Styrelsemöte

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 16 oktober kl 16.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Mats Mårten, Charlotte Bjurström, Kjell Högberg, Ewa Lofvar Gerdsdotter och Patrik Andersson.

Frånvarande:
Nils-Olov Olsson

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2022-08-07 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Vägen kommer att vara avstängd mellan nedre och övre parkeringen på onsdagen den 19/10. Information har gått ut till alla fastighetsägare kring detta.

Vi utvärderar sommarens gräsklippning som Orsa Kvarn har utfört och konstaterar att det har fungerat bra.

Inför kommande vintersäsong så fortsätter samma entreprenör som tidigare Hampus Pålsson att utföra snöröjningen i Fryksås.

 • 4 Ekonomi

Inget aktuellt under ekonomin just nu och allting som ska betalas är betalt.

 • 5 Övriga frågor

Inga aktuella bygglovsärenden.

Intresseföreningens ärenden

 • 6 Ordförande informerar

På grund av rådande väderläge och varningar för stora regnmängder ställde vi in den planerade arbetsdagen för Stigar och Källor.

 • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

 • 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

 • 9 Nästa möte

Styrelsemöte den 29/1 kl 16.00

 • 10 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

 

 

Styrelsemöte

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 7 augusti kl 15.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Mats Mårten, Charlotte Bjurström, Kjell Högberg, Nils-Olov Olsson och Patrik Andersson.

Frånvarande:
Ewa Lovar Gerdsdotter

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2022-05-15 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Det underhåll av vägarna som var planerat är nu genomfört.

Röjardagen blev en lyckad dag där det som skulle utföras blev gjort. Dagen avslutades med en trevlig middag på Smidgården.

 • 4 Ekonomi

Det har varit en vinter med låga kostnader så det finns pengar i kassan inför hösten.

REV Riksförbundet för Enskilda Vägar har informerat om att Skatteverket har ändrat inställning till momsregistrering för samfälligheter. Samfälligheter har tidigare inte registrerat moms men det kan bli aktuellt framöver. Beslutet är ännu inte tagit så vi avvaktar ytterligare instruktioner. Om det krävs momsregistering kommer det tillföra en ökad kostnad för oss.

Det har kommit en ny lagstiftning gällande andelstal. Denna lag innebär att årsmötet kan fastställa andelstal om det är i linje med anläggningsbeslutet. Lantmäteriet ska ta fram tillämpningsföreskrifter så vi bevakar den frågan framöver.

 • 5 Övriga frågor

Inga aktuella bygglovsärenden.

Intresseföreningens ärenden

 • 6 Ordförande informerar

Arbetsdag Stigar och Källor blir den 20/8. Vi bjuder in till en förmiddag för de som vill och kan vara med. Till lunch grillar vi korv tillsammans.

 • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

 • 8 Övriga frågor

De ängar/grönområden som behöver slås med traktor kommer att slås under kommande veckor.

 • 9 Nästa möte

Styrelsemöte den 16/10 kl 16.00

 • 10 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

 

 

Styrelsemöte

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 15 maj kl 15.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Mats Mårten, Charlotte Bjurström, Kjell Högberg och Patrik Andersson.

Frånvarande:
Ewa Lovar Gerdsdotter och Nils-Olov Olsson.

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.      

 • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2022-03-20 samt konstituerande möte 2022-04-17 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Styrelsen har fått en skrivelse från en av våra medlemmar. Mötet behandlar frågorna och Carin kommer att kontakta berörd medlem med ett svar.

Mats kommer att åtgärda och göra diverse underhåll på vägarna under maj och juni.

 • 4 Ekonomi

Vi inväntar de sista fakturorna för snöröjningen för mars/april. Det finns cirka 400.000kr i kassan just nu.

Inget annat kring ekonomin finns att redovisa.

 • 5 Övriga frågor

Inga aktuella bygglovsärenden.

Intresseföreningens ärenden

 • 6 Ordförande informerar

Inga aktuella ärenden.

 • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

 • 8 Övriga frågor

Planering och genomgång inför röjardagen. Vi förbereder olika arbetsuppgifter till de olika arbetsgrupperna. Frida kommer att skicka ut en inbjudan och sista anmälningsdag är 22/5. Lunchen kommer bestå av matigare smörgåsar som levereras till Fryksås och middagen sker på Smidgården.

Preliminärt datum för nästa arbetsdag Stigar och källor är den 20/8.

 • 9 Nästa möte

Styrelsemöte den 7/8 kl 15.00

 • 10 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

 

 

Årsmöte

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2021 MED FRYKSÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING OCH FRYKSÅS FÄBODLAG INTRESSEFÖRENING.

DEN 17 APRIL 2022, KL 15.00, Orsa Rovdjurspark.

Närvarande: 28st mötesdeltagare enligt närvarolista.

 • 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Carin Nises.

 • 2 Godkännande av kallelse 

Kallelsen godkänns av stämman.

 • 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns av stämman.

 • 4 Val av ordförande för årsmötet

Till ordförande för årsmötet väljs sittande ordförande Carin Nises.

 • 5 Val av sekreterare för årsmöte 

Till sekreterare för årsmötet väljs sittande Frida Grund.

 • 6 Val av två stycken justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän för stämman väljs Lars Rodert och Göran Appelbom.

 • 7 Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen godkänns av stämman.

 • 8 Ekonomisk redovisning

Kassör Åke Strandberg redogör kort för hur det ekonomiska läget ser ut i föreningarna.

Samfällighetsföreningen är den föreningen där vi sköter om våra vägar och den styrs av våra stadgar. Intresseföreningen är till för våra aktiviteter och inköp av exempelvis material och förtäring till våra arbetsdagar.

Samfällighetsföreningen har ett överskott på 105.139kr. Överskottet beror på att det under året har varit lägre kostnader än tidigare år för snöröjning och sandning samt att det finns pengar kvar från den tidigare uttaxeringen. När det gäller snöröjningen så har det varit 17 stycken besök under detta år och om man jämför med tidigare år är det betydligt färre besök då det tidigare varit 20 respektive 40 stycken besök.

Mötet får en fråga kring hur mycket snöröjningen kostat tidigare år vilket är ungefär 200.000kr. Det kan jämföras med årets kostnad som var 120.000kr.

Det har under säsongen varit en del frågor och synpunkter kring snöröjningen. De flesta frågor handlar om när det plogas, hur ofta, hur snabbt och på vilket sätt. Frågorna har hanterats löpande under året.

Det finns en underhållsfond i samfälligheten som i dagsläget har 46.000kr. Pengar från denna fond har under året nyttjats till att köpa konsulttimmar för att göra en utredning kring standarden på våra vägar. Kostnaden för detta uppgick till 13.000kr.

Intresseföreningen har ett överskott på 3973kr. Vi genomförde två anpassade aktiviteter under året som var frivilliga och då togs heller ingen avgift ut om medlemmar inte deltog.

Det finns 100.000kr kvar från bokprojekt, Fryksåsboken. Tidigare har dessa pengar endast fått användas till turistfrämjande åtgärder men nu har 10 år gått och ingen mer revision kan genomföras. Dessa pengar ska ses som en buffert i Intresseföreningen.

Vid frågor eller mer detaljer kring den ekonomiska redovisningen går det bra att kontakta kassör Åke Strandberg.

Den ekonomiska redovisningen godkänns av stämman.

 • 9 Revisionsberättelse

Revisorerna Ulrika Agerman och Markus Peters har det här året utfört revisionen.

Revisionsberättelsen godkänns av stämman.

 • 10 Ansvarsfrihet

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

 • 11 Inkomna motioner            

Inga motioner har inkommit till stämman.

 • 12 Val av gemensam styrelse och revisorer till Fryksås Samfällighetsförening och  Fryksås Fäbodlag Intresseförening 

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Sekreterare Frida Grund och ledamöterna Mats Mårten och Nils-Olof Olsson valdes vid förra årsmötet på 2 år.

