Styrelsemöte 20181104

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndagen den 4 november 2018 kl 17.00 hos Åke Strandberg

 

Närvarande styrelseledamöter: Frida Grund, Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Ewa Lofvar Gerdsdotter, Kjell Högberg, Charlotte Bjurström och Mats Mårten.

 

Ej närvarande: Nils-Olov Olsson

 

 

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2018-08-14 som godkänns av styrelsen.

 

 

Samfällighetsföreningens ärenden

 

 

 • 3 Ordförande informerar

 

Uppdatering kring våra samfällda vägar. Vägarna är kontrollerade och iordningställda inför vintern. Vägen som går förbi före detta pensionatet och neråt är nu helt återställd efter all byggtrafik till fastighet 242:2. Mats Mårten återställde vägen på uppdrag av fastighetsägaren.

 

Nodava är i full gång och gräver nya vattenledningar på ett flertal platser i Fryksås.

 

Inför kommande vinter fortsätter Hampus Pålsson att ansvara för snöröjningen. För de fastighetsägare som önskar beställa snöröjning går det bra att kontakta Åke Strandberg. Åke Frelin är ansvarig för att kontakta Hampus när plogning behövs. Vi diskuterar vikten av att alla fastighetsägare följer de plogningsrutiner som finns och om möjligt markerar sin infart och vart snön ska tippas. Vill man som enskild fastighetsägare ha mer plogning utfört än vad som är avtalat debiteras man extra för det arbetet.

 

 

Mikael har stämt av med Orsa Besparingsskog kring ersättning för snöröjning och besparningsskogen har skickat frågan vidare till Orsa kommun. Frida och Ewa tar fram ett förslag på en skrivelse till Orsa kommun och Orsa Besparingsskog.

 

 

 

 

 

 • 4 Ekonomi

 

Alla medlemsavgifter för 2018 är nu betalda. Åke kommer att skicka ut fakturor för 2019 under november månad.

 

Nya fastighetsägare på fastighet 241:7, 110:6 är registrerade.

 

En ny bryggstege till bryggan i Björntjärn är inköpt och ska monteras till våren.

 

 

 • 5 Övriga frågor

 

Länsstyrelsen har tagit en mer aktiv roll kring fornlämningar och odlingsrösen i Fryksås. Man anser att hela området inom fäbodrutan är en fornlämning och man bör därför söka tillstånd för att gräva i marken.

Styrelsens uppmanar fastighetsägare att söka information på Länsstyrelsens hemsida kring vad som gäller vid grävning i Fryksås. Åke skickar ut information om detta till alla medlemmar.

 

 

 

 

Intresseföreningens ärenden

 

 

 • 7 Ordförande informerar

 

Stigar och källor genomfördes 25/8 . Vi röjde gräs runt våra vägar och förberedde en ny majstång. Till lunch grillade vi hamburgare på Grundgården och kvällen avslutades med fiske och grillning vid Rädsjön.

 

Det har kommit önskemål om vinteraktiviteter i Fäboden och styrelsen diskuterar olika förslag på ”vinteraktiviteter” som vi kan anordna.

 

 

 • 8 Ekonomi

 

Se föregående punkt.

 

 

 • 9 Övriga frågor

 

Årsmötet blir på påskdagen den 21/4 kl 15.00. Frida ansvarar för att boka lokalen i Grönklitt.

 

 

 

 

 

 • 10 Nästa möte

        

          21/1 kl 18.00 hos Åke.

31/3 kl 16.00 hos Åke.

 

 

 

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

 

 

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                                Mikael Olmats, ordförande

Styrelsemöte 2018-08-14

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 14 augusti 2018 kl 18.30 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Nils-Olov Olsson, Frida Grund, Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Charlotte Bjurström och Kjell Högberg.

Ej närvarande: Ewa Lofvar Gerdsdotter och Mats Mårten.

 

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2018-05-06 som godkänns av styrelsen.

 

Samfällighetsföreningens ärenden         

 • 3 Ordförande informerar

Uppdatering kring våra samfällda vägar. Vägarna har hyvlats och saltats och i början av sommaren placerades vägbulor samt blomkrukor ut.

Den väg som går ner förbi gamla fäbodpensionatet är fortfarande inte återställd efter all byggtrafik till fastighet 242:2. Styrelsen har varit i kontakt med entreprenören och viss justering och återställning är gjord men vägen är fortfarande inte i det skick som den var före all byggtrafik. Styrelsen beslutar att kontakta fastighetsägaren till fastighet 242:2 för att meddela att vägen måste återställas. Åke ansvarar för detta.

Under hösten kommer en del nya byggarbeten att starta i Fryksås. Detta kommer att påverka de samfällda vägarna och vi diskuterar vikten av information kring att vägarna ska återställas vid eventuella skador.

