Styrelsemöte 200510

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening söndagen den 10 maj 2020 kl 16.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Mats Mårten, Frida Grund, Patrik Andersson, Nils-Olov Olsson, Charlotte Bjurström, Ewa Lofvar Gerdsdotter och Kjell Högberg.

 

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2020-03-15 samt konstituerande möte 20-04-12 som godkänns av styrelsen.

 

Samfällighetsföreningens ärenden        

 • 3 Ordförande informerar

Mats kommer att återställa vägarna efter vintern. Styrelsen beslutar att vägarna ska fyllas på med nytt grus. När vägarna är återställda ansvarar Kjell för att plantera blommor samt lägga ut vägbulorna.

Det finns en hel del grus att kratta efter vinterns snöröjning. Vi uppmanar alla som har möjlighet att hjälpa till att kratta gruset och samla i högar.

Carin kommer att kontakta fastighetsägarna till lindan utanför gamla pensionatet där mycket av gruset finns och meddela att vi kommer att ta hand om detta grus under våren.

Vi går igenom våra tidigare beslutade ansvarsområden inom styrelsen och beslutar att hålla fast vid samma indelning.

Styrelsen har sedan tidigare diskuterat ett nytt förfrågningsunderlag för att upphandla nytt avtal för snöröjningen. Åke kommer att skicka ut förfrågningsunderlag till ett antal leverantörer.

 • 4 Ekonomi

Den slutgiltiga räkningen för vårens snöröjning har kommit. Den här våren har vi slagit rekord i antalet utförda sandnings tillfällen. Leverantören har utför 16 sandningar under våren.

Åke kommer att skicka ut fakturorna för vårens snöröjning till medlemmarna.

Efter en del påminnelser är nu alla medlemsavgifter för 2020 betalda.

Styrelsen kommer att anmäla ett antal justeringar i andelar till lantmäteriet. Vi diskuterar också frågan kring antalet andelar för de som bedriver yrkesmässig uthyrning exkluderat Smidgården och Fryksås Hotell. Styrelsens förslag är att öka antalet andelar för dessa fastighetsägare till 10 andelar. Åke kontaktar berörda personer och informerar om detta.

 • 5 Övriga frågor

 Vi går igenom diverse bygglov.

Styrelsen har fått en fråga kring infart/väg in till fastighet 251:3. Denna fastighet är inte med i samfälligheten. Styrelsen ställer sig positiv till om fastighetsägaren är villig att rusta upp den väg som finns idag.

 

Intresseföreningens ärenden 

 • 7 Ordförande informerar

Vi anordnar inga arrangemang under våren på grund av den pågående Coronapandemin.

Vi kommer i dagsläget inte att besluta kring något genomförande av arbetsdagen Stigar och Källor utan återkommer med besked i augusti.

Några av oss i styrelsen kommer att träffas sista lördagen i maj och utföra några arbetsuppgifter bland annat krattning av grus. Vi uppmanar alla medlemmar via mejl och facebook att man är välkommen att hjälpa till.

 • 8 Ekonomi   

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor       

Styrelsen har fått en fråga från Staffan Gullande kring att få ha en länk på hemsidan till hans uthyrningsverksamhet, Finngårdens uthyrning. Vi beslutar att det är möjligt att publicera denna länk tillsammans med övriga näringsidkare på hemsidan.

Vi diskuterar uppdraget vi fick på årsmötet kring hur vi ska hantera bygglov och information rörande byggnationer. Charlotte börjar med att ta fram ett förslag till en ny text att publicera på hemsidan kring byggnationer.      

 • 10 Nästa möte

 17/8 kl 18.00.

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

________________                                  ___________________

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande

 

 

 

Årsmöte

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2019 MED FRYKSÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING OCH FRYKSÅS FÄBODLAG INTRESSEFÖRENING. 

DEN 12 APRIL 2020, KL 12.00, Digitalt via Teams.

Närvarande: 36 st mötesdeltagare enligt närvarolista.

 • 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Mikael Olmats.

 • 2 Godkännande av kallelse

Kallelsen godkänns av stämman.

 • 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns av stämman.

 • 4 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet väljs sittande ordförande Mikael Olmats.

 • 5 Val av sekreterare för årsmöte

Till sekreterare för årsmötet väljs sittande Frida Grund.

 • 6 Val av två stycken justeringsmän tillika rösträknare

Valberedningen föreslår att Ulla Sundelin och Lotta Appelbom utses till justeringspersoner. Stämman väljer dessa två till justerare.

 • 7 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen godkänns av stämman.

 • 8 Ekonomisk redovisning                                                                                                                                                     

Kassör Åke Strandberg redogör kort för hur det ekonomiska läget ser ut i föreningarna. Efter förra årets extra utdebitering och avgiftshöjning är nu ekonomin i balans. Ambitionen är att båda föreningarna skall ligga nära ett noll-resultat vilket vi nu gör. Den underhållsfond som finns har inte behövt tas i anspråk under året.

Det har under året varit ett mindre antal plogningar än föregående år men däremot mer sandning. Den modell som tagits fram för utdebitering av kostnader för snöröjning kvarstår. Den slutgiltiga fakturan för snöröjningen för våren har inte kommit ännu.

Vid frågor eller mer detaljer kring den ekonomiska redovisningen går det bra att kontakta kassör Åke Strandberg.

Den ekonomiska redovisningen godkänns av stämman.

 • 9 Revisionsberättelse

Revisor Carin Nises har det här året utfört revisionen ensam, då Oscar Diös inte kunde närvara på grund av sjukdom.

Revisionsberättelsen godkänns av stämman.

 • 10 Ansvarsfrihet

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.

 • 11 Inkomna motioner            

Till stämman har det inkommit två motioner. Den första motionen rör frågan kring huruvida styrelsen kan verka för att pågående byggnationer inte får ha tillfälliga presenningstak under mer än två år. Styrelsen har inte mandat att verka i dessa frågor utan hänvisar till plan och bygglagen. Plan- och bygglagen (PBL) anger att lovpliktiga åtgärder ska påbörjas inom 2 år och ska vara färdiga inom 5 år efter att beslut om lov vunnit laga kraft. Lagen ställer också krav på att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att vidta åtgärder för allas trivsel och säkerhet men också att kontakta sina grannar och ha en dialog kring trivsel och säkerhet om man upplever att detta inte följs.