Valberedningens förslag:

Ordförande:                        Carin Nises                                 Omval                   2 år

Kassör:                                Åke Strandberg                           Omval                  2 år Ledamot:                            Patrik Andersson                      Omval                   2 år Ledamot:                             Charlotte Bjurström               Omval                   2 år Suppleant:                           Kjell Högberg                           Omval                    1 år Suppleant:                           Ewa Lofvar Gerdsdotter       Omval                   1 år

 

Revisor:                              Markus Peters                            Omval                  1 år Revisorssuppleant:       Ulrika Agerman                          Omval                 1 år

 

Stämman väljer styrelse och revisorer enligt valberednings förslag.

 • 13 Fastställande av instruktion till valberedningen

 Styrelsen har för att tydliggöra valberedningens uppdrag tagit  fram en skriftlig instruktion till valberedningens arbete.

Stämman godkänner denna instruktion.       

 • 14 Val av valberedning

Valberedningen består av tre personer som inom sig utser en sammankallande. Under året har valberedningen bestått av Annika Mårten, Henrik Sellmann och Liselott Länsmans. Samtliga är villig att fortsätta sitt uppdrag.

Till valberedning på 1 år väljer stämman Annika Mårten, Henrik Sellmann och Liselott Länsmans.

 • 15 Budget 2022 och avgifter 2023

Styrelsen föreslår att det ska genomföras några underhållsarbeten på vägarna under 2022. I samband med utredningen kring att eventuellt söka bidrag för våra vägar så beställdes en utredning av en konsultfirma som heter AFRY. En arbetsgrupp i styrelsen har med hjälp av rapporten tagit fram en handlingsplan för vilka underhållsarbeten som ska genomföras under 2022.

 

 1. Förbättra bärighet och avrinning vid Hansjö 244:4 (Boardy)
 2. Åtgärda slitage i korsningen upp mot Smidgården
 3. Åtgärda svacka med vattensamling vid Hansjö 216:2 (I Olmats)
 4. Rensning av diken

Beräknad kostnad för dessa åtgärder är 50 000-75 000 kr och dessa kostnader bedöms vara möjliga att genomföra utan att höja avgifterna.

Mötet får en fråga kring vad rapporten från AFRY innehöll. Rapporten innehöll åtgärder som behöver göras för att nå upp till en standard som godkänns av Trafikverket för att få möjlighet att söka bidrag. Det kanske exempelvis vara en viss bredd, samt lutning och att diken och vägtrummor uppnår en viss standard.

För övrigt planeras väsentligen oförändrad omfattning av verksamheten.

Styrelsens bedömning är att det behöver finnas minst 150 000 kr i kassan mot slutet av året för att kunna betala fakturor för snöröjning och halkbekämpning. Vintern/våren 2022 har varit lindrig ur snöröjningssynpunkt och kassan bedöms därför vara tillräcklig även om inflationen blir högre än tidigare år.

Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för 2023:

Avgift till samfälligheten 460 kr / andel
Avsättning till underhållsfond 20 kr / andel
Medlemsavgift intresseföreningen 400 kr
Avgift för påminnelse vid utebliven betalning 200 kr
Avgift för icke-deltagande vid röjardag 300 kr

 

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag.

 • 16 Kostnadsersättningar till styrelsen

Styrelsens förslag är att kostnadsersättningarna är oförändrade jämför med föregående år dvs schablonmässig kostnadsersättning till ordförande 3000kr, sekreterare 1500kr och kassör 5000kr.

Stämman godkänner ersättningarna. Ersättningen gäller för båda föreningarna och kostnaderna kommer att delas mellan samfälligheten och intresseföreningen.                         

 • 17 Information om aktivitetsdagar

Röjardagen genomförs som planerat sista lördagen i maj 28/5. Det finns önskemål om en gemensam lättare lunch samt middag på kvällen. Styrelsen återkommer med en inbjudan.