Flera fastigheter har nya ägare 227:1,220:5, 241:7. Åke har uppdaterat medlemsregistret.

 • 4 Ekonomi

Gunilla Frelin meddelade i maj att hon inte fortsätter sköta redovisningen av föreningens ekonomi.

Den 31/5-2018 beslutade ordföranden och kassören att Åke från och med 20180531 sköter all ekonomi. Inköp av ett bokföringsprogram har gjorts för att underlätta det ekonomiska arbetet.

Åke informerar om att vi tyvärr har många medlemmar som inte betalar sina fakturor i tid. Ett flertal påminnelser har skickats och styrelsen diskuterar en eventuell påminnelseavgift. Vi beslutar att ta frågan vidare till årsmötet i april samt att skicka ut information till medlemmarna om att vi överväger att införa en påminnelseavgift.

Vi summerar årets snöröjning och kan konstatera att vi i Fryksås hade totalt 20 plogningar vilket är långt över det normala.

 • 5 Övriga frågor
 • Inga övriga frågor.

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar 

Arbetsdag Stigar och Källor äger rum lördagen den 25/8. Inbjudan har redan gått ut till alla medlemmar och vi samlas kl 10.00 på Fjösbokkan. Prioritering är att slå gräs i diken samt runt våra källor. Till lunch grillar vi hamburgare. Mikael och Frida ansvarar för inköp. På kvällen har vi bokat grillstugan i Grönklitt och nyckeln finns att hämta i receptionen.

Vi behöver ta ner en ny gran till en ny majstång. Om möjlighet finns försöker vi att göra detta på Stigar och Källor.

 

 • 8 Ekonomi

Se tidigare punkt.

 • 9 Övriga frågor

Åke ansvarar för att köpa in en ny badstege till Björntjärn.

Åke påminner om att det fortfarande finns böcker kvar att köpa. Vi har just nu cirka 400 st böcker.           

 • 10 Nästa möte
 • Den 4/11 kl 17 hemma hos Åke.

Styrelsemöte 20180506

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 6 maj 2018 kl 17 hos Åke Strandberg

 

Närvarande styrelseledamöter: Nils-Olov Olsson, Frida Grund, Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Ewa Lofvar Gerdsdotter, Kjell Högberg och Mats Mårten.

 

Ej närvarande: Charlotte Bjurström

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, styrelsemöte den 2018-02-27 samt årsmöte och konstituerande möte den 2018-04-01. Protokollen godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Uppdateringen av läget för vägarna i samfälligheten.

Vägarna har trots den snörika vintern klarat sig bra. Det ska hyvlas och mellan övre och nedre samt fyllas på med grus och saltas. Mats ansvarar för detta.

När vägarna är återställda ska vägbulorna placeras ut och blommor planteras i krukorna.

Det måste ske en återställning av vägarna efter transporter av grus m.m till fastighet 242:2. Kjell ska prata med entreprenörerna angående detta.

Det finns en del arbeta att göra efter vinters snöröjning. Det är mycket grus som ska krattas och vi använder Röjardagen till detta arbete.

Mikael har pratat med Orsa Besparingsskog angående bidrag för snöröjning och skötsel av vägarna. Ett möte med kommunen är inplanerat och återkoppling sker efter det.

Utöver mötet med kommunen beslutar styrelsen att skicka in en skrivelse till Orsa Besparingsskogs styrelse.

 

 • 4 Ekonomi 

Åke har haft en överlämning med Gunilla och Agneta och fått tillgång till alla konton på banken.

Gunilla har lämnat en offert för det fortsätta arbetet med ekonomin.

Styrelsen beslutar att godkänna Gunillas offert med följande förslag på arbetsfördelning:

Kassören:

Medlemsregister

Fakturering

Inkassering påminnelser

Ta emot post och handlägga den

Betala inkommande räkningar

Ekonomikonsult:

Löpande bokföring

Avstämning bankonton

Rapportering till kassören inför styrelsemöten och vid behov

Ta fram underlag till årsmöte

 

Styrelsen beslutar att höja kassörens kostnadsersättning till 5000kr. Utbetalning av kostnadsersättningar till kassör, ordförande, sekreterare samt Bertil Ekström sker under majmånad.

Det saknas en del dokumentation kring det ekonomiska arbetet. Åke lämnar ett förslag på ekonomiska rutiner och styrelsen beslutar att godkänna dessa rutiner.

Åke har gjort en sammanställning av alla våra avgifter som ska finnas tillgänglig för alla medlemmar på hemsidan.