Den andra motionen rör också byggnationer och handlar om möjligheterna att införa en höghusregel då hus i Fryksås bara blir högre och högre.

Styrelsen har inte mandat att tycka i specifika bygglovsärenden utan det är angränsade fastighetsägare som får skicka in synpunkter i bygglovsärenden och byggnadsnämnden som beslutar. Samfällighetsföreningen är remissinstans när byggnationer angränsar till samfälld mark men styrelsens uppdrag är då endast att bevaka den samfällda vägen och framkomligheten. Styrelsens uppdrag är att sköta vägar och samfälld mark och byggnationer hänvisas till kommunen.

I Fryksås finns ingen detaljplan som reglerar hur byggnader ska utformas men däremot finns en nyligen beslutad översiktsplan för Orsa kommun där ett antal riktlinjer för byggnationer i Fryksås tas upp. Där står bland annat att ny byggnation ska utformas så att den passar in i byns karaktär. Hela översiktsplanen finns att ta del av på Orsa kommuns hemsida. Det finns också information på vår egen hemsida kring att bygga hus i Fryksås.

Stämman diskuterar hur vi på ett bättre sätt kan nå ut till fastighetsägare som planerar byggnationer och hur vi tillsammans kan hjälpas åt med detta. Styrelsen tipsar om att man gärna får höra av sig till dem om man behöver råd och tips kring byggnationer och gärna fråga varandra runt om i Fryksås om tips.

Fråga kommer om styrelsen inte kan skicka ut alla bygglovshandlingar som kommer till styrelsen kännedom. Styrelsen får inte med automatik information om alla sökta bygglov, utan endast i de fall då bygglovet gränsar till samfälld mark. Ett förslag som restes är att man som granne kan uppmärksamma när en byggnation är på gång och delge styrelsen den informationen. Stämman lämnar därför ett uppdrag till styrelsen att ta fram ett förslag på hur kännedom om bygglovsärenden ska hanteras.

Stämman beslutar att motionerna därmed är besvarade.

 • 12 Ändring av stadgar

 I stadgarna för båda föreningar anges att två revisorer ska väljas. Styrelsen föreslår att detta ändras till en revisor och en revisorssuppleant. Skälet är att kunna ha en smidigare revisionsprocess, mindre sårbarhet vid exempelvis sjukdom och kanske minska behov av resor. Styrelsens föreslår dessutom några mindre justeringar och förtydligande av stadgarna.

Stadgeändringar i samfällighetsföreningen träder i kraft efter beslut på stämman följt av registrering hos Lantmäteriet. I Intresseföreningen krävs beslut på denna stämma och vid ytterligare ett föreningsmöte om minst två månader.

Stämman beslutar att godkänna dessa ändringar.

 • 13 Val av gemensam styrelse och revisorer till Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Sekreterare Frida Grund och ledamöterna Mats Mårten och Nils-Olof Olsson valdes vid förra årsmötet på 2 år. Mikael Olmats har avböjt omval.

Valberedningens förslag:

 

Ordförande:                         Carin Nises                                  Nyval                 2 år

Kassör:                                 Åke Strandberg                           Omval                2 år

Ledamot:                             Charlotte Bjurström                    Omval                2 år

Ledamot:                             Patrik Andersson                         Omval                2 år

Suppleant:                           Kjell Högberg                              Omval                1 år

Suppleant:                           Ewa Lofvar Gerdsdotter             Omval                1 år

 

Revisor:                               Ulrika Agerman                          Nyval                 1 år

Revisor:                                Markus Peters                              Nyval                 1 år

 

Stämman väljer styrelse och revisorer enligt valberednings förslag.

 

 • 14 Fastställande av instruktion till valberedningen

 Styrelsen har för att tydliggöra valberedningens uppdrag tagit fram en skriftlig instruktion till valberedningens arbete.

Stämman godkänner denna instruktion.

        

 • 15 Val av valberedning

Valberedningen består av tre personer som inom sig utser en sammankallande. Under året har valberedningen bestått av Annika Mårten, Henrik Sellmann och Ulrika Agerman.

Ulrika Agerman avböjer omval. Styrelsen har fått in ett förslag på en person som är villig att ingå i valberedningen.

Till valberedning väljer stämman Annika Mårten, Henrik Sellmann och Liselott Länsmans.

 • 16 Budget 2020 och avgifter 2021

Styrelsen föreslår oförändrad omfattning av verksamheten under det kommande året och att avgifterna ligger kvar oförändrade. Om det skulle visa sig att kostnaden för snöröjning blir väsentligen mindre är tidigare kan styrelsen besluta om sänkt utdebitering i samfällighetsföreningen för 2021. Avgifter publiceras på hemsidan.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag.

 • 17 Kostnadsersättningar till styrelsen

Styrelsens förslag är att kostnadsersättningarna är oförändrade jämför med föregående år dvs Schablonmässig kostnadsersättning till ordförande 3000 kr, sekreterare 1500 kr och kassör 5000 kr.

Stämman godkänner ersättningarna. Ersättningen gäller för båda föreningarna och kostnaderna kommer att delas mellan samfälligheten och intresseföreningen.

 • 18 Information om aktivitetsdagar

På grund av det rådande läget kring Coronapandemin så är alla våra aktivitetsdagar inställda tillsvidare. Om pandemiläget skulle förändras så återkommer styrelsen om det finns möjlighet att genomföra någon av våra aktiviteter.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att när snön smält bort ta fram spade, kratta och skottkärra och ta hand om sand och grus efter vinterns plogningar. Det uppsamlade gruset kan användas till att laga hål i vägarna.

 • 19 Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

Stämman beslutar att protokollet ska publiceras på hemsidan efter justering.

 • 20 Mötet avslutas   

Mötet avslutas och ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse. Ett annorlunda årsmöte i digital form och ett sista möte för Mikael. Vi tackar ordförande Mikael Olmats för sitt arbete och kommer när möjligt finns att formellt avtacka Mikael.

