Styrelsemöte 20190812

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 12 augusti 2019 kl 18.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Mats Mårten, Frida Grund, Nils-Olov Olsson och Charlotte Bjurström

Ej närvarande: Kjell Högberg och Ewa Lofvar Gerdsdotter

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2019-05-19 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

De senaste dagarnas regn har förstört vägarna på en del ställen. Vi diskuterar om detta behöver åtgärdas med maskin eller om vi kan göra åtgärderna själva under arbetsdagen Stigar och Källor den 24/8. Styrelsen beslutar att Mats och Mikael ser över vägarna och vid behov beställer Mikael en genomgång av vägarna.

Mikael, Patrik och Åke representerade styrelsen vid ett möte den 6/8 med Hampus Pålsson som är ansvarig för snöröjningen i Fryksås. Styrelsen har nu fått en bra inblick i hur snöröjningen fungerar och tillsammans med Hampus gått igenom kartor och diskuterat problem och svårigheter som framkommit under tidigare säsonger. Frågan kring eventuellt behov av sandning och hur den ska gå till diskuterades också. Arbetet med att se över snöröjningen fortsätter och en arbetsgrupp från styrelsen ska träffas igen den 24/8 för att fortsätta arbeta med frågan.

Vi fortsätter också arbetet med att se över möjligheterna kring bidrag för snöröjning och ska försöka att träffa Orsa Kommun och Besparingsskogen för ett möte under september. Frida skickar förslag på datum.

Styrelsen har fått en fråga kring vad som gäller när man vill sätta upp en gärdesgård på sin tomt som angränsar till en samfälld väg. Riktlinjer för hur detta ska göras finns i anläggningsbeslutet från 2008. Vi beslutar att informera tydligare om detta på hemsidan.

 • 4 Ekonomi

Den extra debitering för snöröjning och andels avgifter som beslutades vid årsmötet är nu gjord. Alla fakturor är dock inte betalda ännu. Åke kommer att skicka ut påminnelser.

Vi har inga obetalda leverantörsfakturor.

Styrelsen beslutar att Åke betalar ut kostnadsersättningar till ordförande, kassör, sekreterare och gräsklippningsansvarig enligt de belopp som beslutades på årsmötet.

 • 5 Övriga frågor

Vi går igenom diverse bygglov som inkommit.

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar          

Vi utvärderar Röjardagen och kan konstatera att indelningen i lag och med arbetsledare för varje lag fungerade mycket bra. Det blev en bättre sammanhållning och alla visste vilket jobb som skulle utföras. Vi är också glada att vädret tillät oss att elda rishögen.

Några fyrhjulingar som användes under dagen tog skada nere vid elden och fick brännskador på sina dynor av flagor spreds i luften från elden. Styrelsen beslutar att ersätta självrisken dock högst 1500kr för att de drabbade ska kunna byta sina brännskadade dynor.

Vi diskuterar också ersättningen som utgår när man som medlem deltar och kör med sin fyrhjuling samt släp på Röjardagen. Styrelsen beslutar att höja ersättningen för deltagande med fyrhjuling samt släp till 400kr.

Charlotte tar kontakt med hotellet för inköp av hamburgare samt bröd till arbetsdagen Stigar och Källor. Frida köper allting övrigt som behövs till lunchen samt skickar ut en inbjudan. Vi samlas kl 10 för att röja gräs och sly efter vägarna och källorna. Stugan vid Rädsjön går inte att hyra i år på grund av bygget med den nya multibanan. De som vill kan grilla vid Björntjärn på kvällen.

 • 8 Ekonomi

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor

Styrelsen har fått en mail från en medlem kring brandrisken och faran för eventuella framtida skogsbränder och vad vi om det händer har för beredskap i Fryksås. Vi har behandlat frågan och Patrik ska kontakta brandchefen för mer information. Det vi vet är att det finns en brandpost på vägen upp till Smidgården.

 • 10 Nästa möte 

Styrelsemöte 28/10 kl 18.00 hos Åke Strandberg.

 

 

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

Frida Grund, sekreterare                                                Mikael Olmats, ordförande

 

 

 

 

Styrelsemöte 20190519

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 19 maj 2019 kl 16.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Charlotte Bjurström, Mats Mårten, Frida Grund, Kjell Högberg och Ewa Lofvar Gerdsdotter.

Ej närvarande: Nils-Olov Olsson.

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2019-03-31 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden         

 • 3 Ordförande informerar

Mötet inleds med en två timmar lång vandring runt fäboden. Vi går igenom arbetet inför röjardagen och ser över vägarna efter vinter.

Som tidigare har beslutats är det den entreprenör eller fastighetsägare som skadar vägen som ska återställa den. Vi har uppmärksammat två sådana fall nu och Mikael tar kontakt med Nodava för återställning av vägen på ett ställe och Åke ansvarar för att kontakta Lars Rodert för återställningen av den nedre vägen in mot Jansengården.

 • 4 Ekonomi.  

Fakturorna för vinterns snöröjning har inte kommit. När dessa kommer så ska alla medlemmar efterfaktureras enligt det beslut som togs på årsmötet.

Styrelsen fortsätter arbetet kring snöröjningen enligt den handlingsplan som beslutades på årsmötet. Ingen respons från kommunen eller Besparingsskogen, Frida skickar en påminnelse till dessa.

Åke har tagit fram ett förslag på en ny modell för privat snöröjning. Styrelsen går igenom denna och diskuterar olika alternativ och förslag. Inga beslut fattas idag utan alla funderar vidare till nästa möte.

 • 5 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar        

Kommande evenemang är Röjardagen, Midsommarafton samt Stigar och källor.

Inför Röjardagen kommer vi detta år att dela in oss i lag med en arbetsledare i varje lag. Detta för att bättre hålla ihop grupperna och vad som ska göras. Vi går igenom en geografisk indelning och utser lagledare.

Det som återstår att förbereda inför Röjardagen är att skicka ut en påminnelse till medlemmarna att ta med sig redskap samt röjarsågar. Frida ansvarar för detta.

Vi diskuterar om det är möjligt att elda rishögen eller inte. Vi planerar för att elda och Frida kontaktar brandkåren för att informera om detta.

Midsommarafton äger rum den 21/6. Vi firar som vanligt och samlas kl 14 för att göra majstången och dansa. Frida skickar ut en inbjudan.

Stigar och Källor äger i år rum den 24/8. Frida bokar stugan vid Rädsjön.

 • 8 Ekonomi    

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

 

 • 10 Nästa möte

  Styrelsemöte 12/8 kl 18.00 hos Åke Strandberg.