Alla årsavgifter för 2018 är betalda. Det har skett en tilläggsfakturering för den ökade kostnad per andelstal och där saknas det fortfarande några betalningar.

Sista fakturan för snöröjningen har inte kommit än. Åke ska vidtala Hampus och göra en överenskommelse att vi önskar få en rapport varje månad kring hur många timmar han har arbetat.

Införande av GDPR nya dataskyddsförordningen sker den 25 maj. Åke har skrivit en policy kring hur vi hanterar våra medlemmars personuppgifter. Styrelsen beslutar att godkänna denna policy.

Åke har tagit fram en gallringsplan för hur vi ska hantera alla våra handlingar. Bokföringshandlingar gallras efter 10 år, övriga handlingar brev m.m efter 5 år,

Bygglovshandlingar efter 2 år. Styrelsen beslutar att godkänna gallringsplanen.

 • 5 Övriga frågor

Diverse bygglov har inkommit.

Åke har ansökt och fått klart ett utgivningsbevis för hemsidan Fryksåsarkivet.

 

Intresseföreningens ärende 

 • 7 Ordförande informerar

 Röjardagen den 26 maj. Samling kl 9.00 på övre parkeringen Fjösbokkan.

Lunchen är bokad och klar på Smidgården. Hotellet är bokat för bröllop så vi kan inte anordna middagen där. Mikael har pratat med Lissäng och vi beslutar att middagen serveras där. De kan ta emot 70 personer så först till kvarn gäller.

Frida skickar ut en inbjudan under veckan. Det ska köpas in 4 stycken Aspenbunkar, Kjell ansvarar för detta.

Styrelsen har fått en skrivelse om lupinerna som breder ut sig i Fryksås. Vi informerar och uppmanar markägare att ta hand om lupinerna på sin tomt på Röjardagen.

 

 • 8 Ekonomi

Se ovan.

 

 • 9 Övriga frågor

På årsmötet kom frågan kring stigen till Björntjärn och förstörelsen som sker när den används som cykelled. Vi kontaktar Lena och stämmer av hur vi tar frågan vidare till Grönklitt.

Styrelsen beslutar att beställa 3 st nya bord till majstångsplatsen. Frida ansvarar för att göra detta.

Ewa lyfter frågan kring en karta med våra vägar och stigar. Det ska vara en karta som visar vart man får promenera i Fryksås. Vi tittar på de alternativ som finns på Lantmäteriets hemsida.

 • 10 Nästa möte

Tisdag den 14/8 kl 18.30 hos Åke.

Söndag 4/11 kl 17 hos Åke.

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                                Mikael Olmats, ordförande

 

 

 

Årsmöte 2018-04-01

 

 

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2017 MED FRYKSÅS FÄBODLAG INTRESSEFÖRENING OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

DEN 1 APRIL 2018, KL 15.00 PÅ ROVDJURSCENTER, GRÖNKLITT

Närvarande: 45 st mötesdeltagare enligt närvarolista.

 • 1 Ordförande förklarar mötet öppnat.
 • 2 Kallelsen godkänns av årsmötet.
 • 3 Dagordningen godkänns.
 • 4 Till ordförande för mötet väljs sittande ordförande Mikael Olmats.
 • 5 Till sekreterare för årsmötet väljs sittande Frida Grund.
 • 6 Till justeringsmän för årsmötet väljs Ulla Sundelin och Sven-Olov Olsson.
 • 7 Verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet.
 • 8 Ekonomisk redovisning.

Gunilla Frelin lämnar redovisning över ekonomin för Fryksås Intresseförening, Samfällighet och Boken. Redovisningen godkänns av årsmötet. (Bil 1 förenklad redovisning)

 • 9 Carin Nises, som utfört revisionen tillsammans med Oscar Diös, läser upp revisionsberättelsen som godkänns av årsmötet.
 • 10 Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.
 • 11 Inkomna motioner: Inga motioner till årsmötet.
 • 12 Val av gemensam styrelse till Fryksås Fäbodlag Intresseförening och Fryksås Samfällighetsförening.

Sekreterare Frida Grund och ledamöterna Mats Mårten och Nils-Olov Olsson valdes vid förra årsmötet på 2 år.

Kassör Agneta Ekström och ledamot Lena Fast Marcusson har avsagt sig omval och kommer att avgå ur styrelsen. Suppleant Maria Boren har tyvärr avlidit.

Valberedningens förslag till ordförande, kassör, ledamöter, suppleanter och revisorer föreslås enligt följande:

Ordförande 2 år:           Omval Mikael Olmats

Kassör 2 år:                 Nyval Åke Strandberg

Ledamot 2 år:              Nyval Charlotte Bjurström

Ledamot 2 år:               Omval Patrik Andersson

Suppleant 1 år:             Nyval Kjell Högberg

Suppleant 1 år:             Omval Ewa Lofvar Gerdsdotter

Revisorer 1 år:              Omval Karin Nises och Oscar Diös

Årsmötet väljer ordförande, kassör, ledamöter, suppleanter och revisorer enligt ovan.