 

 

Fryksås den 28 april 2020

 

Frida Grund              Sekreterare

 

Justeras:

 

Ulla Sundelin                                                      Lotta Appelbom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 20200315

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening söndagen den 15 mars 2020 kl 17.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Mats Mårten, Frida Grund, Patrik Andersson och Nils-Olov Olsson

Ej närvarande: Charlotte Bjurström, Ewa Lofvar Gerdsdotter och Kjell Högberg

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2020-01-19 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

         

 • 3 Ordförande informerar 

Det har inkommit en del synpunkter kring snöröjningen. Styrelsen diskuterar vinterns snöröjning och vilka rutiner som gäller vid beställning av snöröjning. Mikael har också haft en dialog med både entreprenör samt Sven-Olov som sköter beställningen kring vilka rutiner som gäller.

Då det varit en vinter med mycket halkbekämpning har sanden i sandlådorna tagit slut. Vi diskuterar lösningar för att eventuellt kunna utöka sandförrådet och ha en sandficka istället.

Våra nuvarande entreprenör för snöröjningen Hampus Pålsson har sagt upp sitt avtal för omförhandling inför nästa säsong. Styrelsen kommer under våren att ta fram ett förslag till ett underlag för en ny upphandling. Åke ansvarar för att ta fram underlaget som sedan ska skickas ut på förfrågan till entreprenörer.

Vi går igenom detaljerna inför årsmötet den 12/4. Åke har tagit fram en skriftlig instruktion till valberedningen som vi beslutar att lägga till som en beslutspunkt på årsmötet.

Styrelsen diskuterar också eventuella lösningar för årsmötet om vi inte kan genomföra fysiskt möte i Grönklitt på grund av Coronaviruset. Vi håller oss uppdaterade och följer utvecklingen och tar ett beslut kring detta längre fram.

 • 4 Ekonomi

Alla årsavgifter för 2020 är betalda utom en. Vi har inga nya medlemmar.

Alla medlemmar som nyttjar tjänsten privat snöröjning kommer inom kort att få en faktura för tjänsten som avser hösten 2019.

Åke arbetar just nu med bokslutet för 2019 och har en genomgång inbokad med revisorerna.

 • 5 Övriga frågor

Samfälligheten har fått en fråga från Orsa Kommun kring markupplåtelse i samband med grävning för fiber till fler fastigheter i Fryksås. Styrelsen beslutar att ge tillåtelse till detta.

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar

Vi går igenom de offerter vi fått från Fryksås Hotell samt Smidgården inför Röjardagen. Styrelsen beslutar att gå vidare med offerten från Smidgården för både lunch och middag. Frida kontaktar Smidgården.

 • 8 Ekonomi

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

 • 10 Nästa möte

 

Telefonmöte 29/3 kl 17.00 för att behandla eventuella motioner.

Konstituerande styrelsemöte 12/4.

 

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

 

Frida Grund, sekreterare                                               Mikael Olmats, ordförande

Styrelsemöte 20200119

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 19 januari 2020 kl 17.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Mats Mårten, Ewa Lofvar Gerdsdotter, Kjell Högberg och Charlotte Bjurström

Ej närvarande: Frida Grund och Patrik Andersson

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Charlotte Bjurström utses till sekreterare för dagens möte.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2019-10-28 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden        

 • 3 Ordförande informerar

  Snöröjning och sandning fungerar mycket bra via Hampus.

Per Länsmans har inget uppdrag från fäbodlaget att sanda men sandar för pågående byggen.

Servitutsvägarna sandas privat. Sandlådorna är avsedda för kompletterande sandning för hand.

För sammanlagd halkbekämpning och snöplogning till och med 20191219 har det gått åt 18 ton sand och 86,5 timmar.

 • 4 Ekonomi

På förfallodagen 20200117 fattade det 34 stycken inbetalningar på årsavgiften.

Alla avgifter för 2019 är betalda.

 • 5 Övriga frågor 

Inga punkter. 

Intresseföreningens ärenden 

 • 7 Ordförande informerar

Nyårsafton firades av ett 20-tal personer vid tolvslaget uppe vid Rodskerswen.

Sophämtningsuppdraget ligger på kommunen via Nodava och det fungerar med tömning två gånger per vecka men inte under jul, nyår och påsk. Styrelsen har en dialog med Nodava angående detta problem. En kortsiktig lösning vore att Nodava ställer dit en container för restavfall (brännbart) över jul, nyår och påskhelgerna.

 • 8 Ekonomi        

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor         

Styrelsen funderar på om vi på röjardagen eventuellt skulle äta lunch på hotellet och middag på Smidgården. Frida ombads kontakta Smidgården och fråga om det skulle fungera. Annars gör vi som vanligt men med nytänkt kring hotellets arrangemang.

Frida ombads boka lokal inför årsmötet den 12 april kl 14.     

 • 10 Nästa möte

  Styrelsemöte 8/3 kl 17.00 hos Åke Strandberg.

Telefonmöte 29/3 för att behandla eventuella motioner,.

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Charlotte Bjurström, sekreterare för mötet            Mikael Olmats, ordförande

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 20191028

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 28 oktober 2019 kl 18.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Mats Mårten, Frida Grund, Ewa Lofvar Gerdsdotter, Kjell Högberg och Charlotte Bjurström

Ej närvarande: Nils-Olov Olsson

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2019-08-12 som godkänns av styrelsen.

 

Samfällighetsföreningens ärenden         

 • 3 Ordförande informerar

Vi inleder mötet med besök av Annika Mårten som är sammankallande för valberedningen.

De åtgärder som diskuterades för vägarna vid senaste mötet är nu utförda. Det återstår en del åtgärder i den nedre vägen efter byggarbetet på fastighet 241:6 Jansengården. Styrelsen beslutar att Charlotte tar kontakt med fastighetsägaren kring dessa åtgärder.

Nodava arbetar just nu med att byta ut vissa rör och gräver därför i vägen ner förbi gamla Fäbodpensionatet. Information om detta har gått ut till alla medlemmar via mail.

Viktigt att alla fastighetsägare som nyttjar tjänsten snöröjning av infart sätter upp markeringar inför vinters plogningar.

Se punkt ekonomi för mer information kring arbetet med snöröjningen och dess kostnader.

 • 4 Ekonomi

Det återstår en faktura som ännu inte är betald för den extra debitering för snöröjning och andels avgifter som beslutades om vid årsmötet. Detta medför en del extra arbete för Åke som har skickat ut påminnelsefakturor ett flertal gånger. Vi diskuterar huruvida vi ska införa en påminnelseavgift eller inte. Styrelsen beslutar att inför en påminnelse avgift på 200kr vid påminnelsefaktura nummer två.

