföreningen.

 • 18 Information om aktivitetsdagar

På grund av det rådande läget kring Coronapandemin så är alla våra aktivitetsdagar inställda tillsvidare. Om pandemiläget skulle förändras så återkommer styrelsen om det finns möjlighet att genomföra någon av våra aktiviteter.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att när snön smält bort ta fram spade, kratta och skottkärra och ta hand om sand och grus efter vinterns plogningar. Det uppsamlade gruset kan användas till att laga hål i vägarna.

 • 19 Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Stämman beslutar att protokollet ska publiceras på hemsidan efter justering.

 • 20 Mötet avslutas   

Mötet avslutas och ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse. Ett annorlunda årsmöte i digital form och ett sista möte för Mikael. Vi tackar ordförande Mikael Olmats för sitt arbete och kommer när möjligt finns att formellt avtacka Mikael.

 

 

Fryksås den 28 april 2020

 

Frida Grund              Sekreterare

 

Justeras:

 

Ulla Sundelin                                                      Lotta Appelbom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 20200315

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening söndagen den 15 mars 2020 kl 17.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Mats Mårten, Frida Grund, Patrik Andersson och Nils-Olov Olsson

Ej närvarande: Charlotte Bjurström, Ewa Lofvar Gerdsdotter och Kjell Högberg

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2020-01-19 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

         

 • 3 Ordförande informerar 

Det har inkommit en del synpunkter kring snöröjningen. Styrelsen diskuterar vinterns snöröjning och vilka rutiner som gäller vid beställning av snöröjning. Mikael har också haft en dialog med både entreprenör samt Sven-Olov som sköter beställningen kring vilka rutiner som gäller.

Då det varit en vinter med mycket halkbekämpning har sanden i sandlådorna tagit slut. Vi diskuterar lösningar för att eventuellt kunna utöka sandförrådet och ha en sandficka istället.

Våra nuvarande entreprenör för snöröjningen Hampus Pålsson har sagt upp sitt avtal för omförhandling inför nästa säsong. Styrelsen kommer under våren att ta fram ett förslag till ett underlag för en ny upphandling. Åke ansvarar för att ta fram underlaget som sedan ska skickas ut på förfrågan till entreprenörer.

Vi går igenom detaljerna inför årsmötet den 12/4. Åke har tagit fram en skriftlig instruktion till valberedningen som vi beslutar att lägga till som en beslutspunkt på årsmötet.

Styrelsen diskuterar också eventuella lösningar för årsmötet om vi inte kan genomföra fysiskt möte i Grönklitt på grund av Coronaviruset. Vi håller oss uppdaterade och följer utvecklingen och tar ett beslut kring detta längre fram.

 • 4 Ekonomi

Alla årsavgifter för 2020 är betalda utom en. Vi har inga nya medlemmar.

Alla medlemmar som nyttjar tjänsten privat snöröjning kommer inom kort att få en faktura för tjänsten som avser hösten 2019.

Åke arbetar just nu med bokslutet för 2019 och har en genomgång inbokad med revisorerna.

 • 5 Övriga frågor

Samfälligheten har fått en fråga från Orsa Kommun kring markupplåtelse i samband med grävning för fiber till fler fastigheter i Fryksås. Styrelsen beslutar att ge tillåtelse till detta.

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar

Vi går igenom de offerter vi fått från Fryksås Hotell samt Smidgården inför Röjardagen. Styrelsen beslutar att gå vidare med offerten från Smidgården för både lunch och middag. Frida kontaktar Smidgården.

 • 8 Ekonomi

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

 • 10 Nästa möte

 

Telefonmöte 29/3 kl 17.00 för att behandla eventuella motioner.

Konstituerande styrelsemöte 12/4.

 

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

 

Frida Grund, sekreterare                                               Mikael Olmats, ordförande

Styrelsemöte 20200119

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 19 januari 2020 kl 17.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Mats Mårten, Ewa Lofvar Gerdsdotter, Kjell Högberg och Charlotte Bjurström

Ej närvarande: Frida Grund och Patrik Andersson

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Charlotte Bjurström utses till sekreterare för dagens möte.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2019-10-28 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden        

 • 3 Ordförande informerar

  Snöröjning och sandning fungerar mycket bra via Hampus.

Per Länsmans har inget uppdrag från fäbodlaget att sanda men sandar för pågående byggen.

Servitutsvägarna sandas privat. Sandlådorna är avsedda för kompletterande sandning för hand.

För sammanlagd halkbekämpning och snöplogning till och med 20191219 har det gått åt 18 ton sand och 86,5 timmar.

 • 4 Ekonomi

På förfallodagen 20200117 fattade det 34 stycken inbetalningar på årsavgiften.