Vid val av 3 till valberedning på 1 år väljer årsmötet omval av Annika Mårten, Henrik Sellmann och Ulrika Agerman. Till sammankallande utses Annika Mårten.

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter

 

 • 13 Uppdrag till styrelsen.
 • Inga uppdrag till styrelsen framkom.

 

Fryksås Samfällighet

 • 14 Information om vägarna inom Samfälligheten.
 • Ordförande, informerar om vägar inom samfälligheten. Den hårda vintern har lett till mycket plogning av snö på våra vägar. Vi har under året upphandlat en ny entreprenör för plogning Hampus Pålsson. Det har varit svårt att få plats med all snö och entreprenören har flyttat snön så gott det går för att underlätta framkomligheten på vägarna.

Under året kommer det att ske löpande underhåll av vägarna.

 • 15 Budget 2018
 • Gunilla Frelin presenterar rambudget för 2018 gällande Fryksås Samfällighet. Årsmötet godkänner rambudgeten. (Bil.2)
 • 16 Justering av pris per andel pga ökade kostnader. Styrelsen föreslår en höjning på 85kr/andel.
 • Den snörika vintern i kombination med ny entreprenör för snöröjningen har medfört högre kostnader än budgeterat. Timkostnaden för snöröjning har ökat med 45% och  Styrelsen föreslår därför en höjning på 85kr/andel för att täcka dessa kostnader. Årsmötet godkänner höjningen med 85kr/andel.  
 • 17 Information om privat snöröjning
 • Som fastighetsägare i Fryksås kan du få din infart plogad till en ny kostnad av 100kr/gång för kort infart och 200kr/gång för lång infart. Det gäller att följa de riktlinjer som finns och det är endast den som är ansvarig för kontakten med entreprenören som kan beställa plogning och utförandet av tjänsten. Vill man justera något i sin privata plogning eller få mer plogning utfört ska man kontakta den av Fäbodlaget utsedda ansvarige och inte själv ta kontakt med entreprenören. Viktigt att komma ihåg att man som ägare av fastighet själv ansvarar för sin snö på sin mark och extra viktigt att tänka på eventuella takras som kan inträffa. Sker ett takras ner på en samfälld väg är man som fastighetsägare skyldig att ta bort denna snö.
 • 18 Kostnadsersättningar till styrelsen

Ordförande föreslår att beslutet ska gälla uppdraget för båda föreningarna.

Ordförande 3000kr, kassör 1500kr (kan vara mer beroende på kassörens uppgifter) och sekreterare 1500 kr. En ersättning till Bertil Ekström på 3000kr för skötsel och gräsklippning.

Kostnadsersättningar kan även komma att betalas ut till styrelseledamöter om kostnader utöver beslutad nivå överskrids. Årsmötet godkänner att kostnadsersättningar skall utbetalas efter godkännande av firmatecknare. 

 • 19 Övriga frågor

     Inga övriga frågor.         

Fryksås Fäbodlags intresseförening

 • 20 Budget 2018
 • Gunilla Frelin presenterar rambudget för 2018 gällande Fryksås Fäbodlags intresseförening.
 • Årsmötet godkänner rambudgeten. (Bil.3)
 • 21 Kostnadsersättningar till styrelsen

Ordförande föreslår att beslutet ska gälla uppdraget för båda föreningarna.

 Ordförande 3000kr, kassör 1500kr (kan vara mer beroende på kassörens uppgifter) och sekreterare 1500 kr. En ersättning till Bertil Ekström på 3000kr för skötsel och gräsklippning.

Kostnadsersättningar kan även komma att betalas ut till styrelseledamöter om kostnader utöver beslutad nivå överskrids. Årsmötet godkänner att kostnadsersättningar skall utbetalas efter godkännande av firmatecknare.

 • 22 Bokens kapital, Turistfrämjande åtgärder

  Ordförande informerar att bokens kapital är enbart till för ”turistfrämjande åtgärder”.

Kapitalet är låst för turistfrämjande åtgärder tom 2021-03-02, då Jordbruksverkets kontroll av utbetalda medel upphör.

Ett förslag på en turistfrämjande åtgärd är fler bord vid majstångsplatsen. Styrelsens tar med sig detta förslag. Diskussion också kring stigen till Björntjärn och eventuella åtgärder som kan göras i de ”blöta” partierna för att det ska vara bättre underlag att promenera på. Stigen används också som cykelled vilket kan påverka underlaget och slitaget. Årsmötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att föra en dialog med Grönklitt kring detta och vilka förbättringar som kan göras.