 

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

Frida Grund, sekreterare                                                Mikael Olmats, ordförande

Årsmöte 20190421

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2018 MED FRYKSÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING OCH FRYKSÅS FÄBODLAG INTRESSEFÖRENING.

 

DEN 21 APRIL 2019, KL 15.00 PÅ ROVDJURSCENTER, GRÖNKLITT

Närvarande: 56 st mötesdeltagare enligt närvarolista.

Gemensamma punkter för båda föreningarna.

 

 • 1 Mötet öppnande.

 Ordförande förklarar mötet öppnat.

 • 2 Godkännande av kallelse.

Kallelsen godkänns av årsmötet.

 • 3 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns av årsmötet.

 • 4 Val av ordförande för årsmötet.

Till ordförande för årsmötet väljs sittande ordförande Mikael Olmats.

 • 5 Val av sekreterare för årsmöte. 

Till sekreterare för årsmötet väljs sittande Frida Grund.

 • 6 Val av två stycken justeringsmän. 

Till justeringsmän för årsmötet väljs Helena Peters och Fredrik Länsmans.

 • 7 Verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet.

 • 8 Ekonomisk redovisning                                                                                                

Kassör Åke Strandberg lämnar en redovisning över ekonomi för Fryksås samfällighetsförening, Fryksås Fäbodlag Intresseförening samt för Fryksås Boken. ( Bilaga 1 ekonomisk redovisning).

Det totala underskottet för 2018 är -68336 kr fördelat på -54500kr i Samfällighetsförening och

-22389kr på Intresseförening och Fryksåsboken.

Styrelsen förslag till hantering av dessa underskott är de kostnader som kan räknas som turistfrämjande åtgärder dvs inköp av nya bord, blomlådor och bryggstege med mera belastar Fryksåsbokens konto.

Årsmötet godkänner detta förslag.

Underskottet i Samfällighetsföreningen beror på en snörik vinter och höga kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Under 2018 hade vi totalt 34 besök av entreprenören varav 20 stycken besök för snöröjning och 14 stycken besök för sandning. Kostnadsfördelningen på snöröjning under 2018 har varit 28% av kostnader är för sandning, 33% är snöröjning på samfällighetens vägar, 39% är snöröjning privata infarter.

Styrelsen förslag för att hantera underskottet i Samfälligheten är att varje del ska stå för sina egna kostnader och att en uttaxering i efterskott ska göras. Detta betyder att sandning och snöröjning av samfällda vägar bekostas av samfällighetsförening vilket är 60% av kostnaderna och att den privata snöröjningen vilket är 40% av kostnaderna bekostas av de som nyttjar den tjänsten. För att täcka underskottet på -54500 kr är styrelsen förslag att uttaxering i efterskott ska ske på följande sätt.

Samfällighetens kostnader på -32700 kr fördelas ut med 105 kr/andel och den privata snöröjningens kostnader på -21800kr fördelas ut med 450 kr för de som idag har en kort infart och 900 kr för en lång infart.

Årsmötet godkänner detta förslag.

Kassören visar en summering av när våra medlemmar betalar sina fakturor. Ungefär 20% av medlemmar betalar inte i utsatt tid och styrelsen vädjar till medlemmarna att betala sina fakturor i tid för att slippa extra administration kring påminnelser.

 • 9 Revisionsberättelse.

Carin Nises som utfört revisionen tillsammans med Oscar Diös läser upp revisionsberättelsen som godkänns av årsmötet.

 • 10 Ansvarsfrihet.

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.

 • 11 Inkomna motioner.

En inkommen motion från Arne Andersson Hansjö 232:6.

Bakgrund: I och med att vägarna inom fäboden sandas i högre grad än tidigare har det blivit svårt att åka skidor inom fäboden.

Förslag: Anordna skidspår från den plats där skidspåren från Grönklitt slutar idag ner till nedre parkeringen. Anordna skidspår från stigen till Björntjärn ner till övre parkeringen.

Styrelsen har diskuterat denna motion och tycker det är ett trevligt initiativ men då ingen samfälld mark finns på den tilltänka sträckan så uppmanar vi er fastighetsägare att själva diskutera frågan och finns möjlighet så har föreningen en spårkälke att tillgå och låna för den som är intresserad.

 • 12 Val av gemensam styrelse till Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening. 

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Ordförande Mikael Olmats och kassör Åke Strandberg valdes vid förra årsmötet på 2 år. Ledamöterna Charlotte Bjurström och Patrik Andersson valdes vid förra årsmötet på 2 år.

Valberedningens förslag till sekreterare, ledamöter, suppleanter och revisorer föreslås enligt följande:

Sekreterare 2 år:                    Omval Frida Grund

Ledamot 2 år:                        Omval Mats Mårten

Ledamot 2 år:                        Omval Nils-Olof Olsson

Suppleant 1 år:                    Omval Kjell Högberg

Suppleant 1 år:                      Omval Ewa Lofvar Gerdsdotter

Revisorer 1 år:                       Omval Karin Nises och Oscar Diös

 

Årsmötet väljer sekreterare, ledamöter, suppleanter och revisorer enligt ovan.

Vid val av tre stycken till valberedning på 1 år väljer årsmötet omval av Annika Mårten, Henrik Sellmann och Ulrika Agerman. Till sammankallande utses Annika Mårten.

 • 13 Uppdrag till styrelsen.
 •  Hur ska vi hantera de höga kostnader för snöröjningen och vad kan vi göra åt det? Se punkt 15 budget 2019.

  Fryksås Samfällighetsförening

 • 14 Information om vägarna inom Samfälligheten.

Nodava arbetar med att grävningar för att dra vatten och avlopp till ett antal fastigheter samt för att skapa bättre cirkulation på dricksvattnet i Fryksås. När Nodava är färdig med detta arbete så kommer de att återställa de skador som skett på vägarna.

Det är viktigt att alla entreprenörer som är och arbetar i Fryksås och som belastar vägarna återställer efter sig. Det åligger den fastighetsägare som har anlitat en entreprenör att ansvara för att vägarna återställs i det skick som var innan. Vid frågor eller hjälp med detta så ska vägansvarige Mats Mårten kontaktas.

Åke Frelin som har varit ansvarig för att kontakta entreprenören när plogning eller sandning behövs har avsagt sig detta uppdrag inför nästa vinter. Vi behöver tillsammans fundera och hitta en lösning på detta inför nästa vinter. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att fundera på detta och återkomma till styrelsen med eventuella förslag.

Då sandning har varit en stor kostnad under vintern så diskuterar vi frågan kring hur mycket det ska sandas på våra vägar. Styrelsen tar gärna emot synpunkter och tankar kring detta och kommer att diskutera frågan vidare inför nästa vinter.