Nya medlemmar på fastigheterna 228:3, 224:5, 249:8.        

En arbetsgrupp från styrelsen bestående av Mikael, Patrik och Åke har under hösten arbetet med projekt snöröjning. Arbetsgruppen har i detalj gått igenom hela snöröjningsprocessen samt dess prismodell för privat snöröjning.

I detta arbete har följande aktiviteter genomförts:

 • Genomlysning av vilka ytor som samfälligheten ansvarar för att snöröja samt eventuellt behov av sandning.
 • Tagit fram en ny prissättningsmodell för privat snöröjning som baseras på poäng/andelar från skala 1-8 där hänsyn tas tills svårigheter i plogningen samt tidsåtgång. Styrelsen beslutade om denna prismodell via mail den 6/10.
 • Kontaktat alla fastighetsägare som bor vid en servitutsväg och informerat om att alla som har fastighet vid en servitutsväg bidrar till skötseln av denna.
 • Tydlig genomgång med nuvarande entreprenör Hampus Pålsson kring hur plogningen ska utföras.
 • Genomgång med Sven-Olov Olsson som ansvarar för att meddela när plogning behöver utföras. Alla medlemmar har informerats och uppdateras om förändringarna kring snöröjningen i ett utskick via mail den 8/10 samt på hemsidan. ( Se bilaga)
   • 5 Övriga frågor

    

   Vi går igenom diverse bygglov som inkommit.

   Intresseföreningens ärenden

    

    

   • 7 Ordförande informerar

    

   Förra året samlades ett 30-tal medlemmar uppe vid utsiktsplatsen på nyårsafton för att fira in tolvslaget tillsammans. Ett trevligt initiativ som vi hoppas kan genomföras även i år. Vi hänvisar till facebook-gruppen för att sprida information och uppmanar medlemmarna till att använda denna sida för att kommunicera kring spontana aktiviteter och umgänge.

    

    

   • 8 Ekonomi

    

   Se tidigare punkt.

    

    

   • 9 Övriga frågor

    

   Inga övriga frågor.

   • 10 Nästa möte

    

             Styrelsemöte 19/1 kl 17.00 hos Åke Strandberg.

    

   • 11 Ordförande avslutar mötet.

    

   Vid protokollet:

   Frida Grund, sekreterare                                               Mikael Olmats ordförande

Styrelsemöte 20190812

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 12 augusti 2019 kl 18.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Mats Mårten, Frida Grund, Nils-Olov Olsson och Charlotte Bjurström

Ej närvarande: Kjell Högberg och Ewa Lofvar Gerdsdotter

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2019-05-19 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

De senaste dagarnas regn har förstört vägarna på en del ställen. Vi diskuterar om detta behöver åtgärdas med maskin eller om vi kan göra åtgärderna själva under arbetsdagen Stigar och Källor den 24/8. Styrelsen beslutar att Mats och Mikael ser över vägarna och vid behov beställer Mikael en genomgång av vägarna.

Mikael, Patrik och Åke representerade styrelsen vid ett möte den 6/8 med Hampus Pålsson som är ansvarig för snöröjningen i Fryksås. Styrelsen har nu fått en bra inblick i hur snöröjningen fungerar och tillsammans med Hampus gått igenom kartor och diskuterat problem och svårigheter som framkommit under tidigare säsonger. Frågan kring eventuellt behov av sandning och hur den ska gå till diskuterades också. Arbetet med att se över snöröjningen fortsätter och en arbetsgrupp från styrelsen ska träffas igen den 24/8 för att fortsätta arbeta med frågan.

Vi fortsätter också arbetet med att se över möjligheterna kring bidrag för snöröjning och ska försöka att träffa Orsa Kommun och Besparingsskogen för ett möte under september. Frida skickar förslag på datum.

Styrelsen har fått en fråga kring vad som gäller när man vill sätta upp en gärdesgård på sin tomt som angränsar till en samfälld väg. Riktlinjer för hur detta ska göras finns i anläggningsbeslutet från 2008. Vi beslutar att informera tydligare om detta på hemsidan.

 • 4 Ekonomi

Den extra debitering för snöröjning och andels avgifter som beslutades vid årsmötet är nu gjord. Alla fakturor är dock inte betalda ännu. Åke kommer att skicka ut påminnelser.

Vi har inga obetalda leverantörsfakturor.

Styrelsen beslutar att Åke betalar ut kostnadsersättningar till ordförande, kassör, sekreterare och gräsklippningsansvarig enligt de belopp som beslutades på årsmötet.

 • 5 Övriga frågor

Vi går igenom diverse bygglov som inkommit.

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar          

Vi utvärderar Röjardagen och kan konstatera att indelningen i lag och med arbetsledare för varje lag fungerade mycket bra. Det blev en bättre sammanhållning och alla visste vilket jobb som skulle utföras. Vi är också glada att vädret tillät oss att elda rishögen.

Några fyrhjulingar som användes under dagen tog skada nere vid elden och fick brännskador på sina dynor av flagor spreds i luften från elden. Styrelsen beslutar att ersätta självrisken dock högst 1500kr för att de drabbade ska kunna byta sina brännskadade dynor.

Vi diskuterar också ersättningen som utgår när man som medlem deltar och kör med sin fyrhjuling samt släp på Röjardagen. Styrelsen beslutar att höja ersättningen för deltagande med fyrhjuling samt släp till 400kr.

Charlotte tar kontakt med hotellet för inköp av hamburgare samt bröd till arbetsdagen Stigar och Källor. Frida köper allting övrigt som behövs till lunchen samt skickar ut en inbjudan. Vi samlas kl 10 för att röja gräs och sly efter vägarna och källorna. Stugan vid Rädsjön går inte att hyra i år på grund av bygget med den nya multibanan. De som vill kan grilla vid Björntjärn på kvällen.

 • 8 Ekonomi

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor

Styrelsen har fått en mail från en medlem kring brandrisken och faran för eventuella framtida skogsbränder och vad vi om det händer har för beredskap i Fryksås. Vi har behandlat frågan och Patrik ska kontakta brandchefen för mer information. Det vi vet är att det finns en brandpost på vägen upp till Smidgården.