 • 23 Röjardagen som i år infaller den 26 maj.

Vid röjningen kommer medlemmarna delas upp i 4 lag vilket fungerat bra de senaste åren.

Föranmäl till Mikael Olmats eller Patrik Andersson, om ni har något jobb som ni vill ha utfört, kontaktuppgifter finns på hemsidan.

För er som använder egna fyrhjulingar, motorsågar, röjsågar, etc. finns bensin och olja. För fyrhjulingar utgår en ersättning.

Naturligtvis finns möjligheten även i år att avsäga sig arbetet och istället betala kr 300. Avgiften kommer då att finnas med på den årliga avgiftsinbetalningen.

Mats Knutsson, Kjell Högberg, Margareta och Anders Karlsson kommer att ansvara för aktiviteterna på eftermiddagen.

Lunch och middag subventioneras som vanligt av fäbodlaget.

Mer information om anmälan etc kommer via mail och hemsidan.

 • 24 Midsommar firas på midsommarafton den 22 juni. Firandet kommer att ske i egen regi.

Vi samlas för att plocka blommor, binda rankor, kransar och klä stången,

kl 14.00 och direkt i anslutning till det reser vi midsommarstången med sång, dans och lekar.

Ta gärna med dig en korg med gott att äta och dricka och dragspel, fiol, munspel eller annat instrument som du kan spela på. Ta gärna på Folkdräkten!

 • 25 Stigar och källor i Fryksås.

Årsmötet beslutar att arbetsdagen för ”Stigar och källor” blir den 25 augusti, mer info kommer på hemsidan.

Samling på kvällen vid Eldpallkojan vid Rädsjön för grillning och fiske. Kom ihåg fiskekort.

 

 • 26 Skidspåret

Ordförande informerar om Skidspåret som Sune Håll är ansvarig för. I vinter har det varit för mycket snö och inte funnits möjlighet att dra upp något skidspår. Vi diskuterar om vi ska fortsätta arbetet med detta och om det finns någon som är villig att sköta detta. Det finns en spårkälke som går att använda och köra efter skotern. Förslaget är att använda spåret som en fin vandringsled/skoterled och det går bra att promenera även nu på vinter i skoterspåret.

 

 • 27 Övriga frågor

 En fråga angående Fiber i Fryksås. Det finns fiber att ansluta till. Kontakta kommunen för mer information och kostnader.

 • 28 Mötet avslutades och ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse.

Fryksås den 1 april 2018

 

______________________________

Frida Grund

Sekreterare

 

 

Justeras:

 

 

_____________________________                                                                      _

Ulla Sundelin                                                      Sven-Olov Olsson

Styrelsemöte 2018-04-01

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening den 1 april kl 17.00, 2018 Rovdjurscenter, Grönklitt

Närvarande: Mikael Olmats, Åke Strandberg, Charlotte Bjurström, Mats Mårten, Frida Grund, Patrik Andersson, Nils-Olof Olsson, Kjell Högberg

Ej Närvarande: Ewa Lofvar Gerdsdotter

 

 1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
 2. Styrelsens sammansättning och ansvarsområden.

Styrelsen består efter beslut vid årsmötet av 9 ledamöter, 7 ordinarie och

2 suppleanter:

Ordförande Mikael Olmats, 2 år

Kassör Åke Strandberg, 2 år

Sekr. Frida Grund, 1 år

Ledamöterna Mats Mårten och Nils Olov Olsson, 1 år

Ledamöterna Patrik Andersson och Charlotte Bjurström 2 år

Suppleanter Kjell Högberg, Ewa Lofvar Konradsson 1 år.

 1. Teckningsrätt inom styrelsen

Teckningsrätt för Fryksås Fäbodlags Intresseförening och Fryksås Samfällighetsförening har Mikael Olmats pers. nr 780411-7138 och Åke Strandberg pers. nr 541025-0335 var för sig. Samtliga konton i Handelsbanken skall tecknas av Åke Strandberg och Mikael Olmats var för sig.

 1. Särskilda ansvarsområden inom styrelsen.

Ansvarsområden:

Mikael Olmats är sammankallande och Åke Strandberg är ekonomiansvarig.