Det sker ingen sandning på de privata infarterna utan sand finns att hämta i sandlådorna.

 • 15 Budget 2019.

 Kassör Åke Strandberg presenterar rambudget för 2019 gällande Fryksås Samfällighetsförening.

(Bilaga 2 budget samfälligheten)

Styrelsens förslag i budgeten inför 2019 är att på grund av de ökade kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning höja avgiften per andel från 275 kr/andel till 350 kr/andel.

Förslag till höjning av kostnaderna för den privata snöröjningen för våren 2019 är 30% dvs en kort infart kostar 130kr och en lång infart 260kr. Inför hösten 2019 kommer en revidering av de olika prisklasserna att göras.

Årsmötet beslutar att rösta mellan att acceptera styrelsen förslag till avgiftshöjningen alternativ att avgiften får kvarstår och att uttaxering görs i efterhand om kostnader blir högre än budgeterat. Årsmötet beslutar efter röstning att godkänna rambudgeten och avgiftshöjning.

Gällande snöröjning och dess kostnader kommer ett förslag från Per Länsmans att vi måste särskilja på kostnaderna för snöröjningen för privat infart och samfällda vägar. Förslaget är att samfällda vägar ska plogas först och för att sedan starta en ny räkning av tid när de privata gårdarna plogas. Redovisningen från entreprenören ska sedan fördelas på fakturan och visa samfälld och privat plogning var och en för sig. Detta för att vi ska få en mer rättvis fördelning och för att varje del av snöröjningen ska bära sig själv. Styrelsen tar mig sig denna punkt för fortsatt diskussion med entreprenören.

På grund av de ökade kostnaderna för snöröjningen har styrelsen har tagit fram en handlingsplan för att se över snöröjningen och dess kostnader. Följande punkter kommer styrelsen att arbeta med inför nästa vinter:

 • Uppföljning med nuvarande entreprenör.
 • Möte med kommunen och besparingsskogen om bidrag till snöröjning.
 • Styrelsen tar ställning till förlängning alternativt ny upphandling av entreprenör.
 • Genomgång och uppdatering av modell för prissättning av privat snöröjning i syfte att få mer rättvis kostnadsfördelning.

 

Årsmötet godkänner denna handlingsplan och styrelsen återkopplar per mail med en uppföljning till medlemmarna under hösten.

 • 16 Information om privat snöröjning.

Under våren kommer en genomgång och uppdatering av prissättningen för privat snöröjning att göras. Se handlingsplanen för snöröjningen under punkt 15.

Det är viktigt att som fastighetsägare markera upp vart det ska plogas och vart snö ska läggas. All kontakt med entreprenören ansvarar styrelsen för så vill man göra någon förändring eller har synpunkter på plogningen ska kontakt tas med Åke Strandberg.

 

 • 17 Kostnadsersättningar till styrelsen.

 Styrelsens förslag till kostnadsersättningar är följande:

 • Ordförande 3000kr
 • Kassör 5000kr
 • Sekreterare 1500kr
 • Ansvarig för gräsklippning m.m 3000kr
 • Ansvarig för budning av snöröjning 1500kr

 

Årsmötet godkänner ersättningar. Ersättningen gäller för båda föreningarna och kostnaderna kommer att delas mellan samfälligheten och intresseföreningen.

 

 • 18 Övriga frågor.

              Inga övriga frågor.         

Fryksås Fäbodlags Intresseförening

 • 19 Budget 2019

 Åke Strandberg presenterar rambudget för 2019 gällande Fryksås Fäbodlags Intresseförening. (Bilaga 3 budget intresseförening)

Den tidigare medlemsavgiften på 400 kr kvarstår.

Årsmötet godkänner rambudgeten.

 • 20 Kostnadsersättningar till styrelsen.          

Se punkt 17.

 • 21 Bokens kapital, Turistfrämjande åtgärder.

 Ordförande informerar att bokens kapital är enbart till för ”turistfrämjande åtgärder”.

Kapitalet är låst för turistfrämjande åtgärder tom 2021-03-02, då Jordbruksverkets kontroll av utbetalda medel upphör.

De turistfrämjande åtgärder som har gjorts under året är inköp av nya bord till majstångsplatsen samt bryggstege till bryggan i Björntjärn.

Det finns fortfarande böcker kvar till försäljning. Böckerna säljs nu för 85kr/st. Kontakta Åke eller Frida om du är intresserad av att köpa fler böcker.

 • 22 Röjardagen.

 Röjardagen infaller i år den 25 maj. Vi använder denna dag till att röja och städa upp i fäboden efter vintern. Det blir traditionsenlig lunch på Smidgården och middag på Fryksås hotell. Föreningen subventionerar lunchen med 30 kr/person och middagen med 50 kr/person . Som medlem betalar du 55 kr för lunch och 275 kr för middag.

Årsmötet beslutar att inte anordna några lekar eller tipspromenad denna gång.

För den fastighetsägare som inte deltar på Röjardagen så debiteras en avgift på 300kr.

 • 23 Midsommar.

 Vi firar på midsommarafton den 21 juni kl 14.00. Vi inleder med att plocka blommor, binda kransar och klä stången. Med gemensamma krafter reser vi sedan stången och avslutar med sång och dans.

 • 24 Stigar och källor i Fryksås.

Årsmötet beslutar att arbetsdagen för ”Stigar och källor” blir den 24 augusti, mer info kommer på hemsidan. Den här dagen används till att röja gräs och sly runt våra källor, stigar och vägar. Dagen avslutas med fiske och grillning vid kojan vid Rädsjön. 

 • 25 Skidspåret.

 Ordförande informerar om att skidspåret inte varit i bruk under de senaste åren. Förslaget är att använda spåret som en fin vandringsled/skoterled och att vi under året ska försöka ta fram en karta som visar vart spåret går någonstans. Det finns sedan tidigare gula markeringar att följa.

För den som är intresserad och vill anordna ett eget skidspår på sin tomt så har föreningen en spårkälke som går att dra efter skotern. Den är sponsrad av familjen Kleen när vi startade upp arbetet med skidspåret från Fryksås. För att låna kälken kontakta Sune Håll.

 • 26 Övriga frågor.

 En fråga från Per Länsmans kring att som medlem få begära ut uppgifter från medlemsregistret rörande andra medlemmars beställning och betalning av privat snöröjning. I och med införande av den nya dataskyddslagen GDPR har styrelsen i maj 2018 beslutat om en informationspolicy som ska gälla i föreningen. I enlighet med denna policy kan vi i styrelsens inte lämna ut listor via mail med personuppgifter på våra medlemmar.

