Styrelse 2017-05-08

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 8 maj 2017 kl 19.00 hos Lena Marcusson

 

Närvarande: Nils-Olov Olsson, Lena Marcusson, Frida Grund, Agneta Ekström, Maria Borén, Ewa Lofvar Konradsson, Mikael Olmats, Patrik Andersson och Mats Mårten.

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2017-04-14 årsmötesprotokoll som godkänns av styrelsen.

 

Samfällighetsföreningens ärenden         

 • 3 Ordförande informerar

Vägarna ska hyvlas och saltas och sedan ska farthindren sättas ut. Mats meddelar Lena när detta är gjort så planterar Lena blommor i krukorna. Mats får i uppdrag att be Andreas samla upp grus med mera efter vinters plogning med hjälp av grävmaskinen.

Kontakt ska tas med Nodava för återställning efter utfört arbete, Patrik kontaktar Johan Näs på Nodava.

Ewa ska ta kontakt med Trafikverket för en eventuell sänkning av hastigheten från Grönklittskorset och upp till parkeringen samt hålet i vägen som är vid brevlådorna vid nedre parkeringen.

Mikael ska beställa skyltar ”endast gångväg” som ska sättas upp bland annat nere vid Ewa Lofvar Konradsson.

 • 4 Ekonomi

Vi diskuterar kassörens roll i styrelsen och vilka uppgifter Gunilla Frelin tidigare har skött. Gunilla har skickat en offert till styrelsen på vad det skulle kosta att anlita henne för bokföring och fakturering. Styrelsen beslutar att vi godtar Gunilla Frelins offert och Agneta kommer under året att vara med Gunilla för att lära sig arbetet.

Styrelsen beslutar att Agnetas arvode under 2017 kommer att vara 1500kr.

 • 5 Övriga frågor

Avtackning av Sven-Olov Olsson, Yvonne Mårten och Gunilla Frelin sker på Röjardagen. Agneta köper blommor till detta.

 

Intresseföreningens ärenden 

 • 7 Ordförande informerar

Röjardagen den 27 maj. Lunch på Smidgården är bokat för kostnaden 80kr/person. Vi har fått en offert från Fryksås hotell på en 3-rätters meny för 350kr/person. Frida kollar vad det kostar att få en 2-rätters och sedan bokar det. Frida och Agneta gör en inbjudan och mailar ut i veckan, anmälan till lunch/middag sker till Frida senast den 21/5.

Inköp till Röjardagen, 4 dunkar Aspen, 2 liter kedjeolja. Vi ersätter med 300kr till alla som tar med egen fyrhjuling.

Inför Röjardagen ska vi gå igenom skyltarna. Agneta och Maria inventerar skyltarna och meddelar Mikael vad som behöver beställa.

 • 8 Ekonomi 

          Se tidigare punkt 4

 

 • 9 Övriga frågor

Ewa Lofvar Konradsson och Maria Borén kommer att börja titta på ett förslag på hur vi kan få fram en karta över Fryksås med vilka stigar och vägar vi har.

Åke Strandberg har startat igång arbetet med Fryksåsarkivet. Styrelsen beslutar att Åke får fortsätta med detta arbete och avgifterna för webbplatsen betalas med medel från bokprojektet. Åke har också kommit med förslag att flytta vår befintliga hemsida till samma domän. Styrelsen ger Åke detta uppdrag.                

 • 10 Nästa möte

          7 augusti kl 18.30 hos Maria Borén.

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

__________________                            _______________

Frida Grund, sekreterare                                      Mikael Olmats, ordförande

Styrelse 2017-04-14

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening långfredagen den 14 april kl 15.00, 2017 Rovdjurscenter, Grönklitt

Närvarande: Mikael Olmats, Agneta Ekström, Lena Fast Marcusson, Mats Mårten, Frida Grund, Patrik Andersson, Nils-Olof Olsson

Ej Närvarande: Maria Borén, Ewa Lofvar Konradsson

 

 1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
 2. Styrelsens sammansättning och ansvarsområden.

Styrelsen består efter beslut vid årsmötet av 9 ledamöter, 7 ordinarie och

2 suppleanter:

Ordförande Mikael Olmats, 2 år

Kassör Agneta Ekström, 1 år

Sekr. Frida Grund, 2 år

Ledamöterna Mats Mårten och Nils Olov Olsson, 2 år

Ledamöterna Patrik Andersson och Lena Fast Marcusson 1 år

Suppleanter, Maria Borén, Ewa Lofvar Konradsson 1 år.