Övriga ansvarsområden:

Röjardagen:                                Mikael Olmats, Patrik Andersson och Nils-Olof Olsson

Administration/Information:       Åke Strandberg och Frida Grund

Vägansvarig:                               Mats Mårten och Mikael Olmats

Snöröjning:                                 Åke Frelin

Blomkrukor och vägbulor:          Kjell Högberg

Stigar och Källor:                        Mikael Olmats, Patrik Andersson och Nils-Olof Olsson

Skidspår/vandringsled                 Patrik Andersson och Mats Mårten

Midsommarfirandet:                   Frida Grund och Nils-Olof Olsson

Postlådeansvarig:                        Åke Strandberg

Hemsidan:                                  Åke Strandberg och Frida Grund

 1. Genomgång av årsmötesprotokollet

Årsmötesprotokollet skall efter färdigställande skickas ut till styrelsens medlemmar för godkännande och därefter lämnas till justeringsmännen för godkännande och underskrift.

 1. Ordförande avslutar mötet och tackar styrelsen för väl genomfört arbete under år 2017 och önskar oss alla ett gott arbetsår 2018.

Vid protokollet 2018-04-01
Frida Grund, sekreterare                                                                 Mikael Olmats, ordförande

Styrelsemöte 2018-02-27

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 27 februari 2018 kl 18.30 hos Agneta Ekström

Närvarande styrelseledamöter: Nils-Olov Olsson, Frida Grund, Agneta Ekström, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Ewa Lofvar Gerdsdotter och Mats Mårten.

Ej närvarande: Lena Fast Marcusson, Maria Borén

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2018-01-15 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden 

 • 3 Ordförande informerar

Snöröjningen har stora kostnader. Mikael tar kontakt med Gunilla för att få en sammanställning kring kostnaderna för snöröjningen. Detta för att se över om vi behöver justera avgiften per andelstal och lämna ett förslag kring en höjning till årsmötet. Vidare information om detta kommer per mail.

Ewa har pratat med Orsa kommun och trafikplaneraren kring kostnaderna för snöröjningen. Vi inväntar ytterligare besked.

Patrik har pratat med Orsa Besparingsskog angående bidrag kring snöröjning. Styrelsen beslutar att skriva en skrivelse och skicka till Orsa Besparingsskogs för att ansöka om bidrag.

 • 4 Ekonomi

Ett utskick till alla medlemmar som köper privat snöröjning har gjorts och en höjning har skett med 100% till 100kr/gång för kort infart och 200kr/gång för lång infart.

 • 5 Övriga frågor

Diverse bygglov har inkommit och en nybyggnation av fritidshus på fastighet 242:2 ska beläggas med andelstal och inträdesavgift.

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar

Årsmötet äger rum den 1/4 kl 15.00.  Lena har bokat lokalen i Grönklitt och beställt fika. Frida skickar ut kallelse och dagordning via mail till alla medlemmar. Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast två veckor innan årsmötet.

 • 8 Ekonomi

Alla medlemmar har fakturerats för medlemsavgiften 2018. Det saknas fortfarande ett antal betalningar och Gunilla har skickat ut påminnelser.

 • 9 Övriga frågor

Mats samordnar en skoterutflykt till Dyverdalen den 24 mars. Anmälan ska ske till Mats Mårten. Kostnad 150kr/per person.

Påskafton lördagen den 31 mars anordnas en gemensam utflykt till Björntjärn samling på kl 11 på övre vändplan. Frida skickar ut ett informationsmail till alla medlemmar kring dessa två utflykter.

 • 10 Nästa möte

Sker via behov på mail före årsmötet samt på konstituerande möte efter årsmötet.

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                                Mikael Olmats, ordförande

 

 

 

 

 

Styrelsmöte 2018-01-15

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndagen den 15 januari 2017 kl 18.30 hos Agneta Ekström

Närvarande styrelseledamöter: Nils-Olov Olsson, Frida Grund, Agneta Ekström, Lena Fast Marcusson, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Ewa Lofvar Gerdsdotter och Mats Mårten.

Adjungerad: Gunilla Frelin

Ej närvarande: Maria Boren

 

 

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2017-11-06 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

 • 3 Ordförande informerar

Mikael har upprättat ett avtal rörande snöröjningen med Hampus Pålsson. Styrelsen beslutar att godkänna detta avtal. Se bilaga för avtal.

De stora snömängderna som har kommit har medfört mycket plogning och snö som måste flyttas och placeras ut på lämpliga ställen. Mikael och Hampus har gått igenom hela Fäboden och tittat på lämpliga platser för ”snöförvarning” samt hur plogningen ska utföras.

 • 4 Ekonomi

Gunilla redovisar den ekonomiska redovisningen för 2017.

De rikliga snömängderna i kombination med ny entreprenör för snöröjningen har resulterat i höga kostnader för snöröjning. Under november-december har 10 plogningar utförts vilket är många fler än under samma period förra året. Kostnaden för snöröjning har ökat med 45% vilket innebär att den privata snöröjningen idag inte täcks av det pris som debiteras till fastighetsägarna. Styrelsen beslutar att avgiften för den privata snöröjning måste höjas och utser en arbetsgrupp bestående av Mikael, Gunilla och Agneta som tar fram ett nytt förslag på avgifter för den privata snöröjningen. Information skickas sedan ut till berörda fastighetsägare under vecka 3.