Har man frågor och funderingar kring den ekonomiska redovisningen är man välkommen att kontakta Åke Strandberg.

En fråga från Stig Bjarling kring snöröjningen då han upptäckt att ett lock på ett vattenrör försvunnit under vinter. Det är upp till den fastighetsägare som har beställt privat snöröjning att sätta upp markeringar på exempelvis brunnslock för att skador inte ska ske vid plogning.

 • 27 Mötet avslutas.

  Mötet avslutas och ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse.

Fryksås den 5 maj 2019

______________________________

 

Frida Grund

Sekreterare

Justeras:

 

Helena Peters                                                      Fredrik Länsmans

Styrelsemöte 20190331

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 31 mars 2019 kl 16.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Charlotte Bjurström, Mats Mårten, Frida Grund, Kjell Högberg och Ewa Lofvar Gerdsdotter.

Ej närvarande: Nils-Olov Olsson.

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2019-01-21 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

 Åke Frelin har avsagt sig uppdraget att ansvara för att sköta kontakten med Hampus Pålsson rörande snöröjningen. Styrelsen diskuterar olika förslag och alternativ inför kommande säsong.

En motion till årsmötet har inkommit angående ett skidspår inom fäboden för att kunna transportera sig på skidor genom fäboden till skidspåret mot Grönklitt samt till stigen mot Björntjärn. Ett trevligt initiativ som styrelsen diskuterar. Tyvärr finns ingen samfälld mark att anlägga skidspår på utan diskussioner måste i så fall tas med privata markägare.

 • 4 Ekonomi

Åke har färdigställt bokslutet för 2018. Styrelsen får en dragning av den ekonomiska redovisningen och vi konstaterar att totalt hamnar vi på ett underskott för 2018 på-68336kr. Underskottet beror på de snörika vintrarna som medför högre kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Under året har vi haft totalt 20 tillfällen med snöröjning och 14 tillfällen med sandning. Vi går igenom en sammanställning som Åke har tagit fram kring hur fördelningen av kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning ser ut mellan samfälligheten och privat snöröjning.

Ett förslag till budget för 2019 presenteras av Åke och styrelsen godkänner förslaget till budget som kommer att presenteras på årsmötet den 21/4.

Inga nya medlemmar har tillkommit sedan förra mötet och Åke rapporterar att alla medlemsavgifter för 2019 är betalda.

Styrelsen har fått en fråga från Per och Liselott Länsmans kring kostnaderna för snöröjning. Åke ansvarar för att skicka tillbaka ett svar på dessa frågor.

Vi har fortfarande många böcker kvar till försäljning. Styrelsen beslutar att sälja böckerna till inköpspris och gör ett första försök på årsmötet. Frida får i uppdrag att undersöka en ny förvaringsplats för böckerna. Det rör sig om 6 st kartonger som behöver förvaras på lämpligt ställe.

 • 5 Övriga frågor

Vi går igenom praktiska detaljer inför årsmötet. Frida har skickat ut kallelse och dagordning.

Ewa har gjort ett första utkast på skrivelse till Orsa besparingsskog och Orsa kommun kring bidrag för snöröjningen. Frida och Ewa får i uppdrag att göra skrivelsen klar så att den kan skickas in till Orsa kommun och Orsa besparingsskog före årsmötet.

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar

Röjardagen äger rum den 25 maj. Vi diskuterar offerter och upplägg för lunch och middag.

Vi diskuterar eventuell påskaktivitet men då påsk äger rum sent på vintersäsongen är det osäkert om det går att vara vid Björntjärn och grilla. Vi beslutar att om vädret tillåter får det bli en spontan aktivitet med annonsering via facebook.

 • 8 Ekonomi

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor

Inga

 • 10 Nästa möte

Konstituerande möte 21/4

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

Frida Grund, sekreterare                          Mikael Olmats, ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 20190121

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 21 januari 2019 kl 18.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats (delvis närvarande via telefon), Patrik Andersson, Charlotte Bjurström, Mats Mårten, Frida Grund och Kjell Högberg.

Ej närvarande: Ewa Lofvar Gerdsdotter, Nils-Olov Olsson.

 • 1 Mötet öppnas

Åke Strandberg utsågs till mötesordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2018-11-04 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Nodava har under hösten färdigställt arbetet med att gräva ner nya vattenledningar. Ett arbete återstår dock och det är att byta rören som går på övre vändplan.

Miljökontoret har skickat en ansökan om att anlägga enskild avloppsanläggning på en fastighet för yttrande. Styrelsen har uppmärksammat miljökontoret att två av samfällighetens källor kan komma att kontamineras om den föreslagna anläggningen byggs.

 • 4 Ekonomi

Alla medlemsavgifter för 2019 är ännu inte betalda. Vi diskuterar återigen det extra arbete som det innebär för kassören när påminnelse efter påminnelse måste skickas ut till medlemmar. Som tidigare har beslutats tar vi frågan kring påminnelavgift med oss till årsmötet.

Åke har påbörjat arbetet med att summera ekonomin för 2018. Vi inväntar en faktura på snöröjningen för november och december.

Styrelsen beslutar att Åke Frelin som är ansvarig för kontakten med Hampus Pålsson kring snöröjning ska tilldelas en kostnadsersättning på 1500kr.

Nya medlemmar i samfälligheten på fastighet 224:4, 224:5, 224:6 har tillkommit genom avstyckning från 224:3. Åke har uppdaterat medlemsregistret.

Åke har identifierat ett antal fastigheter vars andelstal inte stämmer överens med det som är registrerat hos Lantmäteriet. Styrelsen går igenom en sammanställning på vilka fastigheter som ska regleras i andelstal och beslutar att Åke ansvarar för att kontakta fastighetsägarna och göra en anmälan om reglering till Lantmäteriet.

Under de senast åren har det varit en hel nybyggnation i Fryksås på obebyggda tomter som tidigare inte har faktureras för vägavgift. Styrelsen diskuterar när fakturering ska starta om det är när bygglovs beviljas eller när byggnation startar. Styrelsen beslutar att fakturering sker från och med den månaden som byggnation startar.

 • 5 Övriga frågor

Styrelsen går igenom diverse bygglov som inkommit.