 

 1. Teckningsrätt inom styrelsen

Teckningsrätt för Fryksås Fäbodlags Intresseförening och Fryksås Samfällighetsförening har

Mikael Olmats pers. nr 780411-7138 och Agneta Ekström pers. nr 480827-7364 var för sig.

Samtliga konton i Handelsbanken skall tecknas av Agneta Ekström och Mikael Olmats var för sig.

 

 1. Särskilda ansvarsområden inom styrelsen.

Ansvarsområden:

Mikael Olmats är sammankallande och Agneta Ekström är ekonomiansvarig.

Övriga ansvarsområden:

Röjardagen:                                      Mikael Olmats, Patrik Andersson

och Nils-Olof Olsson

Administration:                                Agneta Ekström och Frida Grund

Vägansvarig:                                    Mats Mårten och Mikael Olmats

Snöröjning:                                      Sven-Olov Olsson, vikarie Åke Frelin

Blomkrukor och vägbulor:              Lena Fast Marcusson

Stigar och Källor:                            Mikael Olmats, Patrik Andersson

och Nils-Olof Olsson

Skidspår/vandringsled                     Patrik Andersson och Mats Mårten

Midsommarfirandet:                        Frida Grund och Nils-Olof Olsson

Postlådeansvarig:                             Maria Borén

Hemsidan:                                        Agneta Ekström och Frida Grund

Informationsansvarig:                     Frida Grund och Lena Fast Marcusson

 

 1. Genomgång av årsmötesprotokollet

Årsmötesprotokollet skall efter färdigställande skickas ut till styrelsens medlemmar för godkännande och därefter lämnas till justeringsmännen för godkännande och underskrift.

 

 1. Ordförande avslutar mötet

och tackar styrelsen för väl genomfört arbete under år 2016 och önskar oss alla ett gott arbetsår 2017.

 

Vid protokollet 2017-04-14

 

Frida Grund, sekreterare                                                          Mikael Olmats, ordförande

Årsmöte 2017-04-14

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR ÅR 2016 MED FRYKSÅS FÄBODLAG INTRESSEFÖRENING OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING LÅNGFREDAGEN

DEN 14 APRIL 2017, KL 13.00 PÅ ROVDJURSCENTER, GRÖNKLITT

Närvarande: 43 st mötesdeltagare enligt närvarolista.

 • 1 Ordförande förklarar mötet öppnat.
 • 2 Kallelsen godkänns av årsmötet.
 • 3 Dagordningen godkänns.
 • 4 Till ordförande för mötet väljs sittande ordförande Mikael Olmats.
 • 5 Till sekreterare för årsmötet väljs sittande Yvonne Mårten.
 • 6 Till justeringsmän för årsmötet väljs Frida Grund och Siv Olmats.
 • 7 Verksamhetsberättelsen godkänns av årsmötet.
 • 8 Ekonomisk redovisning.

Gunilla Frelin, kassör, lämnar redovisning över ekonomin för Fryksås Intresseförening, Samfällighet och Boken. Redovisningen godkänns av årsmötet. (Bil 1 förenklad redovisning)

 • 9 Carin Nises, som utfört revisionen tillsammans med Oscar Diös, läser upp revisionsberättelsen som godkänns av årsmötet.
 • 10 Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
 • 11 Ordförande läser upp inkommen motion från Lars Nises, angående bidrag för byte av batteri med 1/3 del/år från Fryksås Fäbodlag.

                Årsmötet beslutar att bevilja bidrag för byta av batteri med 1/3 del/år tills vidare.

 • 12 Val av gemensam styrelse till Fryksås Fäbodlag Intresseförening och Fryksås Samfällighetsförening.

Ordförande Mikael Olmats, ledamöterna Patrik Andersson och Lena Fast Marcusson valdes vid förra årsmötet på 2 år.

Kassör Gunilla Frelin, sekreterare Yvonne Mårten och ledamot Sven-Olov Olsson har avsagt sig omval och kommer att avgå ur styrelsen.

Kassör skall väljas på 1 år (normalt 2 år men för att passa in i valprogrammet då Gunilla Frelin valdes för ytterligare 1 år vid förra valet blir första valperioden för kassören 1 år

Valberedningens förslag till kassör, sekreterare, ledamöter, suppleanter och revisorer föreslås enligt följande:

Kassör 1 år:                  Nyval Agneta Ekström

Årsmötet väljer nyval av kassör Agneta Ekström, 1 år.