 • 10 Nästa möte 

Styrelsemöte 28/10 kl 18.00 hos Åke Strandberg.

 

 

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

Frida Grund, sekreterare                                                Mikael Olmats, ordförande

 

 

 

 

Styrelsemöte 20190519

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 19 maj 2019 kl 16.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Charlotte Bjurström, Mats Mårten, Frida Grund, Kjell Högberg och Ewa Lofvar Gerdsdotter.

Ej närvarande: Nils-Olov Olsson.

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2019-03-31 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden         

 • 3 Ordförande informerar

Mötet inleds med en två timmar lång vandring runt fäboden. Vi går igenom arbetet inför röjardagen och ser över vägarna efter vinter.

Som tidigare har beslutats är det den entreprenör eller fastighetsägare som skadar vägen som ska återställa den. Vi har uppmärksammat två sådana fall nu och Mikael tar kontakt med Nodava för återställning av vägen på ett ställe och Åke ansvarar för att kontakta Lars Rodert för återställningen av den nedre vägen in mot Jansengården.

 • 4 Ekonomi.  

Fakturorna för vinterns snöröjning har inte kommit. När dessa kommer så ska alla medlemmar efterfaktureras enligt det beslut som togs på årsmötet.

Styrelsen fortsätter arbetet kring snöröjningen enligt den handlingsplan som beslutades på årsmötet. Ingen respons från kommunen eller Besparingsskogen, Frida skickar en påminnelse till dessa.

Åke har tagit fram ett förslag på en ny modell för privat snöröjning. Styrelsen går igenom denna och diskuterar olika alternativ och förslag. Inga beslut fattas idag utan alla funderar vidare till nästa möte.

 • 5 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar        

Kommande evenemang är Röjardagen, Midsommarafton samt Stigar och källor.

Inför Röjardagen kommer vi detta år att dela in oss i lag med en arbetsledare i varje lag. Detta för att bättre hålla ihop grupperna och vad som ska göras. Vi går igenom en geografisk indelning och utser lagledare.

Det som återstår att förbereda inför Röjardagen är att skicka ut en påminnelse till medlemmarna att ta med sig redskap samt röjarsågar. Frida ansvarar för detta.

Vi diskuterar om det är möjligt att elda rishögen eller inte. Vi planerar för att elda och Frida kontaktar brandkåren för att informera om detta.

Midsommarafton äger rum den 21/6. Vi firar som vanligt och samlas kl 14 för att göra majstången och dansa. Frida skickar ut en inbjudan.

Stigar och Källor äger i år rum den 24/8. Frida bokar stugan vid Rädsjön.

 • 8 Ekonomi    

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

 

 • 10 Nästa möte

  Styrelsemöte 12/8 kl 18.00 hos Åke Strandberg.

 

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

Frida Grund, sekreterare                                                Mikael Olmats, ordförande

Årsmöte 20190421

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2018 MED FRYKSÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING OCH FRYKSÅS FÄBODLAG INTRESSEFÖRENING.

 

DEN 21 APRIL 2019, KL 15.00 PÅ ROVDJURSCENTER, GRÖNKLITT

Närvarande: 56 st mötesdeltagare enligt närvarolista.

Gemensamma punkter för båda föreningarna.

 

 • 1 Mötet öppnande.

 Ordförande förklarar mötet öppnat.

 • 2 Godkännande av kallelse.

Kallelsen godkänns av årsmötet.

 • 3 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns av årsmötet.

 • 4 Val av ordförande för årsmötet.

Till ordförande för årsmötet väljs sittande ordförande Mikael Olmats.

 • 5 Val av sekreterare för årsmöte. 

Till sekreterare för årsmötet väljs sittande Frida Grund.

 • 6 Val av två stycken justeringsmän. 

Till justeringsmän för årsmötet väljs Helena Peters och Fredrik Länsmans.

 • 7 Verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet.

 • 8 Ekonomisk redovisning                                                                                                

Kassör Åke Strandberg lämnar en redovisning över ekonomi för Fryksås samfällighetsförening, Fryksås Fäbodlag Intresseförening samt för Fryksås Boken. ( Bilaga 1 ekonomisk redovisning).

Det totala underskottet för 2018 är -68336 kr fördelat på -54500kr i Samfällighetsförening och

-22389kr på Intresseförening och Fryksåsboken.

Styrelsen förslag till hantering av dessa underskott är de kostnader som kan räknas som turistfrämjande åtgärder dvs inköp av nya bord, blomlådor och bryggstege med mera belastar Fryksåsbokens konto.

Årsmötet godkänner detta förslag.

Underskottet i Samfällighetsföreningen beror på en snörik vinter och höga kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Under 2018 hade vi totalt 34 besök av entreprenören varav 20 stycken besök för snöröjning och 14 stycken besök för sandning. Kostnadsfördelningen på snöröjning under 2018 har varit 28% av kostnader är för sandning, 33% är snöröjning på samfällighetens vägar, 39% är snöröjning privata infarter.

Styrelsen förslag för att hantera underskottet i Samfälligheten är att varje del ska stå för sina egna kostnader och att en uttaxering i efterskott ska göras. Detta betyder att sandning och snöröjning av samfällda vägar bekostas av samfällighetsförening vilket är 60% av kostnaderna och att den privata snöröjningen vilket är 40% av kostnaderna bekostas av de som nyttjar den tjänsten. För att täcka underskottet på -54500 kr är styrelsen förslag att uttaxering i efterskott ska ske på följande sätt.

Samfällighetens kostnader på -32700 kr fördelas ut med 105 kr/andel och den privata snöröjningens kostnader på -21800kr fördelas ut med 450 kr för de som idag har en kort infart och 900 kr för en lång infart.

Årsmötet godkänner detta förslag.

Kassören visar en summering av när våra medlemmar betalar sina fakturor. Ungefär 20% av medlemmar betalar inte i utsatt tid och styrelsen vädjar till medlemmarna att betala sina fakturor i tid för att slippa extra administration kring påminnelser.

 • 9 Revisionsberättelse.

Carin Nises som utfört revisionen tillsammans med Oscar Diös läser upp revisionsberättelsen som godkänns av årsmötet.