Vi diskuterar hur styrelsen ska agera när bygglovsärenden inkommer som styrelsen anser avviker från byggnadstraditionen i Fryksås. Styrelsen har sedan tidigare haft som princip att inte lämna in några synpunkter på enskilda bygglovsärenden om det inte påverkar samfällighetens mark, framkomlighet och vägar. Styrelsen står fast vid denna princip och kommer inte att lämna in några synpunkter kring enskilda bygglovsärenden utan det är upp till varje fastighetsägare och medlem att yttra sig. För att våra medlemmar ska få information kring byggnationer och möjlighet att påverka och yttra sig i bygglovsärenden beslutar styrelsen att skicka ut information till alla medlemmar när styrelsen anser att en byggnation avviker väsentligt från byggnadstraditionen.

Styrelsen beslutade via mail den 15/1 att göra ett sådant utskick till alla medlemmar gällande en tänkt byggnation på fastighet 110:6.

Per Länsmans har skickat in en förfrågan till samfällighetsföreningen om att göra ett markbyte och justera gränserna mellan fastighet 228:2 och samfälligheten Hansjö S:9 vid övre vändplan. Styrelsen diskuterar för och nackdelar kring ett eventuellt markbyte. Den samlade bedömningen är att de möjliga fördelarna för medlemmarna som grupp inte motiverar att ärendet drivs vidare. Åke ansvarar för att lämna detta besked till Per Länsmans.

Nytt förslag på översiktsplan för Orsa kommun finns nu för utställning på flera platser runt om i kommunen. Eventuella synpunkter på det nya förslaget ska vara inne senast 22 mars. Det har varit ett stort intresse för översiktsplanen och många fastighetsägare i Fryksås har skickat in synpunkter. Styrelsen beslutar att skicka ut information till alla medlemmar om att översiktsplanen nu finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar

På nyårsafton arrangerades ett gemensamt firande vid tolvslaget. Vi samlades ett 30-tal medlemmar kring en lägereld på utsiktsplatsen.

Styrelsens diskuterar hur vi kan uppmuntra våra medlemmar till fler enkla spontana arrangemang likt det som var på nyårsafton. Förslaget är att informera och uppmuntra våra medlemmar att använda vår Facebook-grupp till att kommunicera med varandra och framföra förslag på aktiviteter. Frida ansvarar för att göra ett utskick och informera om detta.

 • 8 Ekonomi

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor

Inför årsmötet är konferenslokalen i Rovdjursparken bokad. Frida gör ett förslag på utkast till kallelse till årsmötet.     

 • 10 Nästa möte

  Den 31/3 kl 16 hemma hos Åke.

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

Frida Grund, sekreterare

 

Åke Strandberg, mötesordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 20181104

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndagen den 4 november 2018 kl 17.00 hos Åke Strandberg

 

Närvarande styrelseledamöter: Frida Grund, Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Ewa Lofvar Gerdsdotter, Kjell Högberg, Charlotte Bjurström och Mats Mårten.

 

Ej närvarande: Nils-Olov Olsson

 

 

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2018-08-14 som godkänns av styrelsen.

 

 

Samfällighetsföreningens ärenden

 

 

 • 3 Ordförande informerar

 

Uppdatering kring våra samfällda vägar. Vägarna är kontrollerade och iordningställda inför vintern. Vägen som går förbi före detta pensionatet och neråt är nu helt återställd efter all byggtrafik till fastighet 242:2. Mats Mårten återställde vägen på uppdrag av fastighetsägaren.

 

Nodava är i full gång och gräver nya vattenledningar på ett flertal platser i Fryksås.

 

Inför kommande vinter fortsätter Hampus Pålsson att ansvara för snöröjningen. För de fastighetsägare som önskar beställa snöröjning går det bra att kontakta Åke Strandberg. Åke Frelin är ansvarig för att kontakta Hampus när plogning behövs. Vi diskuterar vikten av att alla fastighetsägare följer de plogningsrutiner som finns och om möjligt markerar sin infart och vart snön ska tippas. Vill man som enskild fastighetsägare ha mer plogning utfört än vad som är avtalat debiteras man extra för det arbetet.

 

 

Mikael har stämt av med Orsa Besparingsskog kring ersättning för snöröjning och besparningsskogen har skickat frågan vidare till Orsa kommun. Frida och Ewa tar fram ett förslag på en skrivelse till Orsa kommun och Orsa Besparingsskog.

 

 

 

 

 

 • 4 Ekonomi

 

Alla medlemsavgifter för 2018 är nu betalda. Åke kommer att skicka ut fakturor för 2019 under november månad.

 

Nya fastighetsägare på fastighet 241:7, 110:6 är registrerade.

 

En ny bryggstege till bryggan i Björntjärn är inköpt och ska monteras till våren.

 

 

 • 5 Övriga frågor

 

Länsstyrelsen har tagit en mer aktiv roll kring fornlämningar och odlingsrösen i Fryksås. Man anser att hela området inom fäbodrutan är en fornlämning och man bör därför söka tillstånd för att gräva i marken.

Styrelsens uppmanar fastighetsägare att söka information på Länsstyrelsens hemsida kring vad som gäller vid grävning i Fryksås. Åke skickar ut information om detta till alla medlemmar.

 

 

 

 

Intresseföreningens ärenden

 

 

 • 7 Ordförande informerar

 

Stigar och källor genomfördes 25/8 . Vi röjde gräs runt våra vägar och förberedde en ny majstång. Till lunch grillade vi hamburgare på Grundgården och kvällen avslutades med fiske och grillning vid Rädsjön.

 

Det har kommit önskemål om vinteraktiviteter i Fäboden och styrelsen diskuterar olika förslag på ”vinteraktiviteter” som vi kan anordna.

 

 

 • 8 Ekonomi

 

Se föregående punkt.

 

 

 • 9 Övriga frågor

 

Årsmötet blir på påskdagen den 21/4 kl 15.00. Frida ansvarar för att boka lokalen i Grönklitt.

 

 

 

 

 

 • 10 Nästa möte

        

          21/1 kl 18.00 hos Åke.

31/3 kl 16.00 hos Åke.

 

 

 

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

 

 

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                                Mikael Olmats, ordförande

Styrelsemöte 2018-08-14

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 14 augusti 2018 kl 18.30 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Nils-Olov Olsson, Frida Grund, Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Charlotte Bjurström och Kjell Högberg.

Ej närvarande: Ewa Lofvar Gerdsdotter och Mats Mårten.

 

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2018-05-06 som godkänns av styrelsen.

 

Samfällighetsföreningens ärenden         

 • 3 Ordförande informerar

Uppdatering kring våra samfällda vägar. Vägarna har hyvlats och saltats och i början av sommaren placerades vägbulor samt blomkrukor ut.