Liselott Länsmans informerar om att det kommer bli en fågelvandring på morgonen den 28/5 innan röjardagen med samling kl 05.30. Håll utkik på Facebook kring mer information om detta.

Fråga kring midsommar och hur vi önskar fira detta. Mötet beslutar att vi klär majstången i all enkelhet med samling kl 13.00. Inga andra aktiviteter utan vi reser stången och dansar tillsammans.

En arbetsdag för stigar och källor ska genomföras i augusti. Styrelsen återkommer med datum.

 • 18 Meddelande om plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt

 Stämman beslutar att protokollet ska publiceras på hemsidan efter justering.

 • 19 Mötet avslutas      

Mötet avslutas och ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse.

 

 

Fryksås den 17 april 2021

 

Frida Grund

Sekreterare

 

Justeras:

 

Lars Rodert                                                          Göran Appelbom

 

 

 

 

Styrelsemöte

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 20 mars kl 16.00

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Nils-Olov Olsson och Patrik Andersson (deltog på plats). Kjell Högberg (deltog via Teams).

Frånvarande:
Charlotte Bjurström, Mats Mårten och Ewa Lovar Gerdsdotter.

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

 • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2022-01-16 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Arbetsgruppen bestående av Åke, Carin, Patrik och Mats har arbetat fram ett förslag kring åtgärder för våra vägar som kommer att presenteras på årsmötet. Åtgärderna kommer sedan att genomföras under våren när vädret tillåter.

 • 4 Ekonomi

Alla fakturerade medlemsavgifter är inbetalda. Det som återstår att fakturera är den privat snöröjning.

Åke har påbörjat bokslutet för 2021 och styrelsen går igenom ekonomin inför årsmötet.

 • 5 Övriga frågor

Åke informerade om aktuella bygglovsärenden.

 

Intresseföreningens ärenden

 • 6 Ordförande informerar

Inga aktuella ärenden.

 • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

 • 8 Övriga frågor

Styrelsen planerar inför årsmötet den 17/4. Lokalen i Grönklitt är bokad och vi bjuder på fika inför mötet. Frida skickar ut kallelsen under veckan. Motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast den 3 april.

Vi börjar planera inför röjardagen som i år är den 28/5. Mer information kring detta på årsmötet.

 • 9 Nästa möte 

Konstituerande möte 17/4 samt styrelsemöte den 15/5 kl 15.00

 • 10 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

 

 

Styrelsemöte

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 16 janauri kl 16.00

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Nils-Olov Olsson och Patrik Andersson (deltog på plats). Frida Grund, Mats Mårten, Kjell Högberg och Ewa Lovar Gerdsdotter (deltog via Teams)

Frånvarande:
Charlotte Bjurström

 

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

          

 • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2021-10-24 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Mötets inleds med besök av valberedningens sammankallande Annika Mårten.

Samfälligheten har fått en ersättning utbetald från Ellevio då arbete har utförs på den samfällda marken.

Det har varit ont om sand i sandlådorna och styrelsen påminner om att sanden endast är till för de privata fastigheterna.

 • 4 Ekonomi

Åke har fakturerat alla medlemmar med avgifterna för år 2022. Vi uppmanar de medlemmar som har möjlighet att ansluta sig till Kivra för att få sina fakturor den vägen.

 • 5 Övriga frågor

Styrelsen fortsätter planeringen och diskussionerna kring en åtgärdsplan för våra samfällda vägar. Inför årsmötet ska en handlingsplan presenteras och en arbetsgrupp med Carin, Åke, Mats och Patrik arbetar vidare med detta.

Åke informerade om aktuella bygglovsärenden.

Intresseföreningens ärenden

 • 6 Ordförande informerar

Inga aktiviteter har ägt rum den senast tiden.

 • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

 • 8 Övriga frågor

Årsmötet sker som vanligt på påskdagen den 17/4 kl 15.00. Frida bokar lokalen i Grönklitt så får vi avboka beroende på vilka restriktioner vi har då.