 • 10 Ansvarsfrihet.

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.

 • 11 Inkomna motioner.

En inkommen motion från Arne Andersson Hansjö 232:6.

Bakgrund: I och med att vägarna inom fäboden sandas i högre grad än tidigare har det blivit svårt att åka skidor inom fäboden.

Förslag: Anordna skidspår från den plats där skidspåren från Grönklitt slutar idag ner till nedre parkeringen. Anordna skidspår från stigen till Björntjärn ner till övre parkeringen.

Styrelsen har diskuterat denna motion och tycker det är ett trevligt initiativ men då ingen samfälld mark finns på den tilltänka sträckan så uppmanar vi er fastighetsägare att själva diskutera frågan och finns möjlighet så har föreningen en spårkälke att tillgå och låna för den som är intresserad.

 • 12 Val av gemensam styrelse till Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening. 

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Ordförande Mikael Olmats och kassör Åke Strandberg valdes vid förra årsmötet på 2 år. Ledamöterna Charlotte Bjurström och Patrik Andersson valdes vid förra årsmötet på 2 år.

Valberedningens förslag till sekreterare, ledamöter, suppleanter och revisorer föreslås enligt följande:

Sekreterare 2 år:                    Omval Frida Grund

Ledamot 2 år:                        Omval Mats Mårten

Ledamot 2 år:                        Omval Nils-Olof Olsson

Suppleant 1 år:                    Omval Kjell Högberg

Suppleant 1 år:                      Omval Ewa Lofvar Gerdsdotter

Revisorer 1 år:                       Omval Karin Nises och Oscar Diös

 

Årsmötet väljer sekreterare, ledamöter, suppleanter och revisorer enligt ovan.

Vid val av tre stycken till valberedning på 1 år väljer årsmötet omval av Annika Mårten, Henrik Sellmann och Ulrika Agerman. Till sammankallande utses Annika Mårten.

 • 13 Uppdrag till styrelsen.
 •  Hur ska vi hantera de höga kostnader för snöröjningen och vad kan vi göra åt det? Se punkt 15 budget 2019.

  Fryksås Samfällighetsförening

 • 14 Information om vägarna inom Samfälligheten.

Nodava arbetar med att grävningar för att dra vatten och avlopp till ett antal fastigheter samt för att skapa bättre cirkulation på dricksvattnet i Fryksås. När Nodava är färdig med detta arbete så kommer de att återställa de skador som skett på vägarna.

Det är viktigt att alla entreprenörer som är och arbetar i Fryksås och som belastar vägarna återställer efter sig. Det åligger den fastighetsägare som har anlitat en entreprenör att ansvara för att vägarna återställs i det skick som var innan. Vid frågor eller hjälp med detta så ska vägansvarige Mats Mårten kontaktas.

Åke Frelin som har varit ansvarig för att kontakta entreprenören när plogning eller sandning behövs har avsagt sig detta uppdrag inför nästa vinter. Vi behöver tillsammans fundera och hitta en lösning på detta inför nästa vinter. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att fundera på detta och återkomma till styrelsen med eventuella förslag.

Då sandning har varit en stor kostnad under vintern så diskuterar vi frågan kring hur mycket det ska sandas på våra vägar. Styrelsen tar gärna emot synpunkter och tankar kring detta och kommer att diskutera frågan vidare inför nästa vinter.

Det sker ingen sandning på de privata infarterna utan sand finns att hämta i sandlådorna.

 • 15 Budget 2019.

 Kassör Åke Strandberg presenterar rambudget för 2019 gällande Fryksås Samfällighetsförening.

(Bilaga 2 budget samfälligheten)

Styrelsens förslag i budgeten inför 2019 är att på grund av de ökade kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning höja avgiften per andel från 275 kr/andel till 350 kr/andel.

Förslag till höjning av kostnaderna för den privata snöröjningen för våren 2019 är 30% dvs en kort infart kostar 130kr och en lång infart 260kr. Inför hösten 2019 kommer en revidering av de olika prisklasserna att göras.

Årsmötet beslutar att rösta mellan att acceptera styrelsen förslag till avgiftshöjningen alternativ att avgiften får kvarstår och att uttaxering görs i efterhand om kostnader blir högre än budgeterat. Årsmötet beslutar efter röstning att godkänna rambudgeten och avgiftshöjning.

Gällande snöröjning och dess kostnader kommer ett förslag från Per Länsmans att vi måste särskilja på kostnaderna för snöröjningen för privat infart och samfällda vägar. Förslaget är att samfällda vägar ska plogas först och för att sedan starta en ny räkning av tid när de privata gårdarna plogas. Redovisningen från entreprenören ska sedan fördelas på fakturan och visa samfälld och privat plogning var och en för sig. Detta för att vi ska få en mer rättvis fördelning och för att varje del av snöröjningen ska bära sig själv. Styrelsen tar mig sig denna punkt för fortsatt diskussion med entreprenören.

På grund av de ökade kostnaderna för snöröjningen har styrelsen har tagit fram en handlingsplan för att se över snöröjningen och dess kostnader. Följande punkter kommer styrelsen att arbeta med inför nästa vinter:

 • Uppföljning med nuvarande entreprenör.
 • Möte med kommunen och besparingsskogen om bidrag till snöröjning.
 • Styrelsen tar ställning till förlängning alternativt ny upphandling av entreprenör.
 • Genomgång och uppdatering av modell för prissättning av privat snöröjning i syfte att få mer rättvis kostnadsfördelning.

 

Årsmötet godkänner denna handlingsplan och styrelsen återkopplar per mail med en uppföljning till medlemmarna under hösten.

 • 16 Information om privat snöröjning.

Under våren kommer en genomgång och uppdatering av prissättningen för privat snöröjning att göras. Se handlingsplanen för snöröjningen under punkt 15.

Det är viktigt att som fastighetsägare markera upp vart det ska plogas och vart snö ska läggas. All kontakt med entreprenören ansvarar styrelsen för så vill man göra någon förändring eller har synpunkter på plogningen ska kontakt tas med Åke Strandberg.

 

 • 17 Kostnadsersättningar till styrelsen.