Alla avgifter för 2019 är betalda.

 • 5 Övriga frågor 

Inga punkter. 

Intresseföreningens ärenden 

 • 7 Ordförande informerar

Nyårsafton firades av ett 20-tal personer vid tolvslaget uppe vid Rodskerswen.

Sophämtningsuppdraget ligger på kommunen via Nodava och det fungerar med tömning två gånger per vecka men inte under jul, nyår och påsk. Styrelsen har en dialog med Nodava angående detta problem. En kortsiktig lösning vore att Nodava ställer dit en container för restavfall (brännbart) över jul, nyår och påskhelgerna.

 • 8 Ekonomi        

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor         

Styrelsen funderar på om vi på röjardagen eventuellt skulle äta lunch på hotellet och middag på Smidgården. Frida ombads kontakta Smidgården och fråga om det skulle fungera. Annars gör vi som vanligt men med nytänkt kring hotellets arrangemang.

Frida ombads boka lokal inför årsmötet den 12 april kl 14.     

 • 10 Nästa möte

  Styrelsemöte 8/3 kl 17.00 hos Åke Strandberg.

Telefonmöte 29/3 för att behandla eventuella motioner,.

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Charlotte Bjurström, sekreterare för mötet            Mikael Olmats, ordförande

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 20191028

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 28 oktober 2019 kl 18.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Mats Mårten, Frida Grund, Ewa Lofvar Gerdsdotter, Kjell Högberg och Charlotte Bjurström

Ej närvarande: Nils-Olov Olsson

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2019-08-12 som godkänns av styrelsen.

 

Samfällighetsföreningens ärenden         

 • 3 Ordförande informerar

Vi inleder mötet med besök av Annika Mårten som är sammankallande för valberedningen.

De åtgärder som diskuterades för vägarna vid senaste mötet är nu utförda. Det återstår en del åtgärder i den nedre vägen efter byggarbetet på fastighet 241:6 Jansengården. Styrelsen beslutar att Charlotte tar kontakt med fastighetsägaren kring dessa åtgärder.

Nodava arbetar just nu med att byta ut vissa rör och gräver därför i vägen ner förbi gamla Fäbodpensionatet. Information om detta har gått ut till alla medlemmar via mail.

Viktigt att alla fastighetsägare som nyttjar tjänsten snöröjning av infart sätter upp markeringar inför vinters plogningar.

Se punkt ekonomi för mer information kring arbetet med snöröjningen och dess kostnader.

 • 4 Ekonomi

Det återstår en faktura som ännu inte är betald för den extra debitering för snöröjning och andels avgifter som beslutades om vid årsmötet. Detta medför en del extra arbete för Åke som har skickat ut påminnelsefakturor ett flertal gånger. Vi diskuterar huruvida vi ska införa en påminnelseavgift eller inte. Styrelsen beslutar att inför en påminnelse avgift på 200kr vid påminnelsefaktura nummer två.

Nya medlemmar på fastigheterna 228:3, 224:5, 249:8.        

En arbetsgrupp från styrelsen bestående av Mikael, Patrik och Åke har under hösten arbetet med projekt snöröjning. Arbetsgruppen har i detalj gått igenom hela snöröjningsprocessen samt dess prismodell för privat snöröjning.

I detta arbete har följande aktiviteter genomförts:

 • Genomlysning av vilka ytor som samfälligheten ansvarar för att snöröja samt eventuellt behov av sandning.
 • Tagit fram en ny prissättningsmodell för privat snöröjning som baseras på poäng/andelar från skala 1-8 där hänsyn tas tills svårigheter i plogningen samt tidsåtgång. Styrelsen beslutade om denna prismodell via mail den 6/10.
 • Kontaktat alla fastighetsägare som bor vid en servitutsväg och informerat om att alla som har fastighet vid en servitutsväg bidrar till skötseln av denna.
 • Tydlig genomgång med nuvarande entreprenör Hampus Pålsson kring hur plogningen ska utföras.
 • Genomgång med Sven-Olov Olsson som ansvarar för att meddela när plogning behöver utföras. Alla medlemmar har informerats och uppdateras om förändringarna kring snöröjningen i ett utskick via mail den 8/10 samt på hemsidan. ( Se bilaga)
   • 5 Övriga frågor

    

   Vi går igenom diverse bygglov som inkommit.

   Intresseföreningens ärenden

    

    

   • 7 Ordförande informerar

    

   Förra året samlades ett 30-tal medlemmar uppe vid utsiktsplatsen på nyårsafton för att fira in tolvslaget tillsammans. Ett trevligt initiativ som vi hoppas kan genomföras även i år. Vi hänvisar till facebook-gruppen för att sprida information och uppmanar medlemmarna till att använda denna sida för att kommunicera kring spontana aktiviteter och umgänge.