 • 9 Nästa möte

Styrelsemöte 20 mars kl 16.00 hos Åke

 • 10 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande

 

Styrelsemöte 24/10

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 24 oktober kl 16.00

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Nils-Olov Olsson, Mats Mårten och Charlotte Bjurström. Kjell Högberg och Ewa Lovar Gerdsdotter deltog via Teams

Frånvarande:
Frida Grund och Patrik Andersson

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Föregående protokoll

Genomgång av protokoll från ordinarie styrelsemöte, 2021-08-05, och extra styrelsemöte 2021-10-03, som godkändes.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Vid styrelsemötet den 3 oktober beslutade styrelsen att inte fullfölja ansökan om bidrag till Trafikverket. Protokollet från mötet har publicerats på hemsidan och på Facebook. Vi har enbart fått positiva reaktioner på vår motivering till beslutet. Inför årsmötet den 17 april 2022 ska styrelsen presentera ett förslag till åtgärdsplan för de kommande tre åren. Följande sträckor identifierades redan nu som prioriterade:

 1. Utanför Göran Boardy
 2. Korsningen vid Hotellet
 3. Utanför Ingemar Olmats och Mats Mårten

Grävning för el kommer ske till den nya fastigheten nedanför Nils-Olov Olsson och till Per Länsmans ”Grusa”.

Potthålen utanför Frelins ska åtgärdas snarast. Åke tar kontakt med Per Länsmans för att höra om han kan åta sig det..

Telefonstolparna, som låg kvar på majstångsplatsen, är bortforslade efter kontakt med Telia.

 • 4 Ekonomi

Vi har pengar i kassan för att klara betalning av förväntad snöröjning före nyår. Den extra utdebiteringen, som beslutades på årsmötet, och kostnaden för privat snöröjning kommer att faktureras i början av november.

 • 5 Övriga frågor

Mats M informerade om att Trafikverket har bytt entreprenör. Maserfrakt, som utgår från Älvdalen, kommer att utföra snöröjningen till Fryksås och Grönklitt.

Sven-Olov Olsson kommer, som tidigare, att avropa snöröjning och halkbekämpning i Fryksås. Enligt gällande avtal med Hampus Paulsson ska snöröjning ske vid ett snödjup på mer än 7 cm, som förväntas ligga kvar mer än 24 timmar. Inställelsetiden är max 12 timmar.

Åke informerade om aktuella bygglovsansökningar

Intresseföreningens ärenden

 • 6 Ordförande informerar

Arbetsdagen Stigar och källor genomfördes, i vackert väder, den 28 augusti. Drygt 40 personer deltog och alla verkade nöjda med arrangemanget.

 • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

 • 8 Övriga frågor

På röjardagen i maj ska, bland annat, vägtrummor rensas och vägrenar röjas.

 • 9 Nästa möte

Styrelsemöte 16 januari kl 16.00 hos Åke

 • 10 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Carin Nises                                                                    Justeras
Ordförande                                                                    Åke Strandberg

Extra styrelsemöte

Protokoll fört vid extra styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 3 oktober 2021 kl 19.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Ewa Lovar Gerdsdotter, Nils-Olov Olsson, Mats Mårten och Patrik Andersson.

Ej närvarande: Kjell Högberg, Charlotte Bjurström

 • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 • 2 Ordförande informerar

Extra styrelsemöte med anledningen av att ett beslut behöver fattas kring huruvida vi ska fullfölja ansökan för att få bidrag till våra samfällda vägar från Trafikverket.

En ansökan lämnades före sommaren in till Trafikverket där vi ansökte om bidrag till våra samfällda vägar. Under september besökte en utredare från Trafikverket Fryksås och genomförde en tillsyn tillsammans med Åke Strandberg och Per Länsmans.

För att beviljas bidrag krävs en vägsträcka om minst 1 km och i dagsläget är den sträckan som kan beviljas bidrag 970 meter. Det finns en möjlighet att 970 meter kan godkännas och att vi kan beviljas bidrag. Bidraget som det handlar om är i dagsläget cirka 8000kr per år men det kan endast beviljas om en upprustning av våra vägar sker då Trafikverket inte bedömer vägen i tillräckligt bra skick.