 Styrelsens förslag till kostnadsersättningar är följande:

 • Ordförande 3000kr
 • Kassör 5000kr
 • Sekreterare 1500kr
 • Ansvarig för gräsklippning m.m 3000kr
 • Ansvarig för budning av snöröjning 1500kr

 

Årsmötet godkänner ersättningar. Ersättningen gäller för båda föreningarna och kostnaderna kommer att delas mellan samfälligheten och intresseföreningen.

 

 • 18 Övriga frågor.

              Inga övriga frågor.         

Fryksås Fäbodlags Intresseförening

 • 19 Budget 2019

 Åke Strandberg presenterar rambudget för 2019 gällande Fryksås Fäbodlags Intresseförening. (Bilaga 3 budget intresseförening)

Den tidigare medlemsavgiften på 400 kr kvarstår.

Årsmötet godkänner rambudgeten.

 • 20 Kostnadsersättningar till styrelsen.          

Se punkt 17.

 • 21 Bokens kapital, Turistfrämjande åtgärder.

 Ordförande informerar att bokens kapital är enbart till för ”turistfrämjande åtgärder”.

Kapitalet är låst för turistfrämjande åtgärder tom 2021-03-02, då Jordbruksverkets kontroll av utbetalda medel upphör.

De turistfrämjande åtgärder som har gjorts under året är inköp av nya bord till majstångsplatsen samt bryggstege till bryggan i Björntjärn.

Det finns fortfarande böcker kvar till försäljning. Böckerna säljs nu för 85kr/st. Kontakta Åke eller Frida om du är intresserad av att köpa fler böcker.

 • 22 Röjardagen.

 Röjardagen infaller i år den 25 maj. Vi använder denna dag till att röja och städa upp i fäboden efter vintern. Det blir traditionsenlig lunch på Smidgården och middag på Fryksås hotell. Föreningen subventionerar lunchen med 30 kr/person och middagen med 50 kr/person . Som medlem betalar du 55 kr för lunch och 275 kr för middag.

Årsmötet beslutar att inte anordna några lekar eller tipspromenad denna gång.

För den fastighetsägare som inte deltar på Röjardagen så debiteras en avgift på 300kr.

 • 23 Midsommar.

 Vi firar på midsommarafton den 21 juni kl 14.00. Vi inleder med att plocka blommor, binda kransar och klä stången. Med gemensamma krafter reser vi sedan stången och avslutar med sång och dans.

 • 24 Stigar och källor i Fryksås.

Årsmötet beslutar att arbetsdagen för ”Stigar och källor” blir den 24 augusti, mer info kommer på hemsidan. Den här dagen används till att röja gräs och sly runt våra källor, stigar och vägar. Dagen avslutas med fiske och grillning vid kojan vid Rädsjön. 

 • 25 Skidspåret.

 Ordförande informerar om att skidspåret inte varit i bruk under de senaste åren. Förslaget är att använda spåret som en fin vandringsled/skoterled och att vi under året ska försöka ta fram en karta som visar vart spåret går någonstans. Det finns sedan tidigare gula markeringar att följa.

För den som är intresserad och vill anordna ett eget skidspår på sin tomt så har föreningen en spårkälke som går att dra efter skotern. Den är sponsrad av familjen Kleen när vi startade upp arbetet med skidspåret från Fryksås. För att låna kälken kontakta Sune Håll.

 • 26 Övriga frågor.

 En fråga från Per Länsmans kring att som medlem få begära ut uppgifter från medlemsregistret rörande andra medlemmars beställning och betalning av privat snöröjning. I och med införande av den nya dataskyddslagen GDPR har styrelsen i maj 2018 beslutat om en informationspolicy som ska gälla i föreningen. I enlighet med denna policy kan vi i styrelsens inte lämna ut listor via mail med personuppgifter på våra medlemmar.

Har man frågor och funderingar kring den ekonomiska redovisningen är man välkommen att kontakta Åke Strandberg.

En fråga från Stig Bjarling kring snöröjningen då han upptäckt att ett lock på ett vattenrör försvunnit under vinter. Det är upp till den fastighetsägare som har beställt privat snöröjning att sätta upp markeringar på exempelvis brunnslock för att skador inte ska ske vid plogning.

 • 27 Mötet avslutas.

  Mötet avslutas och ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse.

Fryksås den 5 maj 2019

______________________________

 

Frida Grund

Sekreterare

Justeras:

 

Helena Peters                                                      Fredrik Länsmans

Styrelsemöte 20190331

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 31 mars 2019 kl 16.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Charlotte Bjurström, Mats Mårten, Frida Grund, Kjell Högberg och Ewa Lofvar Gerdsdotter.

Ej närvarande: Nils-Olov Olsson.

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2019-01-21 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

 Åke Frelin har avsagt sig uppdraget att ansvara för att sköta kontakten med Hampus Pålsson rörande snöröjningen. Styrelsen diskuterar olika förslag och alternativ inför kommande säsong.

En motion till årsmötet har inkommit angående ett skidspår inom fäboden för att kunna transportera sig på skidor genom fäboden till skidspåret mot Grönklitt samt till stigen mot Björntjärn. Ett trevligt initiativ som styrelsen diskuterar. Tyvärr finns ingen samfälld mark att anlägga skidspår på utan diskussioner måste i så fall tas med privata markägare.

 • 4 Ekonomi

Åke har färdigställt bokslutet för 2018. Styrelsen får en dragning av den ekonomiska redovisningen och vi konstaterar att totalt hamnar vi på ett underskott för 2018 på-68336kr. Underskottet beror på de snörika vintrarna som medför högre kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Under året har vi haft totalt 20 tillfällen med snöröjning och 14 tillfällen med sandning. Vi går igenom en sammanställning som Åke har tagit fram kring hur fördelningen av kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning ser ut mellan samfälligheten och privat snöröjning.

Ett förslag till budget för 2019 presenteras av Åke och styrelsen godkänner förslaget till budget som kommer att presenteras på årsmötet den 21/4.

Inga nya medlemmar har tillkommit sedan förra mötet och Åke rapporterar att alla medlemsavgifter för 2019 är betalda.

Styrelsen har fått en fråga från Per och Liselott Länsmans kring kostnaderna för snöröjning. Åke ansvarar för att skicka tillbaka ett svar på dessa frågor.