Den väg som går ner förbi gamla fäbodpensionatet är fortfarande inte återställd efter all byggtrafik till fastighet 242:2. Styrelsen har varit i kontakt med entreprenören och viss justering och återställning är gjord men vägen är fortfarande inte i det skick som den var före all byggtrafik. Styrelsen beslutar att kontakta fastighetsägaren till fastighet 242:2 för att meddela att vägen måste återställas. Åke ansvarar för detta.

Under hösten kommer en del nya byggarbeten att starta i Fryksås. Detta kommer att påverka de samfällda vägarna och vi diskuterar vikten av information kring att vägarna ska återställas vid eventuella skador.

Flera fastigheter har nya ägare 227:1,220:5, 241:7. Åke har uppdaterat medlemsregistret.

 • 4 Ekonomi

Gunilla Frelin meddelade i maj att hon inte fortsätter sköta redovisningen av föreningens ekonomi.

Den 31/5-2018 beslutade ordföranden och kassören att Åke från och med 20180531 sköter all ekonomi. Inköp av ett bokföringsprogram har gjorts för att underlätta det ekonomiska arbetet.

Åke informerar om att vi tyvärr har många medlemmar som inte betalar sina fakturor i tid. Ett flertal påminnelser har skickats och styrelsen diskuterar en eventuell påminnelseavgift. Vi beslutar att ta frågan vidare till årsmötet i april samt att skicka ut information till medlemmarna om att vi överväger att införa en påminnelseavgift.

Vi summerar årets snöröjning och kan konstatera att vi i Fryksås hade totalt 20 plogningar vilket är långt över det normala.

 • 5 Övriga frågor
 • Inga övriga frågor.

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar 

Arbetsdag Stigar och Källor äger rum lördagen den 25/8. Inbjudan har redan gått ut till alla medlemmar och vi samlas kl 10.00 på Fjösbokkan. Prioritering är att slå gräs i diken samt runt våra källor. Till lunch grillar vi hamburgare. Mikael och Frida ansvarar för inköp. På kvällen har vi bokat grillstugan i Grönklitt och nyckeln finns att hämta i receptionen.

Vi behöver ta ner en ny gran till en ny majstång. Om möjlighet finns försöker vi att göra detta på Stigar och Källor.

 

 • 8 Ekonomi

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor

Åke ansvarar för att köpa in en ny badstege till Björntjärn.

Åke påminner om att det fortfarande finns böcker kvar att köpa. Vi har just nu cirka 400 st böcker.           

 • 10 Nästa möte
 • Den 4/11 kl 17 hemma hos Åke.

Styrelsemöte 20180506

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 6 maj 2018 kl 17 hos Åke Strandberg

 

Närvarande styrelseledamöter: Nils-Olov Olsson, Frida Grund, Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Ewa Lofvar Gerdsdotter, Kjell Högberg och Mats Mårten.

 

Ej närvarande: Charlotte Bjurström

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, styrelsemöte den 2018-02-27 samt årsmöte och konstituerande möte den 2018-04-01. Protokollen godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Uppdateringen av läget för vägarna i samfälligheten.

Vägarna har trots den snörika vintern klarat sig bra. Det ska hyvlas och mellan övre och nedre samt fyllas på med grus och saltas. Mats ansvarar för detta.

När vägarna är återställda ska vägbulorna placeras ut och blommor planteras i krukorna.

Det måste ske en återställning av vägarna efter transporter av grus m.m till fastighet 242:2. Kjell ska prata med entreprenörerna angående detta.

Det finns en del arbeta att göra efter vinters snöröjning. Det är mycket grus som ska krattas och vi använder Röjardagen till detta arbete.

Mikael har pratat med Orsa Besparingsskog angående bidrag för snöröjning och skötsel av vägarna. Ett möte med kommunen är inplanerat och återkoppling sker efter det.

Utöver mötet med kommunen beslutar styrelsen att skicka in en skrivelse till Orsa Besparingsskogs styrelse.

 

 • 4 Ekonomi 

Åke har haft en överlämning med Gunilla och Agneta och fått tillgång till alla konton på banken.

Gunilla har lämnat en offert för det fortsätta arbetet med ekonomin.

Styrelsen beslutar att godkänna Gunillas offert med följande förslag på arbetsfördelning:

Kassören:

Medlemsregister

Fakturering

Inkassering påminnelser

Ta emot post och handlägga den

Betala inkommande räkningar

Ekonomikonsult:

Löpande bokföring

Avstämning bankonton

Rapportering till kassören inför styrelsemöten och vid behov

Ta fram underlag till årsmöte

 

Styrelsen beslutar att höja kassörens kostnadsersättning till 5000kr. Utbetalning av kostnadsersättningar till kassör, ordförande, sekreterare samt Bertil Ekström sker under majmånad.

Det saknas en del dokumentation kring det ekonomiska arbetet. Åke lämnar ett förslag på ekonomiska rutiner och styrelsen beslutar att godkänna dessa rutiner.

Åke har gjort en sammanställning av alla våra avgifter som ska finnas tillgänglig för alla medlemmar på hemsidan.

Alla årsavgifter för 2018 är betalda. Det har skett en tilläggsfakturering för den ökade kostnad per andelstal och där saknas det fortfarande några betalningar.

Sista fakturan för snöröjningen har inte kommit än. Åke ska vidtala Hampus och göra en överenskommelse att vi önskar få en rapport varje månad kring hur många timmar han har arbetat.

Införande av GDPR nya dataskyddsförordningen sker den 25 maj. Åke har skrivit en policy kring hur vi hanterar våra medlemmars personuppgifter. Styrelsen beslutar att godkänna denna policy.

Åke har tagit fram en gallringsplan för hur vi ska hantera alla våra handlingar. Bokföringshandlingar gallras efter 10 år, övriga handlingar brev m.m efter 5 år,

Bygglovshandlingar efter 2 år. Styrelsen beslutar att godkänna gallringsplanen.

 • 5 Övriga frågor

Diverse bygglov har inkommit.

Åke har ansökt och fått klart ett utgivningsbevis för hemsidan Fryksåsarkivet.

 

Intresseföreningens ärende 

 • 7 Ordförande informerar

 Röjardagen den 26 maj. Samling kl 9.00 på övre parkeringen Fjösbokkan.

Lunchen är bokad och klar på Smidgården. Hotellet är bokat för bröllop så vi kan inte anordna middagen där. Mikael har pratat med Lissäng och vi beslutar att middagen serveras där. De kan ta emot 70 personer så först till kvarn gäller.

Frida skickar ut en inbjudan under veckan. Det ska köpas in 4 stycken Aspenbunkar, Kjell ansvarar för detta.