    

    

   • 8 Ekonomi

    

   Se tidigare punkt.

    

    

   • 9 Övriga frågor

    

   Inga övriga frågor.

   • 10 Nästa möte

    

             Styrelsemöte 19/1 kl 17.00 hos Åke Strandberg.

    

   • 11 Ordförande avslutar mötet.

    

   Vid protokollet:

   Frida Grund, sekreterare                                               Mikael Olmats ordförande

Styrelsemöte 20190812

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 12 augusti 2019 kl 18.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Mats Mårten, Frida Grund, Nils-Olov Olsson och Charlotte Bjurström

Ej närvarande: Kjell Högberg och Ewa Lofvar Gerdsdotter

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2019-05-19 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

De senaste dagarnas regn har förstört vägarna på en del ställen. Vi diskuterar om detta behöver åtgärdas med maskin eller om vi kan göra åtgärderna själva under arbetsdagen Stigar och Källor den 24/8. Styrelsen beslutar att Mats och Mikael ser över vägarna och vid behov beställer Mikael en genomgång av vägarna.

Mikael, Patrik och Åke representerade styrelsen vid ett möte den 6/8 med Hampus Pålsson som är ansvarig för snöröjningen i Fryksås. Styrelsen har nu fått en bra inblick i hur snöröjningen fungerar och tillsammans med Hampus gått igenom kartor och diskuterat problem och svårigheter som framkommit under tidigare säsonger. Frågan kring eventuellt behov av sandning och hur den ska gå till diskuterades också. Arbetet med att se över snöröjningen fortsätter och en arbetsgrupp från styrelsen ska träffas igen den 24/8 för att fortsätta arbeta med frågan.

Vi fortsätter också arbetet med att se över möjligheterna kring bidrag för snöröjning och ska försöka att träffa Orsa Kommun och Besparingsskogen för ett möte under september. Frida skickar förslag på datum.

Styrelsen har fått en fråga kring vad som gäller när man vill sätta upp en gärdesgård på sin tomt som angränsar till en samfälld väg. Riktlinjer för hur detta ska göras finns i anläggningsbeslutet från 2008. Vi beslutar att informera tydligare om detta på hemsidan.

 • 4 Ekonomi

Den extra debitering för snöröjning och andels avgifter som beslutades vid årsmötet är nu gjord. Alla fakturor är dock inte betalda ännu. Åke kommer att skicka ut påminnelser.

Vi har inga obetalda leverantörsfakturor.

Styrelsen beslutar att Åke betalar ut kostnadsersättningar till ordförande, kassör, sekreterare och gräsklippningsansvarig enligt de belopp som beslutades på årsmötet.

 • 5 Övriga frågor

Vi går igenom diverse bygglov som inkommit.

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar          

Vi utvärderar Röjardagen och kan konstatera att indelningen i lag och med arbetsledare för varje lag fungerade mycket bra. Det blev en bättre sammanhållning och alla visste vilket jobb som skulle utföras. Vi är också glada att vädret tillät oss att elda rishögen.

Några fyrhjulingar som användes under dagen tog skada nere vid elden och fick brännskador på sina dynor av flagor spreds i luften från elden. Styrelsen beslutar att ersätta självrisken dock högst 1500kr för att de drabbade ska kunna byta sina brännskadade dynor.

Vi diskuterar också ersättningen som utgår när man som medlem deltar och kör med sin fyrhjuling samt släp på Röjardagen. Styrelsen beslutar att höja ersättningen för deltagande med fyrhjuling samt släp till 400kr.

Charlotte tar kontakt med hotellet för inköp av hamburgare samt bröd till arbetsdagen Stigar och Källor. Frida köper allting övrigt som behövs till lunchen samt skickar ut en inbjudan. Vi samlas kl 10 för att röja gräs och sly efter vägarna och källorna. Stugan vid Rädsjön går inte att hyra i år på grund av bygget med den nya multibanan. De som vill kan grilla vid Björntjärn på kvällen.

 • 8 Ekonomi

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor

Styrelsen har fått en mail från en medlem kring brandrisken och faran för eventuella framtida skogsbränder och vad vi om det händer har för beredskap i Fryksås. Vi har behandlat frågan och Patrik ska kontakta brandchefen för mer information. Det vi vet är att det finns en brandpost på vägen upp till Smidgården.

 • 10 Nästa möte 

Styrelsemöte 28/10 kl 18.00 hos Åke Strandberg.

 

 

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

Frida Grund, sekreterare                                                Mikael Olmats, ordförande