Vi har fortfarande många böcker kvar till försäljning. Styrelsen beslutar att sälja böckerna till inköpspris och gör ett första försök på årsmötet. Frida får i uppdrag att undersöka en ny förvaringsplats för böckerna. Det rör sig om 6 st kartonger som behöver förvaras på lämpligt ställe.

 • 5 Övriga frågor

Vi går igenom praktiska detaljer inför årsmötet. Frida har skickat ut kallelse och dagordning.

Ewa har gjort ett första utkast på skrivelse till Orsa besparingsskog och Orsa kommun kring bidrag för snöröjningen. Frida och Ewa får i uppdrag att göra skrivelsen klar så att den kan skickas in till Orsa kommun och Orsa besparingsskog före årsmötet.

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar

Röjardagen äger rum den 25 maj. Vi diskuterar offerter och upplägg för lunch och middag.

Vi diskuterar eventuell påskaktivitet men då påsk äger rum sent på vintersäsongen är det osäkert om det går att vara vid Björntjärn och grilla. Vi beslutar att om vädret tillåter får det bli en spontan aktivitet med annonsering via facebook.

 • 8 Ekonomi

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor

Inga

 • 10 Nästa möte

Konstituerande möte 21/4

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

Frida Grund, sekreterare                          Mikael Olmats, ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 20190121

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 21 januari 2019 kl 18.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats (delvis närvarande via telefon), Patrik Andersson, Charlotte Bjurström, Mats Mårten, Frida Grund och Kjell Högberg.

Ej närvarande: Ewa Lofvar Gerdsdotter, Nils-Olov Olsson.

 • 1 Mötet öppnas

Åke Strandberg utsågs till mötesordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2018-11-04 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Nodava har under hösten färdigställt arbetet med att gräva ner nya vattenledningar. Ett arbete återstår dock och det är att byta rören som går på övre vändplan.

Miljökontoret har skickat en ansökan om att anlägga enskild avloppsanläggning på en fastighet för yttrande. Styrelsen har uppmärksammat miljökontoret att två av samfällighetens källor kan komma att kontamineras om den föreslagna anläggningen byggs.

 • 4 Ekonomi

Alla medlemsavgifter för 2019 är ännu inte betalda. Vi diskuterar återigen det extra arbete som det innebär för kassören när påminnelse efter påminnelse måste skickas ut till medlemmar. Som tidigare har beslutats tar vi frågan kring påminnelavgift med oss till årsmötet.

Åke har påbörjat arbetet med att summera ekonomin för 2018. Vi inväntar en faktura på snöröjningen för november och december.

Styrelsen beslutar att Åke Frelin som är ansvarig för kontakten med Hampus Pålsson kring snöröjning ska tilldelas en kostnadsersättning på 1500kr.

Nya medlemmar i samfälligheten på fastighet 224:4, 224:5, 224:6 har tillkommit genom avstyckning från 224:3. Åke har uppdaterat medlemsregistret.

Åke har identifierat ett antal fastigheter vars andelstal inte stämmer överens med det som är registrerat hos Lantmäteriet. Styrelsen går igenom en sammanställning på vilka fastigheter som ska regleras i andelstal och beslutar att Åke ansvarar för att kontakta fastighetsägarna och göra en anmälan om reglering till Lantmäteriet.

Under de senast åren har det varit en hel nybyggnation i Fryksås på obebyggda tomter som tidigare inte har faktureras för vägavgift. Styrelsen diskuterar när fakturering ska starta om det är när bygglovs beviljas eller när byggnation startar. Styrelsen beslutar att fakturering sker från och med den månaden som byggnation startar.

 • 5 Övriga frågor

Styrelsen går igenom diverse bygglov som inkommit.

Vi diskuterar hur styrelsen ska agera när bygglovsärenden inkommer som styrelsen anser avviker från byggnadstraditionen i Fryksås. Styrelsen har sedan tidigare haft som princip att inte lämna in några synpunkter på enskilda bygglovsärenden om det inte påverkar samfällighetens mark, framkomlighet och vägar. Styrelsen står fast vid denna princip och kommer inte att lämna in några synpunkter kring enskilda bygglovsärenden utan det är upp till varje fastighetsägare och medlem att yttra sig. För att våra medlemmar ska få information kring byggnationer och möjlighet att påverka och yttra sig i bygglovsärenden beslutar styrelsen att skicka ut information till alla medlemmar när styrelsen anser att en byggnation avviker väsentligt från byggnadstraditionen.

Styrelsen beslutade via mail den 15/1 att göra ett sådant utskick till alla medlemmar gällande en tänkt byggnation på fastighet 110:6.

Per Länsmans har skickat in en förfrågan till samfällighetsföreningen om att göra ett markbyte och justera gränserna mellan fastighet 228:2 och samfälligheten Hansjö S:9 vid övre vändplan. Styrelsen diskuterar för och nackdelar kring ett eventuellt markbyte. Den samlade bedömningen är att de möjliga fördelarna för medlemmarna som grupp inte motiverar att ärendet drivs vidare. Åke ansvarar för att lämna detta besked till Per Länsmans.

Nytt förslag på översiktsplan för Orsa kommun finns nu för utställning på flera platser runt om i kommunen. Eventuella synpunkter på det nya förslaget ska vara inne senast 22 mars. Det har varit ett stort intresse för översiktsplanen och många fastighetsägare i Fryksås har skickat in synpunkter. Styrelsen beslutar att skicka ut information till alla medlemmar om att översiktsplanen nu finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar

På nyårsafton arrangerades ett gemensamt firande vid tolvslaget. Vi samlades ett 30-tal medlemmar kring en lägereld på utsiktsplatsen.

Styrelsens diskuterar hur vi kan uppmuntra våra medlemmar till fler enkla spontana arrangemang likt det som var på nyårsafton. Förslaget är att informera och uppmuntra våra medlemmar att använda vår Facebook-grupp till att kommunicera med varandra och framföra förslag på aktiviteter. Frida ansvarar för att göra ett utskick och informera om detta.

 • 8 Ekonomi

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor

Inför årsmötet är konferenslokalen i Rovdjursparken bokad. Frida gör ett förslag på utkast till kallelse till årsmötet.     

 • 10 Nästa möte

  Den 31/3 kl 16 hemma hos Åke.

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

Frida Grund, sekreterare

 

Åke Strandberg, mötesordförande