För att få en bedömning av våra vägar och de upprustningsbehov som finns så beställdes en rapport från en konsultfirma inom området AFRY.

Vi har fått en utförlig rapport med en åtgärdsplan och eventuella kostnader för att genomföra åtgärderna. Den totala kostnaden för att genomföra det som krävs är cirka 200.000kr.

Styrelsen beslutar att inte fullfölja ansökan om bidrag till Trafikverket då kostnaden (200.000kr) för att få vägarna i tillräckligt bra skick bedöms som för stor i förhållande till det bidrag vi i så fall kommer att beviljas cirka 8000 kr per år.

Förslaget är att styrelsen under vintern arbetar fram en åtgärdsplan med tillhörande tidsplan kring hur våra samfällda vägar ska genomgå en stegvis upprustning. Förslaget kommer att presenteras för medlemmarna vid nästa årsmöte.

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening torsdagen den 5 augusti 2021 kl 19.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Kjell Högberg, Ewa Lovar Gerdsdotter, Charlotte Bjurström, Nils-Olov Olsson och Patrik Andersson.

Ej närvarande: Mats Mårten

 

 • 1 Mötet öppnas 

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2021-05-04 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden         

 • 3 Ordförande informerar 

Vid extrastämma den 6/6 beslutades att vi skulle ansöka om bidrag till våra vägar.  Åke är ansvarig kontaktperson mot Trafikverket och en första elektronisk ansökan är inskickad och vi inväntar vidare information och beslut från Trafikverket.

Telefonstolparna ligger fortfarande kvar på majstångsplatsen. Carin har försökt att få kontakt med entreprenören som är ansvarig för att transportera bort dessa.

Det har skett ett antal grävningar för fiber runt om i fäboden och arbetet med att återställa efter detta pågår.

 • 4 Ekonomi     

En fakturering kommer att ske för vårens snöröjning samt den extra utdebitering som beslutades på årsmötet.

 • 5 Övriga frågor

 Vi går igenom diverse bygglov.

Intresseföreningens ärenden 

 • 7 Ordförande informerar 

Vi beslutar att genomföra en arbetsdag för Stigar och Källor den 28/8. Information går ut till våra medlemmar och sista anmälningsdag blir den 22/8. Vi köper in hamburgare och bjuder på lunch.

 • 8 Ekonomi
   Se föregående punkt.

 

 • 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.   

 • 10 Nästa möte

Styrelsemöte 24/10 kl 16.00 hos Åke om möjligt.

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

 

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande

 

 

 

 

Extra stämma i samfällighetsföreningen

PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA MED FRYKSÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

Den 6 juni 2021, KL 15.00, Digitalt via Teams.

Närvarande: 20 st mötesdeltagare enligt närvarolista.

 • 1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för mötet väljs sittande ordförande Carin Nises.

 • 2 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för mötet väljs sittande Frida Grund.

 • 3 Val av två stycken justeringsmän

Till justerar av protokollet väljs Liselott Länsmans och Lars Rodert.

 • 4 Godkännande av kallelsen till stämman

Kallelsen godkänns av stämman.

 • 5 Beslut om att föreningen ska ansökan om statligt bidrag för vägunderhåll                                                                                                                                           

Stämman godkänner att föreningen ansöker om bidrag.

 • 6 Godkännande av Trafikverkets villkor

  Stämman godkänner villkoren.

 • 7 Utseende av kontaktperson för ansökan                                                    

Stämman väljer Åke Strandberg till kontaktperson.

 • 8 Mötet avslutas       

Mötet avslutas och ordförande tackar alla medlemmar.

 

 

Fryksås den 6 juni 2021

 

______________________________

Carin Nises

Ordförande

 

______________________________

Frida Grund

Sekreterare

 

Justeras:

 

_________________                                                       _____

Lars Rodert                                                         Liselott Länsmans