Styrelsen har fått en skrivelse om lupinerna som breder ut sig i Fryksås. Vi informerar och uppmanar markägare att ta hand om lupinerna på sin tomt på Röjardagen.

 

 • 8 Ekonomi

Se ovan.

 

 • 9 Övriga frågor

På årsmötet kom frågan kring stigen till Björntjärn och förstörelsen som sker när den används som cykelled. Vi kontaktar Lena och stämmer av hur vi tar frågan vidare till Grönklitt.

Styrelsen beslutar att beställa 3 st nya bord till majstångsplatsen. Frida ansvarar för att göra detta.

Ewa lyfter frågan kring en karta med våra vägar och stigar. Det ska vara en karta som visar vart man får promenera i Fryksås. Vi tittar på de alternativ som finns på Lantmäteriets hemsida.

 • 10 Nästa möte

Tisdag den 14/8 kl 18.30 hos Åke.

Söndag 4/11 kl 17 hos Åke.

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                                Mikael Olmats, ordförande

 

 

 

Årsmöte 2018-04-01

 

 

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2017 MED FRYKSÅS FÄBODLAG INTRESSEFÖRENING OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

DEN 1 APRIL 2018, KL 15.00 PÅ ROVDJURSCENTER, GRÖNKLITT

Närvarande: 45 st mötesdeltagare enligt närvarolista.

 • 1 Ordförande förklarar mötet öppnat.
 • 2 Kallelsen godkänns av årsmötet.
 • 3 Dagordningen godkänns.
 • 4 Till ordförande för mötet väljs sittande ordförande Mikael Olmats.
 • 5 Till sekreterare för årsmötet väljs sittande Frida Grund.
 • 6 Till justeringsmän för årsmötet väljs Ulla Sundelin och Sven-Olov Olsson.
 • 7 Verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet.
 • 8 Ekonomisk redovisning.

Gunilla Frelin lämnar redovisning över ekonomin för Fryksås Intresseförening, Samfällighet och Boken. Redovisningen godkänns av årsmötet. (Bil 1 förenklad redovisning)

 • 9 Carin Nises, som utfört revisionen tillsammans med Oscar Diös, läser upp revisionsberättelsen som godkänns av årsmötet.
 • 10 Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.
 • 11 Inkomna motioner: Inga motioner till årsmötet.
 • 12 Val av gemensam styrelse till Fryksås Fäbodlag Intresseförening och Fryksås Samfällighetsförening.

Sekreterare Frida Grund och ledamöterna Mats Mårten och Nils-Olov Olsson valdes vid förra årsmötet på 2 år.

Kassör Agneta Ekström och ledamot Lena Fast Marcusson har avsagt sig omval och kommer att avgå ur styrelsen. Suppleant Maria Boren har tyvärr avlidit.

Valberedningens förslag till ordförande, kassör, ledamöter, suppleanter och revisorer föreslås enligt följande:

Ordförande 2 år:           Omval Mikael Olmats

Kassör 2 år:                 Nyval Åke Strandberg

Ledamot 2 år:              Nyval Charlotte Bjurström

Ledamot 2 år:               Omval Patrik Andersson

Suppleant 1 år:             Nyval Kjell Högberg

Suppleant 1 år:             Omval Ewa Lofvar Gerdsdotter

Revisorer 1 år:              Omval Karin Nises och Oscar Diös

Årsmötet väljer ordförande, kassör, ledamöter, suppleanter och revisorer enligt ovan.

Vid val av 3 till valberedning på 1 år väljer årsmötet omval av Annika Mårten, Henrik Sellmann och Ulrika Agerman. Till sammankallande utses Annika Mårten.

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter

 

 • 13 Uppdrag till styrelsen.
 • Inga uppdrag till styrelsen framkom.

 

Fryksås Samfällighet

 • 14 Information om vägarna inom Samfälligheten.
 • Ordförande, informerar om vägar inom samfälligheten. Den hårda vintern har lett till mycket plogning av snö på våra vägar. Vi har under året upphandlat en ny entreprenör för plogning Hampus Pålsson. Det har varit svårt att få plats med all snö och entreprenören har flyttat snön så gott det går för att underlätta framkomligheten på vägarna.

Under året kommer det att ske löpande underhåll av vägarna.

 • 15 Budget 2018
 • Gunilla Frelin presenterar rambudget för 2018 gällande Fryksås Samfällighet. Årsmötet godkänner rambudgeten. (Bil.2)
 • 16 Justering av pris per andel pga ökade kostnader. Styrelsen föreslår en höjning på 85kr/andel.
 • Den snörika vintern i kombination med ny entreprenör för snöröjningen har medfört högre kostnader än budgeterat. Timkostnaden för snöröjning har ökat med 45% och  Styrelsen föreslår därför en höjning på 85kr/andel för att täcka dessa kostnader. Årsmötet godkänner höjningen med 85kr/andel.  
 • 17 Information om privat snöröjning
 • Som fastighetsägare i Fryksås kan du få din infart plogad till en ny kostnad av 100kr/gång för kort infart och 200kr/gång för lång infart. Det gäller att följa de riktlinjer som finns och det är endast den som är ansvarig för kontakten med entreprenören som kan beställa plogning och utförandet av tjänsten. Vill man justera något i sin privata plogning eller få mer plogning utfört ska man kontakta den av Fäbodlaget utsedda ansvarige och inte själv ta kontakt med entreprenören. Viktigt att komma ihåg att man som ägare av fastighet själv ansvarar för sin snö på sin mark och extra viktigt att tänka på eventuella takras som kan inträffa. Sker ett takras ner på en samfälld väg är man som fastighetsägare skyldig att ta bort denna snö.
 • 18 Kostnadsersättningar till styrelsen

Ordförande föreslår att beslutet ska gälla uppdraget för båda föreningarna.

Ordförande 3000kr, kassör 1500kr (kan vara mer beroende på kassörens uppgifter) och sekreterare 1500 kr. En ersättning till Bertil Ekström på 3000kr för skötsel och gräsklippning.

Kostnadsersättningar kan även komma att betalas ut till styrelseledamöter om kostnader utöver beslutad nivå överskrids. Årsmötet godkänner att kostnadsersättningar skall utbetalas efter godkännande av firmatecknare. 

 • 19 Övriga frågor

     Inga övriga frågor.         

Fryksås Fäbodlags intresseförening

 • 20 Budget 2018
 • Gunilla Frelin presenterar rambudget för 2018 gällande Fryksås Fäbodlags intresseförening.
 • Årsmötet godkänner rambudgeten. (Bil.3)
 • 21 Kostnadsersättningar till styrelsen

Ordförande föreslår att beslutet ska gälla uppdraget för båda föreningarna.