 

Valberedningen föreslår

Sekreterare 2 år:          Nyval Frida Grund

Ledamot 2 år:              Nyval Nils-Olov Olsson, tidigare suppleant

Ledamot 2 år:              Omval Mats Mårten

2 suppleanter 1 år:      Omval Maria Borén

Nyval Ewa Lofvar Konradsson

Revisorer 1 år:             Omval Karin Nises och Oscar Diös

Årsmötet väljer sekreterare, ledamöter, suppleanter och revisorer enligt ovan.

 

Vid val av 3 till valberedning på 1 år väljer årsmötet omval av Annika Mårten, Henrik Sellmann och nyval av Ulrika Agerman. Till sammankallande utses Annika Mårten.

 

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter

 

 • 13 Uppdrag till styrelsen.

                Inga uppdrag till styrelsen framkom.

 

Fryksås Samfällighet

 • 14 Information om vägarna inom Samfälligheten.

Ordförande, informerar om vägar inom samfälligheten.

Ordförande understryker vikten av att underhålla vägarna med förebyggande åtgärder hela tiden för att på sikt hålla nere kostnaderna.

Viktigt att den fastighetsägare som orsakar att vägen körs sönder också ser till att vägen återställs i det skick den var innan.

Gränsen att vid 7 cm snödjup snöröja har fungerat väl och kommer även att gälla för nästa vintersäsong.

Det finns möjlighet att få infarten till sin fastighet snöröjd till lägsta priset av 50,-/fastighet.

Hör gärna av er till styrelsen om ni har förslag på åtgärder eller frågor angående vägarna i Fryksås.

 • 15 Stadgarna

                Gunilla Frelin informerar om att stadgarna som beslutades vid extramötet har godkänts och registrerats av Lantmäteriet.

 

 • 16 Budget 2017

                Kassören presenterar rambudget för 2017 gällande Fryksås Samfällighet.

Årsmötet godkänner rambudgeten. (Bil.2)

 

 • 17 Kostnadsersättningar till styrelsen

Ordförande föreslår att beslutet ska gälla uppdraget för båda föreningarna.

                Ordförande kr 3000, kassör kr 6000 och sekreterare kr 1500.

Kostnadsersättningar kan även komma att betalas ut till styrelseledamöter om kostnader utöver beslutad nivå överskrids. Årsmötet godkänner att kostnadsersättningar skall utbetalas efter godkännande av firmatecknare.

 

 • 18 Övriga frågor

                Birgitta Andersson ställer en fråga om det varit någon utbildning på hjärtstartaren i sedan den installerades?

Lars Nises informerar att det varit två utbildningstillfällen i samband med installationen.

 

 

               

Fryksås Fäbodlags intresseförening

 • 19 Budget 2017

                Kassören presenterar rambudget för 2017 gällande Fryksås Fäbodlags intresseförening.

Årsmötet godkänner rambudgeten. (Bil. 3)

 

 

 • 20 Kostnadsersättningar till styrelsen

Ordförande föreslår att beslutet ska gälla uppdraget för båda föreningarna.

                Ordförande kr 3000, kassör kr 6000 och sekreterare kr 1500.

Kostnadsersättningar kan även komma att betalas ut till styrelseledamöter om kostnader utöver beslutad nivå överskrids. Årsmötet godkänner att kostnadsersättningar skall utbetalas efter

godkännande av firmatecknare.

 

 

 • 21 Bokens kapital, Turistfrämjande åtgärder

                Ordförande informerar att bokens kapital är enbart till för ”turistfrämjande åtgärder”.

Kapitalet är låst för turistfrämjande åtgärder tom 2021-03-02, då Jordbruksverkets kontroll av utbetalda medel upphör.

Ordförande informera om det finns mycket material kring Bokprojektet, det finns en hårddisk där allt inskannat materialet sparats.

Styrelsen ställer en fråga till Årsmötet hur vi ska gå vidare med allt material kring projektet?

Årsmötet beslutar att bilda en arbetsgrupp som arbetar vidare med den här frågan. Arbetsgruppen består av Ola Diös och Åke Strandberg.

Alla medlemmar i Fryksås Fäbodlag är välkomna att komma med idéer till arbetsgruppen.

               

 

 • 22 Röjardagen som i år infaller den 27 maj.

Vid röjningen kommer medlemmarna delas upp i 4 lag vilket fungerat bra de senaste åren.

Föranmäl till Mikael Olmats eller Patrik Andersson, om ni har något jobb som ni vill ha utfört, kontaktuppgifter finns på hemsidan.

För er som använder egna fyrhjulingar, motorsågar, röjsågar, etc. finns bensin och olja. För fyrhjulingar utgår en ersättning.