Ewa tar kontakt med Orsa kommun för att stämma av eventuell möjlighet att få bidrag för vägunderhåll och snöröjning från Orsa kommun.

Patrik tar kontakt med Orsa Besparingsskog för att se om det går att ansöka om något bidrag för vägunderhåll.

 • 5 Övriga frågor

Ewa har skickat in en ansökan till Länsstyrelsen kring sänkt hastighet på vägen upp till Fryksås från Grönklittskorsningen.

De generösa snömängderna har medfört mycket skoteråkning till och från Fryksås. Det är tillåtet att åka på de samfällda vägarna men inte på privata markområden. Ser vi skoteråkare som åker där det inte är tillåtet är det viktigt att säga till.

Diverse bygglov har inkommit och en nybyggnation av fritidshus på fastighet 242:2 ska beläggas med andelstal och inträdesavgift.

Intresseföreningens ärenden

 • 7 Ordförande informerar

Mikael informerar att valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsmötet och de som kommer att avgå ur styrelsen är Lena Fast Marcusson och Agneta Ekström.

 • 8 Ekonomi

Alla medlemmar har fakturerats för medlemsavgiften 2018. Det saknas fortfarande ett antal betalningar och Gunilla har skickat ut påminnelser.

 • 9 Övriga frågor

Agneta har fått kort och album från Jansengården. Detta vidarebefordras till Åke Strandberg och Fryksås arkivet.

 • 10 Nästa möte

           Den 27/2 kl 18.30 hemma hos Agneta.

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                                Mikael Olmats, ordförande

 

20180115 Bilaga avtal snöröjning

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 2017-11-06

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndagen den 6 november 2017 kl 18.30 hos Agneta Ekström

 

Närvarande: Nils-Olov Olsson, Frida Grund, Agneta Ekström, Maria Borén, Mikael Olmats och Patrik Andersson.

 

Ej närvarande: Ewa Lofvar Gerdsdotter, Lena Fast Marcusson, Mats Mårten

 

 

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2017-08-07 som godkänns av styrelsen.

 

 

Samfällighetsföreningens ärenden

         

 • 3 Ordförande informerar

Det beställda underhållet av våra samfällda vägar är nu utfört.

 

Vår nuvarande entreprenör för snöröjning och sandning Grevfs väghyvling har avsagts sig uppdrag att sköta om våra vägar inför kommande vinter. Detta innebär att vi snabbt måste hitta en ny entreprenör som kan utföra både plogning och sandning. Vi har fått en skriftlig offert från Siljans Schakt se bilaga. Vi har även tillfrågat följande entreprenörer, Tomths Åkeri, Orsa Kvarn, Grefs, Gräv Kåhlen, Mats Mårten, Per Länsmans, Jämnts och Hampus Pålsson. Flera av entreprenörerna har tackat nej till uppdraget.

Styrelsen beslutar att anlita och skriva avtal med Hampus Pålsson till en kostnad av 790kr exkl moms/timme för avtalsperioden 20171121-20180530.  Mikael och Gunilla tar kontakt med Hampus för att upprätta ett avtal.

Åke Frelin kommer att ansvara för kontakten med Hampus och meddela när det behövs utföras plogning och sandning.

 

 

 • 4 Ekonomi

Agneta går igenom den ekonomiska redovisningen och det ser bra ut. Gunilla kommer under november månad att fakturera alla medlemmar 2018 års avgifter.

 

 

 • 5 Övriga frågor

Diverse bygglovshandlingar har inkommit till styrelsen och vi går igenom dessa.

 

Intresseföreningens ärenden

 

 • 7 Ordförande informerar

 

Stigar och källor genomfördes som planerat lördagen den 19 augusti med avslutande grillkväll vid Rädsjön.

 

 • 8 Ekonomi

 

Gunilla kommer under november månad att fakturera alla medlemmar 2018 års avgifter. Diverse kvitton samt fakturor saknas och ska redovisas till Agneta för utlägg för mat till stigar och källor samt nya skyltar runt om i Fäboden och utförd betesputs.

 

 

 • 9 Övriga frågor

 

Angående hemsidan så kan man kontakta Frida Grund eller Åke Strandberg om man vill att något ska publiceras eller ändras på den nya hemsidan.