 Ordförande 3000kr, kassör 1500kr (kan vara mer beroende på kassörens uppgifter) och sekreterare 1500 kr. En ersättning till Bertil Ekström på 3000kr för skötsel och gräsklippning.

Kostnadsersättningar kan även komma att betalas ut till styrelseledamöter om kostnader utöver beslutad nivå överskrids. Årsmötet godkänner att kostnadsersättningar skall utbetalas efter godkännande av firmatecknare.

 • 22 Bokens kapital, Turistfrämjande åtgärder

  Ordförande informerar att bokens kapital är enbart till för ”turistfrämjande åtgärder”.

Kapitalet är låst för turistfrämjande åtgärder tom 2021-03-02, då Jordbruksverkets kontroll av utbetalda medel upphör.

Ett förslag på en turistfrämjande åtgärd är fler bord vid majstångsplatsen. Styrelsens tar med sig detta förslag. Diskussion också kring stigen till Björntjärn och eventuella åtgärder som kan göras i de ”blöta” partierna för att det ska vara bättre underlag att promenera på. Stigen används också som cykelled vilket kan påverka underlaget och slitaget. Årsmötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att föra en dialog med Grönklitt kring detta och vilka förbättringar som kan göras.

 • 23 Röjardagen som i år infaller den 26 maj.

Vid röjningen kommer medlemmarna delas upp i 4 lag vilket fungerat bra de senaste åren.

Föranmäl till Mikael Olmats eller Patrik Andersson, om ni har något jobb som ni vill ha utfört, kontaktuppgifter finns på hemsidan.

För er som använder egna fyrhjulingar, motorsågar, röjsågar, etc. finns bensin och olja. För fyrhjulingar utgår en ersättning.

Naturligtvis finns möjligheten även i år att avsäga sig arbetet och istället betala kr 300. Avgiften kommer då att finnas med på den årliga avgiftsinbetalningen.

Mats Knutsson, Kjell Högberg, Margareta och Anders Karlsson kommer att ansvara för aktiviteterna på eftermiddagen.

Lunch och middag subventioneras som vanligt av fäbodlaget.

Mer information om anmälan etc kommer via mail och hemsidan.

 • 24 Midsommar firas på midsommarafton den 22 juni. Firandet kommer att ske i egen regi.

Vi samlas för att plocka blommor, binda rankor, kransar och klä stången,

kl 14.00 och direkt i anslutning till det reser vi midsommarstången med sång, dans och lekar.

Ta gärna med dig en korg med gott att äta och dricka och dragspel, fiol, munspel eller annat instrument som du kan spela på. Ta gärna på Folkdräkten!

 • 25 Stigar och källor i Fryksås.

Årsmötet beslutar att arbetsdagen för ”Stigar och källor” blir den 25 augusti, mer info kommer på hemsidan.

Samling på kvällen vid Eldpallkojan vid Rädsjön för grillning och fiske. Kom ihåg fiskekort.

 

 • 26 Skidspåret

Ordförande informerar om Skidspåret som Sune Håll är ansvarig för. I vinter har det varit för mycket snö och inte funnits möjlighet att dra upp något skidspår. Vi diskuterar om vi ska fortsätta arbetet med detta och om det finns någon som är villig att sköta detta. Det finns en spårkälke som går att använda och köra efter skotern. Förslaget är att använda spåret som en fin vandringsled/skoterled och det går bra att promenera även nu på vinter i skoterspåret.

 

 • 27 Övriga frågor

 En fråga angående Fiber i Fryksås. Det finns fiber att ansluta till. Kontakta kommunen för mer information och kostnader.

 • 28 Mötet avslutades och ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse.

Fryksås den 1 april 2018

 

______________________________

Frida Grund

Sekreterare

 

 

Justeras:

 

 

_____________________________                                                                      _

Ulla Sundelin                                                      Sven-Olov Olsson

Styrelsemöte 2018-04-01

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening den 1 april kl 17.00, 2018 Rovdjurscenter, Grönklitt

Närvarande: Mikael Olmats, Åke Strandberg, Charlotte Bjurström, Mats Mårten, Frida Grund, Patrik Andersson, Nils-Olof Olsson, Kjell Högberg

Ej Närvarande: Ewa Lofvar Gerdsdotter

 

 1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
 2. Styrelsens sammansättning och ansvarsområden.

Styrelsen består efter beslut vid årsmötet av 9 ledamöter, 7 ordinarie och

2 suppleanter:

Ordförande Mikael Olmats, 2 år

Kassör Åke Strandberg, 2 år

Sekr. Frida Grund, 1 år

Ledamöterna Mats Mårten och Nils Olov Olsson, 1 år

Ledamöterna Patrik Andersson och Charlotte Bjurström 2 år

Suppleanter Kjell Högberg, Ewa Lofvar Konradsson 1 år.

 1. Teckningsrätt inom styrelsen

Teckningsrätt för Fryksås Fäbodlags Intresseförening och Fryksås Samfällighetsförening har Mikael Olmats pers. nr 780411-7138 och Åke Strandberg pers. nr 541025-0335 var för sig. Samtliga konton i Handelsbanken skall tecknas av Åke Strandberg och Mikael Olmats var för sig.

 1. Särskilda ansvarsområden inom styrelsen.

Ansvarsområden:

Mikael Olmats är sammankallande och Åke Strandberg är ekonomiansvarig.

Övriga ansvarsområden:

Röjardagen:                                Mikael Olmats, Patrik Andersson och Nils-Olof Olsson

Administration/Information:       Åke Strandberg och Frida Grund

Vägansvarig:                               Mats Mårten och Mikael Olmats

Snöröjning:                                 Åke Frelin

Blomkrukor och vägbulor:          Kjell Högberg

Stigar och Källor:                        Mikael Olmats, Patrik Andersson och Nils-Olof Olsson

Skidspår/vandringsled                 Patrik Andersson och Mats Mårten

Midsommarfirandet:                   Frida Grund och Nils-Olof Olsson

Postlådeansvarig:                        Åke Strandberg

Hemsidan:                                  Åke Strandberg och Frida Grund

 1. Genomgång av årsmötesprotokollet

Årsmötesprotokollet skall efter färdigställande skickas ut till styrelsens medlemmar för godkännande och därefter lämnas till justeringsmännen för godkännande och underskrift.

 1. Ordförande avslutar mötet och tackar styrelsen för väl genomfört arbete under år 2017 och önskar oss alla ett gott arbetsår 2018.

Vid protokollet 2018-04-01
Frida Grund, sekreterare                                                                 Mikael Olmats, ordförande