Naturligtvis finns möjligheten även i år att avsäga sig arbetet och istället betala kr 300.

Avgiften kommer då att finnas med på den årliga avgiftsinbetalningen.

Siv Olmats och Frida Grund kommer att ansvara för aktiviteterna på eftermiddagen.

Lunch och middag subventioneras som vanligt av fäbodlaget.

Mer information om anmälan etc kommer via mail och hemsidan.

 

 

 • 23 Midsommar firas på midsommarafton den 23 juni. Firandet kommer att ske i egen regi.

Nytt för i år är att vi samlas för att plocka blommor, binda rankor, kransar och klä stången,

kl 14.00 och direkt i anslutning till det reser vi midsommarstången med sång, dans och lekar.

                 Ta gärna med dig en korg med gott att äta och dricka och dragspel, fiol, munspel eller annat instrument som du kan spela på. Ta gärna på Folkdräkten!

 

 • 24 Stigar och källor i Fryksås.

Årsmötet beslutar att arbetsdagen för ”Stigar och källor” blir den 19 augusti, mer info kommer på hemsidan.

Samling på kvällen vid Eldpallkojan vid Rädsjön för grillning och fiske. Komihåg fiskekort.

 

 

 • 25 Skidspåret

Ordförande informerar om Skidspåret som Sune Håll är ansvarig för. I vinter har det inte funnits möjlighet att dra upp något skidspår då det varit för dåligt med snö.

Det finns möjlighet att få kostnadsersättningar för arbetet med skidspåret.

Alla medlemmar kan fundera på lösningar kring hur man kan förbättra spåret och höra

av sig till Sune Håll. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

 

 

 • 26 Byte av dag för årsmötet

Styrelsen föreslår ändring av dag för årsmötet till Påskdagen.

Årsmötet beslutar att ändra dag för årsmötet till Påskdagen kl 15.00.

 

 

 • 27 Godkännande av stadgeändring

                Årsmötet godkänner stadgeändring § 4, andra godkännandet.

 

 

 • 28 Mötet avslutades och ordförande tackar alla medlemmar för visat intresse därefter bjuder Fäbodlaget på kaffe med dopp.

 

 

Fryksås den 14 april 2017

 

______________________________

Yvonne Mårten

Sekreterare

 

 

Justeras:

 

 

_____________________________                                                                             _

Frida Grund                                                                 Siv Olmats

Styrelse 2017-03-14

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 14 mars 2017 kl 19.00 på Fryksås Hotell

Närvarande: Mikael Olmats, Gunilla Frelin, Mats Mårten, Patrik Andersson, Sven-Olov Olsson och Yvonne Mårten.

Ej närvarande: Maria Borén, Lena Marcusson, Nils-Olof Olsson

 

 • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2017-01-24, som godkänns av styrelsen,

Samfällighetsföreningens ärenden

    

 • 3 Ordförande informerar

          Samfälld väg

Det har kommit en förfrågan om överlåtelse av servitutsväg till samfällighetsföreningen. Styrelsen beslutar att inte godkänna eventuella överlåtelser av servitutsvägar till samfälligheten.

 

Ändring av Andelstal

Kompletteringen som Lantmäteriet begärt ang. ”Överenskommelse om, ändring av andelstal” är inskickad till Lantmäteriet.

Ändring av andelstal är godkänd av Lantmäteriet enl. mail och vi väntar på skriftlig registrering av Lantmäteriet.

 

Stadgar

Samfällighetens stadgar är nu godkända och registrerade på Lantmäteriet.

 

Bygglov

Inga aktuella bygglov finns att informerar om.

 

 • 4 Ekonomi

Gunilla informerar om ekonomin och visar sammanställningen över året. Samfälligheten har en fortsatt god ekonomi.

 

 • 5 Övriga frågor

Av kommunen ägd mark inom fäbodvallen

Det är tydligen en stor efterfrågan av tomter inom Fryksås och det har under senaste åren varit en ökad försäljning av såväl bebyggda som obebyggda fastigheter.

Idag finns ett arrende på ”Ängen” som Fryksås Fäbodlag har med kommunen och

Gunilla ombeds göra en skrivelse till Orsa Kommun om önskemål att behålla arrendet då ängen har ett stort värde för Fryksås.

Intresseföreningens ärenden

 

 • 7 Ordförande informerar

          Årsmöte för 2016 blir Långfredagen 14 april 2017 kl 13.00, Rovdjurscenter, Grönklitt.