 

Maria informerar om att gruppen som arbetar med Fryksåsarkivet har fortsatt sitt arbete. Det saknas en del nya bilder på vissa fastigheter men dessa ska fotas under vår/sommar. Arbetet med att ta fram texter till bilderna i arkivet pågår löpande.

      

 

 • 10 Nästa möte

           Den 15/1 kl 18.30 hemma hos Agneta.

         

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

 

 

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                                Mikael Olmats, ordförande

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte 2017-08-07

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndagen den 7 augusti 2017 kl 18.30 hos Maria Boren

Närvarande: Nils-Olov Olsson, Lena Marcusson, Frida Grund, Agneta Ekström, Maria Borén, Mikael Olmats, Patrik Andersson och Mats Mårten.

Ej närvarande: Ewa Lofvar Konradsson

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2017-05-08 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärende

3 Ordförande informerar

Orsa kommun har tagit fram en översiktsplan för hela Orsa kommun där även Fryksås ingår. Synpunkter på översiktsplanen ska lämnas senast den 15 september till byggnadsnämnden.  Frida gör ett utskick via mail till alla våra medlemmar och informerar om alla bör ta del av översiktsplanen.

Nodava har dragit VA-ledningar på den samfällda marken. Fäbodlaget har fått en utbetalning på 1395kr.

Vägarna ska återställas efter sommarens regn.

 • 4 Ekonomi

Agneta går igenom den ekonomiska redovisningen och det ser bra ut. Det saknas någon inbetalning fortfarande för snöröjning och medlemsavgifter.

 • 5 Övriga frågor

Diverse bygglovshandlingar har inkommit till styrelsen. Framöver ska dessa scannas in och skickas ut till styrelsen 

Intresseföreningens ärenden 

 • 7 Ordförande informerar

 Stigar och källor arrangeras lördagen den 19 augusti. Vi samlas vid övre parkeringen kl 10.00. Mats köper in hamburgare och Frida köper in resterande som behövs. Vi gör ett utskick till alla medlemmar och informerar om arbetsdagen.

 • 8 Ekonomi

          Se tidigare punkt 4

 • 9 Övriga frågor

Agneta informerar om att vi behöver en ny majstång. Vi tar med denna punkt till arbetsdagen.

Agneta har fått en kartong med bokföring som behöver förvaras i ett varmförråd. Vi diskuterar eventuella alternativt för detta.

Maria informerar om att gruppen som arbetar med Fryksåsarkivet har påbörjat sitt arbete.

Åke Strandberg har fortsatt arbetet med en ny hemsida. Det finns en testversion av hemsidan som Frida går igenom kort. Styrelsen godkänner detta förslag.                 

 

 • 10 Nästa möte

           Den 6/11 kl 18.30 hemma hos Agneta.            

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                                  Mikael Olmats, ordförande

 

Protokoll Årsmöte Gropens Samfällighetsförening 20170526

Gropens samfällighetsförening
Årsmöte 2017-05-26 hos Marianne Tysklind
1. Mötet öppnades av ordförande Kjell Högberg.

2. Till ordförande för årsmötet valdes sittande, Kjell Högberg.

3. Till sekreterare för årsmötet valdes sittande, Annika Mårten.

4. Kallelsen till årsmötet godkändes.

5. Dagordningen godkändes.

6. Till justeringsmän valdes Anita Hellqvist och Mats Mårten.

7. Verksamhetsberättelse: Ordförande Kjell Högberg läste upp verksamhetsberättelsen för året.

8. Ekonomi: Kassör Marianne Tysklind redogjorde för föreningens ekonomi.

9. Revisionsberättelsen, som lästes upp av kassör Marianne Tysklind, eftersom vår revisor ej var närvarande vid mötet, godkändes.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

11. Föreningens avgifter förblir oförändrade för kommande år.

12. Val av nya ledamöter till styrelsen: Omval av kassör Marianne Tysklind på två år, omval av suppleant Ingemar Olmats på två år, omval av revisor Solweig Elfwing på ett år och revisorsuppleant Karl-Erik Smids på ett år.

13. Inga motioner har inkommit till styrelsen.

14. Valberedning: Maggan Karlsson och Kristina Högberg utsågs av årsmötet till valberedning för kommande år.

15. Övriga frågor: Kjell informerade om att pumphuset behöver snyggas till; bl.a målas och avlägsna trasiga och överflödiga rör. Sören Sticko föreslog att även montera ett filter för att förhindra sand och grus komma in i systemet. Annika Mårten har ett filter monterat inne hos sig, som det går att använda i pumphuset. En arbetsdag för detta arbete föreslås i sommar.

16. Mötet avslutades med kaffe o kaka.

Vid protokollet   Ordförande

Annika Mårten   Kjell Högberg

Justeras   Justeras

Anita Hellqvist   Mats Mårten