Styrelsen föreslår ny dag för årsmötet till Påskdagen kl 13.00, inför nästa årsmöte.

Kallelsen till årsmötet skickas ut senast 24 mars 2017.

Motioner ska ha inkommit senast 7 april 2017.

 

 • 8 Ekonomi

Gunilla informerar om ekonomin och visar sammanställningen över året. Intresseföreningen har en fortsatt god ekonomi.

 

 

 • 9 Övriga frågor

Diskussionen om allt material som finns samlat efter bokprojektet fortsätter och ännu har vi inte hittat ett lämpligt program för hantering av allt material.

Sven-Olov Olsson har köpt en hårddisk och flyttat över allt material från datorn till hårddisken. Hårddisken och datorn förvaras hos Sven-Olov Olsson.

Allt material som finns i pärmar förvaras i dagsläget hos Ulla Borén.

Sven-Olov Olsson tar kontakt med Ulla Borén för diskussion om hur materialet ska förvaras i framtiden.

Vi har i dag en hel del material som finns på olika ställen och styrelsen beslutar att det ska göras en sammanställning över vad som finns och var det finns. Alla i styrelsen som har material ska göra en förteckning över vad man har som tillhör Fryksås Fäbodlag och sedan lämna listan till styrelsen för beslut om hur materialet i fortsättningen ska förvaras.

 

 

 • 10 Nästa möte

          Möte via mail om eventuella motioner inkommer.

         

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

 

 

Vid protokollet:

 

______________________                                                ______________________

Yvonne Mårten, sekreterare                                          Mikael Olmats, ordförande

Styrelse 2016-11-07

Styrelseprotokoll 2016-11-07

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndag den 7 november 2016 kl 19.00 hos Lena Marcusson

Närvarande: Mikael Olmats, Gunilla Frelin, Mats Mårten, Patrik Andersson, Lena Marcusson, Nils-Olof Olsson, Maria Borén och Yvonne Mårten.

Ej närvarande: Sven-Olov Olsson

§1      Mötet öppnas

Mikael Olmats hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Agneta Ekström får ordet och berättar kort om deras arbete i valberedningen. Därefter lämnar hon mötet.

 

§2      Genomgång av föregående protokoll

          Genomgång av föregående protokoll, 2016-08-15, godkänns av styrelsen,

 

 

Samfällighetsföreningens ärenden

         

§3      Ordförande informerar

          Vägunderhåll

Berörda vägar är åtgärdade efter sommarens skyfall.

Sven-Olov Olsson är ansvarig för snöröjning och sandning under vintern 2016/17.

Nodava fortsätter sitt med arbete med vattenledningarna i Fryksås, vilket medför både    grävning och även sprängning. Just nu är det uppehåll i arbetet i väntan på sprängning.

 

Ändring av andelstal

Ordförande Mikael Olmats och kassör Gunilla Fredlin har haft kontakt med

Lantmäteriet angående ändring av andelstal. Gunilla har skicka ut, ”Överenskommelse om ändring av andelstal”, till berörda fastighetsägare för underskrift.

Fäbodlaget kommer att skicka in samtliga ”Överenskommelser” samtidigt till

Lantmäteriet för att minska kostnaderna. Frågan om vad som händer om någon inte lämnar in begärd handling ställdes och i sådant fall kommer det ärendet överlämnas till Lantmäteriet för beslut vilket även medför en större kostnad för fastighetsägaren.

 

Bygglov

Inga aktuella bygglov finns att informerar om.

 

§4      Ekonomi

Gunilla informerar om ekonomin, som ser bra ut.

 

§5      Övriga frågor

Inga övriga frågor.

 

 

 

 

Intresseföreningens ärenden

 

§7      Ordförande informerar

          Inget att informera om.

 

§8      Ekonomi

Gunilla informerar om ekonomin, som ser bra ut.

 

§9      Övriga frågor

Styrelsen diskuterar frågan hur vi ska hantera allt material i samband med bokprojektet som det beslutats om vid tidigare årsmöte ska läggas i en speciell databas. Sven-Olov Olsson och Maria Borén fick då i uppdrag att söka någon som kan göra det arbetet och Janne Bäckman har varit aktuell för uppdraget. Maria ska ta kontakt med honom igen.

Styrelsen får i uppdrag att söka information om program och eventuell hjälp med projektet till nästa möte.

         

§10    Nästa möte

          Tisdag den 24 januari kl 19.00 hos Gunilla Frelin.

         

§11    Ordförande avslutar mötet.

 

 

 

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Yvonne Mårten, sekreterare                                           Mikael Olmats, Ordförande